Skip to Content

O nás

Evropský energetický sektor prochází významnou transformací směrem k udržitelným řešením. Evropská komise schválila pro rok 2030 nové ambiciózní cíle v oblasti rychlejší dekarbonizace, rozvoje obnovitelných zdrojů i zvyšování energetické účinnosti. A současně předpokládá masivní finanční podporu těchto cílů na úrovni jednotlivých států. Tyto cíle a konkrétní nástroje jsou determinovány v rámci „Zelené dohody pro Evropu“ a zásadně ovlivňují podnikatelské prostředí nejen energetického sektoru.

Platná koncepce podnikatelské činnosti a z ní vycházející strategie Skupiny ČEZ tyto trendy předpokládá a cílí na maximální využití podnikatelských příležitostí spojených s modernizací, digitalizací a dekarbonizací energetického sektoru v EU.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy.

Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí. Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě.

7,9 mil.

Zákazníků*

60,7 %

Podíl bezemisní energie podle zdroje energie

28 043

Zaměstnanců

510 mld. Kč

Zaplaceno na daních od roku 1992

*Celkový počet zákazníků za rok 2021

Naše mise
Naše mise

Misí Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Skupina ČEZ v České republice
Skupina ČEZ v České republice

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami a těží a prodávají uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické a větrné zdroje. Zákazníkům z řad domácností i firem, měst a obcí dále Skupina ČEZ nabízí zařízení pro výrobu a skladování elektřiny a poskytuje komplexní energetické služby, například ve vztahu k úsporám. Skupina ČEZ se dále zaměřuje na inovace, je podílníkem v řadě clean-tech společností v moderní energetice a její dceřiné firmy intenzivně investují do vědy a výzkumu. Jsme členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Naše vize
Naše vize

Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

Etické principy
Etické principy

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ si uvědomuje svůj závazek k odpovědnému chování. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.

Naše strategie
Naše strategie

Platná strategie byla definována v roce 2019 ve vazbě na aktualizovanou koncepci podnikatelské činnosti společnosti. V květnu 2021 Skupina ČEZ v rámci své akcelerované strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka definovala strategické cíle do roku 2030 zohledňující dekarbonizační vizi EU a stanovila si konkrétní ambice v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje s cílem maximalizovat hodnotu pro akcionáře.

Asociace
Asociace

Činnost asociací je typicky zaměřena na prosazování zájmů členů a zkvalitňování úrovně dané profese. Mezi podporované cíle patří také vzdělávání, výzkum nebo zastupování daného oboru na veřejnosti a mezinárodním poli. Takové aktivity jsou velmi užitečné a jsou zcela v souladu s legislativou. Kromě nesporných přínosů má však členství ve sdruženích i svá rizika. Zejména v těch seskupeních, která sdružují zástupce konkurenčních společností. Obdobně jako nechvalně známé kartelové dohody konkurentů jsou totiž zákonem zakázána rozhodnutí sdružení nabádající členy ke sladění tržního chování. Nejzávažnějšími prohřešky jsou zejména koordinace cen zboží a služeb, rozparcelování trhů včetně dohod o manipulaci veřejných zakázek a omezování objemu výroby.

Skupina ČEZ se zavázala k transparentnímu a efektivnímu řízení udržitelnosti a ESG. V červenci 2021 jsme zřídili útvar ESG, který vede Chief Sustainable Officer (CSO) Kateřina Bohuslavová. CSO je přímo podřízena generálnímu řediteli společnosti, Danielu Benešovi. Oba jsou lídry udržitelnosti ve Skupině ČEZ. Útvar ESG je zodpovědný za každodenní agendu udržitelnosti, nefinanční reporting, koordinaci ESG iniciativ a řízení pracovních skupin ESG.

Daniel Beneš

předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Strategický řídicí výbor ESG je nejvyšší úrovní řízení ESG. Práva a povinnosti SŘV jsou stanoveny ve Statutu strategického řídicího výboru ESG. SŘV přijímá strategická rozhodnutí a monitoruje průběh realizace iniciativ a pracovních skupin ESG. Rovněž sleduje plnění cílů stanovených v rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.

Sponzorem ESG a předsedou SŘV je Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva společnosti. Výkonným sponzorem ESG a místopředsedkyní SŘV je Kateřina Bohuslavová, CSO. Dalšími členy SŘV jsou členové představenstva, ředitel strategie, ředitel komunikace a marketing Skupiny ČEZ, ředitel legal affairs a ředitel útvaru audit a compliance.

ŘV představuje manažerskou a operativní úroveň řízení a koordinace agendy ESG. Předsedkyní ŘV je Kateřina Bohuslavová, CSO, jeho členy jsou zástupci všech divizí a klíčových útvarů společnosti z hlediska řízení ESG.

ESG iniciativy jsou projekty vedené týmy řízenými v rámci 1 divize, jejichž cílem je realizace cílů ESG schválených SŘV v rámci celé Skupiny ČEZ. Iniciativy ESG vedou manažeři jmenovaní sponzory iniciativ.

ESG pracovní skupiny jsou řídicí týmy napříč divizemi, které realizují cíle ESG schválené SŘV v rámci celé Skupiny ČEZ. V čele ESG pracovních skupin stojí vedoucí jmenovaní předsedou ŘV.

Naše projekty a cíle

Útvar ESG se skládá ze dvou částí: reportingová a programová. Hlavním úkolem útvaru reporting je sběr dat a na základě těchto dat vytvoření Zprávy o udržitelném rozvoji, jejíž hlavním úkolem je poskytovat informace směrem ke klíčovým stakeholderům.

Útvar programy má za úkol pomoci oddělením napříč společností implementovat do jejich každodenní agendy ESG cíle, které jsme si vytyčili.

Jedním z cílů útvaru ESG je dostat se mezi TOP 20 % Evropských energetických společností v ESG hodnocení.

Hlavním úkolem útvaru programy je komunikace se stakeholdery, zejména pak s ratingovými agenturami a hledání nových ESG cílů. Následně tyto ESG cíle implementovat prostřednictvím ESG iniciativ a pracovních skupin ve spolupráci s jednotlivými útvary napříč Skupinou ČEZ.

Útvar programy

Dušan Vácha

S enviromentálních programů – expert

Eva Pekárková

S stakeholder dialogu-expert

Karla Matoušková

specialista ESG Skupiny ČEZ – Governance

Ondřej Šikl

specialista ESG Skupiny ČEZ – Social

Hlavním úkolem útvaru reporting je sběr dat a na základě těchto dat vytvoření Zprávy o udržitelném rozvoji, jejíž hlavním úkolem je poskytovat informace směrem ke klíčovým stakeholderům, ať už se jedná o investory, banky, pojišťovny, komunity, kde působíme, či zaměstnance.

Nefinanční údaje již od roku 2016 zveřejňujeme ve Zprávě o udržitelném rozvoji.

Zpráva o udržitelném rozvoji je jedním z hlavních dokumentů, podle kterého nás hodnotí ratingové agentury. Pro lepší výsledný rating je zpráva komplexnější a odráží daná ESG kritéria. Zároveň nereferuje pouze o výsledcích, kterých jsme dosáhli, ale také jasně popisuje za každou ESG oblast naše ambice do budoucna.

Útvar reporting

Luboš Kušnír

S ESG Skupiny ČEZ pro reporting a data

Martin Račan

S ESG Skupiny ČEZ pro taxonomii – expert

Nina Knoblochová

S ESG Skupiny ČEZ pro reporting

Lucie Kaněrová

S ESG Skupiny ČEZ pro reporting

NovinkyVíce
11/11/2022
Environmental
Díky cyklobusům ušetřili přibližně tunu CO2

Zdravý pohyb a ušetřené emise CO2 při nevyužitém osobním automobilu. To je jen příklad přínosu cyklobusů, které i letos mohli zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany využívat od jaro do podzimu. S nadcházejícími mlhami přeprav kol končí. Přepravu kol při cestě do práce v brzkých ranních hodinách využily desítky cyklistů, pro které kombinovaná přeprava cyklobus-kolo znamenala vyšší bezpečnost, úsporu nákladů i čas pro zdravý pohyb a relaxaci po práci. V letošní cyklistické sezóně přepravily cyklobusy 409 kol.

09/11/2022
Social
Návštěvníci mezinárodní klimatické konference COP27 v Egyptě brouzdají Temelínem

Českou jadernou elektrárnou Temelín v těchto dnech proudí návštěvníci z celého světa: Afričané, Asiati, Jihoameričané i Australané. Návštěvníci klimatické konferenci OSN v egyptském Šarm aš-Šajchu si totiž mohou vyzkoušet speciální brýle pro virtuální realitu (VR) společnosti ČEZ, které je přenesou až k temelínskému reaktoru nebo dovnitř chladicích věží. Jen během prvních pár dní si virtuální prohlídku vyzkoušely stovky zájemců.

25/10/2022
Environmental
Zelené skladování potravin

Na centrálním skladu Billy začala fungovat jedna z největších střešních fotovoltaik v Česku

24/10/2022
Environmental
Za 10 minut nabito!

ČEZ rozjíždí výstavbu ultrarychlých dobíjecích stanic pro elektromobily