15. 1. 2019

Proběhlo veřejné projednání záměru výstavby propojovacího vedení 110 kV v trase Česká Lípa - Varnsdorf

V pondělí 14. 1. odpoledne proběhlo v kulturním domě obce Okrouhlá veřejné projednání záměru „Česká Lípa – Varsndorf, propojovací vedení 110 kV“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Projednání, které organizovalo Ministerstvo životního prostředí, proběhlo za účasti zástupců samospráv, státní správy, zpracovatele dokumentace EIA, odborníků z ČEZ Distribuce a životního prostředí i široké veřejnosti. Cílem bylo veřejně projednat dokumentaci EIA. Z posudku a stanoviska MŽP pak vyplynou akceptovatelná technická řešení trasy vedení, které po územním a stavebním řízení a po následné realizaci stavby zajistí potřebné zásobování Šluknovského výběžku elektřinou.

Nové vedení 110 kV je nezbytně nutné

Šluknovský výběžek je zásobován pouze jediným dvojitým vedením 110kV. Výstavba vedení se datuje k roku 1965, prochází těžkou námrazovou oblastí. Tento způsob napájení Šluknovského výběžku byl vyhovující do doby, kdy celkové zatížení dané oblasti bylo možno při různých poruchových stavech dočasně zajistit vedeními 35kV ze sousední transformovny 110/35kV Česká Kamenice. Vzhledem ke skutečnosti, že zatížení celého výběžku již přesáhlo přenosové možnosti stávajícího dvojitého vedení 35kV, nelze již tímto vedením z lokality Česká Kamenice zajistit bezpečnou a trvalou dodávku elektrické energie do celého Šluknovského výběžku. V případě vážnějšího poškození přívodního dvojitého vedení 110kV (přerušení obou linek, nebo pád stožáru) hrozí několikahodinové, ale i několikadenní přerušení dodávky do větší části této oblasti.

Z těchto důvodů společnost ČEZ Distribuce připravuje výstavbu nového vedení 110 kV, které zajistí propojení napájení ze dvou stran a významně zvýší spolehlivost napájení oblasti.

Nelehké hledání optimální trasy

V rámci hledání optimální trasy proběhla celá řada jednání a konzultací se zástupci krajů, se starosty a zástupci jednotlivých dotčených obcí, s veřejností a také s představiteli CHKO, Lesy ČR a dalších institucí. Technická řešení trasy kolem obcí a měst byla tvořena týmovým způsobem v diskuzi s obcemi, městy a úřady přímo na trase.

  • V obci Dolní Podluží bylo původní řešení zcela změněno na základě připomínek vedení obce a občanů a je nyní navrhováno ve dvou variantách.
  • V obci Svor technické řešení respektuje potřeby obce i budoucí zkapacitnění silnice I. třídy. Navržené řešenízískalo akceptaci města Cvikov.
  • Kolem města Nový Bor je posouzeno 5 technických řešení, přičemž řešení Sever bylo navrženo přímo místními občany, řešení Střed a Jih byla na žádost města doplněna o variantní technická řešení dílčím kabelovým úsekem.
  • V obci Okrouhlá bylo s ohledem na přeložku silnice č. 9 zvoleno zcela nové technické řešení
  • V městě Česká Lípa vychází technické řešení plně vstříc novému obchvatu města a pomůže jeho výstavbu urychlit.

Realizace záměru bude mít nejen pozitivní dopad na rozvoj regionu Šluknovska, ale zajistí i větší spolehlivost zásobování obcí a měst Novoborska, kde například výrazně zvýší spolehlivost zásobování podniku Crystalex.

Určení optimálního detailního vedení trasy bylo předmětem několika vyhledávacích studií a bylo posuzováno z řady pohledů (technický aspekt, dopad na ŽP, zásah do krajinného rázu, spolehlivost, ekonomický přínos, vliv na obyvatelstvo atd.)

33 km vedení s co nejmenším dopadem na životní prostředí i život občanů

V procesu EIA je posuzováno několik variant technického řešení a ČEZ Distribuce hledá nejvhodnější technická řešení s nejmenším dopadem na životní prostředí, krajinu, ale i na život občanů. Při jednáních s veřejností se odborníci z ČEZ Distribuce zaměřili právě na nalezení nejvhodnějšího řešení, které v maximu vyjde vstříc environmentálním požadavkům zúčastněných stran a bude technicky a ekonomicky opodstatněné. Výsledným doporučením řešením je technické řešení vycházející z vymezení uvedeného a z hlediska vlivů na životní prostředí posouzeného v Politice územního rozvoje České republiky z roku 2014, kterým je vyvedení výkonu z transformovny Babylon do rozvodny Varnsdorf vedením 110 kV s vloženým kabelovým úsekem přes CHKO.

Trasa vedení je ve dvou základních úsecích navržena takto:

Dolní Libchava – TR Nový Bor 110kV trasa stávajícího vrchního vedení VVN (historicky bylo realizované na stožárech 110 kV, ale v současnosti je provozované na napěťové hladině 35 kV).

Nový Bor – Svor – Dolní Podluží – Nová Huť – Varnsdorf nové vedení, které povede v koridoru silnice I/9 a souběžně s trasou stávajícího vysokotlakého plynovodu. Do této části trasy je navrženo vložit kabelový úsek v délce přes 5 km v oblasti kde dochází k průchodu CHKO.

Celková délka trasy vedení 110 kV je cca 33 km, z tohocca 5 km bude realizováno kabelem a zbývajících cca 28 km vrchním vedením na stožárech respektujících krajinný ráz. Stavbu samotného záměru plánujeme realizovat optimálně v letech 2020-2023. Náklady na výstavbu se budou odvíjet od vybrané trasy.


Stanovisko EIA

Stanovisko EIA je výstupem procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA), jehož jednou částí je právě proběhlé veřejné projednání. Stanovisko EIA je závazným podkladem pro navazující územním řízení, ve kterém bude stavebním úřadem rozhodováno o uskutečnění stavby.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ  je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy. Na území České republiky provozuje vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.