29. 11. 2018

Brno: Ekologické mobilitě se nevyhneme

Přechod k nízkoemisní či bezemisní mobilitě je do budoucna nevyhnutelný. Otázkou tak není „jestli“, ale „kdy“. To byl leitmotiv historicky prvního společného pracovního setkání zástupců dotčených resortů, energetických společností a automotive z ČR a Slovenska, které se konalo závěrem minulého týdne v Brně. Jedním z partnerů akce byla také Skupina ČEZ, která se v oblasti čisté mobility úspěšně angažuje už desátým rokem.

Je jasné, že jak pro ČR, tak SR tento přechod bude velkou výzvou, jelikož automobilový průmysl je zásadní pro ekonomiku obou zemí. Dvojice nedávno přijatých zásadních rámcových dokumentů v ČR (Národní akční plán čisté mobility a Memorandum o spolupráci s automobilovým průmyslem) daly jasný podnět k propojení zásadních aktérů ústřední státní správy (MF, MŽP, MPO, MD, MMR), energetických společností, zástupců automotive, TAČR, SMOČR, AKČR, univerzit a různých zájmových asociací v ČR.

Jednotlivé prezentace i diskuse se točily kolem možností kooperace a příspěvků všech subjektů při podpoře rozvoje elektromobility a dalších bezemisních a nízkoemisních forem dopravy v obou zemích.

V ČR se jedná cca o 9 % HDP, přímo zaměstnává 150 tis. lidí, nepřímo až 400 tis. lidí a zajišťuje 25 procent exportu ČR. Rozvoj a podpora alternativních pohonů umožní výrobcům automobilů plnit ambiciózní cíle EU pro snižování emisí CO2 a přispěje ke snížení znečištění ovzduší a snížení hladiny hluku z dopravy zejména ve městech a aglomeracích. Dalším benefitem je postupné snižování závislosti na ropě.

Vzhledem k aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, který je plánován na rok 2019, dále s přihlédnutím k probíhající prioritizaci oblastí finanční podpory v dalším programovém období po roce 2020 v obou státech i s přihlédnutím k připravované legislativě na evropské úrovni, se nabízí společná spolupráce obou zemí v oblasti podpory nízko či bezemisní mobility, a to nejen na politické úrovni, ale také na pracovní úrovni mezi jednotlivými resorty a dalšími aktéry s cílem vyměnit si dosavadní zkušenosti s různými podpůrnými nástroji a zejména sladění společných pozic a požadavků vůči EK.

Na základě letošního úspěšného setkání vznikla myšlenka pravidelných každoročních akcí podobného typu. Následné setkání v roce 2019 proběhne na Slovensku. Společné výstupy by mohly být dále využitelné na úrovni platformy V4.