Skip to Content

Report klíčových ukazatelů (KPI) EU Taxonomie

Report klíčových ukazatelů (KPI) EU Taxonomie
  Provozní výnos CAPEXt OPEXt
mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč %
A ZPŮSOBILÉ ČINNOSTI 110,1 38 % 24,2 72 % 6,7 60 %
A.1 Udržitelné činnosti v souladu s EU Taxonomií 97,1 34 % 21,9 65 % 5,8 53 %
Udržitelné činnosti 63,6 22 % 17,8 53 % 2,3 21 %
Udržitelné činnosti – přechodné (jádro) 33,5 12 % 4,1 12 % 3,5 32 %
A.2 Způsobilé činnosti, které nejsou v souladu s EU Taxonomií 13,0 4 % 2,3 7 % 0,8 8 %
B NEZPŮSOBILÉ ČINNOSTI 178,4 62 % 9,4 28 % 4,4 40 %
Nezpůsobilé činnosti – neutrální 141,4 49 % 4,3 13 % 0,5 5 %
Nezpůsobilé činnosti – emisní 36,9 13 % 5,1 15 % 3,9 35 %
A+B Celkem 288,5 100 % 33,6 100 % 11,1 100 %
A.1/A Podíl udržitelné vs. všechny způsobilé činnosti*   88 %   91 %   87 %

* míra souladu s kritérii udržitelnosti v rámci všech způsobilých činností

Provozní výnosy

Provozní výnosy

CAPEX

CAPEX

OPEX

OPEX

  Provozní výnosy % CAPEX % OPEX %
  Udržitelné činnosti 22 53 21
  Udržitelné činnosti – přechodné (jádro) 12 12 32
Udržitelné činnosti celkem 34 65 53
  Způsobilé činnosti, které nejsou v souladu s EU Taxonomií 4 7 8
Způsobilé činnosti celkem 38 72 60
  Nezpůsobilé činnosti – neutrální 49 13 5
  Nezpůsobilé činnosti – emisní 13 15 35
Nezpůsobilé činnosti celkem 62 28 40
Obecné principy

Skupina ČEZ vykazuje klíčové ukazatele taxonomie EU v souladu s tzv. nařízením o taxonomii a souvisejícími akty v přenesené pravomoci. Skupina ČEZ na základě údajů podle sdělení Komise z prosince 2022 zveřejňuje úplný výkaz ukazatelů taxonomie za rok 2022 (rok N).

Za fiskální rok 2022 vykazujeme naše ekonomické činnosti ve vztahu ke dvěma platným environmentálním cílům: zmírňování změny klimatu – mitigace (CCM) a přizpůsobování se změně klimatu – adaptace (CCA). Naše aktivity v oblasti energetiky a energetických služeb jsou primárně zaměřeny na podstatný příspěvek k mitigaci a neuvádíme tedy samostatné zveřejnění výkazu k adaptaci. Skupina ČEZ nerealizuje významnou ekonomickou činnost zaměřenou na adaptaci a seznam způsobilých činností k tomuto cíli by pouze replikoval bez přidané hodnoty údaje o způsobilosti podle výkazu mitigace.

Kontextové informace – metodologie a implementace ve Skupině ČEZ

Skupina ČEZ v souladu se svými povinnostmi vykazuje informace o způsobilosti i udržitelnosti svých činností. Je posouzen soulad s platnými technickými kritérii k 1. 1. 2023, tedy vč. kritérií pro jaderné a plynové energetické zdroje. Důvodem je změna v taxonomické klasifikaci v roce 2022, která umožnila zahrnout činnosti v oblasti zemního plynu a jaderné energie mezi definované způsobilé činnosti. Tato změna má významný dopad na naše klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), neboť jaderná energie zaujímá velkou část našeho výrobního portfolia. A plynová energetika je taktéž významná v rámci výrobního segmentu a plánovaných investic.

Skupina ČEZ zveřejňuje informace o jednotlivých ekonomických činnostech, které mají významný dopad na klíčové ukazatele výkonnosti. Oproti tomu činnosti s nižší mírou významnosti jsou sdruženy dohromady do kategorií Energetické služby a Ostatní činnosti. Všechny činnosti, nehledě na výslednou významnost ve vztahu k ukazateli, jsou hodnoceny na základě screeningových kritérií.

Technická screeningová kritéria se skládají u každé činnosti ze souboru kritérií podstatného příspěvku pro cíl zmírnění změny klimatu a souboru kritérií tzv. nezpůsobení významné škody pro ostatních pět environmentálních cílů. Soulad s kritérii je standardně posouzen na úrovni jednotlivé činnosti či projektů daného podniku. Požadavek hodnocení klimatických rizik a taktéž soulad s požadavkem minimálních sociálních záruk jsou kritéria se skupinovým významem napříč činnostmi a řeší se tedy na úrovni Skupiny.

Vzhledem k přetrvávající míře nejistoty v definicích a výkladech některých technických kritérií, vychází naše hodnocení z našich současných znalostí. Výsledná interpretace kritérií zohledňuje interní odborné ESG kapacity a znalosti. Dále bere v potaz informace z konzultací s vybranými národními a regulačními orgány či postupy a výsledky validace zelených dluhopisů ze strany ESG ratingových agentur v roce 2021 a 2022. V neposlední řadě jsme zohlednili vydané odvětvové pokyny a doporučení z let 2021 a 2022 ze strany evropských a národních podnikatelských asociací a sdružení. Evropská komise vydala v prosinci upřesňující stanovisko k interpretaci některých vybraných kritérií. Informace z tohoto stanoviska potvrdily naše interní předpoklady i vhodnost zvoleného způsobu hodnocení.

Zveřejněné ukazatele jsou založeny pouze na datech Skupiny ČEZ a nejsou využity žádné externí služby či odhady od externích poskytovatelů, což je v souladu s požadavky pro výkaznictví nefinančních společností. Ukazatele taxonomie se řídí mezinárodními účetními standardy (IFRS) používanými pro konsolidované účetní výkazy ve výroční zprávě, které jsou posuzovány nezávislým auditorem.

Hlavní výsledky

V roce 2022 Skupina ČEZ zrealizovala 34 % svých celkových provozních výnosů z činností, které jsou udržitelné a v souladu s přísnými kritérii EU taxonomie. 65 % našich investic bylo poskytnuto do udržitelných činností, produktů, služeb a akvizic udržitelných společností a 52 % vybraných provozních výdajů souvisí s udržitelnými činnostmi. Hlavními udržitelnými činnostmi ve Skupině je distribuce elektřiny a výroba elektřiny z jaderných zdrojů. Tyto výsledky podporují naše dekarbonizační cíle dle strategie VIZE2030 – Čistá energie zítřka. A dále potvrzují náš soulad s validovanou trajektorií dekarbonizace SBTi pro rok 2030.

Podíl udržitelných ekonomických činností v rámci Skupiny ČEZ vůči všem způsobilým dosahuje 88 %. Tento vysoký poměr odráží zaměření našich konkrétních ekonomických činností, které mají významný příspěvek k cíli zmírňování změny klimatu (mitigace).

Skupina ČEZ usiluje o vysokou míru udržitelnosti investic v souladu s našimi deklarovanými dekarbonizačními cíli. V rámci našeho střednědobého investičního plánu plánujeme přes 82 % našich investic v souladu s EU taxonomií. Z toho 18 % v rámci přechodně udržitelných činností zahrnujících jadernou a plynovou energetiku. V obou případech připravujeme projekty tak, aby plnily platná kritéria environmentální udržitelnosti dle taxonomie.

Ukazatel Provozní výnosy

Jde o celkové provozní výnosy Skupiny ČEZ vykazované v souladu s IFRS.

Skupina ČEZ definuje ukazatel jako celkové provozní výnosy v souladu s IFRS. Hodnota ukazatele odpovídá hodnotě auditovaného výsledku provozních výnosů uvedených v rámci konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ v souladu s IFRS ve Výroční finanční zprávě 2022. Jedná se o účetní položky Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí; Tržby z prodeje služeb a ostatní tržby; Ostatní provozní výnosy. Provozní výnosy z výroby elektřiny přiřazené dané technologii zahrnují pouze výnosy spojené s výrobou. Nezahrnují tedy výnosy z tradingových operací či výnosy z podpůrných služeb.

Podíl výnosů Skupiny ČEZ v souladu s EU taxonomií činí 33,7 %. Jedná se převážně o výnosy z distribuce elektřiny (12,5 %) a výroby z jaderné energie (11,6 %). Mezi další činnosti se řadí zejména instalace energeticky úsporných zařízení (2,8 %), instalace fotovoltaiky a tepelných čerpadel v budovách (2 %), hydroenergetika (1,9 %) a rozvody a dodávky tepla (1 %).

Mezi činnosti, které jsou způsobilé, ale nesplňují všechny požadavky podle taxonomie se řadí zejména oblast výroby energie ze zemního plynu, kde existující zařízení neplní definovaná kritéria.

Ukazatel CAPEXt

Ukazatel CAPEXt zahrnuje všechny kapitálové výdaje, které byly realizovány v roce 2022 a vykázány v souladu s IFRS (mimo výdajů na pořízení jaderného paliva) a dále finanční investice.

Struktura udržitelných investic Skupiny ČEZ je zaměřena především na modernizaci a obnovu sítě a distribuce elektřiny (podpůrné). Investice do přechodných udržitelných činností zahrnovaly především investice do provozu jaderných zařízení ve stávajících lokalitách.

Ukazatel OPEXt

Ukazatel OPEXt v souladu s pravidly zahrnuje úzce definovanou část celkových provozních nákladů Skupiny ČEZ. Ukazatel vychází z provozních nákladů evidovaných na účtu Péče o zařízení (údržba a opravy) a dále z provozních výdajů na výzkum a vývoj, které souvisejí zejména s vykonávanými obchodními činnostmi či aktivitami výzkumných center.

Udržitelné provozní výdaje v souladu s taxonomií dosahují podílu 52,6 %. Výsledek zahrnuje převážně náklady na údržbu a opravy v rámci udržitelných jaderných zařízení a provozu infrastruktury pro distribuci elektřiny.

Nezpůsobilé činnosti

Kategorie nezpůsobilé činnosti zahrnuje jak činnosti s dopadem na životní prostředí, tak činnosti bez dopadu na životní prostředí, tedy mimo působnost taxonomie. Z tohoto důvodu rozdělujeme nezpůsobilé činnosti do dvou kategorií neutrální a emisní činnosti.

Největší podíl nezpůsobilých činností představují neutrální činnosti. Tyto činnosti samy o sobě mají nízký nebo žádný dopad na životní prostředí a v zásadě jsou zatím definičně mimo působnost taxonomie. Mezi tyto činnosti je zařazen například obchod a prodej komodit (elektřina, plyn), distribuce zemního plynu, výroba komponent a servis pro energetické technologie, ICT a telekomunikační služby, správa budov a další služby. Za neutrální považujeme taktéž provozování experimentálních výzkumných jaderných reaktorů společnosti CV Řež, s. r. o., protože nejsou zahrnuty do definice činnosti dle EU taxonomie.

Mezi emisní činnosti řadíme těžbu uhlí a výrobu elektřiny a tepla z uhelných zdrojů. Emisní činnosti jsou činnosti považované za nezpůsobilé a s přímým negativním vlivem na životní prostředí. Podíl těchto emisních činností na celkových tržbách Skupiny ČEZ v roce 2022 dosáhl 13 %. Tento podíl bude v budoucnu klesat v souladu se závazkem postupného odklonu od uhlí v jednotlivých výrobních lokalitách v souladu se SBTi.

Investice do uhelné energetiky jsou orientovány na modernizaci, údržbu a ekologizaci jejich provozu. Jedná se o nezbytné investice pro zásobování teplem do doby, než budou v provozu nízkoemisní a bezemisní zdroje a jsou nezbytné pro energetickou bezpečnost. Investice do těžební činnosti jsou orientovány na modernizaci technologií a jsou v souladu s plány rozvoje stávajících těžebních lokalit. Provozní výdaje v rámci nezpůsobilých činností souvisí zejména s opravami a údržbou uhelných elektráren a údržbou důlních zařízení.