Skip to Content

Protikorupční politika Skupiny ČEZ

GRI 3-3, 205-3

Prosazujeme nulovou toleranci vůči úplatkářství, korupci a podvodům. Od roku 2021 je náš systém protikorupčního managementu v útvarech nákupu a compliance certifikován podle normy ISO 37001:2016 – Anti–bribery management systems. Byli jsme první společností kotovanou na pražské burze a první energetickou společností ve střední Evropě, která tuto mezinárodní normu splnila.

V roce 2023 jsme jako součást certifikace úspěšně dokončili již druhý dozorový audit. Znovu se tak potvrdilo, že ČEZ, a. s., má v daných procesech nastavený a udržuje komplexní a funkční systém protikorupčního managementu v souladu s požadavky tohoto standardu.

Certifikace ISO je dalším krokem v naší snaze přispívat k etickému a transparentnímu prostředí. Certifikace završuje dlouhodobé budování robustního compliance management systému založeného na nulové toleranci korupce. Mezinárodně uznávaný certifikát je navíc zárukou pro všechny zainteresované strany, že trvale přijímáme systémová opatření k dodržování zákonného i etického jednání. Mezi tato systémová opatření patří například zásada čtyř očí, oddělení rolí a odpovědností, omezení hodnoty darů, due dilligence třetích stran, zákaz usnadňujících plateb či pravidla pro sjednávání zprostředkovatelských smluv.

V roce 2023 nebyl v celé Skupině ČEZ zaznamenán žádný potvrzený případ úplatkářství nebo korupce.

Skupina ČEZ dodržuje nejvyšší standardy transparentnosti a plně se řídí Etickým kodexem Skupiny ČEZ. Zachováváme přísně apolitický postoj: neangažujeme se ve veřejné politice, nebudujeme žádný politický vliv, neposkytujeme žádné politické příspěvky a nepodporujeme žádné politické strany, politické akce ani iniciativy s politickým programem. Neposkytujeme žádné dary, dotace ani finanční příspěvky politickým stranám, politickým hnutím, nebo politickým organizacím, nadacím či sdružením. Neposkytujeme žádné finanční příspěvky organizacím nebo osobám v situacích, které by mohly vést ke střetu zájmů nebo k získání neoprávněného prospěchu či výhody.

V Evropské unii prosazuje Skupina ČEZ své zájmy prostřednictvím kanceláře Public Affairs v Bruselu, která má dva zaměstnance. Jsme zapsáni v Rejstříku transparentnosti EU pod číslem ČEZ 429600710582–32. Dodržujeme stanovená pravidla lobbingu – standardního způsobu prosazování zájmů v demokratickém právním prostředí. Všechna naše jednání řádně evidujeme s příslušnými doklady vůči unijním institucím tak, jak pravidla rejstříku předpokládají. Záznamy lze nalézt na příslušné webové stránce unijního rejstříku.

Za dohled nad oblastí lobbyingu je zodpovědná ředitelka útvaru Public Affairs, přímo podřízená generálnímu řediteli společnosti. V ČR sleduje problematiku návrhu zákona o lobbingu tak, aby společnost plnila všechny z něj vyplývající povinnosti, až bude tento zákon přijat. Ředitelka útvaru Public Affairs nikdy nepůsobila ve veřejné správě.

Své vize a politiky transparentně a otevřeně komunikujeme navenek. Své postoje k legislativním návrhům uplatňujeme primárně ve sdruženích, ve kterých jsme členem. Jedná se především o Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komoru ČR v České republice a o Eurelectric a NuclearEurope v Bruselu.

Za naše zainteresované strany považujeme regulační a legislativní orgány a orgány veřejné správy. Naše spolupráce s úřady je založena na korektnosti, transparentnosti a vzájemném respektu. Jakákoli občanská či politická angažovanost našich zaměstnanců nesmí poškodit dobré jméno Skupiny ČEZ. Naši zaměstnanci jsou povinni se zdržet jakéhokoli střetu zájmů nebo aktivit, které jsou v rozporu s jejich prací a činnostmi vykonávanými pro Skupinu ČEZ.

Od našich dodavatelů vyžadujeme dodržování právně závazného Závazku etického jednání, který mimo jiné zakazuje úplatkářství a korupci a vyžaduje nejvyšší možnou míru korektnosti a transparentnosti při jednání s orgány veřejné správy.

Stáhnout