Skip to Content

Compliance management system

Politika compliance management systému (CMS), schválená v roce 2019, zahrnuje témata podnikové etiky, prevence korupce, trestněprávních rizik, pravidel hospodářské soutěže atd. Vzhledem ke svému širokému záběru vytváří Politika CMS jednotný a účinný nástroj pro řízení rizik porušování předpisů a pravidel chování. Jedním ze základních pilířů našeho CMS je pravidelné a průběžné vyhodnocování rizik souvisejících s dodržováním předpisů, a to jak napříč podnikovými procesy, tak v rámci hlavních činností Skupiny ČEZ.

Současný compliance management systém, postavený na politice CMS, je navržen v souladu s legislativními požadavky a splňuje osvědčené postupy zakotvené v následujících mezinárodních standardech:Současný compliance management systém, postavený na politice CMS, je navržen v souladu s legislativními požadavky a splňuje osvědčené postupy zakotvené v následujících mezinárodních standardech:

  • ISO 37001:2016 – Systém protikorupčního managementu,
  • ISO 37301:2021 – Systémy managementu shody.

Prosazování závazku Skupiny ČEZ, že její jednání v obchodních a souvisejících vztazích (externích i interních) je plně v souladu s příslušnými etickými a zákonnými pravidly.

Dodržování souboru opatření, jež mají zajistit, aby chování zaměstnanců a obchodních partnerů Skupiny ČEZ bylo v souladu s právními a etickými požadavky na prevenci proti korupčnímu jednání.

Ochrana oprávněných zájmů Skupiny ČEZ minimalizací výskytu a/nebo dopadu kriminálních rizik, včetně vedení trestní agendy.

Minimalizace rizika procesního selhání v rámci správní a regulační oblasti a řízení komunikace se správními a regulačními orgány v určených případech.

Zajištění souladu jednání Skupiny ČEZ v obchodních vztazích s pravidly hospodářské soutěže a předcházení protisoutěžnímu jednání.

Zajištění souladu činností Skupiny ČEZ s příslušnými finančními předpisy, předcházení systémovým nedostatkům a porušování pravidel finanční regulace.

Za řízení a rozvoj CMS Skupiny ČEZ odpovídá centrální útvar compliance, který společně s útvarem interního auditu zajišťuje nezávislý výkon těchto zmíněných agend ve Skupině ČEZ. Tyto útvary společně tvoří útvar Audit a compliance, jehož vedoucího jmenuje a odvolává představenstvo ČEZ, a to po projednání ve Výboru pro audit. Vedoucí útvaru Audit a compliance má přímý přístup k vedení společnosti a účastní se všech zasedání a porad představenstva ČEZ.

Náš CMS prochází pravidelným nezávislým externím hodnocením. Při posledním hodnocení dospěla společnost Deloitte k závěru, že CMS je na úrovni normy ISO 37301:2021 – Compliance management systems – Requirements with guidance for use. Auditorská společnost navíc znovu potvrdila, že CMS zahrnuje zásadní compliance prvky – prevenci, detekci a reakci.

Školení a komunikace

Školení o etice a protikorupčních pravidlech je povinné pro všechny zaměstnance při nástupu a dále pak jednou ročně. Školení o prevenci korupce a střetu zájmů trvá 45 minut a odráží tak jeho komplexnost.

Upevňování správných hodnot mezi zaměstnanci je důležité pro ochranu dobrého jména společnosti. Proto v zájmu udržení nejvyšší úrovně integrity probíhá školení o etice a protikorupčních pravidlech od roku 2022 každoročně. Naším cílem je, aby kurz absolvovalo minimálně 95 % zaměstnanců.

Kromě toho útvar audit a compliance informuje o otázkách souvisejících s dodržováním předpisů ve firemním časopise a na intranetu. Útvar audit a compliance využívá tyto komunikační kanály v rámci prevence neetického jednání k představení klíčových témat compliance a vysvětlení jejich významu pro Skupinu ČEZ a celou její zainteresovanou komunitu.