Oblasti zájmu výzkumu a vývoje v ČEZ

 

1. Jaderná energetika

Podpora trvalého zvyšování bezpečnosti jaderných zařízení přípravou nových metod a přístupů (pravděpodobnostní bezpečnostní a rizikové analýzy, modelování termohydraulických a neutronově kinetických dějů, atd.). Podpora nových přístupů pro zlepšování provozně-ekonomických charakteristik bloků. Vývoj směřující k zdokonalení současného nakládání s jaderným palivem (v reaktoru a mimo něj) a radioaktivními odpady. VaV podpora nových jaderných zařízení a vývoj udržitelných forem jaderné energetiky (reaktory 4. generace a tomu odpovídající palivové cykly.).

2. Energetika na fosilní paliva

Výzkum nákladově akceptovatelných technologií pro snižování emisí polutantů (SO2, NOx, prach, těžkékovy, organické látky) v souladu s požadavky nově připravované legislativy. Flexibilita zdrojů, které budou provozovány po roce 2020, s minimálním dopadem na životnost materiálů a bezpečnost provozování. Optimalizace nákladů na údržbu zařízení pomocí nových technologií a materiálů. Analýza možností rozvoje velkého teplárenství.

3. Vedlejší energetické produkty

Maximální materiálové využití vedlejších energetických produktů, např. pro vyplňování prázdných prostor ve vytěžených dolech, stabilizát a aglomerát pro sanaci důlních výsypek a k revitalizaci krajiny, energosádrovec pro výrobu sádrokartonových desek, stavební materiály na bázi popílků.

4. Těžba uhlí a rekultivace

Zvýšení provozní spolehlivosti ve výrobě, snižování ekologických zátěží a negativních vlivů provozu lomového dobývání na životní prostředí (prašnost a hluk), geotechnické hydrogeologické modely a posuzování pro bezpečnou těžbu, řešení optimalizace tvarování vnitřních výsypek.

5. Průřeupvá oblast - diagnostika a monitoring; nové materiály pro energetiku

Získávání a udržování databáze informací v materiálovém inženýrství (dlouhodobě využívané i zcela nové materiály) pro řízení životnosti výrobních zdrojů a minimalizaci poruch.
Vývoj moderních přístupů diagnostiky a monitoringu založených na nejlepší současných poznatcích relevantních oborů (statistika, ICT, neuronové sítě, fuzzy logika,..) pro postupné sjednocování metodik a postupů v ČEZ, zohledňující rovněž změny využití výroben s cílem ekonomicky a rizikově řídit životnost celků a komponent.

6. Alternativní paliva pro energetiku - biomasa a odpady

Koncepční rozvoj využití biomasy v ČR pro energetické využití zároveň posílení energetické bezpečnosti s pozitivními vlivy na regionální zaměstnanost. Rozvoj využití biomasy v lokálním měřítku pro opatřování tepla. Ověřit nové formy rozšíření zdrojové základny alternativních paliv – především se jedná o rychle rostoucí dřeviny a energetické byliny (jedno- a víceleté). Vyhodnocování dalších perspektivních možností využití alternativních paliv s velkou mírou inovativnosti – např. pyrolytické či gasifikační přístupy. Rozvoj energetického využití tuhých alternativních paliv, nebo přímého spalování odpadu (spalovny).

7. Obnovitelné zdroje energie

Vývoj a testování optimálního nasazování fotovoltaiky v rezidenční a průmyslové sféře a službách (především na střechách) pro snížení vlastní spotřeby elektrické energie, v možné kombinaci s akumulací energie (včetně transformace do tepla). Výzkum možnosti uplatnění vodní energie (malé spády a průtoky), včetně využití sanačních průtoků a spádů v chráněných územích (vodní turbína, citlivá k rybám)

Inovace ve větrné energetice (monitoring, parametry větrného proudění, údržba klíčových komponent, sociální přijatelnost větrných elektráren). Výzkum možnosti využití hlubinné geotermální energie pro opatřování tepla, popř. v kombinaci s dalšími nízkouhlíkovými zdroji.

8. Decentrální zdroje

Ověřování technicko-ekonomických parametrů inovativních technologií pro výrobu elektrické energie, tepla a jako potenciálních alternativ k současně využívaným technologiím. Spojování výrobních zdrojů a spotřeby do koordinovaných soustav (řízení, efektivní využití energie, atd.). Sledování a hodnocení výkonové elektroniky pro OZE. Rozvoj konceptu inteligentního domu a bydlení. Slaboproudé (12, 24 voltů) stejnosměrné rozvody v budovách. Aktivní domy a jejich technologické vybavení, řízení atd. Zařízení umožňující energetickou nezávislost nárazově obývaných objektů (rekreační chalupy) s využitím více doplňujících se zdrojů.

9. Distribuce elektrické energie

Analýza vhodných míst ostrovních provozů. Optimalizace řízení toků jalové energie, minimalizace činných ztrát, snížení opotřebení zařízení distribuční soustavy. Spolehlivost a bezpečnost dodávky s ohledem na provoz obnovitelných zdrojů (eliminace vlivu např. na zkratové poměry v sítích, chránění a bezpečnost). Prvková spolehlivost na hladině vysokého napětí - sběr dat o poruchách a výpadcích všech oblastí distribuční soustavy ČEZ s implementací do databázového systému.

Analýzy chování sítí nízkého napětí při paralelním/mřížovém zapojení - analýza možností mřížových sítí jako jedna z možností eliminace nepříznivých vlivů obnovitelných zdrojů.

Nové technologie - Monitorování možných nových informačních a komunikačních technologií (ICT).

10. Akumulace energie

Analýza perspektivní možnosti akumulace energie pro různé segmenty energetiky a různé aplikace v zájmu ČEZ (méně, středně a velmi kapacitní systémy) v kontextu potřebnosti zvyšování spolehlivosti přenosových a distribučních sítí a mohutného rozvoje obnovitelných zdrojů se špatně predikovatelnou výrobou.

11. Smart cities/regions a energetické úspory

Systémové a integrální řešení energetických úspor (v měřítku od domu výše) za použití inovativních technologií, metod a přístupů. Rozvoj nadstavbových integrálních konceptů geografických celků s akcentem na energetickou účinnost, ekologii a energetickou bezpečnost.

12. Průřezová oblast - informační a komunikační technologie

Udržování znalostní základny založené na analýzách technologických trendů v oblasti informačních a komunikačních technologií ve všech segmentech podnikání Skupiny ČEZ. Zpracování velkého množství dat, včetně senzorických.