Posouzení obchodního rizika

K řízení rizik souvisejících s uzavřením našich smluvních vztahů a jejich plněním, ať už se týkají postavení zákazníka nebo obchodního partnera, používáme postupy vnitřního hodnocení.  Abychom vám mohli poskytnout naše služby nebo se dohodnout na vzájemné obchodní spolupráci, musíme postupovat obezřetně. Na základě vnitřních kritérií proto hodnotíme rizikovost sjednání určitého produktu nebo služby s využitím i vašich osobních údajů. K tomu používáme externí registry i interní databáze. Naše povinnost postupovat obezřetně se promítá i do řady dalších našich postupů v této kategorii bezpečnost a řízení rizik.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Vaše identifikační údaje, údaje o produktech a službách a způsobu jejich využívání, údaje o vašem jednání v průběhu našeho smluvního vztahu a další údaje analyzujeme, abychom zabraňovali podvodným jednáním prováděným fyzicky i digitálně. Na základě dostupných informací vytváříme interní ukazatele nebo využíváme jiné informace relevantní pro indikaci možných podvodů (např. informace o ukradeném občanskému průkazu).

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

V souvislosti s bezpečností chráníme život a zdraví osob, fyzický majetek, i samotné osobní údaje. Právní předpisy upravující podmínky provozování jaderných elektráren, nám navíc stanoví řadu povinností. Za tím účelem používáme (mimo jiné) kamerové systémy se záznamem, instalované v objektech a prostorách využívaných naší společností pro ochranu osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob. Zpracování osobních údajů v rámci systémů informační a kybernetické bezpečnosti nám napomáhá rovněž v prevenci kybernetických rizik.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů

Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

V rámci poskytování našich služeb vám zasíláme zprávy, které slouží ke komfortnější obsluze poskytovaného produktu nebo služby. Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy

Získané osobní údaje naše společnost používá, v závislosti na povaze našeho vztahu k vám, zejména pro následující účely:

 • uzavírání nákupních a prodejních smluv na produkty, služby a investice,
 • evidence a správy obchodních smluv,
 • vedení evidence zákazníků a odběratelů,
 • vedení evidence obchodních partnerů,
 • zajištění provozních činností;
 • plnění účetních a daňových povinností,
 • realizace výkonu práv a povinností ze smluv
 • plnění informačních povinností vůči příslušným subjektům.

V praxi se nejčastěji budete setkávat s následujícími situacemi:

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat naše produkty nebo služby, resp. odebírat vaše produkty a služby, potřebujeme znát minimálně vaše základní údaje. Vaši identifikaci a autentizaci vyžadujeme také v případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme: 

 • pro uzavření a plnění vaší smlouvy
 • k plnění povinností z právních předpisů

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození, případně IČO a kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na druhu produktu nebo služby, případně typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro přípravu vaší smlouvy

Respektujeme vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké produkty a služby využíváte. Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se příslušného produktu či služby. Řešíme i vaše požadavky, přání a stížností uplatněné písemně, telefonicky, na internetových stránkách i dalšími způsoby. Tyto požadavky se mohou vedle našich produktů a služeb týkat i uplatňování vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů.

Obdobně přistupujeme k vašim obchodním potřebám, zájmům a možnostem, pokud s námi spolupracujete jako naši obchodní partneři.

Z těchto důvodů zpracováváme zejména příslušné údaje o produktech a službách, respektive obchodní spolupráci, profilové údaje o vaší osobě a údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů