Skip to Content

Environmental – Životní prostředí

Vize 2030

Snižování dopadů energetiky na životní prostředí je naším dlouhodobým cílem. Na odsíření, denitrifikaci, snižování emisí CO2 a modernizaci elektráren vynaložila Skupina ČEZ desítky miliard korun a soustavně s předstihem realizuje kroky, aby naplnila veškeré emisní a ekologické požadavky a limity. Mezi hlavní priority v oblasti životního prostředí patří dekarbonizace, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.

Naše environmentální cíle
 • Dekarbonizace

  Snížíme emise CO2 v souladu s Pařížskou dohodou „well below 2 Degrees“ do 2030
   

 • Snížíme emisní intenzitu z 0,38 tCO2e/MWh v 2019 na 0,26 tCO2e/MWh v roce 2025 a 0,16 tCO2e/MWh v roce 2030

 • Snížíme podíl výroby elektřiny z uhlí z 39 % v roce 2019 na 25 % do roku 2025 a na 12,5 % do roku 2030
   

 • Odpad, emise znečišťujících látek a přírodní zdroje

  Snížíme NOx z 23 kt v roce 2019 na 13 kt v roce 2025 a 7 kt v roce 2030

 • Zredukujeme SO2 z 21 kt v roce 2019 na 6,5 kt v roce 2025 a 3 kt v roce 2030

 • Obnovitelné zdroje

  Vybudujeme 1,5 GW OZE do roku 2025 a 6 GW OZE do roku 2030
   

Úspěchy
0/0SBTi - long term

Plány Skupiny ČEZ dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040 získaly posvěcení celosvětově uznávané odborné iniciativy SBTi. Skupina ČEZ získala validaci svých dlouhodobých cílů k dosažení klimatické neutrality k roku 2040, které jsou v souladu s Pařížskou dohodu o omezení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C. Nyní se stává první českou firmou s potvrzením, že jeho záměr je dostatečně ambiciózní.

0/0Klimaticky neutrální do roku 2040 - validace SBTi

Skupina ČEZ získala od celosvětově uznávané odborné iniciativy SBTi validaci svých dlouhodobých cílů k dosažení klimatické neutrality k roku 2040, které jsou v souladu s Pařížskou dohodu o omezení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C.

0/0Skupina ČEZ se připojuje k TNFD

Skupina ČEZ se jako první v České republice připojila k hodnocení dopadu svého podnikání na životní prostředí, krajinu, ekosystémy a biologickou rozmanitost podle doporučení a kritérií hodnocení Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s přírodou (TNFD).

0/0Skupina ČEZ se zlepšila v mezinárodním ESG hodnocení od CDP

Skupina ČEZ si polepšila v ESG hodnocení u CDP, jedné z nejvýznamnějších světových organizací zaměřených na posuzování veřejné správy i firem z pohledu udržitelného rozvoje. V klíčové oblasti zaměřené na boj proti změnám klimatu získala nově hodnocení B, což je zlepšení o dvě příčky proti roku 2021.

0/0Emisní intenzita

Meziročně klesla emisní intenzita skleníkových plynů Skupiny ČEZ při výrobě elektřiny a tepla o 8 %.

0/0Snížení emisí

V roce 2023 ve srovnání s rokem 2022 došlo ke snížení množství emisí TZL o 12 %, SO2 o 15 %, NOx o 10 % a Hg o 20 %.

0/0Udržitelné investice

Skupina ČEZ v roce 2023 zrealizovala 67,3 % svých investic (CAPEXt) do udržitelných činností, které jsou v souladu s EU taxonomií.

0/0Dobíjecí stanice

Jsme největším provozovatelem dobíjecích míst v České republice s 660 veřejnými dobíjecími stanicemi o celkovém výkonu téměř 50 MW. V roce 2023 jsme zprovoznili více než 145 dobíjecích stanic pro elektromobily.

0/0Ochrana ptactva

Na ochranu ptactva bylo v roce 2023 vynaloženo 10,6 milionu korun a 3 693 stávajících podpěrných bodů vedení vysokého napětí bylo vybaveno ochrannými prvky.

0/0Nový jaderný zdroj

Obdrželi jsme územní rozhodnutí pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany a zpracovali dokumentaci pro oznámení EIA a pro žádost o povolení k umístění SMR v lokalitě Temelín. Zpracovali jsme i předběžnou studii proveditelnosti pro výstavbu SMR v lokalitách Tušimice a Dětmarovice.

0/0Nové fotovoltaické projekty

Zahájili jsme realizaci 7 nových fotovoltaických projektů v ČR a obdrželi rozhodnutí o přidělení investiční podpory ve výši přes 3 mld. Kč na projekty o celkové instalované kapacitě 728 MWp.

0/0Instalace fotovoltaických zdrojů v oblasti retailu

V oblasti retailu jsme nainstalovali téměř 4 tisíce střešních fotovoltaických zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 28,2 MWp.

Závazek k životnímu prostředí

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost. Český strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. V roce 2015 státy přijaly Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje. V roce 2016 vstoupila v platnost Pařížská dohoda o změně klimatu, která řeší potřebu omezení nárůstu globálních teplot.

SDGs
icon

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výzvou k akci v rámci všech zemí – chudých, bohatých či se středními příjmy – k podpoře prosperity a zároveň k ochraně planety. Tyto země si uvědomují, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce s budováním strategií, které podporují hospodářský růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělávání, zdraví, sociální ochrany a pracovních příležitostí, a zároveň bojují proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Hlavní SDGs
Dostupné a čisté energie
Dostupné a čisté energie
Dostupné a čisté energie

Skupina ČEZ poskytuje komplexní energetické poradenství a služby, které lze přizpůsobit potřebám zákazníků. Nabízíme energetická řešení pro jednotlivce i instituce: zákazníkům z řad domácností, průmyslových podniků, malých a středních firem, obcí, veřejných i soukromých organizací, nemocnic, škol, sportovišť a společností spravujících budovy a areály všeho druhu. V době energetické krize je naší prioritou dodávat našim zákazníkům bezpečnou, stabilní a cenově dostupnou energii. Naše energetická řešení přispívají ke snižování spotřeby energie a zlepšují kvalitu života našich zákazníků díky využití moderních technologií pro výrobu elektřiny a tepla, světelného komfortu a mobility.

Klimatická opatření
Klimatická opatření
Klimatická opatření

Jako energetická společnost zastáváme klíčovou roli v ochraně klimatu. V roce 2021 jsme spustili zrychlenou strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Mezi hlavní priority této strategie patří transformace našeho výrobního portfolia na nízkoemisní a cíl klimatické neutrality do roku 2040. Současný důraz na ochranu životního prostředí urychluje potřebu úspor energie. Chytrá řešení, pokročilé technologie a digitální transformace přinášejí odpovědi na otázky, jak snížit spotřebu energie. Podpora inovací a digitalizace odpovídá cílům VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka: je klíčem k úsporám energie a efektivnějšímu využívání přírodních zdrojů.

Ostatní SDGs
 • Pitná voda, kanalizace

  Pitná voda, kanalizace

  Voda je pro výrobní zdroje Skupiny ČEZ po palivu nejdůležitější surovinou. Při výrobě elektrické energie má nezastupitelnou úlohu pro chlazení. V roce 2022 se Skupina ČEZ připojila k iniciativě UN CEO Water Mandate a zavázala se k odpovědnému hospodaření s vodou a k podávání pravidelných zpráv.

 • Průmysl, inovace a infrastruktura

  Průmysl, inovace a infrastruktura

  V rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka se Skupina ČEZ zavazuje k rozsáhlé digitalizaci distribučních sítí. Do roku 2025 chce poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu a všechny klíčové zákaznické procesy přenést on-line. Program digitalizace a jeho řešení budou přínosem pro obnovitelné zdroje, skladování energie, e-mobilitu a nové související služby.

 • Udržitelná města a obce

  Udržitelná města a obce

  Koncept Smart City společnosti ČEZ ESCO pomáhá městům nastavit efektivní hospodaření s energiemi. Koncept je určen pro veřejný sektor a točí se kolem moderních technologií a obnovitelných zdrojů. S využitím špičkových technologií zlepšuje Smart City životní prostředí a šetří veřejné rozpočty. E-mobilita pomáhá snižovat emise a představuje pro společnosti šanci na další růst. Věnujeme pozornost celému hodnotovému řetězci, včetně synergií mezi různými zelenými produkty (fotovoltaika, skladování energie atd.).

 • Odpovědná výroba a spotřeba

  Odpovědná výroba a spotřeba

  Skupina ČEZ si je vědoma rostoucí důležitosti správného nakládání s odpady a ochrany přírodních zdrojů. Na odpad proto nahlížíme jako na nový zdroj a materiál, ve všech krocích nakládání s odpady uplatňujeme principy oběhového hospodářství. Ve Skupině ČEZ jsme zavedli principy oběhového hospodářství do naší firemní kultury, strategie a procesů našich obchodních aktivit. Za nakládání s odpady a oběhové hospodářství odpovídá představenstvo ČEZ, a. s., prostřednictvím Politiky ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Hierarchie nakládání s odpady je dodržována ve všech našich činnostech.

 • Život ve vodě

  Život ve vodě

  Přestože je Česko vnitrozemím bez přístupu k oceánům, cítíme se být odpovědní za světové oceány a v našich provozech se podílíme na ochraně života pod hladinou. Všechna výrobní zařízení Skupiny ČEZ dodržují ustanovení a podmínky ochrany vod, uvedených v povoleních k provozu. Odpovědným hospodařením s povrchovými vodami a řekami předcházíme jejich znečištění. Znečištění plasty vážně ohrožuje oceány a život v nich. Ve Skupině ČEZ nakládáme s odpady na základě principů oběhového hospodářství, které zabraňuje vzniku znečištění odpadem.

 • Život na souši

  Život na souši

  Mezi dlouhodobé strategické cíle Skupiny ČEZ patří snižování dopadů na životní prostředí, dosažení globálních klimatických cílů, ochrana biodiverzity a splnění všech emisních a environmentálních požadavků stanovených legislativou a regulačními orgány. Strategie Skupiny ČEZ zahrnuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti, omezení těžby hnědého uhlí a snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Součástí strategie je také obnova území postižených těžbou, kde je v procesu rekultivace podporována biodiverzita stanovišť a jejich směřování k přírodě blízkému stavu.

Politiky

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role přináší. Naše vedení proto klade důraz na etické zásady jak při veškerém jednání zaměstnanců, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Prostřednictvím řádně nastavené obchodní etiky a vztahů se snažíme posilovat důvěru akcionářů i dalších zainteresovaných stran.

Taxonomie

Skupina ČEZ vykazuje klíčové ukazatele taxonomie EU v souladu s Nařízením EU 2020/852, tzv. nařízením o taxonomii a souvisejícími akty v přenesené pravomoci. Za fiskální rok 2023 vykazujeme způsobilost a soulad našich ekonomických činností ve vztahu ke všem šesti platným environmentálním cílům. Zejména vůči zmírňování změny klimatu – mitigace (CCM). Naše aktivity v oblasti energetiky a energetických služeb jsou primárně zaměřeny na podstatný příspěvek k mitigaci a Skupina ČEZ nerealizuje významnou ekonomickou činnost zaměřenou na adaptaci.

Skupina ČEZ v souladu s požadavky vykazuje identifikované ekonomické činnosti i ve vztahu k ostatním čtyřem environmentálním cílům, pro které klasifikace činností vznikla v roce 2023: Ochrana vod (WTR), Prevence a snižování znečištění (PPC), Přechod na oběhové hospodářství (CE) a Ochrana biodiverzity a ekosystémů (BIO).

Technická screeningová kritéria se skládají u každé činnosti ze souboru kritérií podstatného příspěvku pro příslušný environmentální cíl (zejména CCM) a souboru kritérií tzv. nezpůsobení významné škody pro ostatních pět environmentálních cílů. Soulad s kritérii je standardně posouzen na úrovni jednotlivé činnosti či projektů daného podniku. Požadavek hodnocení klimatických rizik a taktéž soulad s požadavkem minimálních sociálních záruk jsou kritéria se skupinovým významem napříč činnostmi a jsou hodnoceny na úrovni Skupiny ČEZ.

Popis metodického přístupu a výkaz je součástí Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2023.