Skip to Content

Report klíčových ukazatelů (KPI) EU Taxonomie

Obecné principy

Skupina ČEZ vykazuje klíčové ukazatele taxonomie EU v souladu s Nařízením EU 2020/852, tzv. nařízením o taxonomii a souvisejícími akty v přenesené pravomoci. Za fiskální rok 2023 vykazujeme způsobilost a soulad našich ekonomických činností ve vztahu ke všem šesti platným environmentálním cílům. Zejména vůči zmírňování změny klimatu – mitigace (CCM). Naše aktivity v oblasti energetiky a energetických služeb jsou primárně zaměřeny na podstatný příspěvek k mitigaci a Skupina ČEZ nerealizuje významnou ekonomickou činnost zaměřenou na adaptaci.

Skupina ČEZ v souladu s požadavky vykazuje identifikované ekonomické činnosti i ve vztahu k ostatním čtyřem environmentálním cílům, pro které klasifikace činností vznikla v roce 2023: Ochrana vod (WTR), Prevence a snižování znečištění (PPC), Přechod na oběhové hospodářství (CE) a Ochrana biodiverzity a ekosystémů (BIO).

Způsobilé činnosti dle EU taxonomie

Skupina ČEZ provedla při zpracování výkazu posouzení relevantních ekonomických činností dle klasifikace činností a jejich významnosti k provozním výnosům či investicím. Na základě tohoto posouzení realizovala Skupina ČEZ v roce 2023 níže uvedené způsobilé činnosti.

Všechny činnosti, nehledě na výslednou významnost ve vztahu k ukazateli, jsou hodnoceny na základě screeningových kritérií. Toto pravidlo je aplikováno i v případě nových činností, které byly zahrnuty do klasifikace v roce 2023. Skupina ČEZ za finanční rok 2023 vykazuje jak způsobilost, tak i soulad s EU taxonomií u posuzovaných činností vůči všem šesti environmentálním cílům. Požadavek na tento výkaz je tedy splněn s jednoročním předstihem oproti termínu dle legislativy.

Technická screeningová kritéria se skládají u každé činnosti ze souboru kritérií podstatného příspěvku pro příslušný environmentální cíl (zejména CCM) a souboru kritérií tzv. nezpůsobení významné škody pro ostatních pět environmentálních cílů. Soulad s kritérii je standardně posouzen na úrovni jednotlivé činnosti či projektů daného podniku. Detailní posouzení činností je dostupné ve Zprávě o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2023.

Činnosti jsou ve výkazech Skupiny ČEZ rozděleny do 4 obecných kategorií:

  • Obnovitelné zdroje energie,
  • Přechodně udržitelné zdroje – jaderná energetika a zemní plyn,
  • Infrastrukturní činnosti a služby
  • Energetické služby a ostatní způsobilé činnosti
Způsobilé činnosti
Kód činnosti Název Kód činnosti Název
CCM_1_2 Zalesňování CCM_5_9 Materiálové zpracování odpadu
CCM_3_5 Výroba zařízení pro zvýšení energetické účinnosti budov (HVAC, osvětlení) CCM_6_2 Železniční nákladní doprava
CCM_4_1 Výstavba a výroba elektřiny z fotovoltaiky CCM_6_5 Přeprava motocykly, osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly
CCM_4_3 Výstavba a výroba elektřiny z větrné energie CCM_6_6 Silniční nákladní doprava
CCM_4_5 Výstavba a výroba elektřiny – hydroenergetika CCM_6_15 Infrastruktura pro nízkouhlíkovou silniční dopravu – veřejné dobíjecí stanice
CCM_4_9 Přenos a distribuce elektřiny CCM_7_1/CIR_3_1 Výstavba budov
CCM_4_10 Skladování elektřiny CCM_7_2/CIR_3_2 Renovace budov (komplexní renovace, stavební úpravy)
CCM_4_11 Skladování tepelné energie CCM_7_3 Instalace/údržba/oprava zařízení pro energetickou účinnost
CCM_4_15 Rozvod dálkového vytápění CCM_7_4 Instalace/údržba/oprava dobíjecích bodů v budovách a na přilehlých parkovištích
CCM_4_20 Výstavba a výroba energie kogenerací z biomasy či bioplynu CCM_7_5 Instalace/údržba/oprava měřící a regulační techniky pro energetickou účinnost
CCM_4_24 Výstavba a výroba tepla z biomasy či bioplynu CCM_7_6 Instalace/údržba/oprava zařízení pro obnovitelnou energii
CCM_4_27 Výstavba a provoz nového jaderného zdroje CCM_7_7 vlastnictví a správa budov
CCM_4_28 Provoz a prodloužení životnosti současného jaderného zdroje CCM_8_1 Zpracování dat a hosting
CCM_4_29 Výroba elektřiny ze zemního plynu CCM_8_2 Řešení založená na datech pro snižování emisí skleníkových plynů
CCM_4_30 Výroba energie kogenerací ze zemního plynu CCM_9_1 Výzkum a vývoj blízký trhu
CCM_4_31 Výroba tepla ze zemního plynu CCM_9_3 Profesionální služby pro snížení energetické náročnosti budov
CCM_5_1/ WTR_2_1 Výstavba, rozšiřování či obnova a modernizace vodárenské infrastruktury PPC_2_4 Rekultivace a sanace lokalit či dolu
CCM_5_3/ WTR_2_2 Výstavba, rozšiřování či obnova a modernizace infrastruktury pro odvádění a čištění odpadních vod CIR_3_3 Demolice budov
Hodnocení klimatických rizik a adaptace na změnu klimatu

Kritérium DNSH pro přizpůsobení se fyzickým klimatickým rizikům je obecně použitelné pro všechny činnosti skupiny a je skupinově významné. Zranitelnost našich významných lokalit ve variantních scénářích jsme v roce 2022 posoudili v souladu s doporučeními Rady pro finanční stabilitu pro řízení klimatických rizik (TCFD). Více TCFD Report 2022.

V roce 2023 Skupina ČEZ provedla detailní posouzení klimatických rizik u více než tisíce individuálních lokalit napříč sektory a ekonomickými činnostmi Skupiny ČEZ. Posouzení provedl útvar reportingu ESG Skupiny ČEZ pomocí regionálního modelu klimatických rizik a skóringu všech rizik definovaných v příloze A k adaptaci na změnu klimatu vůči scénáři RCP4.5. Doplňkově Skupina ČEZ posoudila vliv klimatické změny ve variantních scénářích na výrobu fotovoltaických a větrných elektráren v existujících lokalitách i u instalačních společností v rámci Skupiny ČEZ. Tento vliv na průměrné snížení výroby v posuzovaném horizontu 2023-2040 je považován z pohledu byznysového dopadu za zanedbatelný či nízký.

Na základě těchto posouzení Skupina ČEZ nevykazuje žádnou vysoce rizikovou lokalitu pod přímou řídicí kontrolou z hlediska podrobného posouzení dle klimatického scénáře RCP4.5. Ve vybraných lokalitách bylo identifikováno zvýšené riziko expozice na konkrétní projev změnu klimatu a posouzen přístup k řízení rizik a rizikovost dopadu na danou ekonomickou činnost. Ve většině těchto dotčených významných lokalitách probíhá řízení provozních rizik, které zohledňuje přírodní rizika, vývoj klimatu a většina těchto společností má nastaven proces pro mitigaci daného rizika, či přímo v posledních letech realizovala dílčí adaptační aktivity ke zmírnění významných rizik (net risk). V případě jaderných zdrojů je realizováno robustní posouzení a realizace opatření ke snížení rizik dle požadavků regulátora a mezinárodních standardů bezpečnosti (podrobné posouzení je dostupné v rámci posouzení činnost CCM_4_28 ve Zprávě o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2023).

Řízení rizik Skupiny ČEZ dále zahrnuje rizika udržitelnosti a fyzická rizika související s klimatem v několika podkategoriích. Negativní dopady extrémních teplot, sucha a povodní jsou součástí řízených provozních rizik. Dlouhodobé změny průměrných teplot mají dopad na budoucí tržní cenu energie a jsou součástí řízených finančních rizik. Proměnlivost a změna větrného počasí dále ovlivňují odhady a plány v rámci řízených volumetrických rizik, která souvisejí s výrobou elektřiny z větrných elektráren. Všechna tato rizika jsou monitorována, vyhodnocována a pravidelně přezkoumávána. Na 97 % celkové výrobní kapacity má certifikovaný systém EMS (ISO 14001), který zahrnuje i řízení environmentálních rizik, vč. klimatických.

Minimální sociální záruky

Skupina ČEZ zajišťuje plné dodržování minimálních sociálních záruk a podniká v souladu se zásadami v oblasti lidských práv a s etickými principy a normami. Skupina ČEZ dodržuje základní mezinárodní úmluvy (MOP, OSN) a plně se řídí mezinárodními úmluvami a deklaracemi v oblasti lidských a pracovních práv a důsledně je zohledňuje při tvorbě etických závazků a pravidel.

Skupina ČEZ má Etický kodex pro zaměstnance a Závazek etického chování dodavatele. Etický kodex pro zaměstnance je závazný pro všechny zaměstnance a jeho znalost je ověřována a prosazována prostřednictvím pravidelných povinných školení zaměstnanců. Povinnost dodržovat Závazek etického chování je zajištěna jak smluvně, tak prostřednictvím všeobecných obchodních podmínek ČEZ, a. s. Dodržování pravidel a povinností vyplývajících ze Závazku etického chování je sledováno prostřednictvím interních auditů a compliance kontrol. Konečným opatřením v případě porušení Závazku etického chování dodavatele je ukončení obchodního vztahu s daným dodavatelem.

Skupina ČEZ má zavedený compliance management system (CMS), který je navržen v souladu s legislativními požadavky a mezinárodními normami oblasti compliance, zejména ISO 37001:2016 – Systémy protikorupčního managementu a ISO 37301:2021 – Systémy managementu shody. Compliance management systém Skupiny ČEZ prochází pravidelným externím hodnocením a zahrnuje všechny nezbytné prvky prevence, detekce a reakce, které jsou obecně považovány za nedílnou součást programů compliance.

Skupina ČEZ není v žádném otevřeném sporu ve vztahu k porušování sociálních a lidských práv a své podnikání provádí v souladu s lidskými právy a etickými zásadami. V souladu s dobrou praxí navrženou Platformou pro udržitelné finance (poradní orgán Evropské komise) se dále odkazujeme na následující nezávislé zdroje:

Skupina ČEZ neobdržela žádnou stížnost a nemá otevřený případ u Národního kontaktního místa pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Bez stížnosti
Skupina ČEZ nebyla obviněna z porušování lidských práv ze strany Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) ani neobdržela žádost o vyjádření k otevřenému případu s kontroverzí. Bez obvinění, bez žádosti o vyjádření
Skupina ČEZ není a nebyla ve sledovaném roce obviněna z porušování lidských a pracovních práv (GRI 205-1, 206-1, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 413-2, 414-2, 2-27). Bez významného porušení legislativy
Klíčový ukazatel Provozní výnosy

Podíl výnosů Skupiny ČEZ v souladu s EU taxonomií činí 27,15 % (-6,5 p.b.). Jedná se převážně o výnosy z distribuce elektřiny a výroby elektřiny z jaderné energie. Mezi další významné činnosti se řadí zejména výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, instalace energeticky úsporných zařízení, instalace fotovoltaiky a tepelných čerpadel v budovách, hydroenergetika a rozvody a dodávky tepla.

Mezi činnosti, které jsou způsobilé, ale nesplňují všechny požadavky podle taxonomie se řadí zejména oblast výroby energie ze zemního plynu, kde existující zařízení neplní definovaná kritéria. A dále instalace technologií a energeticky efektivních zařízení, zejména na německém trhu, kde volba konkrétních zařízení podléhá primárně volbě klienta a kde se v roce 2023 nepodařilo prokázat soulad s kritérii taxonomie.

Hlavní faktory ovlivňující výkonnost a provozní výnosy Skupiny ČEZ v roce 2023 jsou uvedeny ve Výroční finanční zprávě Skupiny ČEZ 2023. Dominantním vlivem na výsledky KPI dle taxonomie byl pokračující výrazný nárůst tržeb v segmentu Prodej, související s prodejem elektřiny a plynu zákazníkům. To snížilo vliv ostatních segmentů a činností v taxonomickém ukazateli provozní výnosy. Tržby z distribuce elektřiny zůstaly na úrovni roku 2022. Vzrostly tržby z výstavby a provozu fotovoltaických i větrných elektráren, zároveň vlivem odvodů z nadměrných tržeb na energetickém trhu poklesly tržby z výroby na jaderných zdrojích Skupiny ČEZ.

Výkaz KPI Provozních výnosů jednotlivých činností dle šablony je vydán v rámci Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2023.

Klíčový ukazatel CAPEXt

Struktura udržitelných investic Skupiny ČEZ je zaměřena především na modernizaci a obnovu sítě a distribuce elektřiny (meziročně +2 mld. Kč). Investice do přechodných udržitelných činností zahrnovaly především investice do provozu jaderných zařízení ve stávajících lokalitách a přípravné investice v rámci transformace uhelné lokality v Mělníku na paroplynové elektrárenské a teplárenské zdroje. Významným faktorem byly dále vyšší investice do výstavby fotovoltaických elektráren (meziročně +1,5 mld. Kč).

Platný investiční plán pro roky 2024–2028 je v souladu s dekarbonizačními ambicemi Skupiny ČEZ orientován na oblasti, ve kterých očekáváme dosažení až 82 % souladu s taxonomií (CAPEXt). Nejvýznamnějšími kategoriemi jsou investice do obnovitelných zdrojů energie a investice do distribuční soustavy. Z toho 21 % investic bude směřovat do přechodně udržitelných činností jaderné a plynové energetiky. ČEZ, a.s., připravuje nové plynové projekty a usiluje o úplný soulad s technickými kritérii taxonomie EU. Tyto projekty jsou nyní ve fázích přípravy a jsou připravovány jako náhrada velké části plánované odstavované uhelné výrobní kapacity. Tyto projekty budou připravené na využití vodíku a umožní významně snížit intenzitu emisí skleníkových plynů ve srovnání se současnými zdroji. Zároveň plánujeme vydat jen cca 3 % našich investic do činností, které souvisí s kategorií nezpůsobilé – emisní činnosti (činnosti související s uhlím).

Výkaz KPI CAPEXt jednotlivých činností dle šablony je vydán v rámci Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2023.

Klíčový ukazatel OPEXt

Udržitelné provozní výdaje v souladu s taxonomií dosahují podílu 45,9 %. Výsledek zahrnuje převážně náklady na údržbu a opravy v rámci udržitelných jaderných zařízení a provozu infrastruktury pro distribuci elektřiny.

V případě způsobilých výdajů došlo skrze rozšíření klasifikovaných činností v roce 2023 k zahrnutí a vykazování činnost demolic výrobních lokalit, v souladu s plány transformace uhelných lokalit Skupiny ČEZ. Tato činnost je spojena s významným objemem provozních výdajů (10,1 %) a Skupina ČEZ má v plánu tuto činnost realizovat v souladu s cirkulárními kritérii dle taxonomie.

Výkaz KPI OPEXt jednotlivých činností dle šablony je vydán v rámci Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2023.

Nezpůsobilé činnosti

Kategorie nezpůsobilé činnosti zahrnuje jak činnosti s dopadem na životní prostředí, tak činnosti bez dopadu na životní prostředí, tedy mimo působnost taxonomie. Z tohoto důvodu rozdělujeme nezpůsobilé činnosti do dvou kategorií neutrální a emisní činnosti.

Největší podíl nezpůsobilých činností představují neutrální činnosti. Tyto činnosti samy o sobě mají nízký nebo žádný dopad na životní prostředí a v zásadě jsou zatím definičně mimo působnost taxonomie. Mezi tyto činnosti je zařazen například obchod a prodej komodit (elektřina, plyn), distribuce zemního plynu, výroba komponent a servis pro energetické technologie, ICT a telekomunikační služby, obecná správa budov a další služby.

Za nezpůsobilé – neutrální činnosti považujeme taktéž provozování experimentálních výzkumných jaderných reaktorů společnosti CV Řež, s. r. o. Reaktory neslouží k výrobě elektrické ani tepelné energie a jsou součástí Českého mezinárodního centra výzkumných reaktorů. Reaktory mají povolení k provozu od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Mezi kategorii nezpůsobilé emisní činnosti řadíme těžbu uhlí a výrobu elektřiny a tepla z uhelných zdrojů. Emisní činnosti jsou činnosti považované za nezpůsobilé a s přímým negativním vlivem na životní prostředí.

Nezpůsobilé emisní činnosti (v %)
Nezpůsobilé emisní činnosti 2023 2022
Provozní výnosy 12,3 12,8
CAPEXt 12,9 15,1
OPEXt 31,9 35,1

Investice do uhelné energetiky jsou orientovány na modernizaci, údržbu a ekologizaci jejich provozu. Jedná se o nezbytné investice pro zásobování teplem do doby, než budou v provozu nízkoemisní a bezemisní zdroje a jsou nezbytné pro energetickou bezpečnost. Investice do těžební činnosti jsou orientovány na modernizaci technologií a jsou v souladu s plány rozvoje stávajících těžebních lokalit. Provozní výdaje v rámci nezpůsobilých činností souvisí zejména s opravami a údržbou uhelných elektráren a údržbou důlních zařízení. Podíl nezpůsobilých emisních činností bude i v budoucnu klesat v souladu se závazkem postupného odklonu od uhlí v jednotlivých výrobních lokalitách v souladu se závazkem dekarbonizace Skupiny ČEZ a cílů validovaných dle SBTi.