Zajistit udržitelný provoz

Sledování parametrů pro ochranu ovzduší

 
 

Výstupy z kontinuálního měření imisí, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEZ, jsou k dispozici se zpožděním do dvou týdnů.

Provoz a obsluhu všech monitorovacích stanic měřící imisní sítě ČEZ, a. s., dlouhodobě zajišťuje ORGREZ, a. s. Garantuje nezávislost prováděných měření a sjednocení vyhodnocování a interpretace imisních dat v souladu s právními předpisy. ORGREZ, a.s., je autorizovanou osobou, které autorizaci udělilo Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR) dle zákona č. 201/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Rozmístění těchto stanic do krajiny je realizováno tak, aby výsledky měření umožňovaly hodnotit vliv provozu uhelných elektráren ČEZ, a. s., na znečištění ovzduší. Od května 2011 je měření realizováno akreditovanou zkušební laboratoří č. 1179 (ORGREZ, a. s., Zkušební laboratoř Most).

Vyhodnocené výsledky z měření imisí jsou předávány do databáze České republiky pro měření imisí ISKO, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) jako podřízená organizace MŽP ČR. Předáním dat do této databáze se výsledky měření imisí ze stanic provozovaných ČEZ, a. s., stávají součástí celostátního systému hodnocení znečištění ovzduší. Tato databáze je oficiálním zdrojem informací o stavu a vývoji znečištění ovzduší v České republice a je podkladem pro celou řadu rozhodnutí na úrovni orgánů státní a veřejné správy a je prezentována Českou republikou i v rámci Evropské unie a při mezistátních jednáních.

Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení

Vydáním Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., jsou stanoveny imisní limity, kromě jiných znečišťujících látek i pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, frakci prachu PM10 a frakci prachu PM2,5. Roční imisní limit pro frakci prachu PM2,5 je platný od 1. září 2012.

Imisní limity pro oxid siřičitý (SO2)
Účel vyhlášení Parametr Hodnota imisního
limitu [µg/m3]
Obecný požadavek
Doba průměrování
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 350 Hodnota imisního limitu nesmí
být překročena více než 24krát
za kalendářní rok
1 hodina
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 125 Hodnota imisního limitu nesmí
být překročena více než 3krát
za kalendářní rok
24 hodin
Ochrana vegetace a ekosystémů Aritmetický průměr 20 -
Kalendářní rok
a zimní období
(1. 10. - 31. 3.)

 

Imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Účel vyhlášení Parametr Hodnota imisního
limitu [µg/m3]
Obecný požadavek
Doba průměrování
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr NO2 200 Hodnota imisního limitu nesmí
být překročena více než 18krát
za kalendářní rok
1 hodina
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr NO2 40 -
Kalendářní rok
Ochrana vegetace a ekosystémů Aritmetický průměr NO2 30 -
Kalendářní rok

 

Imisní limity pro frakci prachu PM10
Účel vyhlášení Parametr Hodnota imisního
limitu [µg/m3]
Obecný požadavek
Doba průměrování
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 50 Hodnota imisního limitu nesmí
být překročena více než 35krát
za kalendářní rok
24 hodin
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 40 -
Kalendářní rok

 

Imisní limity pro frakci prachu PM2,5
Účel vyhlášení Parametr Hodnota imisního
limitu [µg/m3]
Obecný požadavek
Doba průměrování
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 20 -
Kalendářní rok

Poznámky:

  • Hodnoty limitních koncentrací pro plynné škodliviny se vztahují na standardní podmínky, tj. objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. Imisní limity pro frakce prachu PM2,5 a PM10 se vztahují na vnější podmínky v době odběru vzorku.
  • Doba průměrování je velmi důležitý parametr pro další hodnocení (např. pro hodnocení plnění imisního limitu)
  • U povoleného překročení se nehodnotí konkrétní výše hodnoty překročené koncentrace, (např. hodinová imisní koncentrace SO2 350 µg/m3), ale počet výskytů takovýchto situací v kalendářním roce (výskyt hodinové koncentrace SO2 vyšší než 350 µg/m3 méně než 24x za kalendářní rok, není překročením imisního limitu).