Podíl zdrojů použitých pro výrobu elektřiny v roce 2009

(dle §23, odst.2, písm. k), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl uhelné elektrárny. Druhou dominantní část tvoří elektřina vyrobená v jaderných elektrárnách. Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ, a. s., tvoří více než 2 % celkové vyrobené elektřiny.

Jednotlivé druhy výroben a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu

 

Uhelné elektrárny 51,78 %
Jaderné elektrárny 45,75 %
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 2,47 %
Celkem 100 %