Skip to Content

Naše závazky

Čistá Energie Zítřka je odpovědí Skupiny ČEZ na společenskou poptávku po udržitelnosti. Detailně jsme hledali a našli reálné možnosti, jak dosáhnout klimatické neutrality, která je jednou z hlavních priorit Evropské unie a na které nepochybně záleží i občanům naší země i nám samotným. Pokud je díky moderním technologiím jenom trochu možné vyrábět elektrickou energii čistým, bezemisním způsobem, je třeba hledat cesty, jak takového cíle dosáhnout.

Skupina ČEZ takovou cestu našla. Aktualizovala svou dlouhodobou strategii a formulovala konkrétní cíle do roku 2030, a to v oblasti životního prostředí, v sociální oblasti a v oblasti správy a řízení společnosti. Vytyčení těchto cílů navíc v květnu 2021 veřejně deklarovala a je připravena jich dosáhnout.

 • Environmental – Životní prostředí

  • Dekarbonizace
  • Odpad a emise
  • Obnovitelné zdroje
  Více
 • Social – Sociální vztahy

  • Vztahy s komunitami
  • Orientace na zákazníka
  • Lidský kapitál
  Více
 • Governance – Řízení společnosti

  • Diverzita a rovné příležitosti
  • Chování podniku
  Více
Politiky

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role nevyhnutelně přináší. Proto naše vedení klade důraz na etické zásady při veškerém jednání zaměstnanců a dodavatelského řetězce. Prostřednictvím zdravé obchodní etiky a vztahů se snažíme připravit půdu pro důvěru akcionářů i zainteresovaných stran.

Etický kodex
Etický kodex

Vedení Skupiny ČEZ prosazuje etické hodnoty ve všech obchodních činnostech a jednáních. Vedení svůj cíl jasně formuluje ve dvou hlavních dokumentech: Politice etického chování (Etický kodex) a Politice compliance management systému.

Etický kodex stanovuje etická pravidla pro zaměstnance a členy statutárních orgánů Skupiny ČEZ. Politika compliance management systému stanovuje odpovědnosti, podmínky a nástroje v oblasti compliance Skupiny ČEZ. Podrobnosti o praktických opatřeních (např. školení, prevence střetu zájmů, whistleblowing, vyšetřování) jsou součástí navazujících interních směrnic.

Představenstvo ČEZ, a. s., přijímá plnou odpovědnost za dodržování přijatých etických norem. Tato odpovědnost zahrnuje mimo jiné vytvoření vhodných podmínek, odpovídajících zdrojů, účinných řídicích struktur a kontrolních mechanismů.

Etický kodex, poprvé zveřejněný v roce 2015, existuje ve dvou veřejně dostupných verzích. Základní verze, Desatero etického kodexu, je souhrnem nejdůležitějších zásad týkajících se vztahů se zainteresovanými stranami. Rozšířená verze, Abeceda, doplňuje Desatero etického kodexu o pravidla pro dodržování Etického kodexu. Oba dokumenty procházejí pravidelnou revizí, aby odrážely legislativní požadavky a osvědčené postupy.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci se s kodexem povinně seznámí při nástupu do zaměstnání a následné školení o etice se koná nejméně jednou za 2 roky. Od roku 2022 byla frekvence školení upravena na roční, přičemž se ho účastní nejméně 95 % zaměstnanců.

Stáhnout

Závazek vedení společnosti prosazovat etické principy v podnikání a jednání jejích zaměstnanců a obchodních partnerů je zakotven ve dvou hlavních dokumentech Skupiny ČEZ. Jde o Etický kodex (Code of conduct), který stanovuje etická pravidla chování zaměstnanců a členů statutárních orgánu Skupiny ČEZ, a Politiku compliance management systému, která stanovuje odpovědnosti, podmínky a nástroje v oblasti compliance Skupiny ČEZ. V obou těchto dokumentech představenstvo ČEZ bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy a mezinárodních norem pro dodržování přijatých norem etického chování a zavazuje se vytvořit a rozvíjet k tomu odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídící struktury a kontrolní mechanismy.

Návazné řídící dokumenty konkretizují postupy v jednotlivých oblastech např. v oblasti školení, prevence střetu zájmů, prověřování zaměstnanců a obchodních partnerů, poskytování a přijímání darů, etické linky a navazujících compliance šetření.

Politika compliance management systému (CMS), schválená v roce 2019, zahrnuje témata podnikové etiky, prevence korupce, trestněprávních rizik, pravidel hospodářské soutěže atd. Vzhledem ke svému širokému záběru vytváří Politika CMS jednotný a účinný nástroj pro řízení rizik porušování předpisů a pravidel chování. Současný compliance management systém, postavený na Politice CMS, splňuje následující mezinárodní standardy:

 • ISO 37001:2016 - Systém protikorupčního managementu,
 • ISO 19600:2014 – Compliance management systems.

Na podporu praktického řízení cílů CMS ustanovilo představenstvo ČEZ, a. s. poradní orgán – podnikový Výbor pro corporate compliance. Výbor, který má delegovanou pravomoc v oblasti korporátní compliance, vyhodnocuje aktuální a potenciální compliance rizika, posuzuje jejich dopady a řízení. Kromě toho výbor pravidelně podává představenstvu zprávy o své činnosti, hlavních událostech, výkonnosti a výsledcích CMS, které představenstvo ČEZ, a. s., schvaluje.

V roce 2021 prošel CMS nezávislým externím hodnocením, které provedla společnost Deloitte. Společnost Deloitte dospěla k závěru, že CMS je na úrovni normy ISO 37301:2021 – Compliance management systems – Requirements with guidance for use. Auditorská společnost navíc znovu potvrdila, že CMS zahrnuje zásadní compliance prvky – prevenci, detekci a reakci.

Strategie Skupiny ČEZ plně reflektuje principy ESG (Environmental, Social, Governance) a udržitelnosti, tj. důraz na hodnocení a řízení dopadů podnikání na životní prostředí, na interní i externí stakeholdery a celospolečenské zájmy a na odpovědné a etické řízení firem. V souladu se standardy GRI a dalšími mezinárodními standardy zpracovává Skupina ČEZ každý rok Zprávu o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ.

ESG a udržitelný přístup jsou integrální součástí řízení a korporátní strategie Skupiny ČEZ. Nejde o jednorázové splnění nových požadavků, ale o soustavné přizpůsobování strategie Skupiny ČEZ všem trendům v oblasti energetiky a o přístup k podnikání jako takovému.

Zájmem Skupiny ČEZ je zavádění systémů řízení v souladu s mezinárodními standardy. Tyto systémy řízení jsou certifikovány akreditovanými orgány nebo ověřovány nezávislými institucemi k tomu určenými. Certifikace jednotlivých společností v rámci Skupiny ČEZ podporuje transparentnost a komunikaci s veřejností a všemi zainteresovanými stranami. Podařilo se nám získat následující ISO akreditace:

ISO 37001 – Systém protikorupčního managementu
ISO 37001 – Systém protikorupčního managementu

V roce 2021 splnily útvary nákup a compliance požadavky na certifikaci systému protikorupčního řízení podle normy ISO 37001:2016. Byli jsme první společností kótovanou na pražské burze a první energetickou společností ve střední Evropě, která tuto mezinárodní normu splnila.

ISO 9001 – Systém řízení kvality
ISO 9001 – Systém řízení kvality

Chceme zajistit, aby naši zákazníci dostávali co nejvíce kvalitní výrobky a služby. Za tímto účelem máme zaveden a certifikován systém řízení kvality, který splňuje požadavky normy ISO 9001.

ISO 14001 – Systém environmentálního managementu
ISO 14001 – Systém environmentálního managementu

Skupina ČEZ považuje ochranu životního prostředí za nedílnou součást svého strategického řízení. V rámci EMS identifikujeme environmentální rizika, vytváříme podmínky pro jejich prevenci a eliminaci a podáváme zprávy o stavu životního prostředí. Tyto procesy jsou přezkoumávány v rámci pravidelných interních a externích auditů.

ISO 50001 – Systém energetického managementu
ISO 50001 – Systém energetického managementu

Od roku 2015 je klíčovým nástrojem úspor energie ve Skupině ČEZ Systém energetického managementu (EnMS). Řídí se normou ISO 50001 a je zaveden ve většině našich závodů, přičemž alternativou je provádění pravidelných energetických auditů.

ISO 45001 - Systém řízení BOZP
ISO 45001 - Systém řízení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) hraje ve Skupině ČEZ významnou roli v celkovém řízení společnosti. Systém řízení BOZP je obsažen v politice bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Vybrané společnosti Skupiny ČEZ jsou držiteli osvědčení Bezpečný podnik nebo jsou držiteli osvědčení ISO 45001.

ISO 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací
ISO 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací

Informační a kybernetická bezpečnost je nezbytnou součástí systému řízení v každé velké organizaci. Společnost ČEZ má zaveden systémem řízení bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 27001.

Hlavní SDGs
 • Environmental

  SDG 7 – Dostupné a čisté energie

  S rostoucí světovou populací roste i poptávka po cenově dostupné energii. Cílem je zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny. Rozšíření infrastruktury a modernizace technologií zajistí čistou a účinnou energii ve všech zemích, podpoří růst a pomůže životnímu prostředí.

  Více
 • SDG 13 – Klimatická opatření

  Neexistuje země, která by nepocítila dopady změny klimatu. Globální oteplování způsobuje dlouhodobé změny našeho klimatického systému, které hrozí nevratnými následky v případě, že nebudeme jednat. Cílem je přijmout naléhavá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům.
   

  Více
 • Social

  SDG 8 – Důstojná práce a ekonomický růst

  Udržitelný hospodářský růst pozitivně ovlivňuje celý svět. Cílem je podpora trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny. Musíme chránit pracovní práva a podporovat bezpečné pracovní prostředí pro všechny pracovníky. Musíme přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce a ukončení moderního otroctví a dětské práce.

  Více
 • SDG 10 – Méně nerovností

  Snižování nerovností v jednotlivých zemích a mezi nimi vyžaduje globální řešení. Musíme posílit a podpořit sociální, ekonomické a politické začlenění všech a zajistit rovné příležitosti. To zahrnuje zlepšení regulace a monitorování globálních finančních trhů a institucí a přijetí ochranných politik s cílem postupně dosáhnout větší rovnosti.

   

  Více
 • Governance

  SDG 5 – Rovnost mužů a žen

  Nerovnost a diskriminace žen a mužů musí být odstraněna. Cílem je dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek. Je třeba odstranit všechny formy diskriminace a násilí na ženách. Politická, ekonomická a sociální rovnost žen bude přínosem pro celou společnost. Musíme zajistit plnou a účinnou účast žen a rovné příležitosti pro vedoucí postavení na všech úrovních rozhodování v politickém, hospodářském a veřejném životě.

   

  Více
 • SDG 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

  Musíme podporovat mírovou a inkluzivní společnost pro udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. Klíčem k tomuto procesu je podpora právního státu na národní i mezinárodní úrovni a zajištění rovného přístupu ke spravedlnosti pro všechny. Nemůžeme doufat v udržitelný rozvoj bez míru, stability, lidských práv a účinné správy věcí veřejných založené na právním státě. Musíme podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiky pro udržitelný rozvoj.

  Více
Ostatní SDGs
Environmental
 • SDG 6 – Pitná voda, kanalizace
 • SDG 9 – Průmysl, inovace a infrastruktura
 • SDG 11 – Udržitelná města a obce
 • SDG 12 – Odpovědná výroba a spotřeba
 • SDG 14 – Život ve vodě
 • SDG 15 – Život na souši
 • SDG 17 – Partnerství ke splnění cílů
 • SDG 1 – Konec chudoby
 • SDG 2 – Konec hladu
 • SDG 3 – Zdraví a kvalitní život
 • SDG 4 – Kvalitní vzdělání