Struktura akcionářů

 

Struktura akcionářů

  stav k 31. 12. 2015 stav k 31. 12. 2016 stav k 14. 6. 2017
Právnické osoby celkem 91,22 % 90,23 % 89,83 %
Česká republika 69,78 % 69,78 % 69,78 %
ČEZ, a. s. 0,70 % 0,70 % 0,70 %
Ostatní právnické osoby 20,74 % 19,75 % 19,35 %
Fyzické osoby celkem 8,78 % 9,77 % 10,17 %
 • Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 14. 6. 2017 zůstávala Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.
 • Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činil k 30. 6. 2017 celkem 53 798 975 900 Kč. Skládal se z 537 989 759 ks akcií o nominální hodnotě 100 Kč. Emisní kurz všech akcií byl plně splacen. Všechny akcie měly zaknihovanou podobu, zněly na majitele a byly kótovány.
 • Základní kapitál společnosti je rozvržen výlučně do kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů ve Varšavě v Polské republice a jsou neomezeně převoditelné. Ani žádné jiné cenné papíry vydané společností ČEZ nemají omezenou převoditelnost a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie ČEZ, a. s., rovněž obchodují třetí osoby (anglicky - unsponsored listing) ve Spolkové republice Německo na trhu XETRA, provozovaném Deutsche Börse Gruppe, a na burzách v Mnichově, Frankfurtunad Mohanem, Berlíně a Stuttgartu.  
 • Vlastní akcie - Ke dni 30. 6. 2017 bylo na majetkovém účtu ČEZ, a. s., v Centrálním depozitáři cenných papírů 3 755 021 ks vlastních akcií, tedy 0,70 % základního kapitálu.
 • Mezi subjekty s podílem dosahujícím alespoň 1 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., evidované k 14. 6. 2017 patřily:
 • Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, dosahující podílu v celkové výši 69,78 % základního kapitálu,
 • Clearstream Banking, s. a., dosahující podílu ve výši 2,67 % základního kapitálu,
 • State Street Bank and Trust Co., dosahující podílu ve výši 1,56 % základního kapitálu,
 • NorTrust Nominees Limited, dosahující podílu ve výši 1,28 % základního kapitálu,
 • Chase Nominees Limited dosahující podílu ve výši 1,19 % základního kapitálu,
 • Brown Brothers Harriman Co., dosahující podílu ve výši 1,12 % základního kapitálu.

 

Vztahy společnosti s akcionáři

Akciová společnost ČEZ jedná v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů. ČEZ, a. s., svolává a vede valné hromady plně v souladu s platnou legislativou a zajišťuje plnění vyplývající z usnesení valných hromad. ČEZ, a. s., řádně plní informační povinnost vůči akcionářům.

Společnost zajišťuje stejné zacházení se všemi akcionáři. Zajišťuje, aby měli k dispozici čtvrtletně informace o hospodaření společnosti a přehled termínů oznámení hospodářských výsledků, oznámení o konání a závěry z usnesení valných hromad, prospekty k vydaným cenným papírům. Základním pravidlem, kterým se společnost ČEZ, a. s., řídí při předávání informací akcionářům, je věrohodnost, konzistentnost a srozumitelnost.

 

Dividendy

Od roku 2001 vyplácí ČEZ, a. s., svým akcionářům pravidelně dividendy. Výplata probíhá jedenkrát ročně.
Pro výplatu dividend počínaje dividendami za hospodářský rok 2007 už ČEZ, a. s., uplatňuje novou dividendovou politiku spočívající ve výplátě 50 - 60 % z dosaženého konsolidovaného zisku. O návrhu představenstva na konkrétní výši dividendy rozhoduje a skutečnou výši dividendy schvaluje valná hromada.

Řádná valná hromada konaná dne 21. 6. 2017 rozhodla o výplatě dividendy ve výši 33 Kč před
zdaněním na jednu akcii. Podíl na zisku přiznaný akcionářům ČEZ, a. s., činí celkem 17 753 662 tis.
Kč, z toho je pro výplatu určeno 17 629 746 tis. Kč, což představuje 89,76 % z konsolidovaného
čistého zisku očištěného a 120,96 % konsolidovaného čistého zisku. Dividenda připadající na vlastní
akcie v držení společnosti k rozhodnému dni, tj. rozdíl výše uvedených částek, byla převedena na účet
nerozděleného zisku minulých let. Právo na dividendu mají osoby, které byly k rozhodnému dni, tj.
k 27. 6. 2017, akcionáři společnosti ČEZ.
Dividenda za rok 2016 je splatná dne 1. 8. 2017 a její výplata končí dnem 30. 7. 2021.

Údaje v tabulce představují dividendy přiznané a vyplacené v daném roce ze zisku předchozího roku.

 

Dividendy ČEZ, a. s.

Obchodní rok Dividenda na akcii (hrubá) Výše hrubé
dividendy
Rozhodný den Administrátor
2001 2,50 Kč 1. 8. 02 - 31. 7. 07 11. 6. 2002 Česká spořitelna
2002 4,50 Kč 1. 8. 03 - 31. 7. 08 17. 6. 2003 Česká spořitelna
2003 8,00 Kč 1. 8. 04 - 31. 7. 09 17. 6. 2004 Česká spořitelna
2004 9,00 Kč 1. 8. 05 - 31. 7. 10 20. 6. 2005 Česká spořitelna
2005 15,00 Kč 1. 8. 06 - 31. 7. 11 23. 5. 2006 Česká spořitelna
2006 20,00 Kč 1. 8. 07 - 31. 7. 11 23. 5. 2007 Česká spořitelna
2007 40,00 Kč 1. 8. 08 - 31. 7. 12 21. 5. 2008 Česká spořitelna
2008 50,00 Kč 1. 8. 09 - 31. 7. 13 21. 5. 2009 Česká spořitelna
2009 53,00 Kč 1. 8. 10 - 31. 7. 14 29. 6. 2010 Česká spořitelna
2010 50,00 Kč 1. 8. 11 - 31. 7. 15  1. 6. 2011 Česká spořitelna
2011 45,00 Kč 1. 8. 12 - 2. 8. 16 2. 7. 2012 Česká spořitelna
2012 40,00 Kč 1. 8. 13 - 1. 8. 17          25. 6. 2013 Česká spořitelna
2013 40,00 Kč 1. 8. 14 - 1. 8. 18          3. 7. 2014 Česká spořitelna
2014 40,00 Kč 3. 8. 15 - 1. 8. 19          18. 6. 2015 Česká spořitelna
2015 40,00 Kč 1. 8. 16 - 31. 7. 20          9. 6. 2016 Česká spořitelna
2016 33,00 Kč 1. 8. 17 - 30. 7. 21          27. 6. 2017 Česká spořitelna

Více informací k výplatě dividend naleznete v sekci Pro investory / Akcie / Dividendy.

 

Ratingové hodnocení

V I. pololetí 2017 zůstala ratingová hodnocení společnosti ČEZ, a. s., nezměněna.
Dne 15. 12. 2016 ratingová agentura Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited
potvrdila společnosti ČEZ dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A- se stabilním výhledem. Dne
12. 5. 2017 ratingová agentura Moody's Investors Service Ltd. aktualizovala Credit Opinion
společnosti ČEZ s nezměněným dlouhodobým ratingovým hodnocením na úrovni Baa1 se stabilním
výhledem.
Obě ratingové agentury jsou uvedeny v seznamu ratingových agentur dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 513/2011 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. Společnost ČEZ, a. s., při
výběru ratingových agentur postupuje v souladu s článkem 8d uvedeného nařízení.
(www.esma.europa.eu/page/list-registered-and-certified-CRAs).