Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Elektrárny Poříčí

Organizační jednotka Elektrárny Poříčí sestává ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II a Teplárny Dvůr Králové.

Elektrárna Poříčí II

Tato elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova. Výroba v poříčské elektrárně pochází zčásti také ze spalování biomasy, určitý podíl této ekologické energie slouží od roku 2019 k napájení ekologických elektrobusů nasazených v trutnovské městské dopravě.

Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém výkonu 250 tun páry/hodinu. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu v letech 1996 a 1998, a v současné době spalují hnědé uhlí. Dva původní kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva.

Ve strojovně jsou instalovány tři turbogenerátory o jednotkovém jmenovitém výkonu 55 MW. V sedmdesátých letech byly zrekonstruovány na soustrojí odběrově-kondenzační pro zajištění dodávek tepla v horké vodě a páře. V současné době jsou využívána dvě soustrojí a třetí je připraveno pro krytí dodávek pro případ dlouhodobých oprav (GO, REK). Elektrárna Poříčí zásobuje teplem město Trutnov a značnou část jeho okolí. Teplo z parovodu Krkonoše, zásobuje města a obce od Horního a Dolního Maršova, Janských Lázní přes Svobodu nad Úpou, Mladé Buky, až po Trutnov. Parovod Radvanice přivádí teplo přes Lhotu u Trutnova do stejnojmenné hornické obce.  Jižním směrem vede z Elektrárny Poříčí II horkovod do města Úpice, který na své trase dodává ekologické teplo i do Bohuslavic, Adamova a Suchovršic.

Elektrárna Poříčí II disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 38 km a horkovodní sítě o délce 35 km odběratelům v 2560 primárních odběrných místech přibližně 1 200 TJ tepla. Z toho objemu činí 35 %  bytový odběr a 65 % odběr nebytový.

Z pohledu výroby elektřiny patří Elektrárna Poříčí II k tzv. systémovým elektrárnám. Díky svému umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.

Teplárna Dvůr Králové

Prodej tepelné energie

Teplárna Dvůr Králové byla vybudována počátkem padesátých let jako centrální zdroj tepla pro Dvůr Králové nad Labem a nahradila tak nevyhovující lokální zdroje v tomto městě. První dodávky páry pro průmyslové podniky byly zahájeny koncem roku 1955.

Instalovaný teplárenský výkon zde činí 67 MW. Ročně se odtud prostřednictvím  parní sítě o délce 11 km dodá teplo v celkovém objemu asi 210 TJ do 100 předávacích míst.

Od roku 1996 musí všechny výrobny tepla s výkonem nad 6 MW  plnit přísná kritéria, která zákon o ochraně ovzduší předepisuje. Nejinak je tomu u provozu organizační jednotky Elektrárny Poříčí. Princip kombinované výroby elektřiny a tepla již sám o sobě zajišťuje efektivnější využívání energie obsažené v palivu, a tedy i menší množství škodlivin v ovzduší na jednotku vyrobené energie. Kromě toho jsou však v Elektrárnách Poříčí realizována další technická opatření, vedoucí ke snížení nepříznivého vlivu výroby elektřiny a tepla na životní prostředí. Patří k nim především již zmíněná výstavba dvou fluidních kotlů v Elektrárně Poříčí II, ale i realizovaná primární opatření na dvou původních kotlích 125 tun páry/hodinu, která spolu se spalováním kvalitního nízkosirnatého uhlí zajišťují plnění zákonných emisních limitů při krytí havarijních stavů. V teplárně Dvůr Králové byly zrekonstruovány hlavní kotle na možnost připalování zemního plynu. Byly zde vybudovány nové speciální tkaninové filtry k odloučení prachových částic z kouřových plynů. Je zde rovněž používáno výhradně palivo o nízkém obsahu síry. Zásadně přebudovány byly i řídicí systémy spalování v kotlích. To vše umožňuje provozovat jednotlivé provozy Elektráren Poříčí i za zpřísněných nároků na čistotu ovzduší.

Výrobní jednotka - Elektrárna Poříčí II
Instalovaný výkon 3 x 55 MW
Rok uvedení do provozu 1957 - 1958
Odsířeno od roku 1996 (55 MW - 1.fluidní kotel)
1998 (55 MW - 2 fluidní kotel)
odstaveno k 1. 1. 1999 (55 MW)
Výrobní jednotka - Teplárna Dvůr Králové
Instalovaný tepelný/elektrický výkon

67  MW/7,3 MW

Rok uvedení do provozu 1955, 1963

Kombinovaná výroba

Naše společnost se může pochlubit skutečností, že ve svém ekologizovaném zdroji vyrábí technologií kombinované výroby elektrickou a teplenou energii. Tato výrobní technologie, zvaná též kogenerace, umožňuje nejefektivnější využití energie v palivu tak, že část energie z páry je nejprve využita pro výrobu elektřiny a poté i pro dodávku tepla do sítí centralizovaného zásobování teplem.

Prokazatelné ekonomické i ekologické výhody námi využívané výrobní technologie jsou zcela zásadní povahy, a protože jsou založeny na fyzikálních principech, mají trvalou platnost.

Při klasickém způsobu samostatné výroby elektřiny se větší část tepla předává bez užitku do chladicí vody a z ní do okolí. Toto odpadní teplo ekologicky zatěžuje krajinu, zvyšuje množství primárního paliva, což se projevuje i větším únikem škodlivin do ovzduší.

Použití kogeneračního způsobu výroby znamená až 32% úsporu vkládaného paliva a stejnou měrou se podílí i na snížení ekologické zátěže krajiny. 

Efekty této kombinované výroby elektrické a tepelné energie v Elektrárně Poříčí jsou zcela jednoznačně prokazatelné. Nejen ekonomicky ale i ekologicky. Rozvojem centralizovaného zásobování teplem z Elektrárny Poříčí, došlo v regionu Trutnovsko k odstranění lokálních topenišť a místních výtopen a snížení objemu emitovaného oxidu siřičitého o 2 600 tun ročně. To představuje 118 tis. tun hnědého uhlí z lokálních topenišť, které by jinak zatížilo ovzduší v regionu.

Příznivý vliv na čistotu ovzduší v lokalitě přinesla dokončená ekologizace našeho výrobního zařízení.

Kontaktem v případě zájmu o prohlídku elektrárny je:

Šárka Beránková

Tel.: 492 112 107

E-mail: sarka.berankova@cez.cz