Skip to Content

Řízení ESG ve Skupině ČEZ

GRI 2-9, 2-12, 2-13, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20

Skupina ČEZ se zavázala k transparentnímu a efektivnímu řízení udržitelnosti a ESG.

Útvar ESG je vedený Chief Sustainability Officer (CSO), paní Michaelou Chaloupkovou, členkou představenstva a ředitelkou divize správa. CSO a generální ředitel Daniel Beneš jsou vedoucími pracovníky v oblasti udržitelnosti ve Skupině ČEZ. Útvar ESG je zodpovědný za každodenní agendu udržitelnosti, nefinanční reporting, koordinaci ESG iniciativ a řízení pracovních skupin ESG.

Řízení ESG využívá model centralizovaná – koordinace – decentralizovaná – implementace.

Daniel Beneš

předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Michaela Chaloupková

členka představenstva, ředitelka divize správa a Chief Sustainability Officer.

Strategický řídicí výbor ESG
Představenstvo ČEZ, a. s., CSO,
vybraní ředitelé

Řídicí výbor ESG
CSO, zástupci divizí, manažeři ESG iniciativ
a vedoucí ESG pracovních skupin

ESG
iniciativy

ESG
pracovní skupiny

Strategický řídicí výbor ESG (SŘV)

SŘV představuje nejvyšší úroveň řízení ESG. Práva a povinnosti SŘV jsou stanoveny ve Statutu strategického řídicího výboru ESG. SŘV určuje strategii udržitelnosti Skupiny ČEZ a monitoruje průběh realizace iniciativ a pracovních skupin ESG. SŘV rovněž sleduje plnění cílů stanovených ve VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.

Sponzorem ESG a předsedou SŘV je generální ředitel a předseda představenstva, Daniel Beneš. Výkonným sponzorem ESG a místopředsedkyní SŘV je CSO, Michaela Chaloupková. Dalšími členy SŘV jsou členové představenstva, ředitel pro strategii, ředitel pro komunikaci a marketing, ředitel legal affairs a ředitel pro audit a compliance.

Řídicí výbor ESG (ŘV)

ŘV představuje manažerskou a operativní úroveň řízení a koordinace agendy ESG. Předsedkyní ŘV je CSO, Michaela Chaloupková. Jeho členy jsou zástupci všech divizí a klíčových oddělení z hlediska řízení ESG.

ESG Iniciativy

ESG iniciativy jsou projekty vedené týmy řízenými v rámci 1 divize, jejichž cílem je realizace cílů ESG schválených SŘV v rámci celé Skupiny ČEZ. Iniciativy ESG vedou manažeři jmenovaní sponzory iniciativ.

ESG Pracovní Skupiny

ESG pracovní skupiny jsou řídicí týmy napříč divizemi, které realizují cíle ESG schválené SŘV v rámci celé Skupiny ČEZ. V čele ESG pracovních skupin stojí vedoucí jmenovaní předsedou ŘV.

ESG Vzdělávání

Skupina ČEZ usiluje o nejvyšší kvalitu udržitelného řízení. Každý člen představenstva, CSO a další členové vrcholového vedení získali certifikáty ze vzdělávacích programů souvisejících s ESG. Tyto programy nabízejí vysokoškolské instituce ve Spojených státech amerických a v České republice:

  • Berkeley Law: ESG: Navigating the Board’s Role,
  • Berkeley Law: Sustainable Capitalism & ESG,
  • Diligent Institute: Diligent Climate Leadership Certification,
  • Vysoká škola ekonomická v Praze: Akademie managementu udržitelnosti pro firmy.

Matice Politik

Skupina ČEZ vypracovala matici politik, která má posílit manažerskou odpovědnost za otázky ESG. Matice znázorňuje jak dohled na úrovni představenstva, tak výkonnou manažerskou odpovědnost za jednotlivé oblasti. Odpovědnosti jsou spojeny s určenými pozicemi bez ohledu na osoby, které je zastávají. V současné době systematicky revidujeme všechny politiky v rámci iniciativy ESG matice politik, abychom matici rozšířili o konkrétní opatření a cíle.

Dohled představenstva
Dohled
nad strategií
Dohled
nad pilíři SG
Politika Dohled
nad politikou
generální
ředitel
ČEZ, a. s.
E
ředitel divize obnovitelná a klasická energetika
Emise a odpady ředitel divize obnovitelná a klasická energetika, ředitel divize jaderná energetika
Vodní stres a využití vody ředitel divize obnovitelná a klasická energetika, ředitel divize jaderná energetika
Ochrana klimatu generální ředitel ČEZ, a. s., ředitel divize obnovitelná a klasická energetika, ředitel divize jaderná energetika
Ochrana klimatu v dodavatelském řetězci ředitel divize obnovitelná a klasická energetika, ředitel divize správa **
Řízení rizik – životní prostředí ředitel divize finance
Biodiverzita ředitel divize obnovitelná a klasická energetika
Uzavírání lokalit ředitel divize obchod a strategie
Obnovitelné zdroje ředitel divize obnovitelná a klasická energetika
S
ředitel divize správa
Vztahy s komunitami generální ředitel ČEZ, a. s.
Zdraví a bezpečnost generální ředitel ČEZ, a. s.
Lidské zdroje ředitel divize správa
Lidská práva ředitel divize správa
Diverzita a inkluze ředitel divize správa
Přístup k zákazníkům ředitel divize obchod a strategie
Nákup ředitel divize správa **
G
generální ředitel
Veřejné záležitosti a lobbing generální ředitel ČEZ, a. s.
Odměňování, zpětné vymáhání a malus ředitel divize správa
Etické chování generální ředitel ČEZ, a. s.
Whistleblower generální ředitel ČEZ, a. s.
Protikorupční chování generální ředitel ČEZ, a. s., ředitel divize správa **
Protikorupční chování: dodavatelé ředitel divize správa **
Boj proti praní špinavých peněz ředitel divize finance
Kybernetická bezpečnost generální ředitel ČEZ, a. s.
Pracovní cesty ředitel divize správa

* Všechny pracovní pozice v tabulce jsou genderově neutrální.
** Politika spadá do gesce generálního ředitele ČEZ, a. s., dohledem nad politikou je však pověřen ředitel divize správa.

Manažerský dohled
Politika Divize Manažer Koordinace
(útvar ESG Skupiny ČEZ)
ESG dohled
Emise a odpady obnovitelná a klasická energetika ředitel útvaru řízení výroby a provozu OZE a KE ESG specialista environmentálních programů ředitel útvaru
ESG / CSO
Skupiny ČEZ
jaderná energetika ředitel útvaru bezpečnost
Vodní stres a využití vody obnovitelná a klasická energetika ředitel útvaru řízení výroby a provozu OZE a KE
jaderná energetika ředitel útvaru bezpečnost
Ochrana klimatu obnovitelná a klasická energetika ředitel útvaru řízení výroby a provozu OZE a KE
jaderná energetika ředitel útvaru bezpečnost
Ochrana klimatu v dodavatelském řetězci obnovitelná a klasická energetika ředitel útvaru řízení techniky OZE a KE
divize generálního ředitele ředitel útvaru nákup pro výrobu a těžbu
Řízení rizik - životní prostředí finance ředitel útvaru řízení rizik
Biodiverzita obnovitelná a klasická energetika předseda představenstva Severočeské doly
Uzavírání lokalit obchod a strategie ředitel strategie
Obnovitelné zdroje obnovitelná a klasická energetika generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
Vztahy s komunitami divize generálního ředitele ředitel útvaru public affairs Skupiny ČEZ ESG specialista sociálních programů
Zdraví a bezpečnost divize generálního ředitele ředitel útvaru systém řízení Skupiny ČEZ
Lidské zdroje správa ředitel útvaru personalistika
Lidská práva správa ředitel útvaru personalistika
Diverzita a inkluze správa manažer útvaru diverzita a inkluze
Přístup k zákazníkům obchod a strategie generální ředitel ČEZ Prodej, a.s.
Nákup divize generálního ředitele ředitel nákupu
Veřejné záležitosti a lobbing divize generálního ředitele ředitel útvaru public affairs Skupiny ČEZ ESG specialista governance programů
Odměňování, zpětné vymáhání a malus správa ředitel útvaru personalistika
Etické chování divize generálního ředitele ředitel útvaru audit a compliance
Whistleblower divize generálního ředitele ředitel útvaru audit a compliance
Protikorupční chování divize generálního ředitele ředitel útvaru nákup pro výrobu a těžbu
divize generálního ředitele ředitel nákupu
divize generálního ředitele ředitel útvaru audit a compliance
Protikorupční chování: dodavatelé divize generálního ředitele ředitel útvaru nákup pro výrobu a těžbu
divize generálního ředitele ředitel nákupu
Boj proti praní špinavých peněz finance ředitel útvaru účetnictví
Kybernetická bezpečnost divize generálního ředitele ředitel útvaru ochrana Skupiny ČEZ
Pracovní cesty správa ředitel útvaru personalistika

* Všechny pracovní pozice v tabulce jsou genderově neutrální.

Politika odměňování

Politika odměňování jasně a transparentně definuje všechny pevné a pohyblivé složky odměn členů představenstva a dozorčí rady. Odměňování je založeno na principu Say-on-Pay: akcionáři se mohou k politice odměňování vyjádřit prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Politika odměňování specifikuje veškeré bonusy, další výhody, malusy, ustanovení o zpětném vymáhání, podmínky ukončení funkce, odstupné a konkurenční doložku. Definuje také klíčové finanční a nefinanční ukazatele výkonnosti. Představenstvo každoročně předkládá valné hromadě ke schválení veřejnou zprávu o odměňování ve společnosti ČEZ, a. s.

Dozorčí rada definuje a vyhodnocuje výkonnostní ukazatele související s případnou pohyblivou složkou odměny členů představenstva. Každý člen představenstva má pravidelně stanoven konkrétní ESG úkol, který je zahrnut mezi 5 nejvýznamnějších ročních KPI, jež jsou vyhodnocovány dozorčí radou.

Na rok 2023 mají všichni členové představenstva stanoven jednotný ESG úkol s váhou 15 %. Tento úkol vyžaduje růst mezinárodního ratingového hodnocení ESG ČEZ, a. s. v souladu s veřejnými závazky VIZE 2030, realizaci iniciativ ESG a přijetí opatření v souladu s ambicemi definovanými v rámci platné strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Dozorčí rada tak plní úlohu výboru pro odměňování.