Historie a současnost EDU

Jaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. V elektrárně jsou 4 výrobní bloky s tlakovodními rektory typu VVER 440. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři výrobní bloky. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4 x 440 MW na současných 4 x 510 MW. 

Výrobní zařízení elektrárny, technologie i bezpečnostní systémy jsou kontinuálně modernizovány a elektrárna splňuje všechny současné požadavky na provoz jaderných elektráren. Na bezpečnost a spolehlivost provozu dohlíží několik domácích i mezinárodních úřadů (SÚJB, MAAE, WANO a další). V roce 2016-2017 elektrárna obdržela nové provozní licence pro všechny čtyři bloky na dobu neurčitou doplněné o několik provozních podmínek. Předpokládaný provoz elektrárny je do roku 2037 s možností prodloužení až do roku 2047.

Elektrárna, která je základním zdrojem naší energetické soustavy, svojí výrobou dlouhodobě pokrývá přes 20 % celkové spotřeby České republiky a výrazně tak přispívá naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Za 35 let jejího bezpečného a spolehlivého provozu vyrobila přes 452 miliard kWh elektrické energie.

Jaderná elektrárna Dukovany je největším zaměstnavatelem v regionu.  Přímo v elektrárně pracují tři tisíce zaměstnanců Skupiny ČEZ a dodavatelů. Dále provedená studie Karlovy univerzity prokázala, že s provozem elektrárny souvisí až třicet tisíc pracovních míst.

Více než 80 % použitých zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany je vyrobeno v ČR. Podklady pro projekt zpracovala firma LOTEP (bývalý SSSR), prováděcí projekt Energoprojekt Praha, generálním dodavatelem stavby byly Průmyslové stavby Brno a generálním dodavatelem technologie Škoda Praha. Reaktory vyrobila Škoda Plzeň, parogenerátory Vítkovice a turbogenerátory Škoda Plzeň.

Energetickou síť posiluje – především při ranní a odpolední špičce – i 480 megawattů instalovaného výkonu přečerpávací vodní elektrárny Dalešice na řece Jihlavě.

Základní data ze spouštění 1. bloku EDU v roce 1985

Aktivita Datum
Start reaktoru (zahájení štěpné reakce) 12. února
Připojení turbogenerátoru 1. k rozvodné síti 24. února
Připojení turbogenerátoru 2. k rozvodné síti 25. února
Dosažení 100 % výkonu bloku 26. března
Zahájení zkušebního provozu 3. května
Zahájení trvalého provozu bloku 3. listopadu

Významná data

 • 1970 Mezivládní dohoda ČSSR – SSSR (30. 4. 1970)
 • 1973 Vládní rozhodnutí o výstavbě dvou bloků VVER 440 V 230
 • 1974 Středisko pro přípravu provozu Jaderné elektrárny Dukovany pod Slovenskými energetickými závody
 • 1975 Rozhodnutí o výstavbě čtyř bloků VVER 440 213, pozastavení výstavby
 • 1978 Obnovení výstavby
 • 1979 Zahájení betonáže základové desky
 • 1981 Zřízení koncernového podniku (EDU k. p.).
 • 1982 Osazení tlakové nádoby reaktoru 1. blok (26. 12. 1982)
 • 1983 Zahájení směnového provozu
 • 1984 Zahájení zavážení paliva (31. 12. 1984)
 • 1985 Zahájení zkušebního provozu (3. 5. 1985)
 • 1986 Zkušební provoz 2. a 3. bloku
 • 1987 Zkušební provoz 4. bloku
 • 1988 Kolaudační rozhodnutí pro 1. blok (12. 12. 1988) – trvalé užívání 1. bloku od roku 1989
 • 1989 Mezinárodní mise MAAE – OSART
 • 1990 Zrušení cechové struktury
 • 1991 Follow up OSART a Re OSART zaměřený na údržbu (14. až 25. 10. 1991)
 • 1993 Vznik struktury dvou ředitelů elektrárny
 • 1994 Ukončení transformace údržby
 • 1995 Zprovoznění meziskladu použitého paliva
 • 1996 Zahájen přechod na čtyřletý palivový cyklus
 • 1997 Mise WANO Peer Review
 • 1998 Komplexní projekt zlepšování výkonnosti „Harmonizace“
 • 1999 Multifunkční simulátor a dokončení nové budovy výcvikového střediska pro přípravu personálu
 • 2000 Plnorozsahový trenažér uveden do provozu
 • 2001 Mise OSART-2
 • 2003 Následná mise „OSART Follow up“ - prověrka stavu opatření po OSART 2 (6.-10. 11. 2003)
 • 2003 zahájen přechod na pětiletý palivový cyklus
 • 2004 Realizace druhé etapy vzniku Úseku jaderné energetiky, samostatná Jaderná elektrárna Dukovany organizačně zaniká
 • 2005 Dokončení modernizace systému měření a regulace na bloku č. 3.
 • 2006 Zprovoznění druhého skladu použitého paliva
 • 2007 Vybudováno zařízení systému kontroly biometrických prvků lidí vstupujících do střeženého objektu elektrárny. Mise WANO Peer Review.
 • 2008 V červnu byla do elektrárny dopravena první dodávka nejmodernějšího typu jaderného paliva od ruské společnosti TVEL. Počátkem listopadu dorazil do Dukovan nový stator generátoru pro 3. blok o váze 220 tun.
 • 2009 V květnu začal modernizovaný 3. blok dosahovat nové úrovně výkonu cca 500 MW. V lednu proběhla mise Follow up WANO Peer Review.
 • 2011 Mezinárodní mise OSART. V prosinci dosáhly již tři bloky ze čtyř po modernizaci instalovaného výkonu 510 MW.
 • 2012 V květnu byly modernizovány všechny bloky, instalovaný výkon elektrárny tak činí 4x 510 MW.
 • 2013 Tým expertů MAAE (24.-28.6.) prověřil vypořádání návrhů týmu OSART z června 2011.
 • 2013 Bylo dosaženo rekordní roční výroby ve výši 15,576 miliardy kWh.
 • 2013-2016 – probíhalo seizmické zodolňování objektů, rozsáhlé modernizace zařízení a systémů řízení a kontrol a posilování bezpečnostních systémů
 • 2016 pro blok č. 1 byla SŮJB vydána nová provozní licence na dobu neurčitou s několika provozními podmínkami
 • 2017 – elektrárnu prověřilo 25 expertů WANO. Kontrolou prošly všechny oblasti podle nových výkonnostních ukazatelů a kritérií.
 • 2017 bloky č. 2, 3 a 4 od SŮJB obdržely novou provozní licenci na dobu neurčitou doplněnou o několik provozních podmínek
 • 2018 – elektrárnu navštívilo rekordních 36 tisíc návštěvníků. Ze zahraničí přijelo 762, a to převážně z Polska, Rakouska, Německa a Slovenska. Dále například z Malajsie, Koreji, Brazílie, Íránu, Indie nebo Číny.
 • 2019 – získáno povolení pro použití paliva s vyšším obohacením (4,76 % U235)
 • 2019 – Proběhla mise WANO Peer Review.
   

Jaderná elektrárna Dukovany včera, dnes a zítra

 

 

Dne 3. května 2020 uplynulo 35 let od uvedení 1. výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany do zkušebního provozu a 30. dubna 2020 to bylo 50 let od zahájení projektu výstavby této elektrárny.

V průběhu celého provozu probíhaly rozsáhlé modernizace zařízení i řídicích a bezpečnostních systémů pro získání nového povolení k dlouhodobému provozu bloků, které elektrárna obdržela v letech 2016 a 2017, doplněné o řadu provozních podmínek. Modernizace a obnova zařízení probíhá v elektrárně nepřetržitě od jejího uvedení do provozu. Elektrárna však realizovala i řadu opatření ke zvyšování odolnosti proti extrémním povětrnostním a klimatickým vlivům, vyplývajících z prováděných stresstestových doporučení, tak, aby vyhovovala všem bezpečnostním požadavkům na současný provoz jaderných elektráren.

Projděte si hlavní mezníky a bohatou fotodokumentaci v publikaci Jaderná elektrárna Dukovany včera, dnes a zítra, která vyšla k výročí 25 let od uvedení do provozu!

PODÍVEJTE SE NA FILM K 25. VÝROČÍ EXISTENCE JE DUKOVANY!

Současnost elektrárny v kostce

Bezpečnost

Bezpečnosti jaderné elektrárny je dosahováno bezpečností projektu a úrovní kultury provozování elektrárny, k níž patří způsobilý personál, kvalitní dokumentace, využívání provozních zkušeností, technická kontrola, radiační ochrana, požární bezpečnost a další.

Produktivita

Od roku 1985 do poloviny roku 2020 bylo na všech čtyřech blocích elektrárny vyrobeno přes 452 TWh elektrické energie, která by vystačila na pokrytí spotřeby celé České republice na 7 let. EDU ročně vyrobí více než 14 mld. kWh, a dlouhodobě tak pokrývá přes 20 % celkové spotřeby elektřiny v ČR. 

Ekologie

Výroba elektřiny, kterou dosud dodala EDU, by v klasické elektrárně spalující severočeské hnědé uhlí obsahující síru znamenala kromě emisí SO2 a NOx především emisi 316 milionů tun skleníkového plynu CO2. Jde o zhruba stejné množství, které ročně vypouští do ovzduší 6,9 milionu motorových vozidel. Vytěženo by muselo být přibližně 253 mil. tun hnědého uhlí, které jsme tak ušetřili pro budoucnost.

Perspektivnost

Elektrárna splňuje všechny předpoklady pro bezpečný a spolehlivý provoz po dobu 60 let, přičemž lze v závislosti na technickém a ekonomickém vývoji očekávat i další prodloužení životnosti na cca 60 let.

Snaha snižovat náklady na údržbu, neustále se zvyšující poptávka po elektrické energii a cíl co nejlépe využít nejnižších proměnných nákladů EDU motivuje elektrárnu pracovat především v základním zatížení a s co nejvyšší disponibilitou. Rozsah odstávek, platný v době spuštění elektrárny, předpokládal délku každoročního přerušení provozu na dobu 49 dní, délku odstávky s vyvezením vnitřních částí reaktoru a zahrnující kontrolu vnitřního povrchu reaktorové nádoby (každý 4. rok) 77 dní a ročně jednu běžnou opravu o délce 14 dní. S generální opravou každé turbíny v délce 70 dnů se počítalo jednou za 3 roky. Osmiletá perioda odstávky s vyvezením vnitřních částí reaktoru zahrnuje kontrolu vnitřního povrchu reaktorové nádoby. Došlo k realizaci projektu Využití projektových rezerv bloku, který je charakterizován využitím  rezerv původního projektu a modernizací zařízení spojeného s optimalizací parního cyklu. Výsledkem tohoto projektu je výkon turbosoustrojí jednoho reaktorového bloku cca 500 MWe. V rámci projektu jsou řešeny návrhy pro další možné zvyšování účinnosti a efektivnosti provozu elektrárny.

Program neustálého zvyšování bezpečnosti a program Modernizace

Modernizace je kontinuální proces, který v Jaderné elektrárně Dukovany probíhá od jejího uvedení do provozu. Během více jak třicetiletého provozu byla v rámci pravidelné údržby nebo probíhajících modifikací obměněna a modernizovaná široká řada zařízení a bezpečnostních systémů. Jen za posledních deset let bylo investováno přes 18 mld. korun. V roce 2017 byla dokončena rozsáhlá modernizace systémů řízení a kontroly. Došlo k významnému posílení záložních a bezpečnostních systémů jako například výstavba nových seizmicky odolných ventilátorových věží, rozšíření počtu dieselgenerátorů včetně dvou tzv. SBO dieselgenerátorů o výkonu 3,2 MW pro případ úplné ztráty napájení. Dále došlo k výraznému zvýšení kapacity pro spalování vodíku, proběhla instalace třetích čerpadel chlazení bazénu skladování a řada dalších opatření. Pozornost v oblasti zvyšování bezpečnosti je věnována také lidem, a to zejména v oblastech firemní kultury, kultury bezpečnosti a kvality lidského výkonu se zaměřením na profesionální přístup zaměstnanců elektrárny i dodavatelů.

Výrobní jednotka - Dukovany
Instalovaný výkon 4 x 510 MW
Rok uvedení do provozu 1985 - 1988
Typ reaktoru VVER 440