Skupinový oznamovací systém („SOS“)

K čemu slouží Skupinový oznamovací systém?

Skupinový oznamovací systém je určen zaměstnancům všech společností Skupiny ČEZ, ale i obchodním partnerům a dalším osobám pro hlášení podnětů či oznámení nekalého či neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ nebo jinými interními či externími předpisy a profesními standardy.

Prostřednictvím Skupinového oznamovacího systému přijímámevyřizujemeanonymní oznámení.  Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena v souladu s nastavenými interními postupy a pravidly, avšak mimo působnost zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Své oznámení můžete podat prostřednictvím Formuláře pro etická oznámení.

V oznámení můžete uvést vaše identifikační údaje nebo ho můžete podat zcela anonymně.  Domníváme se však, že pro úspěšné prošetření přijatého oznámení bude účinnější, pokud nám bude známa totožnost oznamovatele. Budeme tak mít možnost, v případě potřeby, získat v průběhu šetření dodatečné informace, které mohou být pro dokončení šetření klíčové. S oznámeními, stejně jako s údaji o oznamovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí.

Formulář pro etická oznámení je nastaven tak, aby zaručoval anonymitu oznamovatele. Oznámení učiněná prostřednictvím Skupinového oznamovacího systému jsou objektivně a nezávisle prošetřena útvarem audit a compliance, ČEZ, a. s. v souladu s nastavenými interními postupy a pravidly, zejména SKČ_ME_0329 Postupy interní šetření Compliance incidentů.

Vaše identita i veškerá komunikace je důvěrná. Osoba pověřená prošetřením oznámení má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením. Výjimkou může být spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, vůči kterým máme tzv. oznamovací povinnost dle platné právní legislativy.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.