Elektrárna Dětmarovice

Novinka: Virtuální prohlídka

Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972–1976 a svým aktuálním výkonem 600 MW (původně 800 MW) je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje a současně největším černouhelným zdrojem na území České republiky.

Nachází se u Ostravy, v těsné blízkosti polských hranic a hned vedle hlavní železniční tratě Bohumín–Žilina. Elektrárna původně patřila do svazku Ostravsko-karvinských elektráren, od roku 1990 je samostatnou organizační jednotkou a od roku 2013 samostatnou akciovou společností.

Projděte si Dětmarovice - největší černouhelnou elektrárnu v České republice - prostřednictvím virtuální prohlídky!

Virtuální prohlídka Elektrárny Dětmarovice

Stavět se začalo v roce 1971, bloky byly postupně přifázovány do sítě od května 1975 až do listopadu 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, dodavatelem stavební části ČOLD Ostrava, technologie Škoda Plzeň.

Elektrárna ročně vyrobí okolo 2 TWh elektrické energie a více než 650 TJ tepla, které se dodává do Orlové, Bohumína a od roku 2018 i do skleníků pro pěstování zeleniny v Dolní Lutyni.

Elektrárna spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a obsahem síry pod 1 %. Používá se uhlí z Ostravsko-karvinské pánve, ale i z dalších těžebních lokalit. V EDĚ jsou instalovány 3 výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW. Výkon těchto bloků je distribuován do okolních rozvoden velmi vysokého napětí. Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů. Uhlí se po rozemletí na velmi jemnou frakci spaluje v celkem 4 kotlích o výkonu 650 t páry/hod. Kotle jsou z produkce podniku Vítkovice, jsou průtlačné, dvoutahové, s granulační spalovací komorou, účinnost se pohybuje okolo 90 %, nejvyšší teplota v kotli je 1400 stupňů Celsia. Každý kotel má mlecí zařízení, které se skládá ze čtyř mlecích okruhů s kroužkovými mlýny o výkonu 36 t/h. Kotle se "najíždějí" zemním plynem, k zapálení plynových hořáků se používá elektrická jiskra. V zadní části kotle na samostatné konstrukci jsou instalovány regenerační ohříváky typu Ljungstrom. Každý kotel je opatřen čtyřmi elektrostatickými odlučovači typu Lurgi a dvěma kouřovými ventilátory. Zařízení odsíření je dodávkou firmy Mitsubishi. Sestává ze dvou absorbérů (vždy jeden pro dva výrobní bloky). V provozu je od března 1998.

Výrobní jednotka - Dětmarovice
Instalovaný výkon 3 x 200 MW
Rok uvedení do provozu 1975 - 1976
Odsířeno od roku 1998
DENOx od roku 2014

Každý z kotlů má výšku 60 m a z vody se zde vyrábí pára o teplotě 540 °C a tlaku 17 MPa. Pára je vedena do turbogenerátorů. Turbogenerátor je složen celkem ze tří stupňů a zajišťuje přeměnu tepelné energie páry na energii mechanickou. Na společné hřídeli s jednotlivými stupni turbíny je i hlavní generátor, který vyrábí elektrickou energii o napětí 15,75 kV. Vyrobená elektrická energie je pro přenosové účely transformována na úroveň 110 kV.

Strojovna elektrárny je osazena třemi turbínami. Turbíny mají jmenovitý výkon 200 MW a jmenovité otáčky 3000/min. Tepelný spád v každé turbíně zajišťuje povrchový kondenzátor. Pára má vstupní parametry 16,18 MPa a 535 stupňů Celsia, přihřátá pára má teplotu 535 stupňů C.

Technologické zařízení elektrárny je chlazeno uzavřenými chladícími okruhy, tyto jsou doplňovány vodou z řeky Olše. Kromě výroby elektrické energie zajišťuje EDĚ i dodávky tepla v horké vodě pro vytápění lokality Orlová a Bohumín.

Všechny spaliny EDĚ procházejí několika zařízeními pro snižování emisí - jedná se o odstranění oxidů dusíku, oxidů síry a popílku. Elektrárna je vybavena například moderním systémem měření vibrací turbosoustrojí od dánského výrobce Bruel and Kjaer. Vyměněn a kompletizován byl celý informační systém a systém řízení. Dodavatelem byl německý Siemens.

Účinnost všech těchto zařízení je nezávisle a kontinuálně sledována a podléhá pravidelným kontrolám orgány státní správy a ochrany životního prostředí. Elektrárna obdržela certifikát "Systém environmentálního managementu" a současně splňuje ISO 14001.

Dodávky tepla

Prodej tepelné energie

Elektrárna Dětmarovice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i významné dodávky tepla. Společná výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí.

Na základě vítězství ve veřejné soutěži začala v květnu 2009 výstavba přivaděče tepla do dalšího města. Horkovodem bude proudit teplo z elektrárny Dětmarovice do Bohumína po dobu minimálně dvaceti let. První dodávky začaly na podzim 2010 a bohumínským přinesly zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Náklady na výstavbu ve výši 500 milionů korun hradila Skupina ČEZ.

Elektrárna v topné sezóně 2017/2018 vyrobila téměř 660 TJ tepla, z toho 420 TJ dodala do asi devíti tisícovek bytů v Orlové. V zimě za velkých mrazů protéká potrubím do Orlové i 650 m3 horké vody za hodinu o teplotě až 140 °C. Dalších více než 70 TJ vyrobeného tepla směřovalo do asi tří tisícovek bytů a městských objektů v Bohumíně, kde byl v srpnu loňského roku slavnostně spuštěn nový systém centrálního vytápění. Zbývajících více než 100 TJ tepla zásobovalo odběratele v okolí elektrárny.

Ceny tepla dodávaného z elektrárny jsou přiměřené a obstojí ve srovnání s možnými konkurenčními způsoby zásobování teplem. Výhodou je rovněž provozně - technická i očekávaná cenová stabilita dodávek v delším výhledu.

Vedlejší energetické produkty (VEP)

Prodej vedlejších energetických produktů - pro stavebníky 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu.

Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 250 000 tun VEP.  Z tohoto množství je 90 % popelovin, které jsou certifikovány a využívány ve stavebnictví především jako přísada do cementu, betonu či pórobetonu. Zbylých 10 % představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. V Elektrárně Dětmarovice je využíván spolu s částí popelovin k rekultivačním účelům.