Technologická agentura ČR (http://www.tacr.cz/)

Technologická agentura České republiky byla založená zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který nabyl účinnosti dne 1. července 2009. TA ČR dle tohoto zákona zabezpečuje:

  • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,
  • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
  • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
  • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
  • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,
  • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
  • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
  • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
  • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

Technologická agentura ČR financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jedním z hlavních cílů TAČR je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.