Skip to Content

Standardy a iniciativy

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ je zpracována v souladu s celosvětově uznávanými reportingovými standardy tak, aby splňovala nejvyšší standardy transparentnosti. Používáme základní variantu standardů Global Reporting Initiative (GRI) 2020, standardy Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pro energetické podniky a základní metriky Světového ekonomického fóra (WEF). U podstatné části Scope 1 vykazujeme emise skleníkových plynů (GHG) v souladu s nezávisle ověřenými emisemi v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Pro zbývající část Scope 1, Scope 2 a Scope 3 používáme GHG Protokol.

Standardy a iniciativy
 • Science Based Targets initiative

  Science Based Targets initiative

  Iniciativa SBTi definuje a propaguje ambiciózní postupy pro stanovení klimatických cílů na základě vědeckých poznatků, poskytuje technickou a odbornou podporu společnostem, které si chtějí klimatické cíle nastavit, a nezávisle tyto navržené firemní cíle hodnotí.

 • Carbon Disclosure Project

  Carbon Disclosure Project

  CDP je nezisková charitativní organizace, která spravuje celosvětový systém zveřejňování informací pro investory, společnosti, města, státy a regiony, aby mohli řídit své dopady na životní prostředí.

 • Global Compact

  Global Compact

  Od roku 2022 se Skupina ČEZ hlásí k iniciativě OSN Global Compact a jejím zásadám v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

 • CEO Water Mandate

  CEO Water Mandate

  Skupina ČEZ je od roku 2022 podporovatelem iniciativy CEO Water Mandate, čímž stvrdila svůj závazek v rámci jejích šesti klíčových oblastí.

 • GRI (Global Reporting Initiative)

  GRI (Global Reporting Initiative)

  GRI je nezávislá mezinárodní organizace, která pomáhá podnikům a dalším organizacím převzít odpovědnost za jejich dopady tím, že jim poskytuje standardy udržitelnosti. Standardy GRI jsou nejrozšířenějšími standardy udržitelnosti na světě. Výhodou standardů GRI je jejich obecné zaměření na jednotlivá témata ESG. Používání standardů je dobrovolné, každá společnost může v souladu se standardy vydávat své zprávy. Díky jednotné metodice umožňují standardy GRI vzájemné porovnávání společností a jejich aktivit v oblasti ESG.

 • SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

  SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

  SASB je nezávislá nezisková organizace. Standardy SASB upravují zveřejňování finančně významných informací týkající se udržitelnosti v konkrétních odvětvích. Jedná se především o číselné ukazatele, které významně ovlivňují nebo mohou ovlivnit činnost, a tedy i finanční situaci společností v daném odvětví. Standardy SASB, které jsou dobrovolné, poskytují investorům a dalším zainteresovaným stranám důležité informace o výkonnosti společností v oblasti ESG.

 • TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

  TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

  Rada pro finanční stabilitu (FSB) vytvořila TCFD s cílem vypracování souboru doporučení ohledně typů informací, které by měly společnosti zveřejňovat. Ten by měl sloužit jako pomoc investorům, věřitelům a pojišťovnám pro vhodné posouzení a ocenění specifických souborů rizik, tzv. rizik souvisejících se změnou klimatu.

 • TNFD (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)

  TNFD (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)

  Skupina ČEZ se zavázala vypracovat analýzu hodnocení dopadů svého podnikání na životní prostředí, krajinu, ekosystémy a biologickou rozmanitost podle doporučení a hodnotících kritérií TNFD.

 • WEF (World Economic Forum)

  WEF jako nezisková organizace přispívá k harmonizaci výkaznictví v oblasti ESG. WEF vychází ze stávajících standardů a rámců pro nefinanční výkaznictví. Čerpá především ze standardů GRI a SASB a částečně také z TCFD, CDSB, GHG Protocol, SBTi a dalších. WEF seskupuje své metriky a ukazatele do 4 pilířů (Principy řízení / Planeta / Lidé / Prosperita) a dělí je na základní a rozšířené. Používání metrik a ukazatelů je dobrovolné.

Taxonomie

„EU taxonomie“ poskytuje vědecky podložený klasifikační systém pro značení environmentálně udržitelných hospodářských činností. Vytváří společný jazyk pro finanční trh, investory i nefinanční podniky, čímž standardizuje požadavky na udržitelnost a eliminuje tím riziko greenwashingu (tzv. „lakování na zeleno“).

Pro zařazení činnosti do této klasifikace a aby se činnost stala tzv. způsobilou (eligible), musí být prokázán pozitivní dopad na některé ze stanovených environmentálních cílů EU.

Nařízení k taxonomii udržitelných činností stanovilo 6 environmentálních cílů:

 • Zmírňování změny klimatu (mitigace)
 • Přizpůsobování se změně klimatu (adaptace)
 • Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
 • Přechod na oběhové hospodářství
 • Prevence a snížení znečištění
 • Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů

Činnost, která má ambici být v souladu s EU taxonomií (aligned) musí splnit požadavky tzv. technických screeningových kritérií pro danou činnost a environmentální cíl. Zároveň musí také dodržet soulad s tzv. principem a kritérii významně nepoškozovat (Do No Significant Harm) ostatní environmentální cíle.

V neposlední řadě, aby bylo možné považovat a označovat činnost za udržitelnou musí tato činnost a podnik splňovat i tzv. minimální sociální záruky. Činnost tedy musí být prováděna tak, aby splňovala nezbytnou úroveň lidskoprávních a sociálních standardů dle mezinárodních úmluv a konvencí.

Pro zajištění expertního posouzení činností a technologií a jejich přínosu k těmto environmentálním cílům i stanovení nezbytných kritérií vznikla nejdříve tzv. Technická expertní skupina a později pak Platforma pro udržitelné finance. Tato Platforma je nyní poradním orgánem Evropské komise, je složená z odborníků a zástupců různých ekonomických sektorů, a má za úkol další rozvoj, zpracovává návrhy a podklady pro Evropskou komisi a podporuje vlastní aplikaci taxonomie.