Skip to Content

Řízení Skupiny ČEZ

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž zasedání se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Valná hromada v roce 2021

Dne 28. 6. 2021 se konala řádná valná hromada ČEZ, a. s., která na svém zasedání:

 • vyslechla zprávy orgánů společnosti,
 • vyslechla informaci o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030 – VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka,
 • schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ a konečnou účetní závěrku ČEZ Korporátní služby, s.r.o., které byly sestaveny k 31. 12. 2020,
 • schválila rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 21 076 986 263,84 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 6 898 481 204,16 Kč takto:
  • podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividenda) 27 975 467 468,00 Kč,
  • dividenda činí 52 Kč na jednu akcii před zdaněním,
 • určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.,
 • auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 a 2022 a auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o. k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2023 a 2024,
 • schválila objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2022 ve výši 110 mil. Kč,
 • zvolila Tomáše Vyhnánka a Jiřího Peláka členy výboru pro audit,
 • schválila Zprávu o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.
Představenstvo

Postavení a působnost představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu. Je oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí do působnosti jednotlivých členů představenstva ve smyslu § 156 odst. 2 občanského zákoníku a také na zaměstnance společnosti. Delegace působnosti nezbavuje členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Představenstvo nese společnou odpovědnost za otázky udržitelnosti a v této souvislosti zaštiťuje oblast ESG včetně otázek souvisejících s klimatem. Představenstvo ČEZ, a. s., schvaluje Strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ i Zprávu o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ. Generální ředitel a předseda představenstva informuje dozorčí radu o agendě ESG, která zahrnuje i rizika související s klimatem, na měsíční bázi. Představenstvo a výbory představenstva jsou konkrétně informovány o rizicích souvisejících s klimatem minimálně čtvrtletně a představenstvo je pravidelně informováno o environmentální výkonnosti výrobního portfolia.

Složení a činnost představenstva

Představenstvo má sedm členů, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy (přičemž aktuálně je obsazena pouze jedna pozice místopředsedy). Funkční období jednotlivého člena je čtyřleté s tím, že opětovná volba je možná. Pracovní adresa členů představenstva je v sídle společnosti: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

Daniel Beneš

Předseda představenstva od 15. 9. 2011, člen představenstva od 15. 12. 2005 (funkční období do 18. 12. 2021), znovu zvolený na další funkční období do 19. 12. 2025.

Absolvent Strojní fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Brno International Business School Nottingham Trent University (studium MBA) a Berkeley Law: ESG: Navigating the Board’s Role.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích ředitele úseku nákup, ředitele divize správa a výkonného ředitele ČEZ, a. s.

Odpovídá za plnění úkolů uložených představenstvem prostřednictvím jeho usnesení a má pravomoc rozhodovat o záležitostech společnosti, které nejsou vyhrazeny valné hromadě, dozorčí radě nebo jiným orgánům společnosti a které náležejí do rozhodovací působnosti představenstva a nebyly přitom výslovně svěřeny do rozhodovací působnosti jednotlivých členů představenstva nebo představenstva jako celku. Koordinuje činnost jednotlivých ředitelů divizí. Zabezpečuje řízení útvarů v divizi generálního ředitele, řídicí činnosti v oblasti systému řízení, komunikace a marketingu, právních služeb, správy majetkových účastí, fúzí a akvizic (M&A), corporate compliance, corporate governance, public affairs, ochrany Skupiny ČEZ, nezávislého jaderného dohledu, udržitelnosti z hlediska ESG („Environmental – Social – Governance“) a činnosti související s funkcí ombudsmana. V jeho věcné působnosti jsou i nákup a prodej (vyjma nákupu a prodeje elektřiny, tepla, vybraných provozních látek a finančních služeb) začleněné do útvaru nákup, jehož řízením je pověřena členka představenstva/ředitelka divize správa Michaela Chaloupková. Věcně řídí tuzemskou dceřinou společnost v oblasti distribuce elektřiny.

 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky – člen představenstva a 1. viceprezident
 • Nadace ČEZ – předseda správní rady
 • RELT Investments, a.s. – člen dozorčí rady a jediný akcionář
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – člen správní rady

Pavel Cyrani

Místopředseda představenstva od 1. 1. 2020, člen představenstva od 20. 10. 2011 (funkční období do 22. 10. 2023).

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodní obchod, absolvent MBA oboru finance na Kellogg School of Management v Evanstonu (USA) a Berkeley Law: ESG: Navigating the Board’s Role.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve společnosti ČEZ, a. s., kde působí od roku 2006 ve funkcích ředitele útvaru plánování a controlling, ředitele útvaru asset management, poté od roku 2011 jako člen představenstva a ředitel divize strategie a následně divize obchod a strategie. Před nástupem do společnosti ČEZ, a. s., působil ve společnosti McKinsey & Company.

Odpovídá za tvorbu strategie a tvorbu a kontrolu realizace strategických plánů Skupiny ČEZ a za koordinaci přípravy hlavních strategických projektů, jako je výstavba nových jaderných bloků. Odpovídá za obchodní zajištění výrobní pozice Skupiny ČEZ (prodej elektřiny, nákup emisních povolenek a nákup plynu) a za obchodování s elektřinou, plynem, emisními povolenkami a dalšími komoditami v ČR i v zahraničí. Odpovídá za segment Prodej, tj. za prodej elektřiny a plynu a za prodej komplexních energetických služeb koncovým zákazníkům (domácnostem, malým a velkým firemním zákazníkům a státní správě) a dále za rozvoj segmentu Dist ribuce. Věcně řídí dceřiné společnosti v oblasti prodeje elektřiny, zemního plynu a energetických služeb koncovým zákazníkům. Odpovídá za řízení zahraničních obchodních zastoupení a také za rozvoj společnosti ČEZ Distribuce a ČEZ Teplárenská, tj. společnosti zajišťující distribuci elektřiny a tepla v ČR.

Michaela Chaloupková

Členka představenstva od 20. 10. 2011 do 21. 10. 2019, znovu zvolená s účinností od 1. 1. 2020 (funkční období do 1. 1. 2024).

Absolventka Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku, Vysoké školy ekonomické v Praze: Akademie managementu udržitelnosti pro firmy a také certifikovaného vzdělávacího programu Diligent Climate Leadership.

Manažerské a odborné znalosti získala zejména ve společnosti Stratego Invest a.s. (poté i-Tech Capital, a.s.), kde působila ve funkci vedoucí oddělení controllingu a místopředsedkyně představenstva, a dále v ČEZ, a. s., na řídicích pozicích v oblasti nákupu a personalistiky.

Odpovídá za řízení rozvoje lidských zdrojů, správu netechnologického majetku a správu vozidel. Rovněž je pověřena řízením útvaru nákup (nákup a prodej, vyjma nákupu a prodeje elektřiny, tepla, vybraných provozních látek a finančních služeb) organizačně začleněného v divizi generálního ředitele.

 • Nadace ČEZ – členka dozorčí rady
 • Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ – předsedkyně dozorčí rady
 • Nadační fond Revenium – členka správní rady
 • Západočeská univerzita v Plzni – členka správní rady
 • Odyssey, z.s. – členka správní rady

Jan Kalina

Člen představenstva od 29. 6. 2021 (funkční období do 29. 6. 2025).

Absolvent Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, oboru elektroenergetika a také certifikovaného vzdělávacího programu Diligent Climate Leadership.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkci předsedy představenstva ČEPS, a.s., a ve Skupině ČEZ ve vedoucích pozicích v útvarech nákup a správa majetku v ČEZ, a. s., jednatele a generálního ředitele společnosti ČEZ Správa majetku, člena představenstva, finančního ředitele a obchodního ředitele společnosti Severočeské doly, direktora A v CEZ RES International B.V. a předsedy rady jednatelů a generálního ředitele ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Odpovídá za bezpečné a efektivní využití, provozování a rozvoj stávajících obnovitelných (fotovoltaické, větrné a vodní zdroje) a emisních (uhelné a plynové zdroje) výrobních aktiv pro výrobu elektřiny a aktiv pro výrobu a distribuci tepla v ČR a v Polsku. Věcně řídí dceřiné společnosti zajišťující výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných i emisních zdrojů a související servisní činnosti. Dále věcně řídí dceřiné společnosti v oblasti těžby a prodeje uhlí a s těžbou souvisejících služeb.

 • ČEPS, a.s. – předseda představenstva
 • ČEPS Invest, a.s. – předseda dozorčí rady
 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice – předseda představenstva

Martin Novák

Člen představenstva od 21. 5. 2008 (funkční období do 24. 5. 2024), místopředseda představenstva od 20. 10. 2011 do 31. 12. 2019.

Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodní obchod a obchodní právo. V roce 2007 absolvoval Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku. Je také absolventem certifikovaného vzdělávacího programu Diligent Climate Leadership.

Od roku 1996 je členem Komory daňových poradců ČR.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména během svého takřka desetiletého působení v oblasti zpracování ropy a výroby a distribuce paliv. Působil v manažerských pozicích v celosvětové centrále ropné společnosti ConocoPhillips v americkém Houstonu a také v regionální centrále v Londýně. Dále pracoval ve společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., kde ve funkci finančního ředitele odpovídal za region střední a východní Evropy (v této pozici rovněž zastával různé funkce statutárních zástupců regionálních poboček ConocoPhillips), a ve funkci ředitele úseku účetnictví ČEZ, a. s.

Odpovídá za ekonomické a finanční řízení, controlling, financování, účetnictví, vztahy s investory, řízení rizik, daňovou agendu (vyjma daně ze závislé činnosti) a zajišťuje efektivní nastavení a fungování podpůrných ICT služeb. Věcně řídí dceřiné společnosti v oblasti informačních technologií a telekomunikačních služeb.

 • Burza cenných papírů Praha, a.s. – člen dozorčí rady.

Tomáš Pleskač

Člen představenstva od 26. 1. 2006, znovu zvolený s účinností od 30. 1. 2022 (funkční období do 30. 1. 2026), místopředseda představenstva od 26. 6. 2017 do 31. 12. 2019.

Absolvent Provozně-ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, titul MBA získal na Prague International Business School a je absolventem certifikovaného vzdělávacího programu Berkeley Law: ESG: Navigating the Board’s Role.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích finančního ředitele společnosti Severomoravská energetika, a. s., ekonomického náměstka a zástupce ředitele Jaderné elektrárny Dukovany.

Odpovídá za rozvoj nových jaderných zdrojů, zejména za přípravu výstavby nových bloků jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Věcně řídí dceřiné společnosti zabezpečující přípravu výstavby nových jaderných zdrojů v ČR a společnost Inven Capital, zaměřenou na investiční příležitosti v oblasti chytrých technologií a inovativních business modelů.

 • Akcez Enerji A.S. (Turecko) – místopředseda představenstva
 • Akenerji Elektrik Üretim A.S. (Turecko) – místopředseda představenstva

Bohdan Zronek

Člen představenstva od 18. 5. 2017, znovu zvolený s účinností od 19. 5. 2021 (funkční období do 19. 5. 2025).

Absolvent Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, rozvojového programu InterLeader® 2012 a certifikovaného vzdělávacího programu Diligent Climate Leadership.

Manažerské a odborné znalosti získal v různých funkcích v jaderné elektrárně Temelín, kam nastoupil po ukončení ČVUT. Naposledy působil na pozicích ředitele útvaru bezpečnost ČEZ, a. s., a ředitele Jaderné elektrárny Temelín. Působí jako Vice Chairman Board of Management v organizaci World Nuclear Association a je prezidentem Nuclear Safety Advisory Committee společnosti MVM (vlastník provozované elektrárny Paks).

Odpovídá za bezpečné a efektivní provozování a rozvoj jaderných výrobních zdrojů včetně zajištění výroby a distribuce tepla pro centrální zásobování teplem z provozovaných jaderných elektráren. Věcně řídí dceřiné společnosti zabezpečující servisní a podpůrné činnosti související s provozovanými jadernými aktivitami.

 • Správa úložišť radioaktivních odpadů – místopředseda rady

Pracovní týmy, komise a výbory představenstva

Představenstvo může v souladu se Stanovami ČEZ, a. s., zřídit pro potřeby své činnosti pracovní komise, týmy a výbory.

Výbory představenstva

Výbor pro corporate compliance ČEZ, a. s., byl zřízen jako poradní orgán představenstva. Jeho posláním je přispívat k odbornosti a efektivnosti rozhodování ve společnosti ČEZ, a. s., ve vymezené oblasti působnosti výboru. K úkolům výboru náleží např. hodnocení aktuálních i potenciálních compliance rizik, posuzování úrovně řízení compliance rizik v ČEZ, a. s., a ve Skupině ČEZ, posuzování významných zjištění týkajících se compliance incidentů, událostí nebo skutečností s možným významným compliance dopadem. Strategický řídicí výbor ESG byl představenstvem zřízen pro zajištění nejvyšší úrovně řízení agendy ESG v ČEZ a ve Skupině ČEZ. Tento výbor zejména určuje celkové směřování a priority ESG strategie, posuzuje celkovou výkonnost ESG v ČEZ a Skupině ČEZ, dohlíží na plnění cílů a celkový pokrok ESG agendy, má rovněž funkce doporučující, poradní a informační ve vztahu k představenstvu ČEZ a statutárním orgánům společností Koncernu ČEZ a Skupiny ČEZ. Každý člen představenstva může zřídit v rámci jemu svěřené oblasti pracovní komise, týmy a výbory. Jejich práce se mohou účastnit i ostatní členové představenstva, jichž se daná problematika dotýká, a příslušní zaměstnanci společnosti.

K nejvýznamnějším výborům v roce 2021 patřily:

 • Krizový štáb ČEZ, a. s., který je poradním orgánem předsedy představenstva (generálního ředitele), určeným ke koordinaci příprav na krizové situace, pro řešení krizových situací a realizaci opatření ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon). V roce 2020 v rámci krizového štábu vznikla Odborná pracovní skupina – Koronavirus, která se i v roce 2021 intenzivně zabývala přípravou opatření k minimalizaci přenosu covidu-19 na pracovištích v rámci celé Skupiny ČEZ,
 • Výbor pro bezpečnost zařízení ČEZ, a. s., který mj. projednává záležitosti týkající se bezpečnosti jaderných zařízení ČEZ, a. s., zejména v oblastech plnění integrovaných požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení; dále též v oblasti zákonných a regulatorních změn a jejich dopadů do řízení jaderné bezpečnosti; stavu bezpečnosti jaderných zařízení v lokalitách, kultury bezpečnosti, alokace zdrojů na zajištění potřebné úrovně jaderné bezpečnosti; výbor je poradním orgánem předsedy představenstva (generálního ředitele),
 • Výbor pro ochranu Skupiny ČEZ, který projednává mj. koncepce, strategie a cíle ochrany Skupiny ČEZ, vybrané aktivity, hrozby, rizika, analýzy bezpečnostních incidentů, návrhy bezpečnostních požadavků, nápravných opatření a priority či podmínky pro jejich realizaci; výbor je poradním orgánem předsedy představenstva (generálního ředitele),
 • Rizikový výbor, který projednává záležitosti v oblasti řízení rizik Skupiny ČEZ, zejména přijímá doporučení a stanoviska v oblasti integrovaného systému řízení rizik, v oblasti správy rizikového kapitálu, v oblasti dohledu nad vlastním řízením rizik a v oblasti monitoringu celkového dopadu rizik na hodnotu Skupiny ČEZ; rizikový výbor je poradním orgánem člena představenstva pověřeného řízením divize finance (ředitele divize finance),
 • Výbor pro bezpečnost divize jaderná energetika zřízený za účelem podpory řízení bezpečnosti provozu jaderných elektráren ČEZ; výbor je poradním orgánem člena představenstva pověřeného řízením divize jaderná energetika (ředitele divize jaderná energetika),
 • Strategický IT výbor byl zřízen z důvodu stále se zvyšujícího významu oblasti informačních technologií pro další rozvoj podnikání Skupiny ČEZ a z toho vyplývajících požadavků na koordinaci a směřování rozvoje IT ve Skupině ČEZ; výbor se zabývá strategií a celkovou architekturou klíčových IT platforem; výbor je poradním orgánem člena představenstva pověřeného řízením divize finance (ředitele divize finance).
Dozorčí rada

Postavení a působnost dozorčí rady

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. S výsledky své činnosti seznamuje valnou hromadu.

Dozorčí rada pravidelně přezkoumává výkonnost představenstva a schvaluje odměny na základě hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti, včetně klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s životním prostředím a klimatem. Každý člen představenstva má mezi svých 5 nejvýznamnějších KPI začleněn konkrétní ukazatel související s ESG a tyto ukazatele jsou každoročně vyhodnocovány. Dozorčí rada rovněž stanovuje a vyhodnocuje ukazatele výkonnosti související s pohyblivou složkou odměňování členů představenstva. Dozorčí rada tak plní roli výboru pro odměňování.

Složení a činnost dozorčí rady

Dozorčí rada má 12 členů. Dvě třetiny členů volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté s tím, že opětovná volba je možná. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada místo členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou, jejichž funkce skončila v období od posledního zasedání valné hromady, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Čestné prohlášení o nezávislosti člena dozorčí rady

Radim Jirout

 • Předseda dozorčí rady od 29. 6. 2022
 • Nezávislý člen dozorčí rady od 29. 6. 2022

Roman Binder

 • Místopředseda dozorčí rady od 24. 2. 2022
 • Člen dozorčí rady od 24. 2. 2022

Radek Mucha

 • Člen dozorčí rady (volený zaměstnanci) od 24. 1. 2022
 • Místopředseda dozorčí rady od 16. 5. 2023

Marta Ctiborová

 • Členka dozorčí rady (volená zaměstnanci) od 24. 1. 2022

Vít Doležálek

 • Nezávislý člen dozorčí rady od 29. 6. 2022

Eva Hanáková

 • Nezávislá členka dozorčí rady od 29. 6. 2022

Jiří Kadrnka

 • Nezávislý člen dozorčí rady od 29. 6. 2022

Vratislav Košťál

 • Nezávislý člen dozorčí rady od 24. 11. 2022

Václav Kučera

 • Nezávislý člen dozorčí rady od 24. 11. 2022

František Novotný

 • Člen dozorčí rady (volený zaměstnanci) od 24. 1. 2022

Milan Wagner

 • Člen dozorčí rady (volený zaměstnanci) od 24. 1. 2022