Skip to Content

Řízení klimatických rizik a TCFD

GRI 103, 201-2; SASB IF-EU-110a.3 / SDG13

Skupina ČEZ si uvědomuje, že změna klimatu představuje vážná rizika pro podnikání i společnost. Zavázali jsme se ke zmírňování dopadů změny klimatu i k přizpůsobování se této změně. Abychom mohli fungovat udržitelně, eticky a transparentně, musíme se v rámci naší strategie zabývat riziky a příležitostmi souvisejícími s klimatem. Naším cílem je zveřejňovat informace o řízení, strategii, řízení rizik a metrikách a cílech v souladu s doporučeními Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD). Přezkoumáváme nejnovější vědecké poznatky a vyhodnocujeme klimatické scénáře s cílem budovat naši strategickou odolnost v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Abychom odstranili případná slepá místa, spolupracujeme s nezávislou poradenskou společností – S&P Global. Tato spolupráce zajišťuje důkladné posouzení fyzických i přechodných rizik.

Analýzu klimatických rizik, která má vysokou prioritu, plánujeme dokončit a samostatnou zprávu TCFD zveřejnit v druhé polovině roku 2022. Další podrobnosti naleznete na našich webových stránkách.

Zde uvádíme seznam dosud učiněných kroků:

 • Útvar ESG jsme zřídili v červenci 2021.
 • Jmenovali jsme Chief Sustainable Officer.
 • Zřídili jsme strategický řídicí výbor ESG a řídicí výbor ESG.
 • Přidělili jsme odpovědnost za rizika související s klimatem a životním prostředím na úrovni představenstva a na manažerské úrovni.
 • Zahájili jsme iniciativu, která zavádí skupinové politiky související s klimatem.
 • V listopadu 2021 jsme se stali oficiálním podporovatelem TCFD a realizovali jsme projekty zaměřené na dodržování jejich doporučení.
 • V květnu 2021 jsme akcelerovali naši strategii pod názvem VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, která definuje jasnou cestu pro příští desetiletí s měřitelnými a veřejnými cíli pro dekarbonizaci a pro všechny ostatní ESG oblasti.
 • Nastavili jsme ambiciózní cíle na zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie.
 • Připojili jsme se ke kampani Business Ambition for 1.5 °C iniciativy Science Based Targets (SBTi) a zavázali jsme se snížit emise a dosáhnout uhlíkové neutrality na základě vědeckých poznatků:
  • Krátkodobé a střednědobé cíle (do roku 2030) jsou sestaveny v souladu se scénářem well below 2 degrees. Tento cíl byl SBTi schválen a validován v květnu 2022.
  • Dlouhodobé cíle jsou v souladu se scénářem směřujícím k 1,5 °C. Přehodnotili jsme náš závazek dosáhnout uhlíkové neutrality a posunuli cílové datum na rok 2040.
 • Pracujeme na podrobných analýzách scénářů s nezávislou poradenskou společností S&P Global.
 • Zavedli jsme dvojí významnost: Oddělení řízení rizik sleduje (1) dopad fyzických rizik souvisejících s klimatem (tj. povodně, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, údery blesku, bouře a tornáda) na naše zařízení a (2) dopady našeho podnikání na životní prostředí a klima. Tyto vlivy jsou rozděleny do následujících kategorií:
  • Kritické: podstatný a nevratný dopad na životní prostředí a klima.
  • Vysoké: materiální dopad s dlouhodobým návratem do původního stavu.
  • Střední: dopad se střednědobým návratem do původního stavu.
  • Nízké: nehmotný dopad s levným krátkodobým návratem do původního stavu.
 • Ve vybraných zařízeních jsme zavedli systémy environmentálního řízení (EMS), abychom minimalizovali rizika a jejich dopady. Tento seznam nadále rozšiřujeme.
 • Uvědomujeme si, že rizika související s klimatem jsou zastřešující, protože mohou vyvolat další typy rizik (reputační, provozní, finanční). Mohou také ohrozit vztahy se zainteresovanými stranami.
 • Sledujeme předpisy související s klimatem na národní úrovni a na úrovni EU, abychom se přizpůsobili rizikům přechodu.
 • Sledujeme nevládní organizace a iniciativy, protože mají tendenci předběhnout regulaci. To pomáhá předvídat trendy a minimalizovat rizika přechodu.

Cíle v oblasti emisí uhlíku:

 • Do roku 2030 snížíme emise CO2 v souladu s Pařížskou dohodou well below 2 degrees.
 • Snížíme intenzitu emisí z 0,38 t CO2e/MWh v roce 2019 na 0,26 t CO2e/MWh v roce 2025 a na 0,16 t CO2e/MWh v roce 2030.
 • Snížíme podíl výroby elektřiny z uhlí z 39 % v roce 2019 na 25 % v roce 2025 a na 12,5 % v roce 2030.
 • Do roku 2040 dosáhneme uhlíkové neutrality v souladu s cílem dosáhnout nárůstu teploty výrazně nižší než 1,5 °C.

Cíle v oblasti toxických emisí:

 • Snížíme emise NOx z 23 kt v roce 2019 na 13 kt v roce 2025 a 7 kt v roce 2030.
 • Snížíme množství SO2 z 21 kt v roce 2019 na 6,5 kt v roce 2025 a 3 kt v roce 2030.