Skip to Content

Compliance management system

Oblast etiky a compliance je nedílnou součástí řízení společností Skupiny ČEZ. Ve Skupině ČEZ je zaveden Compliance management systém (CMS), jenž představuje efektivní nástroj řízení rizik porušení právních povinností, etických a interních pravidel chování. Compliance management systém Skupiny ČEZ je koncipován v souladu s mezinárodními standardy pro compliance, zejména s ISO 37001:2016 – Systém protikorupčního managementu a ISO 19600:2014 – Compliance management systém.

CMS Skupiny ČEZ pokrývá zejména následující agendu:

Prosazování závazku Skupiny ČEZ, že její jednání v obchodních a souvisejících vztazích (externích i interních) je plně v souladu s příslušnými etickými a zákonnými pravidly.

Dodržování souboru opatření, jež mají zajistit, aby chování zaměstnanců a obchodních partnerů Skupiny ČEZ bylo v souladu s právními a etickými požadavky na prevenci proti korupčnímu jednání.

Ochrana oprávněných zájmů Skupiny ČEZ minimalizací výskytu a/nebo dopadu kriminálních rizik, včetně vedení trestní agendy.

Minimalizace rizika procesního selhání v rámci správní a regulační oblasti a řízení komunikace se správními a regulačními orgány v určených případech.

Zajištění souladu jednání Skupiny ČEZ v obchodních vztazích s pravidly hospodářské soutěže a předcházení protisoutěžnímu jednání.

Zajištění souladu činností Skupiny ČEZ s příslušnými finančními předpisy, předcházení systémovým nedostatkům a porušování pravidel finanční regulace.

Za řízení a rozvoj CMS Skupiny ČEZ odpovídá centrální útvar compliance, který společně s útvarem interního auditu zajišťuje nezávislý výkon těchto zmíněných agend ve Skupině ČEZ. Tyto útvary společně tvoří útvar Audit a compliance, jehož vedoucího jmenuje a odvolává představenstvo ČEZ, a to po projednání ve Výboru pro audit. Vedoucí útvaru Audit a compliance má přímý přístup k vedení společnosti a účastní se všech zasedání a porad představenstva ČEZ.

Na podporu praktického řízení cílů CMS ustanovilo představenstvo ČEZ, a. s., poradní orgán, podnikový Výbor pro corporate compliance. Výbor, který má delegovanou pravomoc v oblasti korporátní compliance, vyhodnocuje aktuální a potenciální compliance rizika, posuzuje jejich dopady a řízení. Kromě toho výbor pravidelně podává představenstvu zprávy o své činnosti, hlavních událostech, výkonnosti a výsledcích CMS, které představenstvo ČEZ, a. s., schvaluje.

Školení a komunikace

Školení o etice a protikorupčních pravidlech je povinné pro všechny zaměstnance při nástupu a dále pak jednou ročně. Školení o prevenci korupce a střetu zájmů trvá 45 minut a odráží tak jeho komplexnost.

Upevňování správných hodnot mezi zaměstnanci je důležité pro ochranu dobrého jména společnosti. Proto v zájmu udržení nejvyšší úrovně integrity probíhá školení o etice a protikorupčních pravidlech od roku 2022 každoročně. Naším cílem je, aby kurz absolvovalo minimálně 95 % zaměstnanců.

Kromě toho útvar audit a compliance informuje o otázkách souvisejících s dodržováním předpisů ve firemním časopise a na intranetu. Útvar audit a compliance využívá tyto komunikační kanály v rámci prevence neetického jednání k představení klíčových témat compliance a vysvětlení jejich významu pro Skupinu ČEZ a celou její zainteresovanou komunitu.