Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v roce 2014

(dle §23, odst.2, písm. l), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl jaderné elektrárny. Druhou dominantní část tvoří elektřina vyrobená v uhelných elektrárnách. Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ, a. s., tvoří více než 2 % celkové vyrobené elektřiny.

Jednotlivé druhy výroben a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu

Uhelné elektrárny 34,82 %
Jaderné elektrárny 62,72 %
Plynové elektrárny 0,33 %
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 2,13 %
Celkem 100 %