Zpracování a sdílení osobních údajů

Zpracování a sdílení osobních údajů

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.  

Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ případně jinými subjekty mimo Koncern ČEZ jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý s výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

Některé naše produkty nebo služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo Koncern ČEZ, jako jsou obchodní zástupci a dodavatelé. Ve všech takových případech dochází ke sdílení respektive zpracování vašich osobních údajů na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.

Naše společnost sdílí vaše základní údaje, popřípadě údaje o produktech a službách a údaje z naší komunikace s některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ. Postupujeme tak především kvůli ochraně našich práv a oprávněných zájmů. Údaje potřebujeme sdílet nejen pro naši bezpečnost a řízení rizik, ale i pro zachování integrity a aktuálnosti vašich údajů a rychlosti a kvality obsluhy v rámci identifikace a autentizace zákazníka, řízení vztahů se zákazníky i pro vaše používání produktů a služeb. Údaje dále sdílíme pro naše administrativní účely.

Na webových stránkách naší společnosti jsou především k analýze návštěvnosti využívány soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme zejména s naší mateřskou společností ČEZ, a.s. Podrobnosti o nastavení cookies a jejich funkcích, včetně udělení nebo odebrání vašeho souhlasu s jejich využitím, jsou k dispozici v Informaci o webu.

Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých vykonává svoje výrobní, obchodní a další činnosti, a také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb využívá kamerové systémy se záznamem. Na umístění těchto kamerových systémů vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Vaše osobní údaje získané tímto způsobem spravuje společnost ČEZ, a.s., která tyto kamerové systémy provozuje. Bližší informace k nim jsou k dispozici zde.

Naše produkty prodáváme a obsluhujeme hlavně vlastními zaměstnanci naší společnosti, případně prostřednictvím vybraných společností patřících do Koncernu ČEZ.

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich činností nebo služeb, může při ní docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V některých případech se tito naši dodavatelé nebo externí obchodní zástupci stávají současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl naší společností pověřen. V takovém případě není k výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Ke zpracování vašich údajů mimo Koncern ČEZ využíváme tyto kategorie zpracovatelů:

  • poskytovatele vybraných IT služeb
  • poskytovatele archivačních služeb
  • subjekty vymáhající naše pohledávky
  • poskytovatele právních služeb
  • poskytovatele tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů
  • odhadce
  • poskytovatele služeb ostrahy objektů

Některé státní orgány a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, státní zastupitelství nebo Policii ČR. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.