Skip to Content

Vztahy se stakeholdery

Vztahy Skupiny ČEZ se stakeholdery se řídí politikou vztahů s komunitami. Tato politika se vztahuje na všechny obchodní činnosti, aby bylo zajištěno řádné zapojení všech zainteresovaných stran. Skupina ČEZ chce udržovat dlouhodobé, stabilní a pevné vztahy se stakeholdery, které jsou založeny na důvěře, uznání závazků a oprávněných zájmů a na otevřené komunikaci.

Zásady vztahů se stakeholdery

Politika vztahů s komunitami popisuje sedm zásad zapojení zainteresovaných stran:

 • Odpovědnost

  Jednáme odpovědně a budujeme vztahy založené na etice, integritě, udržitelném rozvoji a respektu k lidským právům a komunitám, kterých se dotýkají naše obchodní aktivity.

 • Transparentnost

  Jednáme transparentně ve vztazích, ve finanční i nefinanční komunikaci a sdílíme pravdivé, relevantní, úplné, jasné a užitečné informace.

 • Vnímavost

  Školíme zaměstnance v aktivním naslouchání, podporujeme obousměrnou a efektivní komunikaci a vedeme přímý, nenucený, konstruktivní, mnohostranný, inkluzivní a mezikulturní dialog.

 • Účast a zapojení

  Podporujeme účast a zapojení zainteresovaných subjektů do všech obchodních aktivit Skupiny ČEZ, podporujeme dobrovolné konzultační procesy a podobné cesty výměny informací, zejména při plánování, výstavbě, provozu a vyřazování energetických projektů Skupiny ČEZ z provozu.

 • Konsensus

  Usilujeme o dosažení konsensu se zainteresovanými stranami, zejména s místními komunitami a obyvateli, a zohledňujeme jejich názory a očekávání.

 • Spolupráce

  Podporujeme spolupráci se stakeholdery, abychom přispěli k naplňování cílů a hodnot Skupiny ČEZ a k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

 • Neustálé zlepšování

  Neustále usilujeme o zlepšení a pravidelně revidujeme naše mechanismy zapojení stakeholderů, abychom zajistili, že budeme co nejefektivněji reagovat na potřeby zainteresovaných stran.

Pravidelně komunikujeme s našimi stakeholdery. Cílem otevřeného dialogu je zjistit, jaké je jejich vnímání strategie udržitelného rozvoje a jaký mají názor na budoucí směřování Skupiny ČEZ v přístupu k udržitelnosti, výsledky zjištění pak využít při aktualizaci plánů a strategií.

Mezinárodní Standard AA1000
Mezinárodní Standard AA1000

V roce 2019 se uskutečnil průzkum materiálních témat pro stakeholdery Skupiny ČEZ podle mezinárodního standardu AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard), určeného pro společnosti k zajištění objektivního dialogu a konkrétních výsledků.

Stakeholdeři

Matice významnosti témat pro stakeholdery a její vývoj v průběhu 3–5 let. Stakeholdeři byli pro účely stakeholder dialogu rozděleni do dvou hlavních skupin:

 • Členové TOP managementu ČEZ a dceřiných společností
 • Členové středního managementu a členové dozorčí rady
 • Dodavatelé materiálů a zdrojů, dodavatelé služeb (režijní služby a materiál)
 • Dodavatelé služeb (správa budov a doprava)
 • Pojišťovny
 • Banky
 • Investoři
 • Firmy podnikající v oboru energetika
 • Média
 • Odbory
 • Profesní organizace
 • Nezávislí odborníci
 • Regulátoři
 • Samospráva
 • Veřejná správa
 • Zákazníci a vzdělávací instituce

Výsledkem průzkumu byla matice významnosti, která ukázala klíčová témata a oblasti zájmu stakeholderů Skupiny ČEZ. Ty jsou především v environmentální a sociální oblasti, přičemž jasně ukazují na současnou i budoucí důležitost ochrany životního prostředí, emisí (dekarbonizace) a bezpečného provozu a zařízení. V sociální oblasti jsou významná dvě témata: Skupina ČEZ jako odpovědný zaměstnavatel a spolupráce Skupiny ČEZ s místními komunitami.

Matice významnosti

Environmentální

 • 2 Energetická účinnost
 • 4 Udržitelné využívání vody
 • 5 Rekultivace
 • 7 Oběhové hospodářství
 • 14 Čisté technologie a transformace energetiky
 • 15 Chytrá města
 • 16 Výzkum a vývoj

Sociální

 • 9 Odpovědný zaměstnavatel
 • 12 Spolupráce s místními komunitami

Governance

 • 8 Dodavatelský řetězec
 • 10 Diverzita a rovné příležitosti
 • 11 Etika a transparentnost
 • 13 Odpovědný prodej

Matice významnosti pro stakeholdery Skupiny ČEZ identifikuje jako nejvýznamnější témata tři klíčové oblasti: (1) bezpečný provoz, (2) ochrana životního prostředí a (3) emise. Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí se v současné době zabývá všemi třemi tématy; politika je veřejně dostupná on-line v českém i anglickém jazyce. Skupina ČEZ od svých dodavatelů rovněž očekává odpovědné a udržitelné chování, proto jsou bezpečnost a ochrana životního prostředí nedílnou součástí povinností dodavatelů definovaných v jejich Závazku k etickému chování. Závazek je součástí všeobecných obchodních podmínek a je právně závazný. 

V rámci přehodnocení přístupu ke vztahům se stakeholdery zahájila Skupina ČEZ v roce 2022 speciální ESG iniciativu zapojení stakeholderů a matice významnosti. Cílem této iniciativy je identifikovat skutečné a potenciální negativní a pozitivní dopady napříč všemi našimi činnostmi a obchodními vztahy v celém hodnotovém řetězci. Za účelem stanovení prioritních dopadů a určení podstatných témat budeme komunikovat se zástupci našich stakeholderů a zapojíme odborníky, abychom zajistili, že celý proces bude v souladu s osvědčenými postupy a mezinárodními standardy. Nově identifikovaná témata zahrnují otázky související s EU taxonomií, náležitou péčí o lidská práva, řízením dodavatelského řetězce, biologickou rozmanitostí a přírodně pozitivními cíli.