Skip to Content

O nás

Evropský energetický sektor prochází významnou transformací směrem k udržitelným řešením. Evropská komise schválila pro rok 2030 nové ambiciózní cíle v oblasti rychlejší dekarbonizace, rozvoje obnovitelných zdrojů i zvyšování energetické účinnosti. A současně předpokládá masivní finanční podporu těchto cílů na úrovni jednotlivých států. Tyto cíle a konkrétní nástroje jsou determinovány v rámci „Zelené dohody pro Evropu“ a zásadně ovlivňují podnikatelské prostředí nejen energetického sektoru.

Platná koncepce podnikatelské činnosti a z ní vycházející strategie Skupiny ČEZ tyto trendy předpokládá a cílí na maximální využití podnikatelských příležitostí spojených s modernizací, digitalizací a dekarbonizací energetického sektoru v EU.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy.

Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí. Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě.

64,7 %

Podíl bezemisní výroby energie

2040

Dosažení klimatické neutrality

30 552

Zaměstnanců

3,3 mil.

Zákazníků*

*Počet odběratelů elektřiny a plynu v ČR za rok 2023

Naše mise
Naše mise

Misí Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Skupina ČEZ v České republice
Skupina ČEZ v České republice

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami a těží a prodávají uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické a větrné zdroje. Zákazníkům z řad domácností i firem, měst a obcí dále Skupina ČEZ nabízí zařízení pro výrobu a skladování elektřiny a poskytuje komplexní energetické služby, například ve vztahu k úsporám. Skupina ČEZ se dále zaměřuje na inovace, je podílníkem v řadě clean-tech společností v moderní energetice a její dceřiné firmy intenzivně investují do vědy a výzkumu. Jsme členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Naše vize
Naše vize

Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

Etické principy
Etické principy

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ si uvědomuje svůj závazek k odpovědnému chování. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.

Naše strategie
Naše strategie

Platná strategie byla definována v roce 2019 ve vazbě na aktualizovanou koncepci podnikatelské činnosti společnosti. V květnu 2021 Skupina ČEZ v rámci své akcelerované strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka definovala strategické cíle do roku 2030 zohledňující dekarbonizační vizi EU a stanovila si konkrétní ambice v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje s cílem maximalizovat hodnotu pro akcionáře.

Asociace
Asociace

Činnost asociací je typicky zaměřena na prosazování zájmů členů a zkvalitňování úrovně dané profese. Mezi podporované cíle patří také vzdělávání, výzkum nebo zastupování daného oboru na veřejnosti a mezinárodním poli. Takové aktivity jsou velmi užitečné a jsou zcela v souladu s legislativou. Kromě nesporných přínosů má však členství ve sdruženích i svá rizika. Zejména v těch seskupeních, která sdružují zástupce konkurenčních společností. Obdobně jako nechvalně známé kartelové dohody konkurentů jsou totiž zákonem zakázána rozhodnutí sdružení nabádající členy ke sladění tržního chování. Nejzávažnějšími prohřešky jsou zejména koordinace cen zboží a služeb, rozparcelování trhů včetně dohod o manipulaci veřejných zakázek a omezování objemu výroby.

Skupina ČEZ se zavázala k transparentnímu a efektivnímu řízení udržitelnosti a ESG. V červenci 2021 jsme zřídili útvar ESG, který řídí Chief Sustainability Officer (CSO) – Michaela Chaloupková členka představenstva ČEZ, a. s., kolektivního řídícího exekutivního orgánu, v jehož čele stojí předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. Oba jsou lídry udržitelnosti ve Skupině ČEZ. Útvar ESG je zodpovědný za každodenní agendu udržitelnosti, nefinanční reporting, koordinaci a řízení ESG projektů/iniciativ.

Daniel Beneš

Daniel Beneš

předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Strategický řídicí výbor ESG
Představenstvo ČEZ, a. s., CSO,
vybraní ředitelé

Řídicí výbor ESG
CSO, zástupci divizí, manažeři ESG iniciativ
a vedoucí ESG pracovních skupin

ESG
iniciativy

ESG
pracovní skupiny

SŘV představuje nejvyšší úroveň řízení ESG. Práva a povinnosti SŘV jsou stanoveny ve Statutu strategického řídicího výboru ESG. SŘV určuje strategii udržitelnosti Skupiny ČEZ a monitoruje průběh realizace iniciativ a pracovních skupin ESG. SŘV rovněž sleduje plnění cílů stanovených ve VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.

Sponzorem ESG a předsedou SŘV je generální ředitel a předseda představenstva, Daniel Beneš. Výkonným sponzorem ESG a místopředsedkyní SŘV je CSO, Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa. Dalšími členy SŘV jsou členové představenstva, ředitel pro strategii, ředitel pro komunikaci a marketing, ředitel legal affairs a ředitel pro audit a compliance.

ŘV představuje manažerskou a operativní úroveň řízení a koordinace agendy ESG. Předsedkyní ŘV je CSO, Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa. Jeho členy jsou zástupci všech divizí a klíčových oddělení z hlediska řízení ESG.

Iniciativy ESG jsou projekty vedené týmy řízenými v rámci jedné divize, jejichž cílem je realizace cílů ESG schválených SŘV v rámci celé Skupiny ČEZ. V čele ESG iniciativ stojí manažeři jmenovaní sponzory iniciativ.

Pracovní skupiny ESG jsou řídicí týmy napříč divizemi, které realizují cíle ESG schválené SŘV v rámci celé Skupiny ČEZ. V čele pracovních skupin ESG stojí vedoucí jmenovaní předsedou ŘV.

Naše projekty a cíle

Útvar ESG Skupiny ČEZ řídí Zuzana Šillerová. Útvar ESG se skládá ze dvou částí: reportingová a programová. Hlavním úkolem útvaru reporting je sběr dat a na základě těchto dat vytvoření Zprávy o udržitelném rozvoji, jejíž hlavním úkolem je poskytovat informace směrem ke klíčovým stakeholderům.

Útvar programy má za úkol pomoci oddělením napříč společností implementovat do jejich každodenní agendy ESG cíle, které jsme si vytyčili.

Jedním z cílů útvaru ESG je dostat se mezi TOP 20 % společností v ESG hodnocení.

Hlavním úkolem útvaru programy je komunikace se stakeholdery, zejména pak s ratingovými agenturami a hledání nových ESG cílů. Následně tyto ESG cíle implementovat prostřednictvím ESG iniciativ a pracovních skupin ve spolupráci s jednotlivými útvary napříč Skupinou ČEZ.

Dušan Vácha

Specialista enviromentálních programů – expert

Karla Matoušková

Specialistka sociálních a governance programů – expert

Jana Beniaková

Specialistka stakeholder dialogu-expert

Lenka Dobiáš Černá

Specialistka ESG Skupina ČEZ - expert

Hlavním úkolem útvaru reporting je sběr dat a na základě těchto dat vytvoření Zprávy o udržitelném rozvoji, jejíž hlavním úkolem je poskytovat informace směrem ke klíčovým stakeholderům, ať už se jedná o investory, banky, pojišťovny, komunity, kde působíme, či zaměstnance.

Nefinanční údaje již od roku 2016 zveřejňujeme ve Zprávě o udržitelném rozvoji.

Zpráva o udržitelném rozvoji je jedním z hlavních dokumentů, podle kterého nás hodnotí ratingové agentury. Pro lepší výsledný rating je zpráva komplexnější a odráží daná ESG kritéria. Zároveň nereferuje pouze o výsledcích, kterých jsme dosáhli, ale také jasně popisuje za každou ESG oblast naše ambice do budoucna.

Martin Račan

Specialista ESG Skupiny ČEZ pro taxonomii – expert

Nina Knoblochová

Specialistka ESG Skupiny ČEZ pro reporting

Marie-Anna Bitnerová

Specialistka ESG Skupiny ČEZ pro reporting

Hana Boukhobza

Specialistka ESG Skupiny ČEZ

Kateřina Antošová

Specialistka ESG Skupiny ČEZ pro reporting

Jakub Král

Specialista ESG Skupiny ČEZ pro reporting