Otázky a odpovědi

Při hodnocení odborníci postupovali přesně podle zadání Evropské komise. Posuzovali odolnost vůči extrémním přírodním vlivů, ve svých analýzách nechávali modelově selhávat důležité bezpečnostní prvky včetně jejich pojistek a hodnotily, jak bloky tyto vysoce nepravděpodobné stavy zvládnou. Hodnocení stavů, kdy současně selžou všechny systémy zabezpečující plnění dané bezpečnostní funkce, je obsaženo v části hodnocení bezpečnostních rezerv při ztrátě plnění základních bezpečnostních funkcí.

Důležité objekty jsou s velkou rezervou seismicky odolné, funkce ostatní infrastruktury je nahraditelná. Zemětřesení je v okolí elektrárny monitorováno prostřednictvím vnější seizmologické sítě. Při náznaku zemětřesení by byla hasičská technika přesunuta do míst, kde by nehrozilo její poškození.

Jde o modelovou situaci nejnepříznivějšího scénáře s vyřazením všech možností chlazení. Odborníci ji využili pro výpočet času, který má elektrárna minimálně k dispozici pro řešení této extrémní situace. Navíc, projekt elektrárny poskytuje řadu možností, jak chladit taveninu mimo reaktorovou nádobu a tím podstatně (několikanásobně) prodloužit takto konzervativně stanovenou dobu.

Zadání testů připravila Evropská komise a pád letadla stejně jako teroristický útok nebyl součástí tohoto zadání. Ochrana před teroristickým útokem nebo zajištění ochrany vzdušného prostoru nad jaderným zařízením jsou z bezpečnostního hlediska citlivé záležitosti, které nemohou být prezentovány veřejně.

Při hodnocení odborníci postupovali přesně podle zadání Evropské komise. Tím je posoudit odolnost elektrárny vůči extrémním přírodním vlivům a když elektrárně selžou důležité bezpečnostní systémy. Součástí zprávy provozovatele je i návrh konkrétních opatření jak dál posílit bezpečnost elektrárny.

Kontejnment je při provozu vždy hermeticky uzavřen. Pouze při odstaveném bloku musí být otevřen, aby bylo možné provést výměnu paliva v reaktoru. I v tomto stavu je kontejnment technicky připraven pro rychlé uzavření, nicméně nejsou pro tento případ zpracovány dostatečně podrobné postupy. Je to jedna z věcí, která je součástí navrhovaných opatřeních. Tato oblast bude řešena doplněním do provozních předpisů.

Žádný projekt není připraven na nadprojektové havárie. Proto se definují tak zvané maximální projektové havárie. Ta je pro JE Temelín je stanovena velmi konzervativně, výrazně přísněji než pro jiné průmyslové stavby. A aby taková situace nastala, muselo by dojít k souběhu několika vážných havárií, výpadku všech deseti možností elektrického napájení a to vše spojené s zemětřesením 90krát větším, než které bylo tady za posledních 20 tisíc let zaznamenáno. Jedná se tedy o vysoce nepravděpodobnou situaci, přesto projekt je schopen ji bezpečně zvládnout. V rámci tzv. rozšířených projektových předpokladů je i pro vysoce nepravděpodobné, nadprojektové havárie prokázáno, že elektrárna je schopna takové stavy zvládnout.

Spíše než k pádu věží by hrozilo přerušení linek odvádějících vyrobenou elektřinu z elektrárny. Pak by došlo ke snížení výkonu reaktoru na úroveň vlastní spotřeby.

Ani pád chladících věží by na zajištění základních bezpečnostních funkcí neměl vliv. Ve vzdálenosti 150 metrů od chladících věží se nenachází žádné zařízení důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Ta jsou navíc chráněna zodolněnými budovami, které by je ochránily před letícími předměty. Pokud by došlo k pádu všech věží, došlo by k přerušení výroby. Pomocí věží se totiž chladí voda z kondenzátoru turbíny, takže by se při jejich výpadku musela turbína vypnout a reaktor odstavit. Na chlazení odstaveného reaktoru by to nemělo vliv.

Odvod tepla z bazénů použitého paliva je zajištěn trojnásobně zálohovaným zařízením napájeným z bezpečnostních dieselgenerátorů. I přes tuto zálohu existují další možnosti odvodu tepla. Lze použít doplňování a chlazení bazénů pomocí bezpečnostních systémů pro odvod tepla z kontejnmentu. Navíc, existuje i možnost doplňování bazénů a dlouhodobého odvodu tepla odparem do prostoru kontejnmentu. Umístění bazénů skladování vyhořelého paliva v kontejnmentu je silnou stránkou temelínského projektu a zabraňuje možným únikům aktivity do okolí i v případě nedostatečného chlazení bazénů.