Skip to Content

Report klíčových ukazatelů (KPI) EU Taxonomie

Struktura činností Skupiny ČEZ podle EU Taxonomie

Hospodářská činnost 2021 Kód Provozní výnosy CAPEX OPEX1)  
mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč %
A Způsobilé činnosti – celkem   69,0 30,3 17,3 53,2 2,1 23,0  
A.1 Výroba – obnovitelné zdroje energie   5,6 2,4 0,6 1,9 0,3 3,6  
  Výroba elektřiny z vodní energie 4.5 2,8 1,2 0,1 0,4 0,2 2,0  
  Výroba elektřiny s využitím solární fotovoltaické technologie 4.1 1,8 0,8 0,2 0,6 0,1 0,6  
  Ostatní obnovitelné zdroje * * 1,0 0,4 0,3 0,8 0,1 1,1  
A.2 Distribuce elektřiny a tepla   42,1 18,5 14,5 44,4 1,6 17,4  
  Přenos a distribuce elektřiny 4.9 38,8 17,0 14,4 44,2 1,4 15,2 E
  Rozvod dálkového vytápění 4.15 3,3 1,4 0,1 0,3 0,2 2,2  
A.3 Energetické služby a ostatní způsobilé činnosti   21,4 9,4 2,3 6,9 0,2 1,9  
  Instalace, údržba a opravy zařízení pro zvýšení energetické účinnosti 7.3 16,9 7,4 0,4 1,2 0,1 0,8 E
  Ostatní energetické služby, elektromobilita a ostatní činnosti * * 4,5 2,0 1,9 5,7 0,1 1,1  
B Nezpůsobilé činnosti – celkem   158,8 69,7 15,2 46,8 7,0 77,0  
B.1 Nezpůsobilé přechodné činnosti **   43,9 19,3 7,8 24,1 3,2 35,0  
  Výroba – jaderné zdroje N/A 37,5 16,4 7,4 22,9 3,1 33,7 T
  Výroba – nízkoemisní paroplynové a kogenerační zdroje N/A 6,4 2,8 0,4 1,2 0,1 1,3 T
B.2 Nezpůsobilé neutrální činnosti ***   81,1 35,6 1,4 4,4 0,5 5,1  
B.3 Nezpůsobilé emisní činnosti   33,8 14,8 5,9 18,2 3,4 36,9  
  Těžba uhlí N/A 4,2 1,8 3,1 9,4 0,9 9,6  
  Výroba elektřiny a tepla – uhelné zdroje N/A 29,6 13,0 2,9 8,8 2,5 27,3  
A+B Skupina ČEZ celkem (způsobilé i nezpůsobilé činnosti)   227,8 100 % 32,5 100 % 9,1 100  

* Seznam činností zahrnutých v této kategorii je uveden níže v části Implementace ve Skupině ČEZ.
** Podle návrhu EK – doplňkového delegovaného aktu pro klima ze dne 2. 2. 2022.
*** Neutrální aktivity zahrnují zejména prodej a obchodování s komoditami (elektřina, plyn), distribuci plynu, IT a telekomunikační služby, facility management a ostatní služby.
1) Celkový součet OPEX výdajů odpovídá v souladu s definicí podle Taxonomie pouze části provozních výdajů OPEX Skupiny ČEZ se zaměřením na výdaje na údržbu a opravy zařízení. Definice a bližší informace jsou uvedeny v části 3.6.6 KPI OPEX.
E – podpůrné činnosti (Enabling)
T – přechodné činnosti (Transitional)

Pozn.: Možné odchylky v mezisoučtech jsou způsobeny zaokrouhlením.

  Provozní výnosy CAPEX OPEX
mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč %
Rozklad ukazatelů – celkem způsobilé činnosti 69,0 30,3 % 17,3 53,2 % 2,1 23,0
Taxonomicky způsobilé činnosti – udržitelné 9,1 4,0 % 2,0 6,2 % 0,5 6,0
Taxonomicky způsobilé činnosti – podpůrné 59,8 26,2 % 15,1 46,4 % 1,5 16,3
Taxonomicky způsobilé činnosti – přechodné 0,2 0,1 % 0,2 0,7 % 0,1 0,7

Obecné principy

Skupina ČEZ reportuje klíčové ukazatele podle Nařízení EU 2020/852 o Taxonomii udržitelných činností a příslušných aktů v přenesené působnosti. Za finanční rok 2021 jsou vykázány činnosti podle způsobilosti Skupiny ČEZ ke dvěma environmentálním cílům: zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu.

V souladu s regulatorními požadavky bude Skupina ČEZ od roku 2023 reportovat dodatečné informace o souladu uvedených činností s technickými screeningovými kritérii. Report bude po schválení příslušné legislativy dále rozšířen o způsobilost Skupiny ČEZ k dalším 4 environmentálním cílům:

  • Udržitelná spotřeba a ochrana vod a moří;
  • Přechod na oběhové hospodářství;
  • Prevence a omezení znečištění;
  • Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.

Budoucí reporting bude obsahovat zhodnocení souladu s technickými screeningovými kritérii a souladu s minimálními sociálními zárukami ve vazbě na mezinárodní lidská práva, sociální a pracovní standardy. Screeningová kritéria zahrnují u každé aktivity kritéria pro podstatný příspěvek k jednomu cíli a kritéria pro nezpůsobení významné újmy v ostatních pěti cílech. Na základě dostupných znalostí, zavedených procesů řízení podniku i chápání existujících požadavků taxonomie v odvětví předpokládáme u způsobilých činností vysokou míru souladu s kritérii taxonomie.

Kontextové informace – metodická poznámka

Proces určení a přiřazení činností i finančních dat byl pro přípravu reportu za rok 2021 v ČEZ metodicky nastaven tak, aby nedošlo k duplicitnímu započtení jednotlivých činností ve výkazu definovaných KPIs. V případě výskytu více činností v rámci jedné společnosti jsou finanční položky vykázány vždy pouze k jedné z těchto činností, a to podle převažujícího charakteru činnosti, využití technologie či zaměření projektu. V případě činností a projektů, které zahrnují způsobilé i nezpůsobilé činnosti (např. při výrobě z obnovitelných i emisních paliv v jednom zařízení), není taková činnost zahrnuta jako způsobilá.

Přečerpávající vodní elektrárny jsou zahrnuty pod kategorii 4.5 společně s ostatními vodními elektrárnami. Důvody jsou přírodní a technické podmínky provozu nádrží, napojení na vodní tok a také dostupnost finančních dat. Skupina ČEZ zde aplikuje doporučený postup podle Výkladových poznámek asociace vgbe.

Pro klíčové ukazatele jsou použity finanční údaje společností konsolidačního celku Skupiny ČEZ. Zahrnuje tedy společnosti, které jsou pod přímou manažerskou kontrolou řídící společnosti ČEZ, a. s. Vykázané hodnoty vycházejí z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), podle kterých Skupina ČEZ vykazuje výsledky hospodaření a které podléhají auditu nezávislého auditora.

Implementace ve Skupině ČEZ

Skupina ČEZ je mezinárodní vertikálně integrovaná energetická firma, která má v rámci konsolidačního celku široké portfolio činností. Napříč Skupinou ČEZ je vykonáváno celkem 31 identifikovaných taxonomických aktivit, které lze rozdělit do více odvětví taxonomie.

V souladu principem materiality a transparentnosti vykazuje Skupina ČEZ významné způsobilé činnosti, které mají dopad na klíčové ukazatele. Ostatní identifikované činnosti jsou ve výkazu sdruženy z důvodu malé významnosti a vlivu na klíčové ukazatele.

KPI Provozní výnosy

Jde o celkové provozní výnosy Skupiny ČEZ vykazované v souladu s IFRS.

Věcně jde zejména o účetní položky „Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí“, „Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby“ a dále o „Ostatní provozní výnosy“. Celková suma KPI ukazatele odpovídá celkovým provozním výnosům Skupiny ČEZ, které jsou součástí konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ v souladu s IFRS k 31. 12. 2021 (str. 217 Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2021).

Podíl taxonomicky způsobilých činností na celkových provozních výnosech Skupiny ČEZ je 30,3 %. Zahrnuje zejména oblast distribuce elektřiny (17 %), produkty a služby v oblasti energetické účinnosti budov (7,4 %) a distribuce tepla (1,4 %). Dále činnosti hydroenergetiky (1,2 %) a výroby elektřiny z fotovoltaiky (0,8 %).

KPI CAPEX

Jde o celkové kapitálové investice (CAPEX) Skupiny ČEZ.

Jde o přírůstek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rozvaze v souladu s IFRS bez ohledu na to, zda se jedná o peněžní výdaj, tj. zda došlo k úhradě souvisejícího závazku, včetně jaderného paliva. Zahrnuje kapitalizované úroky, nedokončený majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek. Nezahrnuje emisní povolenky, emisní kredity a zelené a obdobné certifikáty.

Taxonomicky způsobilé činnosti dosahují podílu 53,2 % celkového CAPEX ve Skupině ČEZ. Dominantní kategorií jsou investice do distribuce elektřiny (44,2 %).

KPI OPEX

Jde o vybrané provozní náklady Skupiny ČEZ. Celkový součet OPEX výdajů uvedený v rámci reportu KPI odpovídá výdajům na údržbu a opravy zařízení a oblasti péče o zařízení obecně.

V souladu s definicí podle taxonomie jde pouze o část provozních výdajů Skupiny ČEZ. Výpočet hodnot KPI vychází z interní ekonomické kategorie „Péče o zařízení“, vlivem odlišné definice není porovnatelný s žádnou vykazovanou položkou ve výroční zprávě či účetní závěrce. V případě změny vlastníka některé společnosti v průběhu roku (akvizice, divestice) jsou započítány výdaje pouze z období, ve kterém byla činnost vykonávána v rámci Skupiny ČEZ. 

Taxonomicky způsobilé činnosti dosahují 23 % definovaného OPEX KPI a zahrnují převážně výdaje v rámci oblasti distribuce elektřiny.

Skupina ČEZ předpokládá do budoucna započítávat do ukazatele i výdaje na výzkum a vývoj a přímé osobní náklady na údržbu. Tyto kategorie by byly v současnosti dostupné pouze prostřednictvím expertního odhadu, a nejsou tedy z důvodu opatrnosti započteny do výsledné hodnoty KPI OPEX.

Metodická pozn.: Porovnatelnost ukazatele OPEX mezi konkurenčními podniky je podle našeho názoru relativně nízká. Současná legislativní definice ukazatele neumožňuje získat definované údaje na základě standardních účetních výkazů, což vede k odlišné interpretaci a konstrukci KPI v každé společnosti. Současná metodologie EU tudíž pravděpodobně povede k obtížné porovnatelnosti ukazatele mezi společnostmi. Pro dosažení transparentnosti a věrohodnosti výkazu aplikuje Skupina ČEZ konzervativní přístup, který byl definován výše.

Nezpůsobilé činnosti

Celkový podíl nezpůsobilých aktivit reflektuje fakt, že Skupina ČEZ je vertikálně integrovaným energetickým subjektem a že taxonomie nezahrnuje některé významné činnosti bez dopadu na životní prostředí mezi způsobilé činnosti (jako například obchod a prodej elektřiny a plynu, obchodování s komoditami či IT a telekomunikační služby). To limituje potenciál Skupiny ČEZ dosáhnout velmi vysokého podílu způsobilých činností.

Kategorie nezpůsobilých činností zahrnuje jak činnosti s přímým vlivem na životní prostředí, tak i kategorie bez pozorovatelného dopadu, které jsou z principu mimo taxonomickou klasifikaci. Pro zvýšení transparentnosti i v návaznosti na probíhající diskuse na úrovni EU o rozšiřování již platné klasifikace reportujeme kategorii nezpůsobilých činností v detailnější struktuře. A to ve 3 kategoriích: Přechodné, Neutrální a Emisní činnosti.

Přechodné činnosti zahrnují oblast jaderné energetiky a oblast výroby z nízkoemisních paroplynových a kogeneračních zdrojů. Jde o činnosti identifikované v návrhu EK, doplňkového delegovaného aktu z 2. 2. 2022. Neutrální kategorie zahrnuje činnosti, které jsou charakterem neutrální vůči životnímu prostředí, tedy zejména prodej komodit (elektřina, plyn), distribuci plynu, IT a telekomunikační služby, facility management a další služby. Emisní činnosti zahrnují aktivity související s těžbou uhlí a výrobou elektřiny a tepla v uhelných zdrojích. Definice těchto činností je stanovena v souladu s používanou definicí kritérií pro nezpůsobení významné újmy (DNSH) a Nařízení o taxonomii.

Největší podíl provozního výnosu z nezpůsobilých aktivit zaujímají neutrální činnosti. Tyto činnosti nejsou spojeny s přímým vlivem na životní prostředí a z principu nespadají do vymezeníčinností podle taxonomie. Významný podíl mají dále nezpůsobilé přechodné aktivity (zejména jaderná energetika), u kterých existuje předpoklad zahrnutí mezi taxonomicky způsobilé udržitelné činnosti od roku 2023. Mezi tyto aktivity spadá v ČEZ v současnosti zejména provoz stávajících jaderných bloků, příprava výstavby nového jaderného bloku a provoz paroplynové elektrárny. Přičemž výroba elektřiny ze stávajících jaderných elektráren má nejvýznamnější podíl na celkové hodnotě pro akcionáře. Emisní činnosti (zahrnující zejména výrobu elektřiny z uhelných elektráren a těžbu), tj. činnosti svým charakterem skutečně nezpůsobilé ve vazbě na definované taxonomické cíle, mají podíl pouze 14,8 % na celkových provozních výnosech.

Investice do jaderné energetiky jsou spojeny zejména s údržbou zařízení a s pořizováním jaderného paliva. Investice do uhelné energetiky směřují zejména k modernizaci a ekologizaci provozu a do údržby zařízení nezbytných především pro zajištění dodávek tepla do doby výstavby nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů. Investice do těžebních činností souvisejí s modernizací a technologickou obměnou těžebních technologií v současných dolech za účelem zajistit dodávky uhlí v souladu s koncepcí provozu jednotlivých výrobních lokalit.

Výdaje na opravu a údržbu u nezpůsobilých aktivit se týkají zejména údržby uhelných a jaderných elektráren, či směřují k údržbě těžebních technologií.