Skip to Content

Závazek vedení společnosti

Závazek vedení společnosti prosazovat etické principy v podnikání a jednání jejích zaměstnanců a obchodních partnerů je zakotven ve dvou hlavních dokumentech Skupiny ČEZ.

Jde o Etický kodex (Code of conduct), který stanovuje etická pravidla chování zaměstnanců a členů statutárních orgánu Skupiny ČEZ, a Politiku compliance management systému, která stanovuje odpovědnosti, podmínky a nástroje v oblasti compliance Skupiny ČEZ. V obou těchto dokumentech představenstvo ČEZ bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy a mezinárodních norem pro dodržování přijatých norem etického chování a zavazuje se vytvořit a rozvíjet k tomu odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídící struktury a kontrolní mechanismy.

Návazné řídící dokumenty konkretizují postupy v jednotlivých oblastech např. v oblasti školení, prevence střetu zájmů, prověřování zaměstnanců a obchodních partnerů, poskytování a přijímání darů, etické linky a navazujících compliance šetření.