Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat produkty nebo služby, o které máte zájem, respektive údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A také abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů, související s našimi vzájemnými vztahy.

Z toho důvodu shromažďujeme a zpracováváme především vaše osobní údaje jako uživatelů našich produktů nebo služeb, jako údaje našich obchodních partnerů, včetně možných budoucích zákazníků a obchodních partnerů, kteří se o naše produkty nebo služby, případně obchodní nebo jinou spolupráci s naší společností zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle konkrétní situace zpracováváme například také údaje o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních a jiných orgánů.

Pro uvedené potřeby naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

 

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;

 

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte námi poskytované produkty nebo služby, respektive které souvisí s povahou naší obchodní spolupráce. Případně další údaje, které nám v průběhu shora uvedených druhů našich vztahů poskytnete. Za takové další údaje
považujeme zejména:

  • číslo bankovního účtu,
  • zákaznické číslo, EAN, číslo obchodního partnera, podpis,
  • identifikační číslo osoby dodavatele,
  • číslo přístupové ID karty (pokud je přidělena),
  • přístupové ID a heslo osobního profilu uživatele (pokud je vytvořen),
  • jiné údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí s realizací výkonu práv a povinností z našich vzájemně uzavřených smluv, z vašeho postavení zaměstnance jiné společnosti, která je obchodním partnerem ČEZ ENERGOSERVIS, s vaším užíváním, příp. přístupem do našich, či námi spravovaných objektů a se způsobem, jakým využíváte naše produkty a služby. Zpracováváme údaje, které nám v průběhu využívání služeb, nebo výkonu shora uvedených činností sdělujete, případně takové údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce nebo spolupráce s vaším zaměstnavatelem, jakož i údaje z informačních systémů Koncernu ČEZ, z kamerových systémů, z veřejně dostupných zdrojů, a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.

 

Pokud si s námi sjednáváte náš produkt nebo službu nebo se o ně zajímáte, předáváte nám základní údaje popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, resp. abychom mohli posoudit, zda a jaký produkt či službu vám můžeme nabídnout.

Při užívání našich internetových stránek a aplikací vaše údaje zpracovává naše společnost. Pokud jsme v některých případech pověřili provozováním našich internetových stránek jinou společnost, nebo ji provozujeme společně s jinou společností, je tato skutečnost uvedena v příslušné části elektronického kanálu (např. zápatí webové stránky).

Vaše osobní údaje získáváme také v průběhu vaší komunikace s námi. Není rozdíl mezi tím, zda s námi komunikujete elektronicky, poštovní korespondencí, telefonicky, při osobní návštěvě, nebo prostřednictvím třeba datové schránky. Pokud se takto získané osobní údaje týkají námi poskytovaného produktu nebo služby, realizace výkonu práv a povinností z našich vzájemně uzavřených smluv, výkonu naší podnikatelské činnosti, je správcem takto poskytnutých údajů naše společnost.

Pokud jsou v našich objektech pořizovány záznamy z kamer, vaše případné osobní údaje spravuje společnost ČEZ, a.s., která tyto kamerové systémy provozuje.

Pokud s námi jednáte o spolupráci jako náš obchodní partner nebo se o tuto spolupráci zajímáte, předáváte nám základní údaje popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, resp. abychom mohli posoudit, zda budeme mít zájem vaší nabídku spolupráce využít.