Skip to Content

Protikorupční politika Skupiny ČEZ

GRI 3-3, 205-3

Od roku 2021 je náš systém protikorupčního managementu certifikován podle normy ISO 37001:2016 v útvarech nákupu a compliance. Byli jsme první společností kotovanou na pražské burze a první energetickou společností ve střední Evropě, která tuto mezinárodní normu splnila.

V roce 2022 jsme jako součást certifikace úspěšně dokončili první dozorový audit. Bylo tak znovu potvrzeno, že ČEZ, a. s., má nastavený a udržuje komplexní a funkční systém protikorupčního managementu v souladu s požadavky standardu.

Oficiální ISO certifikace je dalším krokem v naší snaze přispívat k etickému a transparentnímu prostředí. Certifikace završuje dlouhodobé budování robustního compliance management systému založeného na nulové toleranci korupce. Mezinárodně uznávaný certifikát je navíc zárukou pro všechny zainteresované strany, že trvale přijímáme systémová opatření k dodržování etického a zákonného chování. Mezi tato systémová opatření se řadí například zásada čtyř očí, oddělení povinností, omezení hodnoty darů, hloubková kontrola třetích stran, zákaz zprostředkování plateb či pravidla pro sjednávání zprostředkovatelských smluv.

V roce 2022 nebyl v celé Skupině ČEZ zaznamenán žádný potvrzený případ uplácení nebo korupce.

Skupina ČEZ dodržuje nejvyšší standardy transparentnosti a plně se řídí Etickým kodexem. Zachováváme přísně apolitický postoj: neangažujeme se ve veřejné politice, nebudujeme žádný politický vliv, neposkytujeme žádné politické příspěvky a nepodporujeme žádné politické strany, politické akce ani iniciativy s politickým programem. Neposkytujeme žádné dary, dotace ani finanční příspěvky politickým stranám, politickým hnutím, nebo politickým organizacím, nadacím, sdružením ani jiným politickým právnickým či politickým fyzickým osobám. Neposkytujeme žádné dary odborovým organizacím ani organizacím prosazujícím odborové zájmy. Nepodporujeme ani neposkytujeme dary úřadům, místním správním orgánům a náboženským skupinám. Neposkytujeme žádné finanční příspěvky organizacím nebo osobám v situacích, které by mohly vést ke střetu zájmů nebo k získání neoprávněného prospěchu či výhody.

Skupina ČEZ prosazuje své zájmy v Evropské unii prostřednictvím kanceláře Public Affairs v Bruselu, která má tři zaměstnance. Jsme zapsáni v Rejstříku transparentnosti EU pod číslem ČEZ 429600710582-32. Dodržujeme stanovená pravidla lobbingu – standardního způsobu prosazování zájmů v demokratickém právním prostředí. 

Máme nulovou toleranci vůči korupci a podvodům. Naše protikorupční politika a systém protikorupčního managementu jsou certifikovány podle normy ISO 37001:2016. Jsme první společností kotovanou na pražské burze a první energetickou společností ve střední Evropě, která tuto mezinárodní normu splňuje.

Za naše zainteresované strany považujeme regulační a legislativní orgány a orgány veřejné správy. Naše spolupráce s úřady je založena na korektnosti, transparentnosti a vzájemném respektu.

Jakákoli občanská či politická angažovanost našich zaměstnanců nesmí poškodit dobré jméno Skupiny ČEZ. Naši zaměstnanci se musí zdržet jakéhokoli střetu zájmů nebo aktivit, které jsou v rozporu s jejich prací a činnostmi vykonávanými pro Skupinu ČEZ.

Od našich dodavatelů vyžadujeme dodržování právně závazného Závazku etického jednání, který zakazuje úplatkářství a korupci a vyžaduje nejvyšší možnou míru korektnosti a transparentnosti při jednání s orgány veřejné správy nebo politicky exponovanými osobami.

Stáhnout