Skip to Content

Řízení ESG ve Skupině ČEZ

Skupina ČEZ se zavázala k transparentnímu a efektivnímu řízení udržitelnosti a ESG. V červenci 2021 jsme zřídili útvar ESG, který vede Chief Sustainable Officer (CSO) Kateřina Bohuslavová. CSO je přímo podřízena generálnímu řediteli společnosti, Danielu Benešovi. Oba jsou lídry udržitelnosti ve Skupině ČEZ. Útvar ESG je zodpovědný za každodenní agendu udržitelnosti, nefinanční reporting, koordinaci ESG iniciativ a řízení pracovních skupin ESG. Řízení ESG využívá model centralizovaná – koordinace – decentralizovaná – implementace.

Daniel Beneš

předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Kateřina Bohuslavová

Chief Sustainability Officer a ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ

Strategický řídicí výbor ESG (SŘV)

Strategický řídicí výbor ESG je nejvyšší úrovní řízení ESG. Práva a povinnosti SŘV jsou stanoveny ve Statutu strategického řídicího výboru ESG. SŘV přijímá strategická rozhodnutí a monitoruje průběh realizace iniciativ a pracovních skupin ESG. Rovněž sleduje plnění cílů stanovených v rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.

Sponzorem ESG a předsedou SŘV je Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva společnosti. Výkonným sponzorem ESG a místopředsedkyní SŘV je Kateřina Bohuslavová, CSO. Dalšími členy SŘV jsou členové představenstva, ředitel strategie, ředitel komunikace a marketing Skupiny ČEZ, ředitel legal affairs a ředitel útvaru audit a compliance.

Řídicí výbor ESG (ŘV)

ŘV představuje manažerskou a operativní úroveň řízení a koordinace agendy ESG. Předsedkyní ŘV je Kateřina Bohuslavová, CSO, jeho členy jsou zástupci všech divizí a klíčových útvarů společnosti z hlediska řízení ESG.

ESG Iniciativy

ESG iniciativy jsou projekty vedené týmy řízenými v rámci 1 divize, jejichž cílem je realizace cílů ESG schválených SŘV v rámci celé Skupiny ČEZ. Iniciativy ESG vedou manažeři jmenovaní sponzory iniciativ.

ESG Pracovní Skupiny

ESG pracovní skupiny jsou řídicí týmy napříč divizemi, které realizují cíle ESG schválené SŘV v rámci celé Skupiny ČEZ. V čele ESG pracovních skupin stojí vedoucí jmenovaní předsedou ŘV.

ESG Vzdělávání

Skupina ČEZ se zavázala k nejvyšší kvalitě udržitelného řízení. Každý člen představenstva, CSO a další členové vrcholového vedení jsou zapsáni do certifikovaného vzdělávacího programu souvisejícího s ESG. Programy budou ukončeny v létě 2022 – zahrnují vysokoškolské instituce ve Spojených státech amerických a v České republice:

  • Berkeley Law: ESG: Navigating the Board’s Role,
  • Berkeley Law: Sustainable Capitalism & ESG,
  • Diligent Academy: Diligent Climate Leadership Certification,
  • Vysoká škola ekonomická v Praze: Akademie managementu udržitelnosti pro firmy.

Matice Politik

Skupina ČEZ vypracovala matici politik s cílem posílit manažerskou odpovědnost za otázky ESG. Matice znázorňuje jak dohled nad jednotlivými oblastmi na úrovni představenstva, tak odpovědnost vedoucích pracovníků za jednotlivé oblasti. Odpovědnosti jsou spojeny s určenými pracovními pozicemi systém na osoby, které je zastávají. V roce 2022 provedeme revizi všech politik a matici rozšíříme o konkrétní iniciativy a cíle.

Politika odměňování

Politika odměňování jasně a transparentně definuje všechny pevné a pohyblivé složky odměn členů představenstva a dozorčí rady. Odměňování je založeno na principu Say-on-Pay: akcionáři se mohou k politice odměňování vyjádřit prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Politika odměňování specifikuje veškeré bonusy, další výhody, malusy, ustanovení o zpětném vymáhání, podmínky ukončení funkce, odstupné a konkurenční doložku. Definuje také klíčové finanční a nefinanční ukazatele výkonnosti. Představenstvo ČEZ, a. s., každoročně předkládá valné hromadě ke schválení veřejnou Zprávu o odměňování ČEZ, a. s.

Dozorčí rada definuje a vyhodnocuje ukazatele výkonnosti související s jakoukoli pohyblivou složkou odměny členů představenstva. Patří mezi ně i ukazatele výkonnosti související s ESG. Dozorčí rada tak plní úlohu výboru pro odměňování.

Mezi individuální úkoly všech členů představenstva pro rok 2022 byl zařazen jednotný ESG úkol s váhou minimálně 15 %. Tento úkol spočívá v dosažení cílové úrovně mezinárodního ESG ratingu, naplnění veřejných závazků a realizace definovaných ESG programů a opatření stanovených v souladu s akcelerovanou strategií VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.