Skip to Content

Environmental – Životní prostředí

Vize 2030

Snižování dopadů energetiky na životní prostředí je naším dlouhodobým cílem. Na odsíření, denitrifikaci, snižování emisí CO2 a modernizaci elektráren vynaložila Skupina ČEZ desítky miliard korun a soustavně s předstihem realizuje kroky, aby naplnila veškeré emisní a ekologické požadavky a limity. Mezi hlavní priority v oblasti životního prostředí patří dekarbonizace, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.

 • Dekarbonizace

  Snížíme emise CO2 v souladu s Pařížskou dohodou „well below 2 Degrees“ do 2030
   

 • Snížíme emisní intenzitu z 0,38 tCO2e/MWh v 2019 na 0,26 tCO2e/MWh v roce 2025 a 0,16 tCO2e/MWh v roce 2030

 • Snížíme podíl výroby elektřiny z uhlí z 39 % v roce 2019 na 25 % do roku 2025 a na 12,5 % do roku 2030
   

 • Odpad, emise znečišťujících látek a přírodní zdroje

  Snížíme NOx z 23 kt v roce 2019 na 13 kt v roce 2025 a 7 kt v roce 2030

 • Zredukujeme SO2 z 21 kt v roce 2019 na 6,5 kt v roce 2025 a 3 kt v roce 2030

 • Obnovitelné zdroje

  Vybudujeme 1,5 GW OZE do roku 2025 a 6 GW OZE do roku 2030
   

Úspěchy
0/0SBTi

Skupina ČEZ se připojila ke kampani Business Ambition for 1.5 °C iniciativy Science Based Targets a zavázala se k uhlíkové neutralitě, v květnu 2022 byly cíle snižování emisí validovány.

0/0Nové stromy

Dobrovolníci Skupiny ČEZ vysadili celkem 27 000 stromů a splnili tak závazek zasadit strom za každého zaměstnance.

0/0Ochrana životního prostředí

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodržely mezinárodní standardy ochrany životního prostředí a EMS prošel auditem Det Norske Veritas.

0/0Ochrana ptactva

Skupina ČEZ vynaložila na ochranu ptactva 45 milionů korun.

0/0Bezpečnost pro ptáky

18 767 podpěrných bodů společnosti ČEZ Distribuce bylo vybaveno ochrannými prvky pro bezpečné dosednutí ptáků. Pro ptáky je nyní bezpečných 68 % podpěrných bodů.

0/0Audit emisí

Emise skleníkových plynů Scope 1 a Scope 2 za rok 2021 byly poprvé externě auditovány.

0/0Udržitelné veřejné zakázky

Projekt ENESA dceřiné společnosti ČEZ ESCO se zařadil mezi tři nejlepší evropské projekty roku 2021 v kategorii Udržitelné veřejné zakázky podle OECD a Evropské komise.

0/0Hospodaření s vodou

Díky přijatým opatřením snížila Skupina ČEZ meziroční spotřebu vody o 13 %.

0/0Rekultivace krajiny

Severočeské doly dokončily rekultivaci krajiny na ploše téměř 93 ha a zahájily novou rekultivaci na ploše více než 44 ha.

0/0Výroba jaderné energie

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily meziročně výrobu o 2 % a dosáhly historicky druhé nejvyšší výroby bezemisní energie ve výši 30.7 TWh.

Závazek k životnímu prostředí

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost. Český strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. V roce 2015 státy přijaly Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje. V roce 2016 vstoupila v platnost Pařížská dohoda o změně klimatu, která řeší potřebu omezení nárůstu globálních teplot.

SDGs
icon

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výzvou k akci v rámci všech zemí – chudých, bohatých či se středními příjmy – k podpoře prosperity a zároveň k ochraně planety. Tyto země si uvědomují, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce s budováním strategií, které podporují hospodářský růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělávání, zdraví, sociální ochrany a pracovních příležitostí, a zároveň bojují proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Hlavní SDGs
Dostupné a čisté energie
Dostupné a čisté energie
Dostupné a čisté energie

S rostoucí světovou populací roste i poptávka po cenově dostupné energii. Cílem je zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny. Rozšíření infrastruktury a modernizace technologií zajistí čistou a účinnou energii ve všech zemích, podpoří růst a pomůže životnímu prostředí.

Klimatická opatření
Klimatická opatření
Klimatická opatření

Neexistuje země, která by nepocítila dopady změny klimatu. Globální oteplování způsobuje dlouhodobé změny našeho klimatického systému, které hrozí nevratnými následky v případě, že nebudeme jednat. Cílem je přijmout naléhavá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům.

Ostatní SDGs
 • Pitná voda, kanalizace

 • Průmysl, inovace a infrastruktura

 • Udržitelná města a obce

 • Odpovědná výroba a spotřeba

 • Život ve vodě

 • Život na souši

Politiky

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role přináší. Naše vedení proto klade důraz na etické zásady jak při veškerém jednání zaměstnanců, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Prostřednictvím řádně nastavené obchodní etiky a vztahů se snažíme posilovat důvěru akcionářů i dalších zainteresovaných stran.

Taxonomie

Skupina ČEZ ve své Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2021 v souladu s legislativními požadavky poprvé publikovala výkaz činností dle Nařízení EK 2021/2178 (výkaz dle čl. 8 Nařízení o taxonomii). Výkaz dle platné klasifikace zahrnuje činnosti pro cíle zmírňování klimatické změny (mitigace) a přizpůsobení se klimatické změně (adaptace).

Report klíčových indikátorů výkonnosti (KPIs) dle EU taxonomie, tedy provozního výnosu, investic a provozních výdajů, zahrnuje způsobilé (eligible) činnosti v souladu s legislativními požadavky pro rok 2022. Informace o souladu (alignment) činností s technickými kritérii taxonomie budou uveřejněny ve výkazu, který bude součástí Zprávy o udržitelném rozvoji publikované v roce 2023.

Skupina ČEZ se rozhodla nad rámec povinností doplnit tyto informace o další a podrobnější „dobrovolný“ výkaz nezpůsobilých činností. A to včetně tzv. přechodných činností dle navrženého a později i schváleného Nařízení EK 2022/1214 (tzv. doplňkového klimatického delegovaného aktu, který doplňuje činnosti týkající se jaderné energetiky a zemního plynu v energetice). Tato zvýšená podrobnost výkazu zvyšuje transparentnost a poskytuje ucelenější informaci o ekonomických činnostech a udržitelnosti ve Skupině ČEZ.

  NovinkyVíce
  11/11/2022
  Environmental
  Díky cyklobusům ušetřili přibližně tunu CO2

  Zdravý pohyb a ušetřené emise CO2 při nevyužitém osobním automobilu. To je jen příklad přínosu cyklobusů, které i letos mohli zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany využívat od jaro do podzimu. S nadcházejícími mlhami přeprav kol končí. Přepravu kol při cestě do práce v brzkých ranních hodinách využily desítky cyklistů, pro které kombinovaná přeprava cyklobus-kolo znamenala vyšší bezpečnost, úsporu nákladů i čas pro zdravý pohyb a relaxaci po práci. V letošní cyklistické sezóně přepravily cyklobusy 409 kol.

  25/10/2022
  Environmental
  Zelené skladování potravin

  Na centrálním skladu Billy začala fungovat jedna z největších střešních fotovoltaik v Česku

  24/10/2022
  Environmental
  Za 10 minut nabito!

  ČEZ rozjíždí výstavbu ultrarychlých dobíjecích stanic pro elektromobily

  24/10/2022
  Environmental
  Třebenice mají novou atrakci.

  Třicetitunové oběžné kolo turbíny z elektrárny Slapy vyrábělo bezemisní energii čtvrt století