Požadavky na dodavatele pro jaderné elektrárny

Podmínky pro dodávky výrobků a/nebo služeb dle zákona č. 263/2016 Sb.

Dodavatelem výrobků a/nebo služeb podléhajících požadavkům zákona č. 263/2016 Sb. může být pouze osoba (společnost), která má zaveden, dokumentován a udržován systém řízení v souladu s požadavky § 29 a § 30 zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) resp. prováděcích vyhlášek č. 408/2016 Sb. (Vyhláška o požadavcích na systém řízení) a č. 358/2016 Sb. (Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení), vydaných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Plnění výše uvedených požadavků je u dodavatelů ČEZ, a. s., prověřováno pracovníky Útvaru Kvalifikace a hodnocení dodavatelů formou zákaznických auditů, před uzavřením smluvního vztahu s dodavatelem. Zákaznický audit je prováděn dle standardu EN ISO 19 011. Odpovídá-li systém řízení dodavatele uvedeným požadavkům, je společnosti vystaveno Oprávnění k dodávkám do JE pro ČEZ, a. s., s platností max. 3 roky. Toto oprávnění nezakládá žádný právní nárok na uzavření obchodního vztahu s ČEZ, a. s.

Systém řízení dodavatele je při trvání obchodního vztahu následně pravidelně prověřován v periodě ne delší jak 3 roky.

Žádost o zařazení do databáze obchodních partnerů Skupiny ČEZ je podávána prostřednictvím útvaru Nákup.

Rozhodnutí o Zařazení do databáze obchodních partnerů ČEZ, a. s., případně do seznamu Kvalifikovaných dodavatelů ČEZ, a. s., je ve výlučné pravomoci ČEZ, a. s., nelze jej právně nárokovat.

V případě zájmu ČEZ, a. s., o spolupráci, je zájemce povinen v rámci přípravy auditu poskytnout informace v Předauditovém dotazníku.