Struktura akcionářů

 

Struktura akcionářů

  stav k 31. 12. 2014 stav k 31. 12. 2015 stav k 31. 12. 2016
Právnické osoby celkem 93,31 % 91,22 % 90,23 %
Česká republika 69,78 % 69,78 % 69,78 %
ČEZ, a. s. 0,72 % 0,70 % 0,70 %
Ostatní právnické osoby 22,81 % 20,74 % 19,75 %
Fyzické osoby celkem 6,69 % 8,78 % 9,77 %
 • Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2016 zůstávala Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.
 • Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činil k 31. 12. 2016 celkem 53 798 975 900 Kč. Skládal se z 537 989 759 ks akcií o nominální hodnotě 100 Kč. Emisní kurz všech akcií byl plně splacen. Všechny akcie měly zaknihovanou podobu, zněly na majitele a byly kótovány.
 • Základní kapitál společnosti je rozvržen výlučně do kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů ve Varšavě v Polské republice a jsou neomezeně převoditelné. Ani žádné jiné cenné papíry vydané společností ČEZ nemají omezenou převoditelnost a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie ČEZ, a. s., rovněž obchodují třetí osoby (anglicky - unsponsored listing) ve Spolkové republice Německo na trhu XETRA, provozovaném Deutsche Börse Gruppe, a na burzách v Mnichově, Frankfurtunad Mohanem, Berlíně a Stuttgartu.  
 • Vlastní akcie - Ke dni 31. 12. 2016 bylo na majetkovém účtu ČEZ, a. s., v Centrálním depozitáři cenných papírů 3 755 021 ks vlastních akcií, tedy 0,70 % základního kapitálu.
 • Mezi subjekty s podílem dosahujícím alespoň 1 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., evidované k 31. 12. 2016 patřily:
 • Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, dosahující podílu v celkové výši 69,78 % základního kapitálu,
 • Clearstream Banking, s. a., dosahující podílu ve výši 3,21 % základního kapitálu,
 • State Street Bank and Trust Co., dosahující podílu ve výši 1,37 % základního kapitálu,
 • Chase Nominees Limited dosahující podílu ve výši 1,33 % základního kapitálu,
 • NorTrust Nominees Limited, dosahující podílu ve výši 1,22 % základního kapitálu,
 • Brown Brothers Harriman Co., dosahující podílu ve výši 1,05 % základního kapitálu.

 

Vztahy společnosti s akcionáři

Akciová společnost ČEZ jedná v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů. ČEZ, a. s., svolává a vede valné hromady plně v souladu s platnou legislativou a zajišťuje plnění vyplývající z usnesení valných hromad. ČEZ, a. s., řádně plní informační povinnost vůči akcionářům.

Společnost zajišťuje stejné zacházení se všemi akcionáři. Zajišťuje, aby měli k dispozici čtvrtletně informace o hospodaření společnosti a přehled termínů oznámení hospodářských výsledků, oznámení o konání a závěry z usnesení valných hromad, prospekty k vydaným cenným papírům. Základním pravidlem, kterým se společnost ČEZ, a. s., řídí při předávání informací akcionářům, je věrohodnost, konzistentnost a srozumitelnost.

 

Dividendy

Od roku 2001 vyplácí ČEZ, a. s., svým akcionářům pravidelně dividendy. Výplata probíhá jedenkrát ročně.
Pro výplatu dividend počínaje dividendami za hospodářský rok 2007 už ČEZ, a. s., uplatňuje novou dividendovou politiku spočívající ve výplátě 50 - 60 % z dosaženého konsolidovaného zisku. O návrhu představenstva na konkrétní výši dividendy rozhoduje a skutečnou výši dividendy schvaluje valná hromada.

Valná hromada konaná dne 3. 6. 2016 rozhodla o výplatě dividendy před zdaněním ve výši 40 Kč na
jednu akcii. Podíl na zisku přiznaný akcionářům ČEZ, a. s., činí celkem 21 519 590 tis. Kč, z toho je
pro výplatu určeno 21 369 390 tis. Kč, což představuje 77,3 % z konsolidovaného čistého zisku
očištěného a 104,0 % z konsolidovaného čistého zisku. Dividenda připadající na vlastní akcie v držení
společnosti k rozhodnému dni, tj. rozdíl výše uvedených částek, je součástí nerozděleného zisku
minulých let. Právo na dividendu mají osoby, které byly k rozhodnému dni, tj. k 9. 6. 2016, akcionáři
společnosti ČEZ.

Údaje v tabulce představují dividendy přiznané a vyplacené v daném roce ze zisku předchozího roku.

 

Dividendy ČEZ, a. s.

Obchodní rok Dividenda na akcii (hrubá) Výše hrubé
dividendy
Rozhodný den Administrátor
2001 2,50 Kč 1. 8. 02 - 31. 7. 07 11. 6. 2002 Česká spořitelna
2002 4,50 Kč 1. 8. 03 - 31. 7. 08 17. 6. 2003 Česká spořitelna
2003 8,00 Kč 1. 8. 04 - 31. 7. 09 17. 6. 2004 Česká spořitelna
2004 9,00 Kč 1. 8. 05 - 31. 7. 10 20. 6. 2005 Česká spořitelna
2005 15,00 Kč 1. 8. 06 - 31. 7. 11 23. 5. 2006 Česká spořitelna
2006 20,00 Kč 1. 8. 07 - 31. 7. 11 23. 5. 2007 Česká spořitelna
2007 40,00 Kč 1. 8. 08 - 31. 7. 12 21. 5. 2008 Česká spořitelna
2008 50,00 Kč 1. 8. 09 - 31. 7. 13 21. 5. 2009 Česká spořitelna
2009 53,00 Kč 1. 8. 10 - 31. 7. 14 29. 6. 2010 Česká spořitelna
2010 50,00 Kč 1. 8. 11 - 31. 7. 15  1. 6. 2011 Česká spořitelna
2011 45,00 Kč 1. 8. 12 - 2. 8. 16 2. 7. 2012 Česká spořitelna
2012 40,00 Kč 1. 8. 13 - 1. 8. 17          25. 6. 2013 Česká spořitelna
2013 40,00 Kč 1. 8. 14 - 1. 8. 18          3. 7. 2014 Česká spořitelna
2014 40,00 Kč 3. 8. 15 - 1. 8. 19          18. 6. 2015 Česká spořitelna
2015 40,00 Kč 1. 8. 16 - 31. 7. 20          9. 6. 2015 Česká spořitelna

Více informací k výplatě dividend naleznete v sekci Pro investory / Akcie / Dividendy.

 

Ratingové hodnocení

Dne 26. 2. 2016 Ratingová agentura Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited
potvrdila společnosti ČEZ v rámci revize ratingů evropských energetik v souvislosti s pokračujícím
poklesem cen silové elektřiny dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A- se stabilním výhledem.
Toto hodnocení zůstalo v I. pololetí 2016 nezměněno.
Dne 6. 4. 2016 ratingová agentura Moody's Investors Service Ltd. snížila dlouhodobé ratingové
hodnocení ČEZ, a. s., o jeden stupeň na Baa1 se stabilním výhledem (z předchozího A3 se stabilním
výhledem), rovněž v rámci revize ratingů evropských energetik v souvislosti s poklesem cen silové
elektřiny.
Obě ratingové agentury jsou uvedeny v seznamu ratingových agentur dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 513/2011 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. Společnost ČEZ, a. s., při
výběru ratingových agentur postupuje v souladu s článkem 8d uvedeného nařízení.
(www.esma.europa.eu/page/list-registered-and-certified-CRAs).