21. 3. 2019

Ministerstvo životního prostřední vydalo kladné stanovisko EIA k záměru propojovacího vedení 110 kV Česká Lípa - Varnsdorf

Ministerstvo životního prostřední (MŽP) v Liberci vydalo dne 15. 3. 2019 souhlasné závazné stanovisko k záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Z posudku a stanoviska MŽP vyplývají z ekologického hlediska akceptovatelná řešení trasy vedení, které po územním a stavebním řízení a po následné realizaci stavby zajistí potřebnou spolehlivost zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. ČEZ Distribuce by ráda dokončila výstavbu vedení do roku 2023

Vydání souhlasného závazného stanoviska je založeno jednak na vyhodnocení současného stavu příslušných složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém území (v době zpracování dokumentace) a jednak na vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Na základě údajů obsažených v dokumentaci EIA a v posudku, s přihlédnutím k obdrženým vyjádřením, při splnění podmínek pro prevenci, vyloučení respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, uvedených v tomto stanovisku a při dodržení požadavků právních předpisů na ochranu životního prostředí a zdraví lidí lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví únosný.

MŽP dále navrhlo pořadí variant v lokalitě Skalka u Nového Boru a Dolní Podluží se zohledněním vlivů na životní prostředí

Pořadí variant Skalka u Nového Boru:

  1. nadzemní Střed
  2. nadzemní Jih
  3. podzemní Jih
  4. podzemní Střed
  5. nadzemní Sever

Pořadí variant Dolní Podluží:

  1. nadzemní
  2. podzemní

V případě ostatních variantních úseků posuzovaného vedení 110 kV se stanovuje následující pořadí variant:

Hájovna mezi Novým Borem a Svorem - varianta Sever má svoje negativa ve větším dotčení lesa, varianta Jih znamená významný zásah do osobního vlastnictví. Pořadí variant se nestanovuje- v konečné fázi se doporučuje zvolit variantu, která bude více průchodná po technické a majetkoprávní stránce.

Svor - pořadí variant:

  1. Jih - znamená významné odklonění od obce
  2. Sever

“Jsme připraveni i nadále v procesu přípravy územního rozhodnuti komunikovat s majiteli dotčených pozemků i s obcemi a městy a hledat oboustranně optimální řešení, přičemž budeme akceptovat doporoučení vyplývající z kladného stanoviska EIA. Nedávný orkán opět prokázal nutnost a potřebnost vybudováni spolehlivého propojovacího vedení pro region..  Nové vedené prospěje především lidem ve Šluknovském výběžku, ale zlepší i bezpečnost zásobování obcí a průmyslu Českolipska a Novoborska,“

vysvětluje Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

Nové vedení 110 kV je nezbytně nutné

Šluknovský výběžek je zásobován pouze jediným dvojitým vedením 110kV. Výstavba vedení se datuje k roku 1965, prochází těžkou námrazovou oblastí. Tento způsob napájení Šluknovského výběžku byl vyhovující do doby, kdy celkové zatížení dané oblasti bylo možno při různých poruchových stavech dočasně zajistit vedeními 35kV ze sousední transformovny 110/35kV Česká Kamenice. Vzhledem ke skutečnosti, že zatížení celého výběžku již přesáhlo přenosové možnosti stávajícího dvojitého vedení 35kV, nelze již tímto vedením z lokality Česká Kamenice zajistit bezpečnou, spolehlivou a trvalou dodávku elektrické energie do celého Šluknovského výběžku. V případě vážnějšího poškození přívodního dvojitého vedení 110kV (přerušení obou linek, nebo pád stožáru) hrozí několikahodinové, ale i několikadenní přerušení dodávky do větší části této oblasti.

Z těchto důvodů společnost ČEZ Distribuce připravuje výstavbu nového vedení 110 kV, které zajistí propojení napájení ze dvou stran a významně zvýší spolehlivost napájení oblasti.

Celková délka trasy vedení 110 kV je cca 33 km, z tohocca 5 km bude realizováno kabelem a zbývajících cca 28 km vrchním vedením na stožárech respektujících krajinný ráz. Stavbu samotného záměru plánujeme realizovat optimálně v letech 2020-2023. Náklady na výstavbu se budou odvíjet od vybrané trasy.

Stanovisko EIA

Stanovisko EIA je výstupem procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA). Stanovisko EIA je závazným podkladem pro navazující územním řízení, ve kterém bude stavebním úřadem rozhodováno o uskutečnění stavby.