Účely používání osobních údajů

Získané osobní údaje Naše společnost používá zejména pro následující účely:

 • uzavření a plnění smlouvy o obchodní spolupráci;
 • zajištění provozních činností;
 • vymáhání pohledávek;
 • vedení evidence obchodních partnerů;
 • účetní a daňové účely;
 • splnění informačních povinností vůči státním orgánům.

Příprava smlouvy o obchodní spolupráci

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, IČ, popř. číslo průkazu totožnosti a kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy.

Vaše údaje až do podpisu smlouvy používáme pouze k přípravě návrhu smlouvy na vaši žádost. Po podpisu smlouvy zpracováváme údaje za účelem její realizace; pokud smlouva nebyla podepsána, zpracováváme je jen, pokud pro jejich zpracování existuje jiný účel.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro přípravu vaší smlouvy
 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Řízení vztahů s obchodními partnery

Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se našeho obchodního vztahu. Proto zpracováváme zejména příslušné související s obchodní spoluprací, údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Bezpečnost

Pro tyto účely chráníme jak život a zdraví osob, fyzický majetek, např. umístněním kamer v našich obchodních místech, provozních jednotkách, tak i samotné údaje. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob v objektech využívaných naší společností. Záznamy z kamer zpracováváme v souladu s účelem jejich pořízení a podle přísných pravidel k zajištění ochrany i vašich údajů. Zpracování vašich údajů nám napomáhá rovněž v prevenci kybernetických rizik.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Posouzení obchodního rizika

Při uzavírání smluv s odběrateli a obchodními partnery posuzujeme rovněž obchodní riziko vztahující se k danému obchodnímu partnerovi. Tyto údaje využíváme k posouzení rizika, např. zda budete schopni dostát svým závazkům. K tomu využíváme externí registry i interní databáze.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Účetnictví a daně

Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů

Výkon práv společnosti

Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení,

které se týká osoby našeho obchodního partnera, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Reporting, řízení informací, optimalizace procesů, školení

Naši zaměstnanci zpracovávají vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci každé společnosti Koncernu ČEZ. Například pro jednotlivé obchodní případy máme nastaven ucelený schvalovací a reportovací systém. Ve všech případech, kde je to možné, jsou data agregována (shrnuta z velkého počtu jednotlivých údajů do celkové sumy) a výsledkem je souhrnné číslo, bez přímé vazby na konkrétní osobu. Na základě právních předpis ů vypracováváme také různé výkazy.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů