Struktura akcionářů

 

Struktura akcionářů

  stav k 31. 12. 2013 stav k 31. 12. 2014 stav k 31. 12. 2015
Právnické osoby celkem 92,78 % 93,31 % 91,22 %
Česká republika 69,78 % 69,78 % 69,78 %
ČEZ, a. s. 0,72 % 0,72 % 0,70 %
Ostatní právnické osoby 22,20 % 22,81 % 20,74 %
Fyzické osoby celkem 7,30 % 6,69 % 8,78 %
  • Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2015 zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.
  • Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činil k 31. 12. 2015 celkem 53 798 975 900 Kč. Skládal se z 537 989 759 ks akcií o nominální hodnotě 100 Kč. Emisní kurz všech akcií byl plně splacen. Všechny akcie měly zaknihovanou podobu, zněly na majitele a byly kótovány.
  • Základní kapitál společnosti je rozvržen výlučně do kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů ve Varšavě v Polské republice a jsou neomezeně převoditelné. Ani žádné jiné cenné papíry vydané společností ČEZ nemají omezenou převoditelnost a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie ČEZ, a. s., rovněž obchodují třetí osoby (anglicky - unsponsored listing) ve Spolkové republice Německo na trhu XETRA, provozovaném Deutsche Börse Gruppe, a na burzách v Mnichově, Frankfurtunad Mohanem, Berlíně a Stuttgartu.  
  • Vlastní akcie - Ke dni 31. 12. 2015 bylo na majetkovém účtu ČEZ, a. s., v Centrálním depozitáři cenných papírů 3 755 021 ks vlastních akcií, tedy 0,698 % základního kapitálu.
  • Mezi subjekty s podílem dosahujícím alespoň 1 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., evidované k 31. 12. 2015 patřily:
  • Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, dosahující podílu v celkové výši 69,78 % základního kapitálu,
  • Clearstream Banking, s. a., dosahující podílu ve výši 2,99 % základního kapitálu,
  • Nortrust Nominees Limited, dosahující podílu ve výši 1,84 % základního kapitálu,
  • State Street Bank and Trust Co., dosahující podílu ve výši 1,44 % základního kapitálu,
  • Chase Nominees Limited dosahující podílu ve výši 1,29 % základního kapitálu.

 

Vztahy společnosti s akcionáři

Akciová společnost ČEZ jedná v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů. ČEZ, a. s., svolává a vede valné hromady plně v souladu s platnou legislativou a zajišťuje plnění vyplývající z usnesení valných hromad. ČEZ, a. s., řádně plní informační povinnost vůči akcionářům.

Společnost zajišťuje stejné zacházení se všemi akcionáři. Zajišťuje, aby měli k dispozici čtvrtletně informace o hospodaření společnosti a přehled termínů oznámení hospodářských výsledků, oznámení o konání a závěry z usnesení valných hromad, prospekty k vydaným cenným papírům. Základním pravidlem, kterým se společnost ČEZ, a. s., řídí při předávání informací akcionářům, je věrohodnost, konzistentnost a srozumitelnost.

 

Dividendy

Od roku 2001 vyplácí ČEZ, a. s., svým akcionářům pravidelně dividendy. Výplata probíhá jedenkrát ročně.
Pro výplatu dividend počínaje dividendami za hospodářský rok 2007 už ČEZ, a. s., uplatňuje novou dividendovou politiku spočívající ve výplátě 50 - 60 % z dosaženého konsolidovaného zisku. O návrhu představenstva na konkrétní výši dividendy rozhoduje a skutečnou výši dividendy schvaluje valná hromada.

V roce 2015 bylo rozhodnuto o přiznání dividend akcionářům ve výši 21,5 mld. Kč z čistého zisku ČEZ, a. s., za rok 2014, což představovalo 40 Kč na akcii a odpovídalo 73 % výplatnímu poměru počítanému z konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ.

Údaje v tabulce představují dividendy přiznané a vyplacené v daném roce ze zisku předchozího roku.

 

Dividendy ČEZ, a. s.

Obchodní rok Dividenda na akcii (hrubá) Výše hrubé
dividendy
Rozhodný den Administrátor
2001 2,50 Kč 1. 8. 02 - 31. 7. 07 11. 6. 2002 Česká spořitelna
2002 4,50 Kč 1. 8. 03 - 31. 7. 08 17. 6. 2003 Česká spořitelna
2003 8,00 Kč 1. 8. 04 - 31. 7. 09 17. 6. 2004 Česká spořitelna
2004 9,00 Kč 1. 8. 05 - 31. 7. 10 20. 6. 2005 Česká spořitelna
2005 15,00 Kč 1. 8. 06 - 31. 7. 11 23. 5. 2006 Česká spořitelna
2006 20,00 Kč 1. 8. 07 - 31. 7. 11 23. 5. 2007 Česká spořitelna
2007 40,00 Kč 1. 8. 08 - 31. 7. 12 21. 5. 2008 Česká spořitelna
2008 50,00 Kč 1. 8. 09 - 31. 7. 13 21. 5. 2009 Česká spořitelna
2009 53,00 Kč 1. 8. 10 - 31. 7. 14 29. 6. 2010 Česká spořitelna
2010 50,00 Kč 1. 8. 11 - 31. 7. 15  1. 6. 2011 Česká spořitelna
2011 45,00 Kč 1. 8. 12 - 2. 8. 16 2. 7. 2012 Česká spořitelna
2012 40,00 Kč 1. 8. 13 - 1. 8. 17          25. 6. 2013 Česká spořitelna
2013 40,00 Kč 1. 8. 14 - 1. 8. 18          3. 7. 2014 Česká spořitelna
2014 40,00 Kč 3. 8. 15 - 1. 8. 19          18. 6. 2015 Česká spořitelna
2015 40,00 Kč 1. 8. 16 - 31. 7. 20          9. 6. 2015 Česká spořitelna

Valná hromada, která se konala dne 3. 6. 2016, schválila  výplatu dividend ve výši 40 Kč na akcii před zdaněním. Právo na dividendu mají osoby, které byly akcionáři společnosti ČEZ, a. s., k rozhodnému dni 9. červnu 2016.

Více informací k výplatě dividend naleznete v sekci Pro investory / Akcie / Dividendy.

 

Ratingové hodnocení

Ratingová agentura Standard&Poor´s Credit Market Services France S.A.S. potvrdila 17.12.2014 dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A- se stabilním výhledem. Ratingová agentura Moody’s Investors Service Ltd. Potvrdila 27.3.2014 dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A2, výhled negativní. Dne 23.6.2015 byl rating upraven na úroveň A3, výhled stabilní. Dne 7.4.2016 byl rating upraven na úroveň Baa1.

Obě ratingové agentury jsou uvedeny v seznamu ratingových agentur dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 513/2011 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013, který je k dispozici na
webových stránkách Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
(www.esma.europa.eu/page/list-registered-and-certified-CRAs).