Informace o obnovitelných zdrojích

Skupina ČEZ a obnovitelné zdroje energie

V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu.

Vte-RumunskoK obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředívyužívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Obnovitelným zdrojem s největším energetickým potenciálem využívaným Skupinou ČEZ je vodní energetika, z hlediska dalšího rozvoje se největší šance dává spalování biomasy, především dřevní štěpky a dalších rostlinných produktů lesního a zemědělského původu.

Většina vybraných a zpravidla teplárensky zaměřených výroben Skupiny ČEZ umožňuje poměrně úspěšně spalovat biomasu ve směsi s uhlím. V běžném provozu už funguje spalování čisté biomasy.

Vyhlídky obnovitelných zdrojů energie

V rámci Evropské unie došlo k dohodě na zvýšení ambice u cílů pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. Členské země EU budou muset specifikovat svůj příspěvek ke splnění těchto cílů v připravovaných integrovaných energeticko-klimatických plánech.

Cílová hodnota pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebovávané energii se z původních 27 % zvýšila na 32 %, což pro elektřinu v roce 2030 znamená nadpoloviční podíl výroby z obnovitelných zdrojů, a tedy i zmenšování prostoru pro klasickou energetiku.

Informační centrum

Chcete poznat obnovitelné zdroje energie a principy jejich fungování blíže? Navštivte Informační centrum Skupiny ČEZ v Hradci Králové, které je specializované na obnovitelné zdroje.

Zveme všechny na prohlídku spojenou s poučením i zábavou!

Výroba elektřiny z vody, větru, slunečního záření a biomasy v zařízeních Skupiny ČEZ v ČR (v GWh)

  Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Obnovitelné zdroje energie
celkem
2 878 2 791 2 568 3 023
Vodní, sluneční a větrné elektrárny 2 378 2 219 2 037 2 392
Spalování biomasy      500    572    531    631