Skip to Content

Řízení Skupiny ČEZ

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž zasedání se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Valná hromada v roce 2023

Dne 26. 6. 2023 se konala řádná valná hromada ČEZ, a. s., která na svém zasedání:

 • vyslechla zprávy orgánů společnosti,
 • schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ a konečnou účetní závěrku společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., za rok 2022,
 • schválila rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2022 ve výši 63 821 965 977,45 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 14 186 549 077,55 Kč takto:
  • podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividenda) 78 008 515 055 Kč,
  • dividenda činí 145 Kč na jednu akcii před zdaněním a je splatná od 1. 8. 2023, právo na dividendu se nepromlčí před 31. 7. 2027,
  • rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu byl 30. 6. 2023, tj. právo na dividendu mají osoby, které byly akcionáři společnosti k tomuto rozhodnému dni,

částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti; dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu nebude vyplacena a bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let,

 • schválila objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2024 ve výši 250 mil. Kč a zvýšení objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2023 o 50 mil. Kč, tj. na celkovou výši 200 mil. Kč,
 • schválila Zprávu o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2022,
 • potvrdila (volbou) ve funkci členy dozorčí rady ČEZ, a. s., JUDr. PhDr. Vratislava Košťála, Ph.D. a Mgr. Václava Kučeru, kteří byli jmenováni náhradními členy dozorčí rady dne 24. 11. 2022.
Představenstvo

Postavení a působnost představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu. Je oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí do působnosti jednotlivých členů představenstva ve smyslu § 156 odst. 2 občanského zákoníku a také na zaměstnance společnosti. Delegace působnosti nezbavuje členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Představenstvo nese společnou odpovědnost za otázky udržitelnosti a v této souvislosti zaštiťuje oblast ESG včetně otázek souvisejících s klimatem. Představenstvo ČEZ, a. s., schvaluje Strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ i Zprávu o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ. Generální ředitel a předseda představenstva informuje dozorčí radu o agendě ESG, která zahrnuje i rizika související s klimatem, na měsíční bázi. Představenstvo a výbory představenstva jsou konkrétně informovány o rizicích souvisejících s klimatem minimálně čtvrtletně a představenstvo je pravidelně informováno o environmentální výkonnosti výrobního portfolia.

Složení a činnost představenstva

Představenstvo má sedm členů, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy (přičemž aktuálně je obsazena pouze jedna pozice místopředsedy). Funkční období jednotlivého člena je čtyřleté s tím, že opětovná volba je možná. Pracovní adresa členů představenstva je v sídle společnosti: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

Daniel Beneš

Předseda představenstva od 15. 9. 2011, člen představenstva od 15. 12. 2005 (funkční období do 18. 12. 2021), znovu zvolený na další funkční období do 19. 12. 2025.

Absolvent Strojní fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Brno International Business School Nottingham Trent University (studium MBA) a Berkeley Law: ESG: Navigating the Board’s Role.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích ředitele úseku nákup, ředitele divize správa a výkonného ředitele ČEZ, a. s.

Odpovídá za plnění úkolů uložených představenstvem prostřednictvím jeho usnesení a má pravomoc rozhodovat o záležitostech společnosti, které nejsou vyhrazeny valné hromadě, dozorčí radě nebo jiným orgánům společnosti a které náležejí do rozhodovací působnosti představenstva a nebyly přitom výslovně svěřeny do rozhodovací působnosti jednotlivých členů představenstva nebo představenstva jako celku. Koordinuje činnost jednotlivých ředitelů divizí. Zabezpečuje řízení útvarů v divizi generálního ředitele, řídicí činnosti v oblasti systému řízení, komunikace a marketingu, právních služeb, správy majetkových účastí, fúzí a akvizic (M&A), corporate compliance, corporate governance, public affairs, ochrany Skupiny ČEZ, nezávislého jaderného dohledu, udržitelnosti z hlediska ESG („Environmental – Social – Governance“) a činnosti související s funkcí ombudsmana. V jeho věcné působnosti jsou i nákup a prodej (vyjma nákupu a prodeje elektřiny, tepla, vybraných provozních látek a finančních služeb) začleněné do útvaru nákup, jehož řízením je pověřena členka představenstva/ředitelka divize správa Michaela Chaloupková. Věcně řídí tuzemskou dceřinou společnost v oblasti distribuce elektřiny.

 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky – člen představenstva a 1. viceprezident
 • Nadace ČEZ – předseda správní rady
 • Ligera Czech s.r.o. – svěřenský správce svěřenského fondu – Soukromý svěřenský fond Investice pro budoucnost, vykonávající působnost společníka
 • RELT Investments International Inc – vlastník a prezident
 • RELT Investments, s.r.o. (do 1. 1. 2024 pod názvem RELT CZ s.r.o.) – jediný společník

Pavel Cyrani

Místopředseda představenstva od 1. 1. 2020, znovu zvolený s účinností od 23. 10. 2023, člen představenstva od 20. 10. 2011, znovu zvolený s účinností od 23. 10. 2023 (funkční období do 23. 10. 2027).

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodní obchod, absolvent MBA oboru finance na Kellogg School of Management v Evanstonu (USA) a Berkeley Law: ESG: Navigating the Board’s Role.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve společnosti ČEZ, a. s., kde působí od roku 2006 ve funkcích ředitele útvaru plánování a controlling, ředitele útvaru asset management, poté od roku 2011 jako člen představenstva a ředitel divize strategie a následně divize obchod a strategie. Před nástupem do společnosti ČEZ, a. s., působil ve společnosti McKinsey & Company.

Odpovídá za tvorbu a realizaci strategie Skupiny ČEZ a za koordinaci přípravy hlavních strategických projektů. Odpovídá za obchodní zajištění výrobní pozice ČEZ (prodej elektřiny a tepla, nákup emisních povolenek a nákup plynu), za obchodování s elektřinou, plynem, emisními povolenkami a dalšími komoditami a za řízení zahraničních obchodních zastoupení. Odpovídá za segment PRODEJ, tj. za prodej elektřiny, plynu a komplexních energetických služeb koncovým zákazníkům (domácnostem, malým a velkým firemním zákazníkům a státní správě). Věcně řídí dceřiné společnosti v oblasti prodeje elektřiny, zemního plynu a tepla a v oblasti obchodování s komoditami a prodeje energetických služeb, dále odpovídá za rozvoj segmentu DISTRIBUCE, zejména společnosti ČEZ Distribuce, a za rozvoj a řízení aktivit Skupiny ČEZ na Slovensku.

Michaela Chaloupková

Členka představenstva od 20. 10. 2011 do 21. 10. 2019, znovu zvolená s účinností od 1. 1. 2020, znovu zvolená s účinností od 2. 1. 2024 (funkční období do 2. 1. 2028)

Absolventka Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku, Vysoké školy ekonomické v Praze: Akademie managementu udržitelnosti pro firmy a také certifikovaného vzdělávacího programu Diligent Climate Leadership.

Manažerské a odborné znalosti získala zejména ve společnosti Stratego Invest a.s. (poté i-Tech Capital, a.s.), kde působila ve funkci vedoucí oddělení controllingu a místopředsedkyně představenstva, a dále v ČEZ, a. s., na řídicích pozicích v oblasti nákupu a personalistiky.

Odpovídá za řízení a rozvoj lidských zdrojů, za správu netechnologického majetku a správu vozidel. Od 1. 1. 2024 působí jako Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ, tj. je odpovědná za rozvoj Skupiny ČEZ v souladu s principy ESG.

 • Nadace ČEZ – členka dozorčí rady
 • Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ – předsedkyně dozorčí rady
 • Nadační fond Revenium – členka správní rady
 • Západočeská univerzita v Plzni – členka správní rady
 • Odyssey, z.s. – členka správní rady

Jan Kalina

Člen představenstva od 29. 6. 2021 (funkční období do 29. 6. 2025).

Absolvent Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, oboru elektroenergetika a také certifikovaného vzdělávacího programu Diligent Climate Leadership.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkci předsedy představenstva ČEPS, a.s., a ve Skupině ČEZ ve vedoucích pozicích v útvarech nákup a správa majetku v ČEZ, a. s., jednatele a generálního ředitele společnosti ČEZ Správa majetku, člena představenstva, finančního ředitele a obchodního ředitele společnosti Severočeské doly, direktora A v CEZ RES International B.V. a předsedy rady jednatelů a generálního ředitele ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Odpovídá za bezpečné a efektivní využití, provozování a rozvoj stávajících obnovitelných (fotovoltaické, větrné a vodní zdroje) a emisních (uhelné a plynové zdroje) výrobních aktiv pro výrobu elektřiny a aktiv pro výrobu a distribuci tepla v ČR a v Polsku. Věcně řídí dceřiné společnosti zajišťující výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných i emisních zdrojů a související servisní činnosti. Dále věcně řídí dceřiné společnosti v oblasti těžby a prodeje uhlí a s těžbou souvisejících služeb.

 • ČEPS, a.s. – předseda představenstva
 • ČEPS Invest, a.s. – předseda dozorčí rady
 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice – předseda představenstva

Martin Novák

Člen představenstva od 21. 5. 2008 (funkční období do 24. 5. 2024), místopředseda představenstva od 20. 10. 2011 do 31. 12. 2019.

Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodní obchod a obchodní právo. V roce 2007 absolvoval Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku. Je také absolventem certifikovaného vzdělávacího programu Diligent Climate Leadership.

Od roku 1996 je členem Komory daňových poradců ČR.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména během svého takřka desetiletého působení v oblasti zpracování ropy a výroby a distribuce paliv. Působil v manažerských pozicích v celosvětové centrále ropné společnosti ConocoPhillips v americkém Houstonu a také v regionální centrále v Londýně. Dále pracoval ve společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., kde ve funkci finančního ředitele odpovídal za region střední a východní Evropy (v této pozici rovněž zastával různé funkce statutárních zástupců regionálních poboček ConocoPhillips), a ve funkci ředitele úseku účetnictví ČEZ, a. s.

Odpovídá za ekonomické a finanční řízení, controlling, financování, účetnictví, vztahy s investory, řízení rizik, daňovou agendu (vyjma daně ze závislé činnosti) a zajišťuje efektivní nastavení a fungování podpůrných ICT služeb. Věcně řídí dceřiné společnosti v oblasti informačních technologií a telekomunikačních služeb.

 • Burza cenných papírů Praha, a.s. – člen dozorčí rady.

Tomáš Pleskač

Člen představenstva od 26. 1. 2006, znovu zvolený s účinností od 30. 1. 2022 (funkční období do 30. 1. 2026), místopředseda představenstva od 26. 6. 2017 do 31. 12. 2019.

Absolvent Provozně-ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, titul MBA získal na Prague International Business School a je absolventem certifikovaného vzdělávacího programu Berkeley Law: ESG: Navigating the Board’s Role.

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích finančního ředitele společnosti Severomoravská energetika, a. s., ekonomického náměstka a zástupce ředitele Jaderné elektrárny Dukovany.

Odpovídá za rozvoj nových jaderných zdrojů, zejména za přípravu výstavby nových bloků jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Věcně řídí dceřiné společnosti zabezpečující přípravu výstavby nových jaderných zdrojů v ČR a společnost Inven Capital, zaměřenou na investiční příležitosti v oblasti chytrých technologií a inovativních business modelů.

 • Akcez Enerji A.S. (Turecko) – místopředseda představenstva
 • Akenerji Elektrik Üretim A.S. (Turecko) – místopředseda představenstva

Bohdan Zronek

Člen představenstva od 18. 5. 2017, znovu zvolený s účinností od 19. 5. 2021 (funkční období do 19. 5. 2025).

Absolvent Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, rozvojového programu InterLeader® 2012 a certifikovaného vzdělávacího programu Diligent Climate Leadership.

Manažerské a odborné znalosti získal v různých funkcích v jaderné elektrárně Temelín, kam nastoupil po ukončení ČVUT. Naposledy působil na pozicích ředitele útvaru bezpečnost ČEZ, a. s., a ředitele Jaderné elektrárny Temelín. Působí jako Vice Chairman Board of Management v organizaci World Nuclear Association a je prezidentem Nuclear Safety Advisory Committee společnosti MVM (vlastník provozované elektrárny Paks).

Odpovídá za řízení a rozvoj stávajících jaderných výrobních zdrojů elektřiny včetně zajištění výroby a distribuce tepla z těchto zdrojů. Věcně řídí dceřiné společnosti zabezpečující servisní a podpůrné činnosti související s jadernými aktivitami Skupiny ČEZ.

 • Správa úložišť radioaktivních odpadů – místopředseda rady

Výbory, pracovní komise a týmy představenstva

Představenstvo může v souladu se Stanovami ČEZ, a. s., zřídit pro potřeby své činnosti pracovní komise, týmy a výbory.

Výbory představenstva

 • Výbor pro corporate compliance ČEZ, a. s., byl zřízen jako poradní orgán představenstva. Jeho posláním je přispívat k odbornosti a efektivnosti rozhodování, a napomáhat tím představenstvu v uplatňování Politiky compliance management systému. K úkolům výboru náleží např. hodnocení aktuálních i potenciálních compliance rizik, posuzování úrovně řízení compliance rizik v ČEZ, a. s., a ve Skupině ČEZ, posuzování významných zjištění týkajících se compliance incidentů nebo událostí s možným významným compliance dopadem.
 • Strategický řídicí výbor ESG byl představenstvem zřízen pro zajištění nejvyšší úrovně řízení agendy ESG v ČEZ, a. s., a ve Skupině ČEZ. Tento výbor zejména určuje celkové směřování a priority ESG strategie, posuzuje celkovou výkonnost ESG, dohlíží na plnění cílů a celkový pokrok ESG agendy, má rovněž funkce doporučující, poradní a informační ve vztahu k představenstvu ČEZ, a. s., a statutárním orgánům společností Koncernu ČEZ a Skupiny ČEZ.
 • Strategický řídicí výbor projektu NJZ EDU je nejvyšší projektový orgán projektu pro přípravu a výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a souvisejících a vyvolaných investic, které jsou realizovány v dané lokalitě, ale i mimo lokalitu. Ve vztahu k představenstvu ČEZ, a. s., a statutárním orgánům dotčených společností má funkci doporučující, poradní a informační.

Každý člen představenstva může zřídit v rámci jemu svěřené oblasti pracovní komise, týmy a výbory. Jejich práce se mohou účastnit i ostatní členové představenstva, jichž se daná problematika dotýká, a příslušní zaměstnanci společnosti.

K nejvýznamnějším výborům v roce 2023 patřily:

 • Krizový štáb ČEZ, a. s., který koordinuje přípravy na krizové situace, řešení krizových situací a realizaci opatření ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon); výbor je poradním orgánem předsedy představenstva (generálního ředitele),
 • Výbor pro bezpečnost zařízení ČEZ, a. s., který mj. projednává záležitosti týkající se bezpečnosti jaderných zařízení ČEZ, a. s., zejména v oblastech plnění integrovaných požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení; dále též v oblasti zákonných a regulatorních změn a jejich dopadů do řízení jaderné bezpečnosti; stavu bezpečnosti jaderných zařízení v lokalitách, kultury bezpečnosti, alokace zdrojů na zajištění potřebné úrovně jaderné bezpečnosti; výbor je poradním orgánem předsedy představenstva (generálního ředitele),

 • Výbor pro ochranu Skupiny ČEZ, který projednává mj. koncepce, strategie a cíle ochrany Skupiny ČEZ, vybrané aktivity, hrozby, rizika, analýzy bezpečnostních incidentů, návrhy bezpečnostních požadavků, nápravných opatření a priority či podmínky pro jejich realizaci; výbor je poradním orgánem předsedy představenstva (generálního ředitele),

 • Rizikový výbor, který projednává záležitosti v oblasti řízení rizik Skupiny ČEZ, zejména přijímá doporučení a stanoviska v oblasti integrovaného systému řízení rizik, v oblasti správy rizikového kapitálu, v oblasti dohledu nad vlastním řízením rizik a v oblasti monitoringu celkového dopadu rizik na hodnotu Skupiny ČEZ; rizikový výbor je poradním orgánem člena představenstva pověřeného řízením divize finance (ředitele divize finance),

 • Výbor pro bezpečnost divize jaderná energetika zřízený za účelem podpory řízení bezpečnosti provozu jaderných elektráren ČEZ; výbor je poradním orgánem člena představenstva pověřeného řízením divize jaderná energetika (ředitele divize jaderná energetika),

 • Rizikový výbor divize jaderná energetika, který projednává nejvýznamnější rizika, jež mohou ohrozit plnění strategie, zadání a cílů divize jaderná energetika; výbor je poradním orgánem člena představenstva pověřeného řízením divize jaderná energetika (ředitele divize jaderná energetika),

 • Strategický IT výbor byl zřízen z důvodu stále se zvyšujícího významu oblasti informačních technologií pro další rozvoj podnikání Skupiny ČEZ a z toho vyplývajících požadavků na koordinaci a směřování rozvoje IT ve Skupině ČEZ; výbor se mimo jiné zabývá celkovou strategií a governance v oblasti IT a architekturou klíčových IT platforem; výbor je poradním orgánem člena představenstva pověřeného řízením divize finance (ředitele divize finance),

 • Investiční výbor pro rozvoj a realizaci projektů OZE, který v souladu se schváleným strategickým Programem rozvoje OZE v ČR posuzuje nové projekty OZE aktivit, vydává stanoviska k jejich developmentu, popř. k realizaci, průběžně vyhodnocuje plnění stanovených úkolů/ milníků a navrhuje nápravná opatření; výbor je společným projektovým orgánem člena představenstva pověřeného řízením divize obnovitelná a klasická energetika (ředitele divize obnovitelná a klasická energetika).

Dozorčí rada

Postavení a působnost dozorčí rady

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. S výsledky své činnosti seznamuje valnou hromadu.

Dozorčí rada pravidelně přezkoumává výkonnost představenstva a schvaluje odměny na základě hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti, včetně klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s životním prostředím a klimatem. Každý člen představenstva má mezi svých 5 nejvýznamnějších KPI začleněn konkrétní ukazatel související s ESG a tyto ukazatele jsou každoročně vyhodnocovány. Dozorčí rada rovněž stanovuje a vyhodnocuje ukazatele výkonnosti související s pohyblivou složkou odměňování členů představenstva. Dozorčí rada tak plní roli výboru pro odměňování.

Složení a činnost dozorčí rady

Dozorčí rada má 12 členů. Dvě třetiny členů volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté s tím, že opětovná volba je možná. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada místo členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou, jejichž funkce skončila v období od posledního zasedání valné hromady, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Čestné prohlášení o nezávislosti člena dozorčí rady

Radim Jirout

 • Předseda dozorčí rady od 29. 6. 2022
 • Nezávislý člen dozorčí rady od 29. 6. 2022

Roman Binder

 • Místopředseda dozorčí rady od 24. 2. 2022
 • Člen dozorčí rady od 24. 2. 2022

František Novotný

 • Místopředseda dozorčí rady od 17. 4. 2024
 • Člen dozorčí rady (volený zaměstnanci) od 24. 1. 2022

Radek Mucha

 • Člen dozorčí rady (volený zaměstnanci) od 24. 1. 2022

Marta Ctiborová

 • Členka dozorčí rady (volená zaměstnanci) od 24. 1. 2022

Vít Doležálek

 • Nezávislý člen dozorčí rady od 29. 6. 2022

Eva Hanáková

 • Nezávislá členka dozorčí rady od 29. 6. 2022

Jiří Kadrnka

 • Nezávislý člen dozorčí rady od 29. 6. 2022

Vratislav Košťál

 • Nezávislý člen dozorčí rady od 24. 11. 2022

Václav Kučera

 • Nezávislý člen dozorčí rady od 24. 11. 2022

Milan Wagner

 • Člen dozorčí rady (volený zaměstnanci) od 24. 1. 2022

Martin Půta

 • Člen dozorčí rady od 24. 6. 2024