Výzkum a vývoj 2006

V roce 2006 byla činnost zaměřena na oblasti:

jaderná energetika

kde se jednalo zejména o shromáždění bezpečnostních projektových východisek do úrovně komponent jednotlivých zařízení pro Jadernou elektrárnu Temelín, technickou podporu v oblasti reaktorové fyziky a termohydrauliky, bezpečnostní analýzy, výpočtové metodiky pro nový typ paliva Gd-2 pro Jadernou elektrárnu Dukovany, optimalizaci chemického režimu primárního okruhu jaderných elektráren, svědečný program – aplikovaný výzkum v oblasti životnosti zařízení jaderných elektráren. S podporou programů Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky byly realizovány studie k zajištění dlouhodobé jaderné bezpečnosti, životnosti a zvýšené efektivnosti provozu jaderných elektráren v ČR, dále k zajištění know-how a technologie pro bezpečnostní analýzy a hodnocení kampaní. S podporou programů PHARE je realizován projekt na kvalifikaci nedestruktivního zkoušení a provozních prohlídek.

 

Severočeské doly a.s.

vynaložily na výzkum a vývoj 29,5 mil. Kč. Společnost zajišťovala zejména výzkum a hodnocení dobývacích podmínek nadloží uhelné sloje a oblasti výzkumu důlních vod. Úkoly byly zaměřené nejen na zvýšení provozní spolehlivosti ve výrobě, ale řešily i dopady na životní prostředí, bezpečnost a hygienu práce. V převážné většině se nejednalo o tzv. prvotní výzkum, ale o úkoly, jejichž výstupy jsou na dolech v takovém provedení poprvé používány a které jsou na potřebné technické úrovni.

 

ŠKODA PRAHA a.s.

vynaložila na výzkum a vývoj 1,3 mil. Kč. Ve společnosti probíhala realizační fáze grantového projektu z roku 2005 s názvem Zvýšení  konkurenceschopnosti přípravou pracovníků pro zavedení pokročilých aplikací softwaru do podnikové praxe. Předmětná realizační fáze přímo navazovala na interní projekty pokročilého ekonomického informačního systému, zejména systému projektového řízení s podporou aplikace nejnovějších vědeckých poznatků v této sféře.

 

I & C Energo a.s.

vynaložila na výzkum a vývoj 2,6 mil. Kč. Společnost zpracovávala dva projekty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jedním je Vývoj systému pro podporu projektování a správy kabelových systémů a druhým Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti elektráren a tepláren. Společností Skupiny ČEZ se zaměřením na výzkum je ÚJV Řež, a. s. Řešené úkoly zahrnují konkrétní technické úkoly, jejichž výsledky jsou následně využívány v praxi v elektrárnách provozovaných ČEZ, a. s., dále výzkum a rozvíjení technologií, které mají v budoucnu umožnit efektivnější využívání jaderné energie, doplněné o další úkoly vyplývající z výzkumné základny ÚJV Řež, a. s. Ústav udržuje platnost 3 patentů podaných v předchozích letech a v roce 2006 podal dvě přihlášky vynálezů. Mezi nejvýznamnější řešené úkoly podle zadání Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky patří úkoly Jaderný transmutační systém SPHINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů, Nový jaderný zdroj pro energetiku, Pokročilé metody analýzy spolehlivosti v procesu zvyšování efektivity a kontrol složitých průmyslových soustav II. a Zajištění dlouhodobé životnosti a zvýšení efektivnosti provozu jaderných elektráren v České republice. Mezi zásadní úkoly pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost se řadí projekty Vliv přetížení za tepla na integritu tlakové nádoby reaktoru při nehodách s tlakově teplotním šokem, Vývoj a ověření metody nejlepšího odhadu a tepelně-hydraulického modelu jaderné elektrárny pro deterministické provádění bezpečnostních analýz. Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR provádí ústav Zajištění účasti a využití výsledků získaných v projektu OECD-Halden Reactor Project, Centrum cílených terapeutik, Diagim. Na základě grantu od Grantové agentury ČR realizuje ústav záměry Extrakční metody izolace štěpných produktů z jaderných odpadů s použitím nových ekologických rozpouštědel podle potřeb technologií 21. století, Vertikální a horizontální migrace transuranů a dlouho žijících štěpných produktů v půdách a sedimentech z okolí úložišť radiačních odpadů, pro Ministerstvo obrany ČR pak záměry Pokročilé metody a nástroje systému velení a řízení za krizových situací a situační prostředky pro přípravu a výcvik příslušných specialistů, Znalostní podpora velení a řízení za krizových situací – ovládaných mobilních prostředků.

 

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje a na ochranu autorských a průmyslových práv

Celkové náklady na výzkum a vývoj v roce 2006 činily 337,2 mil. Kč, z toho ČEZ, a. s. 138,9 mil. Kč.

Poplatky spojené s registrací ochranných známek ČEZ, a. s., v roce 2006 tis. Kč
Poplatky patentovým zástupcům 202,0
Poplatky Úřadu průmyslového vlastnictví za přihlášení, prodloužení a licenční poplatky ochranných známek v České republice 161,0
Poplatky za mezinárodní registraci ochranných známek Mezinárodnímu úřadu v Ženevě dle Madridské dohody a individuální zápisy do jednotlivých států 75,0
Celkem 437,0

Celkové poplatky spojené s registrací ochranných známek za Skupinu ČEZ v roce 2006 dosáhly  738 tis. Kč.