Skip to Content

Environmental – Životní prostředí

Vize 2030

Snižování dopadů energetiky na životní prostředí je naším dlouhodobým cílem. Na odsíření, denitrifikaci, snižování emisí CO2 a modernizaci elektráren vynaložila Skupina ČEZ desítky miliard korun a soustavně s předstihem realizuje kroky, aby naplnila veškeré emisní a ekologické požadavky a limity. Mezi hlavní priority v oblasti životního prostředí patří dekarbonizace, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.

Naše environmentální cíle
 • Dekarbonizace

  Snížíme emise CO2 v souladu s Pařížskou dohodou „well below 2 Degrees“ do 2030
   

 • Snížíme emisní intenzitu z 0,38 tCO2e/MWh v 2019 na 0,26 tCO2e/MWh v roce 2025 a 0,16 tCO2e/MWh v roce 2030

 • Snížíme podíl výroby elektřiny z uhlí z 39 % v roce 2019 na 25 % do roku 2025 a na 12,5 % do roku 2030
   

 • Odpad, emise znečišťujících látek a přírodní zdroje

  Snížíme NOx z 23 kt v roce 2019 na 13 kt v roce 2025 a 7 kt v roce 2030

 • Zredukujeme SO2 z 21 kt v roce 2019 na 6,5 kt v roce 2025 a 3 kt v roce 2030

 • Obnovitelné zdroje

  Vybudujeme 1,5 GW OZE do roku 2025 a 6 GW OZE do roku 2030
   

Výsledky za rok 2022
0/0EMS

Skupina ČEZ splnila svůj cíl k rozšíření environmentálního manažerského systému na 97 % instalovaného elektrického výkonu z fosilních zdrojů.

0/0Audit emisí

Emise skleníkových plynů Scope 1, 2 a nově i Scope 3 za rok 2022 byly externě auditovány s přiměřenou jistotou.

0/0Emisní intenzita

Navzdory energetické krizi a nedostatku zemního plynu, klesla emisní intenzita skleníkových plynů SKČ při výrobě elektřiny a tepla o 1 %.

0/0Udržitelné investice

Skupina ČEZ v roce 2022 zrealizovala 65,3 % svých investic (CAPEXt) do udržitelných činností, které jsou v souladu s EU taxonomií.

0/0Snížení emisí

V roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 došlo ke snížení množství emisí TZL o 23 %, SO2 o 19 %, NOx o 9 % a Hg o 37 %.

0/0Modernizační fond

Ve výzvě č. 2/2022 programu RES+ z Modernizačního fondu Skupina ČEZ uspěla s 24 projekty na výstavbu fotovoltaických elektráren o výkonu 727,7 MWp.

0/0Udržitelné dluhopisy

ČEZ, a. s., vydala historicky první emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost. V rámci střední a východní Evropy jde o vůbec první emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost vydanou energetickou společností s investičním ratingem.

0/0Klimatická neutralita

Veřejně jsme oznámili cíl dosáhnout plné klimatické neutrality již do roku 2040.

0/0SBTi

Skupina ČEZ se připojila k iniciativě Science Based Targets a naše krátkodobé cíle byly validovány. Připravujeme se na validaci dlouhodobých cílů klimatické neutrality k roku 2040.

0/0Dobíjecí stanice

Jsme největším provozovatelem dobíjecích míst v České republice s více než 515 veřejnými dobíjecími stanicemi. V roce 2022 jsme instalovali 126 dobíjecích stanic.

0/0Rekordní výroba bezemisní energie

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšili výrobu o 1 % a dosáhly rekordního výsledku 31,02 TWh bezemisní energie.

0/0Ochrana ptactva

Pro ptáky je nyní bezpečných již 70 % podpěrných bodů distribuční sítě ČEZ Distribuce.

Závazek k životnímu prostředí

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost. Český strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. V roce 2015 státy přijaly Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje. V roce 2016 vstoupila v platnost Pařížská dohoda o změně klimatu, která řeší potřebu omezení nárůstu globálních teplot.

SDGs
icon

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výzvou k akci v rámci všech zemí – chudých, bohatých či se středními příjmy – k podpoře prosperity a zároveň k ochraně planety. Tyto země si uvědomují, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce s budováním strategií, které podporují hospodářský růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělávání, zdraví, sociální ochrany a pracovních příležitostí, a zároveň bojují proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Hlavní SDGs
Dostupné a čisté energie
Dostupné a čisté energie
Dostupné a čisté energie

Skupina ČEZ poskytuje komplexní energetické poradenství a služby, které lze přizpůsobit potřebám zákazníků. Nabízíme energetická řešení pro jednotlivce i instituce: zákazníkům z řad domácností, průmyslových podniků, malých a středních firem, obcí, veřejných i soukromých organizací, nemocnic, škol, sportovišť a společností spravujících budovy a areály všeho druhu. V době energetické krize je naší prioritou dodávat našim zákazníkům bezpečnou, stabilní a cenově dostupnou energii. Naše energetická řešení přispívají ke snižování spotřeby energie a zlepšují kvalitu života našich zákazníků díky využití moderních technologií pro výrobu elektřiny a tepla, světelného komfortu a mobility.

Klimatická opatření
Klimatická opatření
Klimatická opatření

Jako energetická společnost zastáváme klíčovou roli v ochraně klimatu. V roce 2021 jsme spustili zrychlenou strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Mezi hlavní priority této strategie patří transformace našeho výrobního portfolia na nízkoemisní a cíl klimatické neutrality do roku 2040. Současný důraz na ochranu životního prostředí urychluje potřebu úspor energie. Chytrá řešení, pokročilé technologie a digitální transformace přinášejí odpovědi na otázky, jak snížit spotřebu energie. Podpora inovací a digitalizace odpovídá cílům VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka: je klíčem k úsporám energie a efektivnějšímu využívání přírodních zdrojů.

Ostatní SDGs
 • Pitná voda, kanalizace

  Voda je pro výrobní zdroje Skupiny ČEZ po palivu nejdůležitější surovinou. Při výrobě elektrické energie má nezastupitelnou úlohu pro chlazení. V roce 2022 se Skupina ČEZ připojila k iniciativě UN CEO Water Mandate a zavázala se k odpovědnému hospodaření s vodou a k podávání pravidelných zpráv.

 • Průmysl, inovace a infrastruktura

  V rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka se Skupina ČEZ zavazuje k rozsáhlé digitalizaci distribučních sítí. Do roku 2025 chce poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu a všechny klíčové zákaznické procesy přenést on-line. Program digitalizace a jeho řešení budou přínosem pro obnovitelné zdroje, skladování energie, e-mobilitu a nové související služby.

 • Udržitelná města a obce

  Koncept Smart City společnosti ČEZ ESCO pomáhá městům nastavit efektivní hospodaření s energiemi. Koncept je určen pro veřejný sektor a točí se kolem moderních technologií a obnovitelných zdrojů. S využitím špičkových technologií zlepšuje Smart City životní prostředí a šetří veřejné rozpočty. E-mobilita pomáhá snižovat emise a představuje pro společnosti šanci na další růst. Věnujeme pozornost celému hodnotovému řetězci, včetně synergií mezi různými zelenými produkty (fotovoltaika, skladování energie atd.).

 • Odpovědná výroba a spotřeba

  Skupina ČEZ si je vědoma rostoucí důležitosti správného nakládání s odpady a ochrany přírodních zdrojů. Na odpad proto nahlížíme jako na nový zdroj a materiál, ve všech krocích nakládání s odpady uplatňujeme principy oběhového hospodářství. Ve Skupině ČEZ jsme zavedli principy oběhového hospodářství do naší firemní kultury, strategie a procesů našich obchodních aktivit. Za nakládání s odpady a oběhové hospodářství odpovídá představenstvo ČEZ, a. s., prostřednictvím Politiky ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Hierarchie nakládání s odpady je dodržována ve všech našich činnostech.

 • Život ve vodě

  Přestože je Česko vnitrozemím bez přístupu k oceánům, cítíme se být odpovědní za světové oceány a v našich provozech se podílíme na ochraně života pod hladinou. Všechna výrobní zařízení Skupiny ČEZ dodržují ustanovení a podmínky ochrany vod, uvedených v povoleních k provozu. Odpovědným hospodařením s povrchovými vodami a řekami předcházíme jejich znečištění. Znečištění plasty vážně ohrožuje oceány a život v nich. Ve Skupině ČEZ nakládáme s odpady na základě principů oběhového hospodářství, které zabraňuje vzniku znečištění odpadem.

 • Život na souši

  Mezi dlouhodobé strategické cíle Skupiny ČEZ patří snižování dopadů na životní prostředí, dosažení globálních klimatických cílů, ochrana biodiverzity a splnění všech emisních a environmentálních požadavků stanovených legislativou a regulačními orgány. Strategie Skupiny ČEZ zahrnuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti, omezení těžby hnědého uhlí a snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Součástí strategie je také obnova území postižených těžbou, kde je v procesu rekultivace podporována biodiverzita stanovišť a jejich směřování k přírodě blízkému stavu.

Politiky

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role přináší. Naše vedení proto klade důraz na etické zásady jak při veškerém jednání zaměstnanců, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Prostřednictvím řádně nastavené obchodní etiky a vztahů se snažíme posilovat důvěru akcionářů i dalších zainteresovaných stran.

Taxonomie

Skupina ČEZ vykazuje klíčové ukazatele taxonomie EU v souladu s tzv. nařízením o taxonomii a souvisejícími akty v přenesené pravomoci. Skupina ČEZ zveřejňuje úplný výkaz ukazatelů taxonomie za rok 2022. Za fiskální rok 2022 vykazujeme naše ekonomické činnosti ve vztahu ke dvěma platným environmentálním cílům: zmírňování změny klimatu – mitigace (CCM) a přizpůsobování se změně klimatu – adaptace (CCA). Naše aktivity v oblasti energetiky a energetických služeb jsou primárně zaměřeny na podstatný příspěvek k mitigaci a neuvádíme tedy samostatné zveřejnění výkazu k adaptaci. Skupina ČEZ nerealizuje významnou ekonomickou činnost zaměřenou na adaptaci a seznam způsobilých činností k tomuto cíli by pouze replikoval bez přidané hodnoty údaje o způsobilosti podle výkazu mitigace.

Technická screeningová kritéria se skládají u každé činnosti ze souboru kritérií podstatného příspěvku pro cíl zmírnění změny klimatu a souboru kritérií tzv. nezpůsobení významné škody pro ostatních pět environmentálních cílů. Soulad s kritérii je standardně posouzen na úrovni jednotlivé činnosti či projektů daného podniku. Požadavek hodnocení klimatických rizik a taktéž soulad s požadavkem minimálních sociálních záruk jsou kritéria se skupinovým významem napříč činnostmi a řeší se tedy na úrovni Skupiny.

Metodologie i podrobný výkaz dle EU taxonomie jsou dostupné v kapitole 6 ve Zprávě o udržitelném rozvoji 2022.

  NovinkyVíce
  13/09/2023
  Governance
  Social
  Environmental
  Vítězství v celosvětové soutěži Sustainable Company Awards 2023

  ČEZ uspěla v soutěži odborného portálu Environmental Finance zaměřeného na poskytování komplexních informací, expertních studií a vzdělávacích materiálů v oblasti udržitelnosti. Zvítězila ve dvou kategoriích: Nejlepší reporting udržitelnosti v regionu EMEA a Lídr v udržitelnosti roku.

  04/09/2023
  Governance
  Social
  Environmental
  Skupina ČEZ byla vybrána do užšího výběru ve dvou mezinárodních soutěžích

  ČEZ byl vybrán do užšího výběru finalistů v mezinárodní soutěží IR Magazine awards 2023 za svůj strategický přístup k oblasti ESG a za svůj projekt Datové knihovny ESG dat. Nominována do finále byla také v soutěži Corporate ESG awards 2023, které oceňuje nejlepší kótované společnosti ve všech oblastech ESG a udržitelného rozvoje a také v nefinančním reportingu.

  28/08/2023
  Environmental
  ČEZ v prvním pololetí zvýšil výrobu v obnovitelných zdrojích o 15 %

  Příznivé hydrologické a větrné podmínky, modernizace vodních elektráren i kvalitní údržba meziročně zvýšily produkci z 1,6 TWh na 1,9 TWh zelené elektřiny. Meziročně v prvním pololetí vodní elektrárny zvýšili výrobu o 31 %, větrné elektrárny zvýšili výrobu o 18 % a fotovoltaické elektrárny snížili výrobu o 13 %. Zvýšená výroba větrných a vodních elektráren je dána modernizací efektivity výroby. OZE vyrábí bezemisní elektřinu v ČR už více než 100 let. Nejstarší je malá vodní elektrárna Hučák z roku 1910.

  14/08/2023
  Environmental
  Inven Capital ze Skupiny ČEZ investuje do umělé inteligence, která hlídá plýtvání s vodou

  Chytrá řešení WINT dokáží spotřebu vody v budovách snížit v průměru o 20 až 25 procent a umí zabránit velkým ztrátám prostřednictvím včasně zjištěných úniků a rychlou reakcí na ně. Podle statistik WINT připadá na přípravu jednoho kubíku pitné vody 7 až 15 kg emisí CO2. Úspora vody tedy automaticky znamená i úsporu emisí. Provozovatel budovy Empire State Building dokázal pomocí WINT ušetřit přes 274 milionů litrů za rok, což odpovídá roční úspoře 100 000 dolarů. Úsporné nakládání s vodou je pro ČEZ jednou z priorit udržitelného rozvoje a je první českou společností, která se připojila k iniciativě OSN CEO Water Mandate. Zavázala se tím k zavedení účinných opatření v oblasti hospodaření s vodou a vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe při snižování spotřeby a ochraně vody.