Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I kotel K1 – K6

Společnost Energotrans a.s. v současné době zahájila realizaci ekologizačního projektu „Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I kotel K1 – K6“. Od počátku záměru projektu byla zvažována možnost využití fondů Evropské unie na spolufinancování této investice. Projekt svými parametry a předloženými dokumenty splnil všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a rovněž vyhověl kritériím věcného hodnocení. Na základě doporučení Výběrové komise Řídicího orgánu OPŽP byl projekt v dubnu 2016 schválen Řídícím orgánem OPŽP k podpoře a v závěru roku 2016 bylo projektu vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové maximální výši 393, 7 mil Kč. Podmínkou získání finančních prostředků je úspěšná realizace Projektu, která povede ke snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji.Zveřejnění zakázky na výstavbu dvou nových odsiřovacích linek pracujících na principu technologie mokré vápencové vypírky proběhlo ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 510726.  Vítězem tendru se stala společnost DIZ Bohemia, s. r. o., se kterou byla v srpnu 2016 podepsána smlouva o dílo. Projekt bude realizován ve dvou etapách, předání a převzetí první odsiřovací linky pro tři kotle do užívání bude v březnu 2019, druhá linka bude dokončena o rok později.

Základní informace

Operační program

11 531 - Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Název výzvy

MŽP - 8. výzva, PO2, SC 2.2, kolová

Název projektu

Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6

Reg. číslo projektu

CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001007

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I pro ekologický limit SOx 130 mg/Nm3.

Představení projektu

Předmětem podpory je realizace projektu, který povede ke snížení emisí znečisťujících látek na stacionárním zdroji. Projekt řeší výstavbu nového, kompletního odsiřovacího zařízení v Elektrárně Mělník I včetně zajištění, využití nebo nezávadného zneškodnění všech produktů a odpadů z procesu odsíření spalin. Emise SO2 nepřekročí po realizaci záměru hodnotu 130 mg/Nm3 a emise tuhých znečišťujících látek nepřekročí hodnotu 10 mg/Nm3, při spalování uhlí z dolů Bílina a Vršany.