Skip to Content

Řízení klimatických rizik a TCFD

GRI 3–3, 201–2; SASB IF–EU–110a.3 / SDG 13

Skupina ČEZ si uvědomuje, že změna klimatu představuje závažná rizika pro podnikání a společnost. Zavázali jsme se ke zmírňování dopadů změny klimatu a k adaptaci na tuto změnu. Abychom mohli fungovat udržitelně, eticky a transparentně, musíme se v rámci naší strategie zabývat riziky a příležitostmi souvisejícími s klimatem.

V souladu s TCFD uplatňujeme u klimatických rizik princip dvojí materiality – sledujeme: (1) dopad fyzických rizik souvisejících s klimatem (tj. povodně, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, údery blesku, bouře a tornáda) na naše zařízení a (2) dopady našeho podnikání na životní prostředí a klima. Tyto vlivy jsou rozděleny do následujících kategorií:

  • kritický: podstatný a nevratný dopad na životní prostředí a klima,
  • vysoký: podstatný dopad s dlouhodobým návratem do původního stavu,
  • střední: dopad se střednědobým návratem do původního stavu,
  • nízký: nehmotný dopad s nenákladným krátkodobým návratem do původního stavu.

Uvědomujeme si, že rizika související s klimatem mohou vyvolat další typy rizik (reputační, provozní, finanční) a mohou také ohrozit vztahy se zainteresovanými stranami. Sledujeme vývoj legislativy, iniciativ a trendů a minimalizujeme transformační rizika.

Na jaře 2023 jsme zveřejnili první samostatný TCFD report, který je k dispozici zde a vychází z doporučení TCFD a dodržuje doporučenou strukturu.

Transformační rizika

Právní a politická
Skupina ČEZ provozuje emisní zdroje a je předmětem právních a regulatorních rizik. Skupina ČEZ toto riziko dlouhodobě snižuje a má již nyní ve svém výrobním portfoliu významný podíl bezemisních zdrojů a tento podíl se bude s rozvojem nových obnovitelných zdrojů nadále zvyšovat. Na úrovni Skupiny ČEZ nám naše bezemisní výrobní kapacity umožňují vyvažovat negativní vliv cen uhlíku na provozované uhelné zdroje, a to díky provázání ceny povolenky a ceny elektrické energie na trhu. Dlouhodobé cenové riziko by se mělo kolem roku 2035 snížit v návaznosti na úspěšnou realizaci strategie
VIZE 2030 — Čistá Energie Zítřka. Z politického a právního hlediska jsou uhelná aktiva také vystavena vyššímu riziku přímých regulačních zásahů (např. nařízené vyřazení z provozu) a mohou být spojena s možným rizikem poškození reputace. Tato rizika jsou aktivně řízena a zmírňována: budoucí vyřazení uhlí a nahrazení stávajících uhelných lokalit obnovitelnými nebo nízkouhlíkovými aktivy jsou již zahrnuty ve strategii Skupiny ČEZ VIZE 2030 — Čistá Energie Zítřka.

Technologické riziko
Pro Skupinu ČEZ je technologické riziko spojeno s přechodem na nízkouhlíkové technologie. Jeho potenciální dopad je považován za mírný, vlivem již plánovaného odstavování uhelných zdrojů a přípravy projektů nových plynových zdrojů pro budoucí přechod na nízkouhlíková paliva. Skupina ČEZ
významně investuje do technologií, které jsou dle taxonomie EU považovány za neutrální nebo environmentálně pozitivní. Tedy do obnovitelných zdrojů energie, inteligentních sítí a jaderné energie. V roce 2023 dosáhl podíl udržitelných investic 67,3 %. Investice do těžby uhlí a uhelné energetiky
zaujímaly v roce 2023 jen 12,9 % celkových investic a jedná se pouze údržbové investice pro zajištění provozu do doby odstavení těchto provozů.

Tržní rizika
Mezi krátkodobé faktory ovlivňující ceny a objemy elektřiny patří větrné podmínky na pevnině a na moři, teplota, ceny emisních povolenek, ceny paliv, ekonomický vývoj a situace v oblasti dovozu a vývozu. Ty definují potenciální rizika spojená s trhem. Tržní rizika jsou vyhodnocována v rámci celopodnikového procesu hodnocení rizik Skupiny ČEZ.

Reputační rizika
V zájmu řízení a zmírnění reputačního rizika Skupina ČEZ aktivně zveřejňuje firemní ESG údaje a zvyšuje kvalitu i rozsah nefinančního reportingu. Skupina je pravidelně hodnocena vybranými poskytovateli podnikového ratingu a otevřeně a transparentně komunikuje s interními i externími zainteresovanými stranami. Dekarbonizační ambice byly validovány v souladu s SBTi a to jak u krátkodobých tak dlouhodobých cílů. Finanční vyjádření transformačních rizik za rok 2023. V roce 2023 došlo v rámci testů na znehodnocení účetních hodnoty aktiv ke snížení hodnoty dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku na uhelných dolech o cca 5 mld. Kč z důvodu vývoje tržních předpokladů (zejm. pokles clean spreadu a snížení ceny zemního plynu) vedoucí ke snížení očekávané poptávky po hnědém uhlí. Projekce a test zohledňuje předpokládanou životnost aktiva do roku 2030. Účetní hodnota emisních povolenek pro spotřebu použitých pro vypořádání s registrem EU ETS byla 20,1 mld. Kč (9,55 mld. Kč v roce 2022). V roce 2023 to odpovídá 7,9 % provozních nákladů Skupiny ČEZ. Vliv finančních rizik spojených s cenou emisních povolenek a dalšími aspekty naleznete ve Výroční finanční zprávě Skupiny ČEZ za rok 2023 – příloha konsolidované účetní závěrky.

Fyzická rizika

V souladu s osvědčenými postupy používáme analýzu scénářů a výsledky nejmodernějšího modelování klimatu založené na vědeckých poznatcích a dostupném vědeckém konsenzu o změně klimatu. Uplatňujeme nejnovější vědecké poznatky a vyhodnocujeme klimatické scénáře s cílem budovat naši
strategickou odolnost v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

V roce 2022 Skupina ČEZ analyzovala nejvýznamnější energetické provozy ve Skupině ČEZ pokrývající 98 % emisí Scope 1 a 2 a to ve 3 variantních scénářích změny klimatu RCP2.6–RCP8.5, a to na hlavních typech fyzických rizik. Hodnocení Skupina ČEZ realizovala s agenturou S&P Global a bylo založeno na globálních klimatických modelech. Na základě tohoto posouzení Skupina ČEZ zjistila, že do horizontu roku 2050 nedochází při posuzování rizik k významným odlišnostem napříč emisními scénáři.

Na základě těchto znalostí a zkušeností jsme pro analýzu provedenou v roce 2023 použili podrobné hodnocení více než 1000 lokací Skupiny ČEZ vůči scénáři RCP4.5 (pravděpodobný a realistický scénář vývoje klimatu s průměrným oteplením 2,5–3° C k roku 2100). Skupina ČEZ realizovala toto hodnocení ve spolupráci s platformou CRIF napříč ekonomickými činnostmi s cílem pokrýt celé portfolio společností a škálu byznysových činností ve Skupině ČEZ4. Hodnocení obsahovalo 17 typů fyzických rizik akutních i chronických a plně tak integrovalo očekávání hodnocení zranitelnosti dle EU taxonomie. Významným hodnoceným rizikem je pouze riziko povodní.

Za významné z pohledu expozice na klimatická fyzická rizika dle hodnocení v letech 2022 a 2023 považujeme povodně, dále vichřice, vlny veder a vlny chladu. Na základě regionálního klimatického modelování, posouzení expozice, kontextu dotčených provozů, typu byznysových činností, a procesů
řízení rizik v daných lokacích je čisté klimatické riziko (neřízené riziko) pro Skupinu ČEZ nízké.

Na úrovni konkrétní technologie výroby jsou konkrétní rizika nejhůře střední, a to v případě, kdy jde o odchylky ve výrobě, které jsou standardně řízeny v rámci provozních rizik (souvisí například s proměnou hydrologických podmínek do provozu vodních elektráren). Lokality jaderných zdrojů na základě výsledků modelování nepodléhají významným klimatickým rizikům a jsou projektovány i řízeny pro zajištění nejvyšší možné míry ochrany a je posilována jejich odolnost v souladu s nejlepšími postupy. V případě identifikovaného rizika povodní na vybraných prvcích distribuční sítě je realizováno zvýšení odolnosti a rozšíření povodňových plánů.

V souvislosti s požadavky dle CSRD–ESRS a finančního vyjádření potenciálního klimatického rizika uvádíme za rok 2023 odhadní metriku – tržby u společností a činností, které jsou zahrnuty v kategoriích „V riziku“ a „Neřízené riziko“.

Milníky související s klimatem a TCFD

Skupina ČEZ přijímá zrychlenou strategii dekarbonizace VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka a ESG se stává nedílnou součástí podnikání.

Skupina ČEZ si stanovuje ambiciózní cíle pro zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie.

Skupina ČEZ přiděluje odpovědnost za rizika spojená s klimatem na úrovni představenstva a řídicích pracovníků.

Skupina ČEZ se v listopadu stává oficiálním podporovatelem TCFD.

Uhelná lokalita Energotrans III (500 MW) v Mělníku ukončuje výrobu.

ČEZ, a. s., vydává první dluhopisy vázané na udržitelnost se závazkem dosáhnout v roce 2025 cíle intenzity emisí skleníkových plynů 0,26 t CO2e/MWh.

SBTi potvrzuje náš střednědobý cíl pro rok 2030 v souladu s cílem „well below 2° C“.

Zpráva o udržitelném rozvoji obsahuje samostatnou kapitolu s informacemi o klimatu v souladu s TCFD.

Skupina ČEZ vydává výkaz způsobilosti svých činností dle EU taxonomie.

Skupina ČEZ a Ministerstvo životního prostředí podepisují Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany klimatu, energetiky a některých souvisejících oblastech.

Skupina ČEZ se zavazuje k dosažení klimatické neutrality do roku 2040 a předkládá tento cíl ke schválení SBTi. Datum validace je stanoveno na červen 2023.

Skupina ČEZ zveřejňuje podrobnou samostatnou zprávu TCFD a posoudila rizika nejvýznamnějších energetických provozů dle variantních emisních scénářů.

Skupina ČEZ zahajuje iniciativu ESG pro řízení klimatických rizik, aby tuto agendu dále rozvíjela.

Skupina ČEZ vydává výkaz souladu svých činností dle EU taxonomie.

Skupina ČEZ na podzim 2023 obdržela validaci dekarbonizačních cílů pro roky 2033 a 2040 (dosažení klimatické neutrality) od SBTi.

Skupina ČEZ dokončila demolici uhelné lokality Prunéřov.

Skupina ČEZ posoudila portfolio více než 1000 lokací dle scénáře RCP4.5 a horizontu 2040.