Skip to Content

Vztahy se stakeholdery

Vztahy Skupiny ČEZ se stakeholdery se řídí politikou vztahů s komunitami. Tato politika se vztahuje na všechny obchodní činnosti, aby bylo zajištěno řádné zapojení všech zainteresovaných stran. Skupina ČEZ chce udržovat dlouhodobé, stabilní a pevné vztahy se stakeholdery, které jsou založeny na důvěře, uznání závazků a oprávněných zájmů a na otevřené komunikaci.

Zásady vztahů se stakeholdery

Politika vztahů s komunitami popisuje sedm zásad zapojení zainteresovaných stran:

 • Odpovědnost

  Jednáme odpovědně a budujeme vztahy založené na etice, integritě, udržitelném rozvoji a respektu k lidským právům a komunitám, kterých se dotýkají naše obchodní aktivity.

 • Transparentnost

  Jednáme transparentně ve vztazích, ve finanční i nefinanční komunikaci a sdílíme pravdivé, relevantní, úplné, jasné a užitečné informace.

 • Vnímavost

  Školíme zaměstnance v aktivním naslouchání, podporujeme obousměrnou a efektivní komunikaci a vedeme přímý, nenucený, konstruktivní, mnohostranný, inkluzivní a mezikulturní dialog.

 • Účast a zapojení

  Podporujeme účast a zapojení zainteresovaných subjektů do všech obchodních aktivit Skupiny ČEZ, podporujeme dobrovolné konzultační procesy a podobné cesty výměny informací, zejména při plánování, výstavbě, provozu a vyřazování energetických projektů Skupiny ČEZ z provozu.

 • Konsensus

  Usilujeme o dosažení konsensu se zainteresovanými stranami, zejména s místními komunitami a obyvateli, a zohledňujeme jejich názory a očekávání.

 • Spolupráce

  Podporujeme spolupráci se stakeholdery, abychom přispěli k naplňování cílů a hodnot Skupiny ČEZ a k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

 • Neustálé zlepšování

  Neustále usilujeme o zlepšení a pravidelně revidujeme naše mechanismy zapojení stakeholderů, abychom zajistili, že budeme co nejefektivněji reagovat na potřeby zainteresovaných stran.

Stakeholdeři

Pravidelně komunikujeme s našimi stakeholdery. Cílem otevřeného dialogu je zjistit, jaké je jejich vnímání strategie udržitelného rozvoje a jaký mají názor na budoucí směřování Skupiny ČEZ v přístupu k udržitelnosti, výsledky zjištění pak využít při aktualizaci plánů a strategií.

Základním krokem k úspěšnému dialogu se zainteresovanými stranami je jejich identifikace. Skupina ČEZ rozeznává 13 skupin stakeholderů, které byly identifikovány v hodnotovém řetězci našeho podnikání. Jsou uvedeny níže v abecedním pořadí:

 • akcionáři a investoři,
 • certifikační orgány,
 • dodavatelé a smluvní partneři,
 • média,
 • místní samosprávy, místní komunity a veřejnost,
 • neziskové organizace,
 • odbory,
 • pojišťovny a banky,
 • profesní svazy a asociace,
 • státní správa a regulační orgány,
 • vzdělávací instituce a výzkumná střediska,
 • zákazníci,
 • zaměstnanci.

Abychom získali co nejširší spektrum informací a zjistili názory a priority našich zainteresovaných stran, snažíme se v rámci procesu našeho dialogu s nimi reflektovat jejich komunikační preference a zapojujeme se tak do něj skrze různé komunikační kanály.

Na základě analýzy zjištěných podnětů a informací za rok 2023 jsme si potvrdili, že hlavními významnými tématy zůstávají ochrana životního prostředí, včetně změny klimatu a dekarbonizace. Ze sociálních témat je to především sociální dialog, role Skupiny ČEZ jako odpovědného zaměstnavatele, včetně ochrany lidských práv a zdraví zaměstnanců, podpora místních komunit, a také podpora a komunikace se zákazníky. Transparentní komunikace a zveřejňování informací spojených s aktivitami Skupiny ČEZ v oblasti udržitelnosti je také jednou z priorit oslovených zainteresovaných stran.

Výsledkem průzkumu byla matice významnosti, která ukázala klíčová témata a oblasti zájmu stakeholderů Skupiny ČEZ. Ty jsou především v environmentální a sociální oblasti, přičemž jasně ukazují na současnou i budoucí důležitost ochrany životního prostředí, emisí (dekarbonizace) a bezpečného provozu a zařízení. V sociální oblasti jsou významná dvě témata: Skupina ČEZ jako odpovědný zaměstnavatel a spolupráce Skupiny ČEZ s místními komunitami.

Matice významnosti

Důležitým krokem při přípravě naší zprávy o udržitelném rozvoji je přezkoumání nejdůležitějších environmentálních a sociálních témat a otázek správy a řízení, které zajímají naše zainteresované strany a mají největší dopad nejen na životní prostředí, lidi a společnost, ale také na naše podnikání.

Pro účely letošní zprávy jsme provedli formální posouzení významnosti dopadů v souladu se standardem GRI 2021, abychom se ujistili, že i nadále zohledňujeme širokou škálu perspektiv a cílíme naši pozornost a úsilí na relevantní témata a oblasti.

V rámci tohoto procesu jsme přezkoumali témata a otázky, které mají relativní význam pro environmentální, sociální, správní a ekonomické priority, a jejich dopady (pozitivní i negativní) jak pro naše podnikání, tak pro naše zúčastněné strany. K identifikaci a posouzení priorit udržitelnosti v rámci našeho podnikání a témat pro naši zprávu jsme použili následující interní postupy:

 • Pomocí ad – hoc výzkumu jsme provedli posouzení významných témat a trendů napříč našimi sektory, a to za využití odborných publikací, standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti, doporučení ratingových agentur a jiných zdrojů, včetně analýz strategií udržitelnosti srovnatelných společností.
 • Zohlednili jsme platné předpisy a další povinné požadavky a osvědčené postupy v energetickém odvětví.
 • Provedli jsme odhad našich dopadů a jejich významu v našem hodnotovém řetězci.
 • Provedli jsme vzájemné srovnání a přezkum dříve identifikovaných prioritních témat udržitelnosti, včetně datových podkladů.
 • Hodnotili jsme a prioritizovali témata s ohledem na řadu perspektiv prostřednictvím workshopů a sdílení znalostí s různými interními i externími odborníky.
 • Zohlednili jsme názory našich hlavních dotčených zainteresovaných stran prostřednictvím analýzy našeho vzájemného průběžného dialogu.

Na základě naší analýzy jsme identifikovali a potvrdili témata, která jsou pro naše podnikání nejdůležitější, protože mají značný dopad na životní prostředí, společnost a/nebo hodnotu Skupiny.

Tato témata úzce souvisí s naším obchodním modelem, a proto musí být zahrnuta do strategie a cílů Skupiny ČEZ.

Zaměřujeme se na poskytování informací o našich pozitivních a negativních dopadech na ekonomiku, životní prostředí a lidi. Finanční významnost a tvorba ekonomické hodnoty pro akcionáře je základní perspektivou našich výročních finančních zpráv a je použita ve vybraných kapitolách, např. výkaz KPI dle EU taxonomie.

Skupina ČEZ bude i v roce 2024 pokračovat v iniciativě ESG na zapojení stakeholderů a přizpůsobení hodnocení významnosti pro zajištění souladu s konceptem dvojí významnosti (double materiality), který vyžadují evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS).