Elektrárna Mělník

Novinka: Virtuální prohlídka

Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze - leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. V současnosti činí instalovaný výkon bloků v Mělníku 4 x 60 MW, 2 x 110 MW a 1 x 500 MW.

Projděte si výrobu tepla pro Prahu v elektrárně Mělník prostřednictvím virtuální prohlídky!

Elektrárna Mělník I (4 x 60 MW)

Elektrárna Mělník I disponuje instalovaným výkonem 240 MW. Její stavba byla zahájena roku 1956 a provoz byl zahájen v roce 1960. Od roku 1993 je jejím provozovatelem společnost Energotrans. V červnu 2012 povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nákup 100% akciového podílu společnosti Energotrans a. s. společností ČEZ, a. s.

V osmdesátých letech byla zahájena přestavba elektrárny Mělník I na teplárnu. Současně byla zahájena výstavba tepelného napaječe k dodávce centrálního tepla do Pražské teplárenské soustavy. Dodávka tepla pro hlavní město ČR byla zahájena v roce 1995. Od roku 2003 je do dodávky tepla zahrnuto i město Neratovice.

Virtuální prohlídka Elektrárny MělníkElektrárna Mělník II (2 x 110 MW)

Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu roku 1971. Období let 1971 - 1976 bylo charakteristické postupnou optimalizací hlavního technologického zařízení. V dalších letech probíhala modernizace technologie zařízení. U všech bloků byla provedena rekonstrukce elektroodlučovačů. Účinnost elektroodlučovačů se nyní pohybuje nad hranicí 99 %.

V rámci realizace útlumového programu zdrojů ČEZ došlo k rozhodnutí provozovat po nabytí nové ekologické legislativy (od 1. 1. 1999) pouze dva bloky.

V letech 1994 - 1996 prošly dva bloky pokračující v perspektivním provozu celkovou rekonstrukcí. Byly instalovány nové turbíny s budoucí možností odběru tepla jak v páře, tak v horké vodě. Instalován byl i moderní řídící systém Westinghouse WPDF II. Radikálně byly zrekonstruovány kotle (membránové stěny, úprava spalovacích režimů - primární opatření pro redukci NOx, úpravy dodatkových ploch). Odsiřovací zařízení s využitím metody mokré vápencové vypírky bylo uvedeno do provozu v druhé polovině roku 1998. Zbylé dva nerekonstruované bloky byly pak definitivně odstaveny z provozu k 31. 12. 1998.

Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného napáječe pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice.

Elektrárna Mělník III (1 x 500 MW)

Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Tento blok byl až do zprovoznění nového zdroje v Ledvicích největším uhelným blokem v ČR. U tohoto bloku byla poprvé použita nová skladba řídící techniky - volně programovatelné sekvenční automaty a počítačový informační a řídící systém. Díky své technické koncepci se stal jedním z nejekonomičtějších energetických bloků uhelných elektráren. V průběhu času prošel většími modernizacemi a rekonstrukcemi. Již v roce 1981 a 1982 byla provedena řada měření a testů, jejichž závěry byly ve spolupráci s dodavateli zařízení postupně aplikovány do provozního režimu a úprav zařízení. Na počátku provozování EMĚ III byly řešeny zásadní problémy v ekonomii provozu (provoz turbonapáječky, vysokotlakých ohříváků a těsnost vakuového systému turbogenerátoru). Obdobně jako u EMĚ II byla také řešena problematika vyplývající ze spalování méně hodnotného paliva. Přesto blok dosahoval maximální trvalý výkon pouze ve výši 470 MW.

Cílem investičně náročného období v letech 1994 - 1998 bylo prodloužení životnosti Elektrárny Mělník na dalších minimálně 20 let. Přitom bylo třeba dosáhnout nejen konkurenceschopnost provozně-ekonomických parametrů výroby, ale i ekologicky šetrného provozu vůči životnímu prostředí. Byla provedena rekonstrukce VT tělesa turbíny. Po tomto zásahu dosahuje blok bezpečně původně projektového výkonu 500 MW. V rámci GO byly rovněž provedeny na kotli tzv. primární opatření pro snížení produkce NOx. V závěru roku 1998 bylo podobně jako na EMĚ II uvedeno do provozu odsiřování spalin s účinností 95%. 

Vyprodukovaný energosádrovec z odsíření je pak zpracováván jako vedlejší energetický produkt v plné výši v přilehlém závodě Rigips na výrobu sádrokartonových desek. Rovněž zbytky po spalování, jako je popílek a struska jsou upravovány na certifikované stavební materiály pro stavební průmysl a rekultivace. Po realizaci poslední větší investice na odvodnění strusky v r. 2005 se bude výroba elektřiny a tepla díky certifikaci popílku, strusky a energosádrovce na vedlejší energetické produkty blížit bezodpadové technologii.

Elektrárna jako součást Úseku klasických elektráren ČEZ obdržela v r. 2002 certifikát "Systém environmentálního managementu"  v souladu s normou ISO 14001.

Výrobní jednotka - Mělník I
Instalovaný výkon 4 x 60 MW (původně 6 x 55 MW)
Rok uvedení do provozu 1960
Odsířeno od roku 1998
Výrobní jednotka - Mělník II
Instalovaný výkon 2 x 110 MW (původně 4 x 110 MW)
Rok uvedení do provozu 1971
Odsířeno od roku 1998 (odstaveno 1. 1. 1999 - 2 x 110 MW)
Výrobní jednotka - Mělník III
Instalovaný výkon 1 x 500 MW
Rok uvedení do provozu 1981
Odsířeno od roku 1998

Odchov sokolů v elektrárně mělník

Elektrárenské lokality Skupiny ČEZ lze považovat za největší hnízdiště sokola stěhovavého, který patří mezi vysoce ohrožené druhy. V celé České republice je sledováno cca 90 pravidelně hnízdících párů těchto dravců. Zatím sedm jich trvale vyvádí na svět své potomky na ochozech komínů či chladicích věží ČEZ. V Elektrárně Mělník byly na nejvyšším komínu nainstalovány dvě hliníkové sokolí budky vyplněné keramzitem v prosinci 2015. Sokolí pár zde pravidelně přivádí na svět své potomky od roku 2016, zatím potvrzených jich je deset. V roce 2018 to dokonce byla čtyřčata.

Dodávka tepla

Prodej tepelné energie

Teplárna Mělník I(Energotrans a. s.) je primárním výrobcem tepla do Pražské teplárenské soustavy. Tepelný výkon přenášený napáječem tepla je 650 MW a ročně zajišťuje dodávku ve výši 9800 TJ.

Elektrárna Mělník II zajišťuje kromě výroby elektřiny i dodávku tepla. Obě komodity vyrábí stejně jako teplárna Mělník I ve společném, tzv. kombinovaném cyklu, což vede k podstatně vyššímu využití paliva a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Teplo je dodáváno horkovodem do města Mělník a obce Horní Počaply, dále odběratelům v areálu a v blízkosti elektrárny. Celková roční dodávka je cca 500 TJ při max. výkonu 80 MW.

Od roku 2014 je v provozu tepelný propoj mezi výrobnami Mělník I a Mělník II. Tepelným propojem lze z Mělníku II dodávat tepelný výkon až 120 MW tepelných do Pražské teplárenské soustavy. Tím se zvýšila spolehlivost a bezpečnost dodávek tepla do hlavního města Prahy.

Současné ceny tepla dodávaného z elektrárny jsou přiměřené a obstojí ve srovnání s možnými konkurenčními způsoby zásobování teplem, výhledově by měly vykazovat větší stabilitu, než ceny ze zdrojů spalujících dovážený zemní plyn.

Vedlejší energetické produkty

Prodej vedlejších energetických produktů - pro stavebníky