Skip to Content

Etický kodex

Vedení Skupiny ČEZ prosazuje etické hodnoty ve všech obchodních činnostech a jednáních. Vedení svůj cíl jasně formuluje ve dvou hlavních dokumentech: Politice etického chování (Etický kodex) a Politice compliance management systému.

Etický kodex stanovuje etická pravidla pro zaměstnance a členy statutárních orgánů Skupiny ČEZ. Politika compliance management systému pak stanovuje odpovědnosti, podmínky a nástroje k zajištění souladu s právními předpisy a etickými normami ve Skupině ČEZ. Podrobnosti o praktických opatřeních (např. školení, prevence střetu zájmů, whistleblowing, vyšetřování) jsou součástí navazujících interních směrnic.

Představenstvo ČEZ, a. s., přijímá plnou odpovědnost za dodržování přijatých etických norem. Tato odpovědnost zahrnuje mimo jiné vytvoření vhodných podmínek, odpovídajících zdrojů, účinných řídicích struktur a kontrolních mechanismů.

Etický kodex, poprvé zveřejněný v roce 2015, existuje ve dvou veřejně dostupných verzích. Základní verze, Desatero etického kodexu, je souhrnem nejdůležitějších zásad týkajících se vztahů se zainteresovanými stranami. Rozšířená verze, Abeceda, doplňuje Desatero etického kodexu o pravidla pro dodržování Etického kodexu. Oba dokumenty procházejí pravidelnou revizí, aby odrážely legislativní požadavky a osvědčené postupy.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci se s kodexem povinně seznámí při nástupu do zaměstnání. Od roku 2022 probíhá následné školení každý rok (dříve jednou za dva roky) a má za cíl účast nejméně 95 % zaměstnanců. V roce 2023 absolvovalo školení k Etickému kodexu 98,17 % zaměstnanců společností Skupiny ČEZ, jejichž školení zajišťuje útvar rozvoj lidských zdrojů ČEZ, a. s.

Pro nahlášení podnětů či oznámení nekalého či neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ nebo jinými interními či externími předpisy můžete využít Skupinový oznamovací systém.

Etický kodex - Abeceda

Etický kodex - Desatero