Skip to Content

Dodavatelé a obchodní partneři

Naše etická pravidla zahrnují spolupráci s dodavateli a obchodními partnery. Pravidla promítají konkrétní požadavky do Závazku etického chování, který je součástí smluv s dodavateli a je veřejně dostupný na webových stránkách společnosti. Dodržování pravidel uvedených v Závazku etického chování ověřujeme prostřednictvím tzv. compliance kontrol.

Kromě etických pravidel zohledňujeme celkový odpovědný přístup dodavatele a jeho aktivity v oblasti udržitelnosti. Cílem je podporovat dodavatele s odpovědným chováním z hlediska dopadů na životní prostředí a chování zaměstnavatele.

Stáhnout

Udržitelný dodavatelský řetězec

Protože máme odpovědnost za kritickou infrastrukturu, intenzivně se zaměřujeme na udržování vysoce spolehlivého, a přitom udržitelného dodavatelského řetězce. Skupina ČEZ se soustředí na rozvoj politik a procesů pro zajištění zodpovědného zadávání a nákupu, se zvýšeným důrazem na rizikové části dodavatelského řetězce. Dodavatelský řetězec vnímáme jako extrémně důležité téma a díky stejnojmenné skupinové iniciativě se snažíme, abychom v budoucnu disponovali stejnou kvalitou ESG dat a informací za dodavatelský řetězec jako za vlastní činnosti.

Zadávání zakázek a podmínky výběru dodavatelů

GRI 2-6, 3-3, 308-1, 414-1

Každoročně pořádáme tisíce výběrových řízení na investiční a údržbové projekty, technické inženýrské práce, dodávky materiálů a náhradních dílů atd. Z hlediska zadávání zakázek rozdělujeme dodavatele do 4 hlavních skupin: palivo, investiční výdaje, služby a materiál.

Náš proces zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení je z velké části centralizovaný. Stará se o něj útvar nákup ČEZ, a. s., který zajišťuje související služby v plném rozsahu pro 23 společností Skupiny ČEZ.

Podle povahy jsou výběrová řízení buď veřejná (podléhají zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), nebo neveřejná (podléhají interním směrnicím). Výběrová řízení se řídí platnými právními předpisy a interní řídicí dokumentací. Transparentní realizace výběrových řízení při zajištění nestrannosti, efektivity a optimálních smluvních podmínek je hlavním cílem nákupních oddělení.

Ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění informujeme o veřejných zakázkách ve Věstníku veřejných zakázek a Národním elektronickém nástroji (NEN), což jsou on–line nástroje umožňující neomezený přístup dodavatelů k informacím o zakázkách. Po ukončení zadávacího řízení zveřejňujeme výsledek veřejné zakázky tamtéž. Pokud jde o neveřejná výběrová řízení, vyzýváme dodavatele přímo na základě předem stanovených pravidel a následně celý proces probíhá prostřednictvím on–line elektronické komunikace Skupiny ČEZ.

V rámci výběrového řízení prověřujeme řadu parametrů (např. finanční stabilitu, ISO, reference, podnikání účastníka řízení v rizikových zemích, dopady mezinárodních sankcí apod.) včetně reputačních rizik, rizik spojených s porušováním zákonů apod. Vztahy navazujeme pouze s dodavateli, kteří jsou ochotni dodržovat povinnosti uvedené v Závazku etického chování, nebo v Kodexu chování dodavatele. V závislosti na povaze a účelu veřejné zakázky musíme při stanovování podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatelů zohlednit zásady sociální a environmentální odpovědnosti a přínosy inovací.

K zadávání veřejných zakázek přistupujeme odpovědně a tam, kde je to možné, klademe na dodavatele různé požadavky ze sociální oblasti. Nejčastěji se jedná o tyto aspekty:

  • pracovní příležitosti (např. podpora vzdělávání, získání praxe a zvýšení kvalifikace),
  • sociální začlenění (např. podpora sociálních podniků, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce),
  • důstojné pracovní podmínky (např. odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby a odpočinku, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platné pracovní smlouvy),
  • využití lokálních dodavatelů (např. podpora malých a středních podniků, řádné a včasné plnění finančních závazků),
  • etické nakupování (např. produkty Fair Trade, hodnocení nabídek nejen podle nejnižší nabídkové ceny, férové vztahy v dodavatelském řetězci).

U některých sociálních aspektů (např. nelegální práce) je dodavatel smluvně povinen postupovat s náležitou péčí a přijmout veškerá opatření k zabránění výskytu těchto případů, a to i u svých subdodavatelů.

Část veřejných zakázek zadáváme v režimu tzv. vyhrazených veřejných zakázek. V těchto případech mohou nabídky podávat pouze dodavatelé zaměstnávající na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Zároveň se k zadávání veřejných zakázek stavíme zodpovědně i z hlediska ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, životního cyklu dodávek a dopadů na biodiverzitu. Vhodnými příklady jsou používání výhradně recyklovaných obalů, ekologické požadavky na úklid, omezení spotřeby energií a další ekologicky šetrná řešení. U relevantních veřejných zakázek požadujeme, aby účastníci řízení předložili certifikát o splnění environmentálních kritérií.

V případě vybraných veřejných zakázek se požadavky odpovědného zadávání promítají přímo do hodnocení nabídek účastníků řízení. Ve všech případech jsou tyto požadavky na dodavatele vždy součástí rámcových dohod nebo obchodních smluv. Sjednané smluvní podmínky nás opravňují kontrolovat dodržování požadavků odpovědného zadávání a vypovědět rámcovou dohodu nebo smlouvu, pokud zjistíme jejich nedodržování ze strany dodavatele.

Toto platí i pro složitá a komplexní výběrová řízení pro jaderné elektrárny, kde kritéria výběru podléhají specifickým technickým, právním, bezpečnostním a environmentálním požadavkům (např. těžba a zpracování uranu).

Pokud se třetí strany domnívají, že výběrové řízení nebylo dostatečně transparentní a rovné, mohou podat stížnost buď organizátorovi výběrového řízení, prostřednictvím Etické linky, anebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako nezávislému orgánu v případě veřejných zakázek.

Na činnosti spojené s nákupem, vzhledem k jejich důležitosti pro fungování Skupiny ČEZ, se útvar interní audit ČEZ, a. s., zaměřuje ve svých pravidelných auditech. V auditech je prověřována jak samotná funkčnost nákupních procesů, tak účinnost kontrolních mechanismů, mimo jiné i s důrazem na protikorupční opatření. Tyto audity pokrývají jak nákupy pro společnost ČEZ, a. s., tak nákupy pro společnosti Skupiny ČEZ, jimž útvar nákup ČEZ, a. s., poskytuje svoje služby, a stejně tak i nákupy, které si společnosti zajišťují samy.

Naše dodavatelské řetězce tvoří externí společnosti i dceřiné společnosti Skupiny ČEZ. Dlouhodobě upřednostňujeme v rámci zákonných možností místní dodavatele (většinou z České republiky nebo Evropy) a z komunikačních, environmentálních, bezpečnostních a nákladových důvodů udržujeme dodavatelské řetězce co nejkratší. Tím zároveň podporujeme ekonomický rozvoj lokalit.

Ověřovací proces

GRI 2-6, 308-2, 414-2

Prověrky třetích stran se vztahují na významné obchodní případy v celé Skupině ČEZ. Prověrky třetích stran nám pomáhají včas identifikovat rizikové faktory u potenciálních obchodních partnerů a dodavatelů a snižovat riziko, že vstoupíme do nežádoucích obchodních vztahů, poškodíme svou pověst, utrpíme finanční ztráty nebo poneseme trestní odpovědnost.

V praxi existují 3 typy interně prováděných prověrek třetích stran, které se liší svým rozsahem. Tyto prověrky, které jsou v odpovědnosti útvaru compliance, jsou založeny na informacích z veřejně dostupných zdrojů (např. komerční databáze, seznamy sankcí, internet). Výsledkem prověrek třetích stran je tzv. skóre rizikovosti třetí strany (risk rating) a v případě potřeby návrhy na další opatření. V závislosti na typu prověrky je výsledek platný 6 nebo 12 měsíců. Ročně se provádíme více než 1000 prověrek třetích stran.

U potenciálně vysoce rizikových obchodních případů provádějí hloubkovou kontrolu třetí strany (tzv. due diligence) externí odborníci.

Naši dodavatelé a obchodní partneři jsou povinni dodržovat stejnou úroveň obchodní etiky a bezúhonnosti, jakou vyžadujeme od našich vlastních společností a jejich zaměstnanců. Naše standardní smlouvy s dodavateli obsahují závazek, že dodavatelé budou dodržovat etická pravidla a zásady stanovené v Závazku etického chování (Kodex chování dodavatele). Vyhrazujeme si právo kontrolovat plnění závazku vyžádáním informací, a to zejména prostřednictvím dotazníku a kontrol na místě.

Vůči dodavatelům často vyjadřujeme svá očekávání a určujeme priority přístupu dodavatelů k udržitelnému rozvoji. Plnění smluvních podmínek můžeme kdykoli ověřit a dodavatelé musí poskytnout potřebnou součinnost. Aktivně využíváme tohoto práva a provádíme audity buď na dálku (tj. dotazníky podložené důkazy), nebo na místě. Uplatňujeme 7 zásad auditu podle normy ISO 19011 (Guidelines for Auditing Management Systems).

Monitorujeme činnost dodavatelů z hlediska ochrany životního prostředí a sociálních aspektů. Všechny naše závody s certifikací ISO 14001 (systém environmentálního managementu – EMS) vedou registry environmentálních aspektů dodavatelů. Při kontrolách EMS kontrolujeme především tyto aspekty. V roce 2023 jsme neidentifikovali žádné dodavatele, jejichž činnost by měla významné negativní dopady na životní prostředí nebo společnost. U ČEZ Distribuce bylo zaznamenáno 14 neshod u 10 dodavatelů, žádná z nich ale nebyla identifikovaná jako významná.

Z hlediska ověřování představují dodavatelé jaderných elektráren specifickou kategorii. Dodavatelé musí zohlednit požadavky zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dodavatelé položek a služeb významných z hlediska jaderné bezpečnosti procházejí vstupními a opakovanými audity a průběžně sledujeme kvalitu jejich práce.

Prověřování podléhá i řízení lidských zdrojů dodavatelů, zejména pokud jde o atomový zákon. Podle tohoto zákona musí dodavatelé vykonávat svou činnost s využitím vlastních kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Kromě toho mohou do životně důležitých zón jaderných elektráren vstupovat pouze pracovníci dodavatelů s prověrkou na stupeň důvěrné. Dodavatelé proto musí věnovat pozornost fluktuaci personálu, což nám pomáhá řídit kontrolu kvality a bezpečnostních výkonů.

Na klíčové otázky lidských zdrojů se zaměřujeme při auditech dodavatelů i při samotné činnosti pracovníků dodavatelů na místě. Své obavy aktivně sdělujeme na pravidelných schůzkách s dodavateli, kde upřesňujeme svoje požadavky i očekávání, nebo v odůvodněných případech jednáme o nápravných opatřeních.