Politika vztahů s komunitami

Představenstvo ČEZ, a. s., na svém zasedání dne 28. 6. 2021 schválilo a rozhodlo o vydání Politiky vztahů s komunitami jako nástroje k tvorbě celospolečensky pozitivních hodnot plynoucích ze svých podnikatelských aktivit prostřednictvím zapojení zainteresovaných stran, jejichž rozhodnutí a postoje mají vliv na ČEZ, a. s., a současně jsou dotčené aktivitami Skupiny ČEZ.

Preambule

Skupina ČEZ svými aktivitami a spoluprací dlouhodobě zvyšuje pozitivní dopad na společnost a je vnímána jako prospěšný, zodpovědný a etický partner všemi zainteresovanými stranami.

V rámci vztahů s komunitami jsme si formulovali dlouhodobý cíl do roku 2030: „Budeme i nadále dobrým korporátním občanem, který rozvíjí dobré vztahy s komunitami“.

Prohlášení představenstva ČEZ, a. s.
 • Představenstvo ČEZ, a. s., má pravomoc nastavit, ohodnotit a průběžně upravovat systém řízení vedoucí k udržitelnému podnikání, zejména pak pravidla, která nastavují chování mateřské společnosti a společností patřících do Skupiny ČEZ.
 • Strategie ČEZ, a. s., Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí, Strategie udržitelného rozvoje a další firemní politiky a pravidla vyjadřují zaměření společností Skupiny ČEZ na tvorbu celospolečensky pozitivních hodnot plynoucích z podnikatelských aktivit Skupiny ČEZ.
 • Společnost ČEZ, a. s., je přesvědčena, že lze dosáhnout celospolečenského zájmu a naplňování odpovědného udržitelného podnikání zapojením zainteresovaných stran, které jsou těmi, jejichž rozhodnutí a postoje mají vliv na ČEZ, a. s., a současně jsou dotčené aktivitami Skupiny ČEZ.
 • Společnost ČEZ, a. s., se zavazuje zahrnout všechny své zainteresované strany do příspěvku k celospolečenské hodnotě tvořené veškerou její podnikatelskou aktivitou, včetně podpory rozvoje komunit, se kterými Skupina ČEZ spolupracuje. A to jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu obchodní etiky, propagace rozmanitosti, inkluze a rovného přístupu, pocitu sounáležitosti, spravedlnosti a podpory inovací a ochrany životního prostředí, prostřednictvím vytvoření stabilní zaměstnanosti zajišťující rovnost a nediskriminační přístup při řízení lidských zdrojů.
 • Tato celospolečenská hodnota bere v potaz přímé, nepřímé, existující i potenciální dopady aktivit Skupiny ČEZ na všechny zainteresované strany v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Skupina ČEZ tak také přispívá k naplňování ESG cílů (Environment, Social & Government).
 • Zainteresované strany mají neopominutelný vliv na reputaci Skupiny ČEZ, utvářenou tím, jak Skupinu ČEZ vnímají. Tato vnímání jsou klíčová, neboť ovlivňují rozhodnutí zainteresovaných stran investovat, nakupovat nebo vydávat doporučení, která přímo ovlivňují dlouhodobou udržitelnost Skupiny ČEZ.
Účel

Politika vztahů s komunitami řídí vztahy Skupiny ČEZ se zainteresovanými stranami ve všech jejích podnikatelských aktivitách a souvisejících činnostech s cílem zajistit a pokračovat:

 • v podpoře zapojení zainteresovaných stran do podnikání Skupiny ČEZ prostřednictvím zapojení do komunit, ve kterých působí, a vytváření sdílené udržitelné společenské hodnoty,
 • v posuzování a přijímání oprávněných zájmů zainteresovaných stran, se kterými společnost spolupracuje,
 • v budování důvěry mezi zainteresovanými stranami za účelem zachování dlouhodobých, stabilních a pevných vztahů,
 • uznání závazků společnosti k rozmanitosti v širším smyslu všemi jejími zainteresovanými stranami, zejména ve všech záležitostech týkajících se profesního rozvoje jejich členů,
 • prostřednictvím výše uvedeného k udržení reputace Skupiny ČEZ na území její působnosti.

Bez ohledu na výše uvedené, může představenstvo ČEZ, a. s., schválit další firemní pravidla týkající se konkrétních zúčastněných stran.

Zainteresované strany Skupiny ČEZ

Hodnotový řetězec tvořený podnikatelskou aktivitou společností Skupiny ČEZ identifikuje velké množství zainteresovaných stran. Proto Skupina ČEZ sleduje tyto kategorie zainteresovaných stran:

 • státní správa a regulátoři,
 • regionální samospráva a místní komunity, veřejnost,
 • zákazníci,
 • zaměstnanci,
 • odbory,
 • dodavatelé,
 • akcionáři a investoři,
 • vzdělávací instituce a výzkumná pracoviště,
 • profesní svazy a asociace,
 • média,
 • neziskové organizace,
 • pojišťovny, banky,
 • certifikační orgány

Vztahy se zainteresovanými stranami jsou řízeny s ohledem na jejich specifika a místní podmínky, jejich potřeby a očekávání ve vztahu podnikatelským aktivitám Skupiny ČEZ.

Odpovědnost za zapojení zainteresovaných stran
 • Z hlediska správy a řízení společnosti je představenstvu svěřena pravomoc schvalovat a uplatňovat Politiku vztahů s komunitami a navrhovat, schvalovat a dohlížet na strategii pro zapojení zainteresovaných stran ve snaze zajistit její naplnění ve Skupině ČEZ.
 • Proto mateřská společnost ČEZ, a. s., prostřednictvím útvarů public affairs, komunikace a marketing, Nadace ČEZ a ESG podporuje a koordinuje činnosti potřebné k dosažení souladu s touto politikou a s propagací osvědčených postupů v oblasti vztahů s komunitami.
 • V souladu se systémem řízení ve Skupině ČEZ jsou statutární orgány společností Skupiny ČEZ v rámci svých kompetencí odpovědny a hodnoceny za implementaci Politiky vztahů s komunitami při zapojení zainteresovaných stran, stejně tak za udržování přímé diskuse a dialogu se svými příslušnými zainteresovanými stranami, zejména s těmi, jejichž aktivity mají vliv na podnikatelskou aktivitu Skupiny ČEZ. Proto jsou společnosti Skupiny ČEZ a jejich statutární orgány vybaveny nástroji pro zajištění naplnění této Politiky.