ZČU Plzeň

(www.zcu.cz)

Vědeckovýzkumná činnost je prováděna v rámci kateder. Zakládají se však i mezikatedrální a mezifakultní týmy, především k řešení grantových projektů. Jejich kapacity jsou soustředěny hlavně na obory, které jsou současně studijními obory doktorského (Ph.D.) studia fakult FAV, FELFST. Významným výzkumným subjektem ZČU je vysokoškolský ústav Nové technologie - výzkumné centrum v západočeském regionu, který se věnuje systematickému výzkumu a vývoji zejména s akcentem na průmyslové aplikace.

K tradičním oblastem výzkumu a vývoje v přírodních a technických vědách v poslední době přistupují i výzkumné aktivity v dalších odvětvích na netechnických fakultách FEK, FF, FPEFPR.

Výzkum a vývoj se soustřeďuje na čtyři typy činností

  • na základní výzkum, směřovaný k získání znalostí o základech jevů a pozorovatelných skutečnostech, které nejsou primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi
  • na aplikovaný výzkum, směřovaný  k získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb
  • na experimentální vývoj jako systematické práci, využívající existujících znalostí získaných výzkumem nebo zkušenostmi pro návrh nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb
  • na inovace, tj. zavedení nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe.

Vědecká a výzkumná činnost je na ZČU řízena úsekem prorektora pro strategii a výzkum a organizována Odborem strategie a výzkumu. Na jednotlivých fakultách řídí aktivity vědeckovýzkumné činnosti proděkani pro tuto činnost.

Pro studenty technických fakult FAV, FEL a FST je každoročně vyhlašována Cena Emila ŠKODY v kategoriích diplomových a doktorských prací jako jeden z bodů smlouvy o spolupráci se ŠKODA HOLDING, a. s.

Další významnou aktivitou je účast v projektu výstavby Plzeňského vědecko technologického parku. Realizace záměru byla svěřena nové akciové společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a. s., jejímiž partnery jsou ZČU i Business Innovation Centre (BIC) Plzeň.

K rozvíjení mezinárodní spolupráce na projektech ve vědě a výzkumu byla v západních Čechách založena Regionální kontaktní organizace, jejímiž zakladateli jsou ZČU, BIC a Škoda výzkum a.s. Činnost této organizace je financována programem EUPRO MŠMT.

Ve spolupráci s městem Plzeň jsou každoročně pořádány Dny vědy a techniky v Plzni. Cílem akce je zábavnou formou přiblížit technické a přírodovědné obory široké veřejnosti a vzbudit zájem mládeže o studium na technických fakultách.