Vnitřní oznamovací systém („VOS“)

K čemu slouží Vnitřní oznamovací systém?

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému (dále také “VOS”) přijímáme a vyřizujeme oznámení, které je učiněno zaměstnanci nebo osobami vykonávajícími pro vybrané společnosti Skupiny ČEZ dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Ostatní oznamovatelé mohou nahlásit svůj podnět či učinit oznámení prostřednictvím Skupinového oznamovacího systému („SOS“). Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena v souladu s nastavenými interními postupy a pravidly, avšak mimo působnost Zákona.

Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se Zákonem, je nutné, aby

 • byl oznamovatel identifikován alespoň jménem a příjmením, popř. datem narození či jinými jednoznačnými identifikátory, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona. Pro podání anonymního oznámení můžete využít Skupinový oznamovací systém.
 • měl oznamovatel, vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle Zákona sankcionováno.
 1. telefonická linka 211 045 900
 2. e-mailová schránka etickalinka@cez.cz
 3. osobní oznámení Příslušné osobě

Jako oznamovatel můžete také využít možnosti podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Společnost ČEZ, a. s., jakožto tzv. povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), přijímá a vyřizuje oznámení od všech oznamovatelů, kteří se rozhodnout podat své oznámení, a to i anonymní formou.

Podáním oznámení prostřednictvím VOS je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními dle § 7 Zákona.

Vaše identita i veškerá komunikace je důvěrná. Příslušná osoba pověřená prošetřením oznámení je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením.

Ochrana před odvetnými opatřeními však nenáleží osobě, která učinila anonymní, či vědomě nepravdivé oznámení. Fyzická osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se dopustí přestupku dle Zákona a lze jí za to uložit pokutu do 50 000 Kč.

Dle Zákona lze oznámit protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Správa a provoz VOS je součástí nástrojů compliance programu Skupiny ČEZ.