Skip to Content

Dodavatelé a obchodní partneři

Naše etická pravidla zahrnují spolupráci s dodavateli a obchodními partnery. Pravidla promítají konkrétní požadavky do Závazku etického chování, který je součástí smluv s dodavateli a je veřejně dostupný na webových stránkách společnosti. Dodržování pravidel uvedených v Závazku etického chování ověřujeme prostřednictvím tzv. compliance kontrol. Porušení pravidel může samozřejmě vést k ukončení obchodních vztahů.

Pro snížení rizika korupce, střetu zájmů a/nebo nedodržování mezinárodních sankčních předpisů a nařízení hraje v systému ověřování třetích stran klíčovou roli due diligence obchodních partnerů (tzv. compliance kontrola). Due diligence je povinnou součástí procesu nákupu, akvizic a divestic v případě potenciálně vysoce rizikových obchodních případů. V roce 2022 se compliance kontrola týkala více než 1 tis. případů.

Kromě etických pravidel zohledňujeme celkový odpovědný přístup dodavatele a jeho aktivity v oblasti udržitelnosti. Cílem je podporovat dodavatele s odpovědným chováním z hlediska dopadů na životní prostředí a chování zaměstnavatele.

Stáhnout

Udržitelný dodavatelský řetězec

Protože máme odpovědnost za kritickou infrastrukturu, intenzivně se zaměřujeme na udržování vysoce spolehlivého, a přitom udržitelného dodavatelského řetězce. Skupina ČEZ se soustředí na rozvoj politik a procesů pro zajištění zodpovědného zadávání a nákupu, se zvýšeným důrazem na rizikové části dodavatelského řetězce. Dodavatelský řetězec vnímáme jako extrémně důležité téma a díky stejnojmenné skupinové iniciativě se snažíme, abychom v budoucnu disponovali stejnou kvalitou ESG dat a informací za dodavatelský řetězec jako za vlastní činnosti.

Zadávání zakázek a podmínky výběru dodavatelů

GRI 2-6, 3-3, 308-1, 414-1

Každoročně pořádáme tisíce výběrových řízení na investiční a údržbové projekty, technické inženýrské práce, dodávky materiálů a náhradních dílů atd. Z hlediska zadávání zakázek rozdělujeme dodavatele do 4 hlavních skupin: palivo, investiční výdaje, služby a materiál.

Náš proces zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení je z velké části centralizovaný. Stará se o něj útvar nákup ČEZ, který zajišťuje související služby v plném rozsahu pro 23 společností Skupiny ČEZ.

Podle povahy jsou výběrová řízení buď veřejná (podléhají zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.), nebo neveřejná (podléhají interním směrnicím). Výběrová řízení se řídí platnými právními předpisy a interní řídicí dokumentací. Transparentní realizace výběrových řízení při zajištění nestrannosti, efektivity a optimálních smluvních podmínek je hlavním cílem nákupních oddělení.

Ze zákona informujeme o veřejných zakázkách ve Věstníku veřejných zakázek a Národním elektronickém nástroji (NEN), což jsou on-line nástroje umožňující neomezený přístup uchazečů k informacím o zakázkách. Po ukončení zadávacího řízení zveřejňujeme výsledek veřejné zakázky tamtéž. Pokud jde o neveřejná výběrová řízení, vyzýváme dodavatele přímo na základě předem stanovených pravidel a následně celý proces probíhá prostřednictvím on-line dodavatelského portálu Skupiny ČEZ.

V rámci výběrového řízení prověřujeme řadu parametrů (např. finanční stabilitu, ISO reference, podnikání účastníka řízení v rizikových zemích, dopady mezinárodních sankcí apod.) včetně reputačních rizik, rizik spojených s porušováním zákonů apod. Vztahy navazujeme pouze s dodavateli, kteří jsou ochotni dodržovat povinnosti uvedené v Závazku etického chování.

K zadávání veřejných zakázek přistupujeme odpovědně a klademe na dodavatele různé požadavky ze sociální oblasti. Nejčastěji se jedná o tyto aspekty:

  • pracovní příležitosti (např. podpora vzdělávání, získání praxe a zvýšení kvalifikace),
  • lidská a pracovní práva (např. zákaz nucené, dětské a nelegální práce),
  • sociální začlenění (např. podpora sociálních podniků, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce),
  • důstojné pracovní podmínky (např. odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby a odpočinku, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platné pracovní smlouvy),
  • využití lokálních dodavatelů (např. podpora malých a středních podniků, řádné a včasné plnění finančních závazků),
  • etické nakupování (např. produkty Fair Trade, hodnocení nabídek nejen podle nejnižší nabídkové ceny, férové vztahy v dodavatelském řetězci).

Část veřejných zakázek zadáváme v režimu tzv. vyhrazených veřejných zakázek. V těchto případech mohou nabídky podávat pouze dodavatelé zaměstnávající na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

V případě vybraných veřejných zakázek se požadavky odpovědného zadávání promítají přímo do hodnocení nabídek účastníků řízení. V každém případě jsou požadavky na dodavatele vždy součástí rámcových dohod nebo obchodních smluv. Sjednané smluvní podmínky nás opravňují kontrolovat dodržování požadavků a vypovědět rámcovou dohodu nebo smlouvu, pokud zjistíme jejich nedodržování ze strany dodavatele.

Na činnosti spojené s nákupem, vzhledem k jejich důležitosti pro fungování Skupiny ČEZ, se útvar interní audit ČEZ, a. s., zaměřuje ve svých pravidelných auditech. V auditech je prověřována jak samotná funkčnost nákupních procesů, tak účinnost kontrolních mechanismů, mimo jiné i s důrazem na protikorupční opatření. Tyto audity pokrývají jak nákupy pro společnost ČEZ, a. s., tak nákupy pro společnosti Skupiny ČEZ, jimž útvar nákup ČEZ, a. s., poskytuje svoje služby a nákupy, které si společnosti zajišťují samy.

Naše dodavatelské řetězce tvoří jak externí společnosti, tak dceřiné společnosti Skupiny ČEZ. Dlouhodobě upřednostňujeme v rámci zákonných možností místní dodavatele (většinou z České republiky nebo Evropy) a z komunikačních, environmentálních a nákladových důvodů udržujeme dodavatelské řetězce co nejkratší. Tím zároveň podporujeme ekonomický rozvoj lokalit.

Ověřovací proces

GRI 2-6, 308-2, 414-2

Prověrky třetích stran se vztahují na významné obchodní případy v celé Skupině ČEZ. Prověrky třetích stran identifikují a snižují rizika, že se společnost dostane do nežádoucích obchodních vztahů, poškodí svou pověst, utrpí finanční ztráty nebo ponese trestní odpovědnost.

V praxi existují 3 typy interně prováděných prověrek třetích stran, které se liší svým rozsahem. Jako přirozená odpovědnost útvaru compliance jsou prověrky třetích stran odpovídá útvar compliance a jsou založeny na informacích z veřejně dostupných zdrojů (např. komerční databáze, seznamy sankcí, internet). Výsledkem prověrek třetích stran je tzv. skóre rizikovosti třetí strany (risk rating) a v případě potřeby návrhy na další opatření. V závislosti na typu prověrky je výsledek platný 6 nebo 12 měsíců. Ročně se uskuteční více než 900 prověrek třetích stran.

U potenciálně vysoce rizikových obchodních případů provádějí hloubkovou kontrolu třetí strany (tzv. due diligence) externí odborníci.

Naši dodavatelé a obchodní partneři jsou povinni dodržovat stejnou úroveň obchodní etiky a bezúhonnosti, jakou vyžadujeme od našich vlastních společností a jejich zaměstnanců. Naše standardní smlouvy s dodavateli obsahují závazek, že dodavatelé budou dodržovat etická pravidla a zásady stanovené v Závazku etického chování (Kodex chování dodavatele). Vyhrazujeme si právo kontrolovat plnění závazku vyžádáním informací prostřednictvím dotazníku a kontrol na místě.

Z hlediska ověřování představují dodavatelé jaderných elektráren specifickou kategorii. Dodavatelé musí zohlednit požadavky zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dodavatelé položek a služeb významných z hlediska jaderné bezpečnosti procházejí vstupními a opakovanými audity a průběžně sledujeme kvalitu jejich práce.

Na klíčové otázky lidských zdrojů se zaměřujeme při auditech dodavatelů i při samotné činnosti pracovníků dodavatelů na místě. Své obavy aktivně sdělujeme na pravidelných schůzkách s dodavateli, kde upřesňujeme svoje požadavky i očekávání, nebo v odůvodněných případech jednáme o nápravných opatřeních.