Účely používání osobních údajů

Účely používání osobních údajů

Získané osobní údaje naše společnost používá zejména pro následující účely:

 • uzavření a plnění smlouvy o produktu, službě nebo spolupráci;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • vedení evidence zákazníků a odběratelů;
 • vedení evidence obchodních partnerů;
 • plnění informačních povinností vůči příslušným subjektům;

V praxi se nejčastěji budete setkávat s následujícími situacemi:

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat naše produkty nebo služby, potřebujeme znát vaše základní údaje. Vaši identifikaci a autentizaci vyžadujeme také v případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme: 

 • pro uzavření a plnění vaší smlouvy
 • k plnění povinností z právních předpisů

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození a kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na druhu produktu nebo služby, případně typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro přípravu vaší smlouvy
 • k plnění povinností z právních předpisů

Respektujeme vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké produkty odebíráte a jaké služby využíváte. Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se našeho produktu nebo služby, zejména nastavení podmínek, jejich změn, poskytování aktuálních informací o produktu nebo službě a další.

Obdobně zájem máme na řízení vzájemných vztahů, pokud s námi spolupracujete jako naši obchodní partneři.

Vaše požadavky se mohou vedle našich produktů a služeb týkat i uplatňování vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Tím, že odebíráte naše produkty a využíváte naše služby, dochází z naší strany ke zpracování vašich údajů. Především se jedná o vaše základní údaje, související údaje o produktech a službách nebo obchodní spolupráci. Registrujeme je, spravujeme a ve spolupráci s vámi i udržujeme v aktuálním stavu.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

 • pro uzavření a plnění vaší smlouvy

V rámci poskytování našich služeb vám můžeme zasílat zprávy, které slouží k lepšímu využití odebíraného produktu nebo služby. Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro plnění vaší smlouvy

V souvislosti s bezpečností chráníme život a zdraví osob, fyzický majetek, i samotné osobní údaje. Za tím účelem využíváme kamerové systémy se záznamem, instalované v objektech a prostorách používaných naší společností pro ochranu osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob.  Zpracování vašich údajů nám napomáhá rovněž v prevenci kybernetických rizik.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Při uzavírání smluv s odběrateli a obchodními partnery posuzujeme rovněž obchodní riziko vztahující se k danému obchodnímu partnerovi.  Tyto údaje využíváme k posouzení rizika, např. zda budete schopni dostát svým závazkům. K tomu využíváme externí registry i interní databáze.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů

Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Z jakého důvodu zpracováváme:

 • k plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů