Skip to Content

Odpad, emise a znečištění

Ostatní emise

GRI 103, 305-7; SASB IF-EU-120a.1 / SDG3, SDG12

Ve Skupině ČEZ je za Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí a Energetickou politiku zodpovědné představenstvo ČEZ, a. s. V rámci těchto politik jsou Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a Systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001 základem ochrany životního prostředí. Systém environmentálního managementu (EMS) se zaměřuje na nastavení, sledování a zlepšování všech činností, které mají vliv na kvalitu životního prostředí, lidské zdraví a bezpečnost. V rámci EMS identifikujeme environmentální rizika, vytváříme podmínky pro jejich prevenci a eliminaci a podáváme zprávy o stavu životního prostředí. Tyto procesy jsou přezkoumávány v rámci pravidelných interních a externích auditů. V EMS jsou zohledněny i zainteresované strany, jejich potřeby a očekávání jsou vyhodnocovány a řešeny. Všichni zaměstnanci absolvují pravidelné školení o EMS a o životním prostředí minimálně jednou za 2 roky. Většina našich elektráren a tepláren na fosilní paliva má zaveden systém EMS (88 % instalovaného elektrického výkonu v roce 2021), naším cílem je do konce roku 2022 rozšířit EMS systém na 97 % instalovaného elektrického výkonu.

Emise do ovzduší z našich výrobních zdrojů sledujeme v souladu se systémem EMS a aktuálními předpisy pro emisní a imisní monitoring. Ve velkých zařízeních se emise měří nepřetržitě, v menších spalovacích zařízeních (do 50 MW) se provádí měření diskontinuálně v souladu s legislativou, nebo, pokud měření nejsou k dispozici, se emise dopočítávají. Emise v ovzduší snižujeme pomocí inovativních technologií v souladu s BAT (nejlepšími dostupnými technikami):

 • Snižujeme emise SO2 pomocí technologií s vápencem: Ve velkých zařízeních se používá vápencová vypírka spalin, v menších zařízeních polosuchá metoda s absorpcí ve vápenné suspenzi. Emise dále snižujeme náhradou fosilních paliv biomasou.
 • Emise NOX snižujeme přímo ve spalovacích procesech v rámci primárních opatření nebo redukčními technikami pomocí čpavkové vody nebo močoviny.
 • Od srpna 2021 kontinuálně sledujeme emise rtuti (Hg). Od roku 2020 instalujeme technologie na zachycování rtuti ve všech našich uhelných elektrárnách, instalace dokončíme do roku 2024. Elektrárny, které ukončí provoz do roku 2030, jsou vyjmuty z instalace technologie.
 • Tuhé znečišťující látky (TZL) jsou v našich zařízeních zachycovány pomocí elektrostatických odlučovačů nebo tkaninových filtrů, jejich účinnost je více než 99 %.

Důkladně monitorujeme polutanty a přijímáme opatření, abychom zabránili jejich emisi z povrchových uhelných dolů. Provádíme aktivní i pasivní opatření k prevenci emisí pevných částic a prachu. Mezi aktivní opatření patří skrápěcí nebo mlžící zařízení, omezení rychlosti v dolech, stabilizátory půdy a inovace technologických procesů. Příkladem pasivních opatření jsou terénní ochranné valy, lesní pásy a izolační stěny kolem dolů. Těžba v dolech i skládky uhlí hrozí samovznícením, naší prioritou je proto předcházet požárům a záparám přijetím vhodných opatření, například používáním těžké mechanizace. Na základě dohody zajišťujeme pravidelný úklid komunikací a ploch pro obyvatele obcí ležících v blízkosti dolů.

V rámci naší VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka jsme si stanovili cíle pro snížení emisí:

 •  Snížíme množství NOX z 23 kt v roce 2019 na 13 kt v roce 2025 a 7 kt v roce 2030.
 • Snížíme množství SO2 z 21 kt v roce 2019 na 6,5 kt v roce 2025 a 3 kt v roce 2030.

Od roku 2019 jsme snížili emise v tunách SO2 o 63 %, emise NOX o 38 % a emise TZL o 48 %, tudíž jsme na dobré cestě k dosažení našeho cíle.

Ostatní emise 2019 2020 2021
TZL t 1 575 1 311 823
TZL na vyrobenou elektřinu a teplo kg/MWh 0,022 0,019 0,013
SO2 t 21 008 14 253 7 812
SO2 na vyrobenou elektřinu a teplo kg/MWh 0,290 0,207 0,121
NOX t 23 040 19 365 14 306
NOX na vyrobenou elektřinu a teplo kg/MWh 0,318 0,281 0,222
Rtuť * t N/A 1,410 1,110

*Měřeno kontinuálně od roku 2021, dříve jednorázová měření.

Odpad a přírodní zdroje

GRI 103, 306-1, 306-2; SASB IF-EU-150a.1 / SDG12

Skupina ČEZ si je vědoma rostoucí důležitosti správného nakládání s odpady a ochrany přírodních zdrojů. Na odpad proto nahlížíme jako na nový zdroj a materiál, ve všech krocích nakládání s odpady uplatňujeme principy oběhového hospodářství.

Nakládání s odpady je založeno na Systému environmentálního managementu (EMS), který stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady v pořadí důležitosti od prevence, přípravy k opětovnému využití, recyklace a energetického využití odpadu až po likvidaci. Nakládání s odpady se ve Skupině ČEZ věnují odborně vyškolení pracovníci. Ve Skupině ČEZ jsou zavedeny konkrétní iniciativy, které odrážejí naši environmentální politiku a předcházejí vzniku odpadů.

Oběhové hospodářství je model udržitelné výroby a spotřeby, který optimalizuje využití zdrojů, prodlužuje životní cyklus jednotlivých výrobků a snižuje množství odpadu na minimum. Ve Skupině ČEZ jsme zavedli principy oběhového hospodářství do naší firemní kultury, strategie a procesů našich obchodních aktivit. Za nakládání s odpady a oběhové hospodářství odpovídá představenstvo ČEZ, a. s., prostřednictvím Politiky ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Hierarchie nakládání s odpady je dodržována ve všech našich činnostech, v roce 2021 jsme předali k recyklaci či k jinému využití 66 % vyprodukovaných odpadů, bylo odstraněno 34 % odpadů, z toho jsme 18 % odpadů uložili na skládku. Většinu našich odpadů tvoří stavební a demoliční odpady pocházející z demolice staveb a kaly z čištění odpadních vod, kovové odpady a komunální odpad. Dceřiná společnost ČEZ Recyklace uplatňuje principy oběhového hospodářství při zpětném odběru vyřazených fotovoltaických panelů a do budoucna i baterií.

Produkty spalování a odsíření (5 041 592 t) jsou v rámci předcházení vzniku odpadů podrobovány pravidelnému testování a certifikaci a v režimu výrobků dále využívány, v 99,5 % se tak nestanou odpadem. Odpadem se nestávají ani výrobky vytříděné a předané k recyklaci v režimu zpětného odběru (baterie, akumulátory, pneumatiky, zářivky, vyřazená elektrozařízení) v množství 149 t.

Vyprodukované odpady (t) 2019 2020 2021
Ostatní odpad 293 653 64 344 59 235
Nebezpečný odpad 3 033 3 035 2 994
Radioaktivní odpad 370 313 337
Celková produkce odpadů 297 056 67 692 62 566
Využité nebezpečné odpady (t) 2019 2020 2021 2021On site 2021Off site
Příprava pro opětovné použití N/A N/A 188 0 188
Recyklace N/A N/A 584 0 584
Ostatní využití N/A N/A 603 0 603
Celkově využito nebezpečných odpadů N/A N/A 1 375 0 1 375
Využité ostatní odpady (t) 2019 2020 2021 2021On site 2021Off site
Příprava pro opětovné použití N/A N/A 17 378 0 17 378
Recyklace N/A N/A 14 532 0 14 532
Kompostování N/A N/A 20 556 17 005 3 551
Ostatní využití N/A N/A 12 019 7 360 4 659
Celkově využito ostatních odpadů N/A N/A 64 485 24 365 40 120
Celkové množství využitých odpadů 264 173 31 747 65 860 24 365 41 495
Odstraněné nebezpečné odpady (t) 2019 2020 2021 2021On site 2021Off site
Energetické využití odpadů N/A N/A 154 0 154
Spalování N/A N/A 26 0 26
Skládkování N/A N/A 589 0 589
Ostatní využití N/A N/A 849 0 849
Celkově využito nebezpečných odpadů N/A N/A 1 618 0 1 618
Odstraněné ostatní odpady (t) 2019 2020 2021 2021On site 2021Off site
Energetické využití odpadů N/A N/A 95 0 95
Spalování N/A N/A 14 0 14
Skládkování N/A N/A 10 636 4 683 5 954
Ostatní využití N/A N/A 8 708 4 188 4 520
Celkově využito ostatních odpadů N/A N/A 19 453 8 871 10 583
Celkové množství odstraněných odpadů 32 514 35 632 21 071 8 871 12 201
Odpad vyprodukovaný na výrobu elektřiny a tepla v kg/MWh 2019 2020 2021
Ostatní odpad 4,06 0,93 0,92
Nebezpečný odpad 0,04 0,04 0,05

V roce 2021 se produkce odpadu snížila z 0,93 kg na MWh elektřiny na 0,92 kg/MWh. V kategorii nebezpečných odpadů se produkce odpadů na MWh vyrobené elektřiny a tepla zvýšila z 0,04 kg/MWh na 0,05 kg/MWh. Výkyvy v produkci nebezpečných odpadů se řídí investiční činností (vznik nebezpečných odpadů při stavebních pracích a demolicích). Množství nebezpečných odpadů tvořilo v roce 2021 přibližně 4,78 % všech odpadů. Nebezpečné odpady vznikly především při údržbě a čištění technologických zařízení, tyto odpady jsou ropného původu.

Naši zaměstnanci recyklují odpady včetně zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení a baterií. Elektroodpad zpracovávají chráněné dílny zaměstnávající tělesně postižené.

Ve Skupině ČEZ regenerujeme transformátorové oleje, v roce 2021 přesáhlo množství regenerovaného transformátorového oleje určeného k opětovnému použití 277 t.

V rámci vyřazování uhelných elektráren z provozu se bourají již nepoužitelné budovy, čímž vzniká velké množství odpadu. Před demolicí provádíme screening odpadu cílený na identifikaci opětovně využitelných odpadů a nebezpečného odpadu; demolice řídíme tak, abychom maximalizovali využití odpadu.

V roce 2021 jsme zaměstnancům pracujícím v provozech a v terénu, kterým poskytujeme ochranné nápoje, nahradili jednorázové plastové láhve tritanovými láhvemi. Tímto krokem zabráníme ročně vzniku téměř 6,5 t plastového odpadu.

 • Radioaktivní odpad

  S radioaktivními odpady z jaderných elektráren nakládáme v souladu s atomovým zákonem (zákon č. 263/2016 Sb.). Koncentrované kapalné odpady, kaly a vysycený ionex ze současných jaderných zdrojů fixujeme do bitumenu, tedy do formy vhodné k uložení. Hlavním technologickým zařízením je filmová rotorová odparka, kde se koncentrát smísí s bitumenem za současného odpaření vody. Semikapalné radioaktivní odpady (ionex a kaly) se poté zpracovávají fixací do geopolymerní matrice a plnění výsledného produktu do 200l sudů. Pevný odpad je lisován nízkým tlakem do 200l sudů nebo je spalován nebo taven a zpracován vysokým tlakem v zahraničí. V ÚJV Řež se kapalný RAO (koncentrát) i pevný RAO (po slisování) zpracovává cementací do sudů.

 • Vedlejší energetické produkty

  Technologické procesy spalování uhlí a biomasy jsou ve Skupině ČEZ nastaveny s cílem využít produkty, např. popílek, strusku a produkty odsíření (energosádrovec), dále ve stavebnictví. Naším cílem je do konce roku 2022 znovu použít alespoň 98 % těchto produktů. V roce 2021 bylo 78,13 % námi vyrobených VEP použito na krajinotvorbu a tvarování terénu, 21,42 % VEP bylo prodáno pro jiné využití ve stavebnictví. Celkem jsme prodali 439 726 t energetického sádrovce na výrobu sádrokartonu a cementu. Celkově bylo využito, resp. Předáno k využití 99,5 % VEP.

 • Zařízení na energetické využití odpadu

  Využití odpadu podle zásad oběhového hospodářství přináší nové příležitosti v energetickém sektoru. Skupina ČEZ disponuje technickým, technologickým i personálním know-how potřebným k využití těchto příležitostí, a tak i ke zlepšení životního prostředí nahrazením primárních zdrojů (zejména uhlí). V areálu lokality Mělník se připravuje projekt zařízení na energetické využití odpadů. Cílem zařízení je tepelně využít nerecyklovatelný odpad k výrobě tepla a elektřiny, a nahradit tak spotřebu až 3 000 vagónů uhlí ročně. ZEVO jako takové je důležitou součástí oběhového hospodářství.

 • Management odpadních vod

  S odpadními vodami nakládáme v souladu s platnou legislativou a se systémem EMS, tj. odpadní vody jsou před vypouštěním do povrchových vod upraveny tak, aby splňovaly veškeré požadavky. Odpadní voda na výpustech je monitorována na přítomnost znečišťujících látek, vybrané znečišťující látky jsou sledovány průběžně. Výsledky monitoringu pravidelně hlásíme příslušným orgánům a správcům povodí.

  Odpadní vody z průtočného chlazení, které představují většinu z objemu vypouštěných odpadních vod, mají pouze změněnou teplotu. Vypouštíme ji tak, aby nedošlo ke změně podmínek ve vodních tocích, které jsou důležité pro život a vývoj biotických společenstev. Celkový objem vypouštěných odpadních vod včetně vod pro průtočné chlazení se snížil ze 7,24 m3 na 6,88 m3/MWh. Objem vypouštěných odpadních vod bez vod z průtočného chlazení se snížil z 0,74 m3 na 0,69 m3/MWh. Odpadní vody recyklujeme, pokud je to možné, například odpadní vodu z jaderné elektrárny Temelín znovu využíváme k produkci energie ve vodní elektrárně Kořensko, kde bylo v roce 2021 vyrobeno 2 033 MWh. Meziročně jsme snížili spotřebu vody o 13,04 % a přijímáme opatření pro další snížení.

 • Nebezpečné látky

  Skupina ČEZ má nastaveny kontrolní systémy pro zjišťování úniků nebezpečných látek na svých pracovištích, které jsou pravidelně kontrolovány. Pro případ možných úniků jsou vytvořeny havarijní plány a pracoviště jsou vybavena prostředky pro jejich řešení. Je prováděn monitoring případného výskytu závadných látek v podzemních vodách a horninovém prostředí výrobních lokalit. Pravidelné audity EMS kontrolují dodržování předpisů a cílí na zamezení znečištění životního prostředí.

 • Únik nebezpečných látek

  Pro všechny výrobní lokality máme protokol deklarující, že nebyly přesáhnuty limity nebezpečných chemických látek uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb.). V roce 2021 jsme evidovali úniky nebezpečných látek ve 26 událostech. Ve společnosti Energotrans došlo k úniku cca 3 l turbinového oleje netěsností v olejovém chladiči do toku Labe. Po zaznamenání havárie byly pro zachycení instalovány norné sorpční stěny. Během havárie a její likvidace nebyl prokázán úhyn ryb ani dalších živočichů. Ve společnosti ČEZ Distribuce uniklo do vody jednorázově 75 l a do zemin během 24 událostí celkem 779 l závadných látek. Nejčastěji šlo o únik trafooleje v rámci distribučních transformátorových stanic vysokého napětí (vn) / nízkého napětí (nn). Důvodem většiny událostí byla netěsnost zařízení způsobená technickou závadou nebo přepětím olejových transformátorů po zásahu bleskem nebo porušení pláště transformátoru vlivem cizího zavinění např. při pádu stromu nebo dopravní nehodě. Při likvidaci úniku prováděli prvotní zásah zaměstnanci ČEZ Distribuce, v některých případech také ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR. Následné sanační práce byly okamžitě zabezpečeny sanační firmou smluvně zajištěnou pro zásahy na 24 hodin denně.