Účely používání osobních údajů

Získané osobní údaje naše společnost používá zejména pro následující účely:

 • uzavření a plnění smlouvy o obchodní spolupráci;
 • vedení evidence obchodních partnerů;
 • zajištění provozních činností;
 • zajištění komunikační objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti;
 • využití biometrických údajů k zajištění vstupu do zabezpečených oblastí k ochraně utajovaných skutečností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • ochrany osob a majetku
 • informování příslušných státních orgánů.

V praxi se nejčastěji setkáte s následujícími situacemi.

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození nebo IČO a kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro přípravu smlouvy
 • k plnění povinností z právních předpisů

Máme zájem na udržování korektních vzájemných vztahů a s tím související komunikaci, které jsou obvyklé mezi obchodními partnery. Vaše požadavky se mohou vedle našich smluvních vztahů týkat i uplatňování vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Při uzavírání smluv s obchodními partnery posuzujeme rovněž obchodní riziko vztahující se k danému obchodnímu partnerovi.  Vaše osobní údaje využíváme k posouzení rizika, např. zda budete schopni dostát svým závazkům. K tomu využíváme externí registry i interní databáze.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

V souvislosti s bezpečností chráníme život a zdraví osob, fyzický majetek, i samotné osobní údaje. Právní předpisy upravující podmínky informační a kybernetické bezpečnosti nám navíc stanoví řadu povinností. Za tím účelem používáme (mimo jiné) kamerové systémy se záznamem, instalované v objektech a prostorách využívaných naší společností pro ochranu osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob. Zpracování osobních údajů v rámci systémů informační a kybernetické bezpečnosti nám napomáhá rovněž v prevenci kybernetických rizik.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů

Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení nebo správního řízení, které se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o obsahu naší obchodní spolupráce, údaje z naší komunikace (včetně případných hlasových záznamů hovorů na dispečerské nebo kontraktační linky), případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů