Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2009

(dle §30, odst. 2, písm. e), bod 2 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona o ovzduší z roku 1991, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Změřené hodnoty emisí, imisí a vypočtené podíly uhelných elektráren na znečištění ovzduší v jejich okolí a množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny jsou od konce roku 2003 přístupné prostřednictvím internetových stránek ČEZ, a. s.

Skupina ČEZ v ČR: Hodnoty emisí za rok 2009

  • CO2 37 180 880 tun (= kusů povolenek)
  • NOx 71 777 tun
  • SOx 82 621 tun
  • CO 4 924 tun
  • TZL 3 951 tun

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2009

1) Palivo

  • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
  • Produkce paliva - 74,06 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

  • Předáno SÚRAO - 403,70 tun
  • Produkce - 319,50 tun