Zpracování a sdílení osobních údajů

Zpracování a sdílení osobních údajů

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.  

Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi Koncernu ČEZ případně jinými subjekty mimo Koncern ČEZ jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. Těmto společnostem nebo subjektům jsou vaše osobní údaje předány pouze v případě, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý z výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

Některé naše produkty nebo služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo Koncern ČEZ, jako jsou obchodní zástupci a dodavatelé. Popřípadě mohou být na vaši žádost doprovázeny produktem nebo službou jiné spolupracující společnosti. Ve všech takových případech dochází ke sdílení respektive zpracování vašich osobních údajů na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o různé státní orgány.

Naše činnosti spojené se zpracováním vašich osobních údajů zajišťujeme hlavně vlastními zaměstnanci naší společnosti, případně prostřednictvím vybraných společností patřících do Koncernu ČEZ.

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich obchodních aktivit, může při ní docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V některých případech se tito naši dodavatelé nebo externí obchodní zástupci stávají současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl naší společností pověřen. V takovém případě není k výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Ke zpracování vašich údajů mimo Koncern ČEZ využíváme zejména tyto kategorie zpracovatelů:

  • poskytovatele vybraných IT služeb,
  • poskytovatele archivačních služeb,
  • poskytovatele služeb správy a vymáhání pohledávek,
  • poskytovatele poštovních služeb včetně kurýrů,
  • poskytovatele fyzické ochrany objektů,
  • poskytovatele právních služeb,
  • odhadce a znalce.

Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých vykonává svoje výrobní, obchodní a další činnosti, využívá kamerové systémy se záznamem. Na umístění těchto kamerových systémů vás upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Vaše osobní údaje získané tímto způsobem spravuje společnost ČEZ, a.s., která tyto kamerové systémy provozuje. Bližší informace k nim jsou k dispozici zde

Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů dalšími společnostmi Koncernu ČEZ, jejichž správcem je naše společnost, je uvedena v tomto přehledu.

Přehled společností Koncernu ČEZ – hlavních zpracovatelů osobních údajů:

Název Adresa sídla         IČO
ČEZ, a.s. Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 45274649
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 26206803
ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 26470411

Naše společnost sdílí vaše základní údaje, popřípadě údaje o produktech a službách a údaje z naší komunikace s některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ. Postupujeme tak především kvůli ochraně našich práv a oprávněných zájmů. Údaje potřebujeme sdílet nejen pro naši bezpečnost a řízení rizik, ale i pro zachování integrity a aktuálnosti vašich údajů a rychlosti a kvality obsluhy v rámci identifikace a autentizace zákazníka, řízení vztahů se zákazníky a obchodními partnery i pro vaše využívání produktů a služeb. Údaje dále sdílíme pro naše administrativní účely.