Ochrana a podpora fauny

Ochrana ptactva

Chráníme ptáky před úrazem elektrickým proudem

Zcela bezprostřední vztah Skupiny ČEZ k ochraně životního prostředí představují aktivity dceřiné společnosti ČEZ Distribuce zaměřené na ochranu ptactva před úrazem elektrickým proudem. Počty ptáků, kteří jsou po usednutí na venkovní elektrické vedení vystaveni smrtelnému nebezpečí, jdou do statisíců. Podle terénního mapování zahyne tímto způsobem v ČR ročně několik desítek tisíc ptáků. Do opatření, která mají úhynu ptáků po úrazu elektrickým proudem na vedeních ve správě společnosti ČEZ Distribuce zabránit, investuje Skupina ČEZ každoročně řádově miliony korun.

V počátcích elektrizace v Čechách nebyla úhynu ptactva v důsledku úrazu elektrickým proudem věnována velká pozornost, protože i pro přenos vysokého napětí sloužily nevodivé dřevěné sloupy s jiným uspořádáním vodičů. Komplikace nastartovalo až používání rovinné konzoly na betonovém sloupu. První zmínky o úhynech na území dnešní České republiky pocházejí z konce 70. let minulého století, dlouho se však v dané oblasti mnoho nepodnikalo. Důvodem tohoto zanedbání je kromě jiného desítky let trvající izolace našeho státu od technického a etického pokroku okolních průmyslově vyspělých západních států, kde se problematika venkovního elektrického vedení a jeho negativního vlivu na ptáky začala řešit již v polovině 60. let.

Konkrétní opatření proti úrazům ptáků elektrickým proudem začala realizoval v 80. letech minulého století jako první severomoravská energetika na základě vyhlášky Sm KNV č. 132/1982. V té době byly doporučeny tzv. lavičky, tj. vodorovné tyče umístěné asi půl metru nad vrcholem izolátorů. Od té doby byla odzkoušena celá řada dalších způsobů, jak zabránit ptákům usednout na dráty, izolátory vedení vysokého napětí nebo za špatné viditelnosti do vedení narazit. K ochraně ptáků se např. používají plastové doplňky konstrukcí vedení, jako jsou tzv. hřebeny, které brání dosednout ptákům do nebezpečných míst. Známy jsou i různé typy krytů izolátorů chránících vodič do vzdálenosti 50 cm od izolátorů. Kromě omezené životnosti však mají i tu nevýhodu, že v případě zahraničního výrobce jsou pro české podmínky nepoužitelné.

Nejperspektivnějším řešením se v průběhu let stalo použití takových typů konzol, které svou konstrukcí úrazy ptáků předem vyloučí. Požadavky dosud splňoval pouze typ označovaný „pařát“ a konzoly se závěsnými izolátory. V současnosti jsou ve stadiu ověřování také další vhodné typy, testuje se např. nový typ bezpečné konzolyDelta Variant, na jejímž vývoji spolupracují ochránci přírody s konstruktérem –  firmou Reflex s. r. o. Konzola byla testovánave Stanici ochrany fauny Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR v Pavlově u Ledče nad Sázavou v únoru roku 2006. Výsledkem je posudek AOPK ČR, který nový typ konzoly s drobnými úpravami doporučil k praktickému využití.

V minulých letech Severočeská energetika ve spolupráci s výrobcem plastových prvků vyvinula i moderní typ ochranného krytu, který úspěšně otestovala na vedeních vysokého napětí v náročných klimatických podmínkách. Nový typ ochrany se testoval v roce 2002 v obci Libouchec a v roce 2003 v obci Nakléřov na severu Čech. Výsledky testů byly použity pro úpravu stávajících ochranných prvků. V současné době tento nový typ plně nahradil na severu Čech používání ochranných prvků finského dodavatele Ensto.

Odborné rady získává společnost ČEZ Distribuce přímo od ochránců přírody. Konzultuje s nimi např. pro ptáky nejrizikovějších úseky. Elektrická vedení hrozí úrazem především středně velkým až velkým ptákům. Nejohroženějším druhem jsou dravci – káně lesní, poštolka obecná, raroh velký, luňák červený a zejména sokol stěhovaný. Časté jsou také úrazy sov a čápů bílých.U některých druhů ptáků úmrtnost na sloupech představuje významný faktor ohrožení jejich druhu, u jiných přímo vylučuje jejich existenci v krajině. Dosud byl v ČR v důsledku nárazu do vodičů, či usmrcení elektrickým obloukem usednutím doložen úhyn u více než 40 druhů ptáků.

Vizí Skupiny ČEZ v oblasti opatření proti úrazům ptáků na vedeních elektrického napětí je instalace bezpečného typu konzoly a využití veškerých dostupných moderních způsobů ochrany. Cílem je zabezpečit vedení vysokého napětí v plném rozsahu.

S ohledem na zákonnou povinnost společnosti ČEZ Distribuce zabezpečit všechna vedení vysokého napětí před úrazem ptactva do roku 2024 jsou nyní připravována opatření k celkovému zmapování stavu bezpečnosti uvedeného vedení. V roce 2015 byla ustanovena pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR meziresortní pracovní skupina, jejímž členem je i zástupce ČEZ Distribuce. Výsledkem práce skupiny je dohoda o systémovém, celostátním a jednotném přístupu s jasnou specifikací standardních prvků ochrany ptactva používaných na vedeních vysokého napětí, jejímž výstupem je Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR. Pracovní skupina pokračovala v činnosti i v roce 2016, konkrétně bude řešit problematiku nárazů ptáků do elektrických vodičů a hnízdění na konstrukcích zařízení distribuční soustavy. V průběhu roku 2015 nebyl zaznamenán nárůst úrazů ptáků způsobených elektrickým výbojem, případně nárazem do nadzemního vedení.

 

Ohrožené druhy

V areálech některých uhelných, ale i v Jaderné elektrárně Dukovany, je podporováno hnízdění sokola stěhovavého. Od roku 2011, kdy byla na ochozu chladicí věže Elektrárny Tušimice umístěna vůbec první sokolí budka v České republice, se totiž na výškových elektrárenských stavbách, komínech či chladicích věžích podařilo odchovat 47 sokolích mláďat. Hnízdní podmínky jsou vytvářeny i pro břehuli říční, která se vyskytuje na složištích některých uhelných elektráren.

V srpnu 2016 byl realizován orientační průzkum stavu populace kriticky ohroženého motýla okáče metlicového (Hipparchia semele) na rekultivovaném odkališti elektrárny Tušimice. Velikost populace v této lokalitě je odhadována na stovky jedinců. Z důvodu zachování vhodných podmínek pro udržení populace druhu byla ve spolupráci s krajským úřadem a soukromým zemědělcem dohodnuta zkušební pastva ovcí a koz, která byla realizována v listopadu 2016.