Skip to Content

Governance - Řízení společnosti

Vize 2030

Hodnoty Skupiny ČEZ jsou základem firemní kultury, na které jsme v průběhu let vyrostli. Představují sdílené přesvědčení a žádoucí chování, které se očekává od všech našich zaměstnanců. Tyto hodnoty jsou zakotveny v klíčových řídicích principech a jsou přirozeně integrovány do společnosti. V důsledku toho hodnoty pozitivně ovlivňují vnitřní atmosféru, vnější vnímání podniku, spokojenost zákazníků i hospodářské výsledky Skupiny ČEZ.

Naše cíle v oblasti řízení společnosti
 • Diverzita a rovné příležitosti

  Dosáhneme 30% zastoupení žen v managementu.
   

 • Chování podniku

  Zvýšíme frekvenci školení zaměstnanců v Etickém kodexu, od roku 2022 a dál ročně proškolíme min. 95 % zaměstnanců.

Následující principy představují naše firemní hodnoty:
BezpečnostBezpečnost
VýkonnostVýkonnost
InovaceInovace
OdbornostOdbornost
SpolupráceSpolupráce

Podporujeme zaměstnance, aby tyto zásady stavěli do popředí svého každodenního pracovního života. Zaměstnanci tak vytvářejí synergie, které jsou Skupině ČEZ vlastní, a pomáhají realizovat naši strategii a vizi. V souladu s tím se snažíme nastavit správné hodnoty a zásady, abychom vytvořili správné pracovní prostředí a vybudovali silný tým.

Výsledky za rok 2022
0/0Odpovědné hospodaření s vodou

Skupina ČEZ se stala podporovatelem iniciativy CEO Water Mandate.

0/0Nový blok v JE Dukovany

Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele nového jaderného bloku v Dukovanech.

0/0ESG datová knihovna

Skupina ČEZ jako první v České republice spustila on-line ESG datovou knihovnu, která je nejrozsáhlejší ze všech evropských energetik.

0/0ESG vzdělávání

Všichni členové představenstva absolvovali manažerské vzdělávání v oblasti udržitelnosti na právnické fakultě Berkeley, Diligent Institutu a Vysoké škole ekonomické v Praze.

0/0Modernizace distribuční sítě

EIB poskytla financování pro modernizaci distribuční sítě společnosti ČEZ a připojování nových obnovitelných zdrojů.

0/0Žádná korupce

Ve Skupině ČEZ nebyl zaznamenán žádný potvrzený případ korupce.

0/0Hodnota daňových odvodů

Skupina ČEZ očekává, že v roce 2023 odvede českému státu na dividendách, daních z příjmu a odvodech z tržeb z výroby více než 100 mld. Kč.

0/0NÚKIB

Jaderná elektrárna Temelín úspěšně prošla v září 2022 kontrolou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Skupina ČEZ Zpráva o udržitelném rozvoji 2022

0/0První SDG a TCFD report

Skupina ČEZ vydala svůj první TCFD report a samostatný SDG report.

0/0Pride Business Forum

Skupina ČEZ uzavřela memorandum s Pride Business Forum.

0/0Stříbrný certifikát

ČEZ, a. s., obdržel Stříbrný certifikát – Strategie Diverzity od Byznysu pro společnost, největší platformy pro udržitelné podnikání v ČR.

0/0Due Diligence

ČEZ, a. s., provedl v roce 2022 více než 1000 kontrol compliance v rámci výkonu due diligence platného Etického kodexu.

Etický kodex
Etický kodex

Vedení Skupiny ČEZ prosazuje etické hodnoty ve všech obchodních činnostech a jednáních. Vedení svůj cíl jasně formuluje ve dvou hlavních dokumentech: Politice etického chování (Etický kodex) a Politice compliance management systému.

Etický kodex stanovuje etická pravidla pro zaměstnance a členy statutárních orgánů Skupiny ČEZ. Politika compliance management systému stanovuje odpovědnosti, podmínky a nástroje v oblasti compliance Skupiny ČEZ. Podrobnosti o praktických opatřeních (např. školení, prevence střetu zájmů, whistleblowing, vyšetřování) jsou součástí navazujících interních směrnic.

Představenstvo ČEZ, a. s., přijímá plnou odpovědnost za dodržování přijatých etických norem. Tato odpovědnost zahrnuje mimo jiné vytvoření vhodných podmínek, odpovídajících zdrojů, účinných řídicích struktur a kontrolních mechanismů.

Etický kodex, poprvé zveřejněný v roce 2015, existuje ve dvou veřejně dostupných verzích. Základní verze, Desatero etického kodexu, je souhrnem nejdůležitějších zásad týkajících se vztahů se zainteresovanými stranami. Rozšířená verze, Abeceda, doplňuje Desatero etického kodexu o pravidla pro dodržování Etického kodexu. Oba dokumenty procházejí pravidelnou revizí, aby odrážely legislativní požadavky a osvědčené postupy.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci se s kodexem povinně seznámí při nástupu do zaměstnání a následné školení o etice se koná nejméně jednou za 2 roky. Od roku 2022 byla frekvence školení upravena na roční, přičemž se ho účastní nejméně 95 % zaměstnanců.

Stáhnout

Závazek v oblasti řízení společnosti

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost. Český strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. V roce 2015 státy přijaly Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje.

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role přináší. Naše vedení proto klade důraz na etické zásady jak při veškerém jednání zaměstnanců, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Prostřednictvím řádně nastavené obchodní etiky a vztahů se snažíme posilovat důvěru akcionářů i dalších zainteresovaných stran.

 • Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí
 • ČEZ Politika Diverzity
 • Charta Diverzity
 • ČEZ Politika vztahů s komunitami
 • Pride Business Forum Memorandum

Zájmem Skupiny ČEZ je zavádění systémů řízení v souladu s mezinárodními standardy. Tyto systémy řízení jsou certifikovány akreditovanými orgány nebo ověřovány nezávislými institucemi k tomu určenými. Certifikace jednotlivých společností v rámci Skupiny ČEZ podporuje transparentnost a komunikaci s veřejností a všemi zainteresovanými stranami. Podařilo se nám získat následující ISO akreditace:

 • Systém environmentálního managementu
 • Systém řízení bezpečnosti informací
 • Systém protikorupčního managementu

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ je zpracována v souladu s celosvětově uznávanými reportingovými standardy tak, aby splňovala nejvyšší standardy transparentnosti. Používáme základní variantu standardů Global Reporting Initiative (GRI) 2020, standardy Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pro energetické podniky a základní metriky Světového ekonomického fóra (WEF). U podstatné části Scope 1 vykazujeme emise skleníkových plynů (GHG) v souladu s nezávisle ověřenými emisemi v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Pro zbývající část Scope 1, Scope 2 a Scope 3 používáme GHG Protokol.

SDGs
icon

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výzvou k akci v rámci všech zemí – chudých, bohatých či se středními příjmy – k podpoře prosperity a zároveň k ochraně planety. Tyto země si uvědomují, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce s budováním strategií, které podporují hospodářský růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělávání, zdraví, sociální ochrany a pracovních příležitostí, a zároveň bojují proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Hlavní SDGs
Rovnost mužů a žen
Rovnost mužů a žen
Rovnost mužů a žen

Skupina ČEZ dlouhodobě podporuje rozmanitost. V roce 2014 jsme byli jedním z prvních signatářů Evropské charty diverzity v České republice. V souladu s Chartou diverzity se zavazujeme udržovat pracovní prostředí otevřené všem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, národnost, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, politickou příslušnost nebo členství v odborech. Podporujeme rovné příležitosti pro ženy a jejich plnou a účinnou účast na rozhodování na všech úrovních soukromého i veřejného života. V prosinci 2021 představenstvo ČEZ, a. s., přijalo Politiku diverzity a inkluze, která je závazná pro všechny společnosti Skupiny ČEZ. Politika deklaruje kulturu rozmanitosti, respektu, důvěry, rovných příležitostí a důstojnosti na pracovišti. Politika nastiňuje komplexní přístup k cílům společnosti v oblasti diverzity.

Mír, spravedlnost a silné instituce
Mír, spravedlnost a silné instituce
Mír, spravedlnost a silné instituce

Plně respektujeme lidská práva a svůj postoj jasně deklarujeme v Etickém kodexu. Působíme pouze v zemích se silným právním rámcem v oblasti lidských práv. Každá země, ve které působíme, je signatářem úmluv Mezinárodní organizace práce a lidská práva se stala samozřejmostí pro celou Skupinu ČEZ. Jako účastník iniciativy UN Global Compact se řádně hlásíme k jejím zásadám. Odmítáme nucené nebo povinné práce a dětské práce v celém našem hodnotovém řetězci. Jako zaměstnavatel usilujeme o zachování sociálního smíru. Uznáváme význam práva na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. Zároveň spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří se k těmto zásadám také hlásí.

Ostatní SDGs
 • Partnerství ke splnění cílů

  Partnerství ke splnění cílů

  Navázali jsme partnerství s více organizacemi, abychom zvýšili náš dosah a vytvořili synergie prostřednictvím vzájemné spolupráce. V České republice jsme členy Asociace společenské odpovědnosti, Business Leaders Forum a Byznys pro společnost. V celosvětovém měřítku jsme se připojili k iniciativě UN Global Compact, UN CEO Water Mandate, Science Based Targets initiative (SBTi) a Carbon Disclosure Project (CDP). Připojili jsme se k Memorandu Pride Business Forum a podepsali jsme Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany klimatu, energetiky a některých souvisejících oblastech s Ministerstvem životního prostředí ČR, abychom podpořili národní úsilí při dosahování cílů udržitelného rozvoje do roku 2030.