Skip to Content

Compliance management system

Politika Compliance management systému (CMS), schválená v roce 2019, zahrnuje témata podnikové etiky, prevence korupce, trestněprávních rizik, pravidel hospodářské soutěže atd. Vzhledem ke svému širokému záběru vytváří Politika CMS jednotný a účinný nástroj pro řízení rizik porušování předpisů a pravidel chování. Jedním ze základních pilířů našeho CMS je pravidelné a průběžné vyhodnocování rizik souvisejících s dodržováním předpisů, a to jak napříč podnikovými procesy, tak v rámci hlavních činností Skupiny ČEZ.

Současný compliance management systém, postavený na politice CMS, je navržen v souladu s legislativními požadavky a splňuje osvědčené postupy zakotvené v následujících mezinárodních standardech:

  • ISO 37001:2016 – Systém protikorupčního managementu,
  • ISO 37301:2021 – Systémy managementu shody.

Prosazování závazku Skupiny ČEZ, že její jednání v obchodních a souvisejících vztazích (externích i interních) je plně v souladu s příslušnými etickými a zákonnými pravidly.

Dodržování souboru opatření, jež mají zajistit, aby chování zaměstnanců a obchodních partnerů Skupiny ČEZ bylo v souladu s právními a etickými požadavky na prevenci proti korupčnímu jednání.

Ochrana oprávněných zájmů Skupiny ČEZ minimalizací výskytu a/nebo dopadu kriminálních rizik, včetně vedení trestní agendy.

Minimalizace rizika procesního selhání v rámci správní a regulační oblasti a řízení komunikace se správními a regulačními orgány v určených případech.

Zajištění souladu jednání Skupiny ČEZ v obchodních vztazích s pravidly hospodářské soutěže a předcházení protisoutěžnímu jednání.

Zajištění souladu činností Skupiny ČEZ s příslušnými finančními předpisy, předcházení systémovým nedostatkům a porušování pravidel finanční regulace.

Na podporu praktického řízení cílů CMS ustanovilo představenstvo ČEZ, a. s., jako svůj poradní orgán Výbor pro corporate compliance. Výbor, který má delegovanou pravomoc v oblasti korporátní compliance, vyhodnocuje aktuální a potenciální compliance rizika, posuzuje jejich dopady a řízení. Kromě toho výbor pravidelně podává představenstvu zprávy o své činnosti, hlavních událostech, výkonnosti a výsledcích CMS, které představenstvo ČEZ, a. s., schvaluje.

Náš CMS prochází pravidelným nezávislým externím hodnocením. Při posledním hodnocení dospěla společnost Deloitte k závěru, že CMS je na úrovni normy ISO 37301:2021 – Systém managementu shody. Auditorská společnost přitom potvrdila, že CMS zahrnuje zásadní compliance prvky – prevenci, detekci a reakci.

Školení a komunikace

Školení a komunikace jsou dva klíčové prvky našeho CMS, jejichž cílem je zajistit, aby všichni naši zaměstnanci znali a dodržovali pravidla a zásady stanovené našimi interními předpisy. Školení o etice (Etický kodex) a protikorupčních pravidlech je povinné pro všechny zaměstnance při nástupu a dále pak jednou ročně. Školení se věnuje prevenci korupce a střetu zájmů a trvá 45 minut, což odráží jeho komplexnost. Kromě toho jsou příslušné osoby pravidelně školeny v zásadách a postupech zaměřených na řešení dalších témat, např. praní špinavých peněz, pravidla hospodářské soutěže, problematiku whistleblowingu a dodržování dalších právních předpisů.

Kromě toho útvar audit a compliance informuje o otázkách souvisejících s dodržováním předpisů v podnikovém časopise a na intranetu podle ročního komunikačního plánu. Útvar audit a compliance využívá tyto komunikační kanály ke zvýšení informovanosti, prevenci neetického jednání, k představení klíčových témat v oblasti compliance a vysvětlení jejich významu pro Skupinu ČEZ.