Skip to Content

Řízení klimatických rizik a TCFD

GRI 103, 201-2; SASB IF-EU-110a.3 / SDG13

Skupina ČEZ si uvědomuje, že změna klimatu představuje závažná rizika pro podnikání a společnost. Zavázali jsme se ke zmírňování dopadů změny klimatu a k adaptaci na tuto změnu. Abychom mohli fungovat udržitelně, eticky a transparentně, musíme se v rámci naší strategie zabývat riziky a příležitostmi souvisejícími s klimatem. Abychom se vyhnuli slepým uličkám, spolupracovali jsme s nezávislou poradenskou společností – S&P Global. Tato spolupráce zajistila důkladné posouzení fyzických i přechodných rizik.

Uplatňujeme princip dvojí materiality – útvar řízení rizik sleduje: (1) dopad fyzických rizik souvisejících s klimatem (tj. povodně, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, údery blesku, bouře a tornáda) na naše zařízení a (2) dopady našeho podnikání na životní prostředí a klima. Tyto vlivy jsou rozděleny do následujících kategorií:

  • kritický: podstatný a nevratný dopad na životní prostředí a klima,
  • vysoký: podstatný dopad s dlouhodobým návratem do původního stavu,
  • střední: dopad se střednědobým návratem do původního stavu,
  • nízký: nehmotný dopad s nenákladným krátkodobým návratem do původního stavu.

Uvědomujeme si, že rizika související s klimatem mohou vyvolat další typy rizik (reputační, provozní, finanční) a mohou také ohrozit vztahy se zainteresovanými stranami. Sledujeme nařízení související s klimatem na národní úrovni a na úrovni EU, abychom se adaptovali na rizika spojená s energetickou transformací. Sledujeme nevládní organizace a iniciativy, protože mívají předstih před regulací, a to nám pomáhá předvídat trendy a minimalizovat transformační rizika.

Na jaře 2023 jsme zveřejnili samostatný TCFD report, který je k dispozici zde. Report vychází z doporučení TCFD a dodržuje doporučenou strukturu. V reportu uvádíme informace o řízení, strategii, řízení rizik a metrikách a cílech podle pokynů TCFD. V souladu s osvědčenými postupy používáme analýzu scénářů a výsledky nejmodernějšího modelování klimatu založené na vědeckých poznatcích a dostupném vědeckém konsenzu o změně klimatu. Uplatňujeme nejnovější vědecké poznatky a vyhodnocujeme klimatické scénáře s cílem budovat naši strategickou odolnost v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Milníky související s klimatem a TCFD:

Skupina ČEZ zavádí vykazování emisí CO2 ve výroční zprávě.

Skupina ČEZ vydává první Zprávu o společenské odpovědnosti firem s kapitolou věnovanou změně klimatu.

Skupina ČEZ přijímá závazek vyrábět do roku 2050 elektřinu bez emisí CO2.

Skupina ČEZ začleňuje hodnocení změny klimatu do dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) u nových velkých projektů.

Skupina ČEZ vyrábí více než polovinu elektřiny z bezemisních zdrojů.

Trvalé ukončení provozu uhelné elektrárny Prunéřov I (440 MW).

Skupina ČEZ vykazuje ve Zprávě o udržitelném rozvoji veškeré emise skleníkových plynů Scope 1, 2 a 3.

Skupina ČEZ přijímá zrychlenou strategii dekarbonizace VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka a ESG se stává nedílnou součástí podnikání.

Skupina ČEZ si stanovuje ambiciózní cíle pro zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie.

Skupina ČEZ se připojuje ke kampani Business Ambition for 1.5°C.

Skupina ČEZ v červenci zřizuje útvar ESG vedený Chief Sustainability Officer a ustavuje strategický řídicí výbor ESG a výkonný řídicí výbor ESG.

Skupina ČEZ spouští systém vzdělávání v oblasti ESG pro všechny členy představenstva a vybrané členy vrcholového vedení a propojuje klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti ESG s odměňováním.

Skupina ČEZ přiděluje odpovědnost za rizika spojená s klimatem na úrovni představenstva a řídících pracovníků.

Skupina ČEZ se v listopadu stává oficiálním podporovatelem TCFD.

Uhelná lokalita Energotrans III (500 MW) v Mělníku ukončuje výrobu.

Skupina ČEZ vydává první dluhopisy vázané na udržitelnost se závazkem dosáhnout v roce 2025 cíle intenzity emisí skleníkových plynů 0,26 t CO2e/MWh a v roce 2030 0,16 t CO2e/MWh.

SBTi potvrzuje náš střednědobý cíl pro rok 2030 v souladu s cílem well below 2° C.

Zpráva o udržitelném rozvoji obsahuje samostatnou kapitolu s informacemi o klimatu v souladu s TCFD.

Skupina ČEZ a Ministerstvo životního prostředí podepisují Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany klimatu, energetiky a některých souvisejících oblastech.

Skupina ČEZ se zavazuje k dosažení klimatické neutrality do roku 2040 a předkládá tento cíl ke schválení SBTi. Datum validace je stanoveno na červen 2023.

Skupina ČEZ zveřejňuje podrobnou samostatnou zprávu TCFD.

Skupina ČEZ zahajuje iniciativu ESG pro řízení klimatických rizik, aby tuto agendu dále rozvíjela.