Skip to Content

Governance - Řízení společnosti

Vize 2030

Hodnoty Skupiny ČEZ jsou základem firemní kultury, na které jsme v průběhu let vyrostli. Představují sdílené přesvědčení a žádoucí chování, které se očekává od všech našich zaměstnanců. Tyto hodnoty jsou zakotveny v klíčových řídicích principech a jsou přirozeně integrovány do společnosti. V důsledku toho hodnoty pozitivně ovlivňují vnitřní atmosféru, vnější vnímání podniku, spokojenost zákazníků i hospodářské výsledky Skupiny ČEZ.

Naše cíle v oblasti řízení společnosti
 • Diverzita a rovné příležitosti

  Dosáhneme 30% zastoupení žen v managementu.
   

 • Chování podniku

  Zvýšíme frekvenci školení zaměstnanců v Etickém kodexu, od roku 2022 a dál ročně proškolíme min. 95 % zaměstnanců.

Následující principy představují naše firemní hodnoty:
BezpečnostBezpečnost
VýkonnostVýkonnost
InovaceInovace
OdbornostOdbornost
SpolupráceSpolupráce

Podporujeme zaměstnance, aby tyto zásady stavěli do popředí svého každodenního pracovního života. Zaměstnanci tak vytvářejí synergie, které jsou Skupině ČEZ vlastní, a pomáhají realizovat naši strategii a vizi. V souladu s tím se snažíme nastavit správné hodnoty a zásady, abychom vytvořili správné pracovní prostředí a vybudovali silný tým.

Úspěchy
0/0Dozorčí rada

Šest z dvanácti členů je nezávislých.

0/0Žádná korupce

Ve Skupině ČEZ nebyl zaznamenán žádný potvrzený případ korupce.

0/0Ochrana dat

Pověřenec pro ochranu osobních údajů neobdržel žádnou stížnost od dozorového úřadu nebo dotčených subjektů osobních údajů.

0/0Žádné finanční postihy

Skupině ČEZ nebyly uloženy žádné finanční sankce v souvislosti s možným porušením ochrany osobních údajů.

0/0Dluhopisy vázané na udržitelnost

ČEZ, a. s., vydala historicky první emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost. V rámci střední a východní Evropy jde o vůbec první emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost vydanou energetickou společností s investičním ratingem.

0/0MAAE

Inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín úspěšně prošly prověrkou, při které inspektoři vyzdvihli 15 příkladů dobré praxe.

0/0Interní audit

Při externím hodnocení činnosti provedeném společností KPMG získal interní audit ČEZ, a. s., hodnocení vyspělosti 97,2 %.

0/0Audit informační a kybernetické bezpečnosti

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín splnily požadavky podle normy EN ISO/IEC 27001:2017 a obdržely mezinárodní certifikaci platnou do října 2024.

0/0Protikorupční systém

Útvary nákup a compliance splnily požadavky na certifikaci Systému protikorupčního řízení podle normy ISO 37001:2016.

0/0Compliance Management Systém

Nezávislé externí hodnocení společnosti Deloitte potvrdilo, že CMS odpovídá normě ISO 37301:2021 – Compliance management systems.

0/0UN Global Compact

Skupina ČEZ se připojila k iniciativě Global Compact zaštítěné generálním tajemníkem OSN.

Etický kodex
Etický kodex

Vedení Skupiny ČEZ prosazuje etické hodnoty ve všech obchodních činnostech a jednáních. Vedení svůj cíl jasně formuluje ve dvou hlavních dokumentech: Politice etického chování (Etický kodex) a Politice compliance management systému.

Etický kodex stanovuje etická pravidla pro zaměstnance a členy statutárních orgánů Skupiny ČEZ. Politika compliance management systému stanovuje odpovědnosti, podmínky a nástroje v oblasti compliance Skupiny ČEZ. Podrobnosti o praktických opatřeních (např. školení, prevence střetu zájmů, whistleblowing, vyšetřování) jsou součástí navazujících interních směrnic.

Představenstvo ČEZ, a. s., přijímá plnou odpovědnost za dodržování přijatých etických norem. Tato odpovědnost zahrnuje mimo jiné vytvoření vhodných podmínek, odpovídajících zdrojů, účinných řídicích struktur a kontrolních mechanismů.

Etický kodex, poprvé zveřejněný v roce 2015, existuje ve dvou veřejně dostupných verzích. Základní verze, Desatero etického kodexu, je souhrnem nejdůležitějších zásad týkajících se vztahů se zainteresovanými stranami. Rozšířená verze, Abeceda, doplňuje Desatero etického kodexu o pravidla pro dodržování Etického kodexu. Oba dokumenty procházejí pravidelnou revizí, aby odrážely legislativní požadavky a osvědčené postupy.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci se s kodexem povinně seznámí při nástupu do zaměstnání a následné školení o etice se koná nejméně jednou za 2 roky. Od roku 2022 byla frekvence školení upravena na roční, přičemž se ho účastní nejméně 95 % zaměstnanců.

Stáhnout

Závazek v oblasti řízení společnosti

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost. Český strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. V roce 2015 státy přijaly Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje.

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role přináší. Naše vedení proto klade důraz na etické zásady jak při veškerém jednání zaměstnanců, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Prostřednictvím řádně nastavené obchodní etiky a vztahů se snažíme posilovat důvěru akcionářů i dalších zainteresovaných stran.

 • Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí
 • ČEZ Politika Diverzity
 • Charta Diverzity
 • ČEZ Politika vztahů s komunitami
 • Pride Business Forum Memorandum

Zájmem Skupiny ČEZ je zavádění systémů řízení v souladu s mezinárodními standardy. Tyto systémy řízení jsou certifikovány akreditovanými orgány nebo ověřovány nezávislými institucemi k tomu určenými. Certifikace jednotlivých společností v rámci Skupiny ČEZ podporuje transparentnost a komunikaci s veřejností a všemi zainteresovanými stranami. Podařilo se nám získat následující ISO akreditace:

 • Systém environmentálního managementu
 • Systém řízení bezpečnosti informací
 • Systém protikorupčního managementu

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ je zpracována v souladu s celosvětově uznávanými reportingovými standardy tak, aby splňovala nejvyšší standardy transparentnosti. Používáme základní variantu standardů Global Reporting Initiative (GRI) 2020, standardy Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pro energetické podniky a základní metriky Světového ekonomického fóra (WEF). U podstatné části Scope 1 vykazujeme emise skleníkových plynů (GHG) v souladu s nezávisle ověřenými emisemi v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Pro zbývající část Scope 1, Scope 2 a Scope 3 používáme GHG Protokol.

SDGs
icon

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výzvou k akci v rámci všech zemí – chudých, bohatých či se středními příjmy – k podpoře prosperity a zároveň k ochraně planety. Tyto země si uvědomují, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce s budováním strategií, které podporují hospodářský růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělávání, zdraví, sociální ochrany a pracovních příležitostí, a zároveň bojují proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Hlavní SDGs
Rovnost mužů a žen
Rovnost mužů a žen
Rovnost mužů a žen

Nerovnost a diskriminace žen a mužů musí být odstraněna. Cílem je dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek. Je třeba odstranit všechny formy diskriminace a násilí na ženách. Politická, ekonomická a sociální rovnost žen bude přínosem pro celou společnost. Musíme zajistit plnou a účinnou účast žen a rovné příležitosti pro vedoucí postavení na všech úrovních rozhodování v politickém, hospodářském a veřejném životě.

Mír, spravedlnost a silné instituce
Mír, spravedlnost a silné instituce
Mír, spravedlnost a silné instituce

Musíme podporovat mírovou a inkluzivní společnost pro udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. Klíčem k tomuto procesu je podpora právního státu na národní i mezinárodní úrovni a zajištění rovného přístupu ke spravedlnosti pro všechny. Nemůžeme doufat v udržitelný rozvoj bez míru, stability, lidských práv a účinné správy věcí veřejných založené na právním státě. Musíme podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiky pro udržitelný rozvoj.

Ostatní SDGs
 • Partnerství ke splnění cílů

NovinkyVíce
18/10/2022
Social
Governance
Zastropování cen: ČEZ Prodej začíná zákazníkům promítat vládní pomoc do záloh.

Pro nejpřesnější nastavení záloh je dobré udělat samoodečet spotřeby