Skip to Content

Naše závazky

Čistá Energie Zítřka je odpovědí Skupiny ČEZ na společenskou poptávku po udržitelnosti. Detailně jsme hledali a našli reálné možnosti, jak dosáhnout klimatické neutrality, která je jednou z hlavních priorit Evropské unie a na které nepochybně záleží i občanům naší země i nám samotným. Pokud je díky moderním technologiím jenom trochu možné vyrábět elektrickou energii čistým, bezemisním způsobem, je třeba hledat cesty, jak takového cíle dosáhnout.

Skupina ČEZ takovou cestu našla. Aktualizovala svou dlouhodobou strategii a formulovala konkrétní cíle do roku 2030, a to v oblasti životního prostředí, v sociální oblasti a v oblasti správy a řízení společnosti. Vytyčení těchto cílů navíc v květnu 2021 veřejně deklarovala a je připravena jich dosáhnout.

 • Environmental – Životní prostředí

  • Dekarbonizace
  • Odpad a emise
  • Obnovitelné zdroje
  Více
 • Social – Sociální vztahy

  • Vztahy s komunitami
  • Orientace na zákazníka
  • Lidský kapitál
  Více
 • Governance – Řízení společnosti

  • Diverzita a rovné příležitosti
  • Chování podniku
  Více
Politiky

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role nevyhnutelně přináší. Proto naše vedení klade důraz na etické zásady při veškerém jednání zaměstnanců a dodavatelského řetězce. Prostřednictvím zdravé obchodní etiky a vztahů se snažíme připravit půdu pro důvěru akcionářů i zainteresovaných stran.

Etický kodex
Etický kodex

Vedení Skupiny ČEZ prosazuje etické hodnoty ve všech obchodních činnostech a jednáních. Vedení svůj cíl jasně formuluje ve dvou hlavních dokumentech: Politice etického chování (Etický kodex) a Politice compliance management systému.

Etický kodex stanovuje etická pravidla pro zaměstnance a členy statutárních orgánů Skupiny ČEZ. Politika compliance management systému pak stanovuje odpovědnosti, podmínky a nástroje k zajištění souladu s právními předpisy a etickými normami ve Skupině ČEZ. Podrobnosti o praktických opatřeních (např. školení, prevence střetu zájmů, whistleblowing, vyšetřování) jsou součástí navazujících interních směrnic.

Představenstvo ČEZ, a. s., přijímá plnou odpovědnost za dodržování přijatých etických norem. Tato odpovědnost zahrnuje mimo jiné vytvoření vhodných podmínek, odpovídajících zdrojů, účinných řídicích struktur a kontrolních mechanismů.

Etický kodex, poprvé zveřejněný v roce 2015, existuje ve dvou veřejně dostupných verzích. Základní verze, Desatero etického kodexu, je souhrnem nejdůležitějších zásad týkajících se vztahů se zainteresovanými stranami. Rozšířená verze, Abeceda, doplňuje Desatero etického kodexu o pravidla pro dodržování Etického kodexu. Oba dokumenty procházejí pravidelnou revizí, aby odrážely legislativní požadavky a osvědčené postupy.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci se s kodexem povinně seznámí při nástupu do zaměstnání. Od roku 2022 probíhá následné školení každý rok (dříve jednou za dva roky) a má za cíl účast nejméně 95 % zaměstnanců. V roce 2023 absolvovalo školení k Etickému kodexu 98,17 % zaměstnanců společností Skupiny ČEZ, jejichž školení zajišťuje útvar rozvoj lidských zdrojů ČEZ, a. s.

Stáhnout

Závazek vedení společnosti prosazovat etické principy v podnikání a jednání jejích zaměstnanců a obchodních partnerů je zakotven ve dvou hlavních dokumentech Skupiny ČEZ. Jde o Etický kodex (Code of conduct), který stanovuje etická pravidla chování zaměstnanců a členů statutárních orgánu Skupiny ČEZ, a Politiku compliance management systému, která stanovuje odpovědnosti, podmínky a nástroje v oblasti compliance Skupiny ČEZ. V obou těchto dokumentech představenstvo ČEZ bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy a mezinárodních norem pro dodržování přijatých norem etického chování a zavazuje se vytvořit a rozvíjet k tomu odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídící struktury a kontrolní mechanismy.

Návazné řídící dokumenty konkretizují postupy v jednotlivých oblastech např. v oblasti školení, prevence střetu zájmů, prověřování zaměstnanců a obchodních partnerů, poskytování a přijímání darů, etické linky a navazujících compliance šetření.

Politika Compliance management systému (CMS), schválená v roce 2019, zahrnuje témata podnikové etiky, prevence korupce, trestněprávních rizik, pravidel hospodářské soutěže atd. Vzhledem ke svému širokému záběru vytváří Politika CMS jednotný a účinný nástroj pro řízení rizik porušování předpisů a pravidel chování. Jedním ze základních pilířů našeho CMS je pravidelné a průběžné vyhodnocování rizik souvisejících s dodržováním předpisů, a to jak napříč podnikovými procesy, tak v rámci hlavních činností Skupiny ČEZ. Současný compliance management systém, postavený na politice CMS, je navržen v souladu s legislativními požadavky a splňuje osvědčené postupy zakotvené v následujících mezinárodních standardech:

 • ISO 37001:2016 – Systém protikorupčního managementu,
 • ISO 37301:2021 – Systémy managementu shody.

Na podporu praktického řízení cílů CMS ustanovilo představenstvo ČEZ, a. s., jako svůj poradní orgán Výbor pro corporate compliance. Výbor, který má delegovanou pravomoc v oblasti korporátní compliance, vyhodnocuje aktuální a potenciální compliance rizika, posuzuje jejich dopady a řízení. Kromě toho výbor pravidelně podává představenstvu zprávy o své činnosti, hlavních událostech, výkonnosti a výsledcích CMS, které představenstvo ČEZ, a. s., schvaluje.

Náš CMS prochází pravidelným nezávislým externím hodnocením. Při posledním hodnocení dospěla společnost Deloitte k závěru, že CMS je na úrovni normy ISO 37301:2021 – Systém managementu shody. Auditorská společnost přitom potvrdila, že CMS zahrnuje zásadní compliance prvky – prevenci, detekci a reakci.

Strategie Skupiny ČEZ plně reflektuje principy ESG (Environmental, Social, Governance) a udržitelnosti, tj. důraz na hodnocení a řízení dopadů podnikání na životní prostředí, na interní i externí stakeholdery a celospolečenské zájmy a na odpovědné a etické řízení firem. V souladu se standardy GRI a dalšími mezinárodními standardy zpracovává Skupina ČEZ každý rok Zprávu o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ.

ESG a udržitelný přístup jsou integrální součástí řízení a korporátní strategie Skupiny ČEZ. Nejde o jednorázové splnění nových požadavků, ale o soustavné přizpůsobování strategie Skupiny ČEZ všem trendům v oblasti energetiky a o přístup k podnikání jako takovému.

Zájmem Skupiny ČEZ je zavádění systémů řízení v souladu s mezinárodními standardy. Tyto systémy řízení jsou certifikovány akreditovanými orgány nebo ověřovány nezávislými institucemi k tomu určenými. Certifikace jednotlivých společností v rámci Skupiny ČEZ podporuje transparentnost a komunikaci s veřejností a všemi zainteresovanými stranami. Podařilo se nám získat následující ISO certifikace:

ISO 37001 – Systém protikorupčního managementu
ISO 37001 – Systém protikorupčního managementu

V roce 2021 splnily útvary nákup a compliance požadavky na certifikaci systému protikorupčního řízení podle normy ISO 37001:2016. Byli jsme první společností kótovanou na pražské burze a první energetickou společností ve střední Evropě, která tuto mezinárodní normu splnila.

ISO 14001 – Systém environmentálního managementu
ISO 14001 – Systém environmentálního managementu

Skupina ČEZ považuje ochranu životního prostředí za nedílnou součást svého strategického řízení. V rámci EMS identifikujeme environmentální rizika, vytváříme podmínky pro jejich prevenci a eliminaci a podáváme zprávy o stavu životního prostředí. Tyto procesy jsou přezkoumávány v rámci pravidelných interních a externích auditů.

ISO 50001 – Systém energetického managementu
ISO 50001 – Systém energetického managementu

Od roku 2015 je klíčovým nástrojem úspor energie ve Skupině ČEZ Systém energetického managementu (EnMS). Řídí se normou ISO 50001 a je zaveden ve většině našich závodů, přičemž alternativou je provádění pravidelných energetických auditů.

ISO 45001 - Systém řízení BOZP
ISO 45001 - Systém řízení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) hraje ve Skupině ČEZ významnou roli v celkovém řízení společnosti. Systém řízení BOZP je obsažen v politice bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Vybrané společnosti Skupiny ČEZ jsou držiteli osvědčení Bezpečný podnik nebo jsou držiteli osvědčení ISO 45001.

ISO 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací
ISO 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací

Informační a kybernetická bezpečnost je nezbytnou součástí systému řízení v každé velké organizaci. Společnost ČEZ má zaveden systémem řízení bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 27001.

Hlavní SDGs
 • Environmental

  Environmental

  SDG 7 – Dostupné a čisté energie

  Skupina ČEZ poskytuje komplexní energetické poradenství a služby, které lze přizpůsobit potřebám zákazníků. Nabízíme energetická řešení pro jednotlivce i instituce: zákazníkům z řad domácností, průmyslových podniků, malých a středních firem, obcí, veřejných i soukromých organizací, nemocnic, škol, sportovišť a společností spravujících budovy a areály všeho druhu. V době energetické krize je naší prioritou dodávat našim zákazníkům bezpečnou, stabilní a cenově dostupnou energii. Naše energetická řešení přispívají ke snižování spotřeby energie a zlepšují kvalitu života našich zákazníků díky využití moderních technologií pro výrobu elektřiny a tepla, světelného komfortu a mobility.

  Více
 • SDG 13 – Klimatická opatření

  Jako energetická společnost zastáváme klíčovou roli v ochraně klimatu. V roce 2021 jsme spustili zrychlenou strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Mezi hlavní priority této strategie patří transformace našeho výrobního portfolia na nízkoemisní a cíl klimatické neutrality do roku 2040. Současný důraz na ochranu životního prostředí urychluje potřebu úspor energie. Chytrá řešení, pokročilé technologie a digitální transformace přinášejí odpovědi na otázky, jak snížit spotřebu energie. Podpora inovací a digitalizace odpovídá cílům VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka: je klíčem k úsporám energie a efektivnějšímu využívání přírodních zdrojů.
   

  Více
 • Social

  Social

  SDG 8 – Důstojná práce a ekonomický růst

  Udržitelný hospodářský růst pozitivně ovlivňuje celý svět. Cílem je podpora trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny. Musíme chránit pracovní práva a podporovat bezpečné pracovní prostředí pro všechny pracovníky. Musíme přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce a ukončení moderního otroctví a dětské práce. Poskytujeme konkurenceschopné odměňování s ohledem na genderovou neutralitu a zásadu stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. V závislosti na výkonnosti společnosti, týmu i jednotlivců každoročně odpovídajícím způsobem upravujeme mzdy.

  Více
 • SDG 10 – Méně nerovností

  Skupina ČEZ byla vždy dobrým korporátním občanem. Věříme, že poskytování rovných příležitostí, podpora rozmanitosti a inkluze je přirozeným způsobem inovativního a udržitelného podnikání. Důrazně prosazujeme diverzitu, rovné příležitosti a respektující pracovní prostředí. Naše strategie překonávání nerovností je popsána v Etickém kodexu. Zároveň se snažíme pěstovat dobré vztahy s komunitami jako základ dlouhodobě udržitelného rozvoje. V prosinci 2021 představenstvo ČEZ, a. s., přijalo Politiku diverzity a inkluze, která je závazná pro všechny společnosti Skupiny ČEZ. Politika slouží k ochraně zranitelných skupin zaměstnanců a k poskytování příležitostí těmto skupinám. Zahrnuje opatření ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance starší 50 let, zaměstnance se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, LGBT+ a neformálně pečující osoby.

   

  Více
 • Governance

  Governance

  SDG 5 – Rovnost mužů a žen

  Skupina ČEZ dlouhodobě podporuje rozmanitost. V roce 2014 jsme byli jedním z prvních signatářů Evropské charty diverzity v České republice. V souladu s Chartou diverzity se zavazujeme udržovat pracovní prostředí otevřené všem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, národnost, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, politickou příslušnost nebo členství v odborech. Podporujeme rovné příležitosti pro ženy a jejich plnou a účinnou účast na rozhodování na všech úrovních soukromého i veřejného života. V prosinci 2021 představenstvo ČEZ, a. s., přijalo Politiku diverzity a inkluze, která je závazná pro všechny společnosti Skupiny ČEZ. Politika deklaruje kulturu rozmanitosti, respektu, důvěry, rovných příležitostí a důstojnosti na pracovišti. Politika nastiňuje komplexní přístup k cílům společnosti v oblasti diverzity.

   

  Více
 • SDG 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

  Plně respektujeme lidská práva a svůj postoj jasně deklarujeme v Etickém kodexu. Působíme pouze v zemích se silným právním rámcem v oblasti lidských práv. Každá země, ve které působíme, je signatářem úmluv Mezinárodní organizace práce a lidská práva se stala samozřejmostí pro celou Skupinu ČEZ. Jako účastník iniciativy UN Global Compact se řádně hlásíme k jejím zásadám. Odmítáme nucené nebo povinné práce a dětské práce v celém našem hodnotovém řetězci. Jako zaměstnavatel usilujeme o zachování sociálního smíru. Uznáváme význam práva na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. Zároveň spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří se k těmto zásadám také hlásí.

  Více
Ostatní SDGs
Environmental
 • SDG 6 – Pitná voda, kanalizace
 • SDG 9 – Průmysl, inovace a infrastruktura
 • SDG 11 – Udržitelná města a obce
 • SDG 12 – Odpovědná výroba a spotřeba
 • SDG 14 – Život ve vodě
 • SDG 15 – Život na souši
 • SDG 17 – Partnerství ke splnění cílů
 • SDG 1 – Konec chudoby
 • SDG 2 – Konec hladu
 • SDG 3 – Zdraví a kvalitní život
 • SDG 4 – Kvalitní vzdělání