Skip to Content

Diverzita a rovné příležitosti

GRI 3-3, 405-1 / SDG 5, SDG 10

Ve Skupině ČEZ vnímáme rozmanitost jako princip, který umožňuje lidem naplnit jejich potenciál bez ohledu na individuální odlišnosti. Věříme, že poskytování rovných příležitostí a podpora rozmanitosti a inkluze jsou přirozeným způsobem inovativního a udržitelného podnikání.

Přistupujeme ke všem zaměstnancům stejně, bez ohledu na pozici, pokud jde o jejich práva a důstojnost. Odmítáme jakoukoli diskriminaci. Všechny naše aktivity a činnosti jsou pravidelně monitorovány, vyhodnocovány a transparentně komunikovány. K danému tématu existuje samostatný útvar Diverzita a inkluze, který se věnuje osvětě v tématu diverzity a inkluzivního prostředí, stereotypů, předsudků nebo slaďování pracovního a soukromého života v různých životních situacích (např. rodičovství, neformální péče…) a co v dané situaci zaměstnancům můžeme nabídnout.

Skupina ČEZ dlouhodobě podporuje rozmanitost. V roce 2014 jsme byli jedním z prvních signatářů Evropské charty diverzity v České republice. V souladu s Chartou diverzity se zavazujeme udržovat pracovní prostředí otevřené všem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, národnost, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, politickou příslušnost, kulturní původ nebo členství v odborech.

Rovněž se aktivně podílíme na realizaci cíle udržitelného rozvoje č. 5, v němž jde o dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek. Podporujeme rovné příležitosti pro ženy a jejich plnou a účinnou účast na rozhodování na všech úrovních soukromého i veřejného života.

V květnu 2021 schválilo představenstvo ČEZ, a. s., strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Strategie odráží naše ambice a cíle v oblasti ESG: pokud jde o diverzitu, stanovili jsme si dlouhodobý cíl dosáhnout 30% podílu žen v manažerských pozicích společnosti.

Následně představenstvo ČEZ, a. s., přijalo Politiku diverzity a inkluze, která je závazná pro všechny společnosti Skupiny ČEZ. Politika deklaruje kulturu rozmanitosti, inkluze, respektu, důvěry, rovných příležitostí a důstojnosti na pracovišti.

Politika nastiňuje komplexní přístup k cílům společnosti v oblasti diverzity, začleňuje diverzitu a inkluzi do činností společnosti a zahrnuje nábor, řízení a odměňování, rozvoj potenciálu zaměstnanců, flexibilní formy práce a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Politika slouží k ochraně zranitelných skupin zaměstnanců a poskytuje jim rovné příležitosti. Zahrnuje opatření ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance starší 50 let, zaměstnance se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, LGBTQ+ a neformálně pečující osoby.

Politika diverzity a inkluze má dopad také na obsah kolektivních smluv. Jedním z výsledků je úprava práv registrovaných partnerů na úroveň manželských párů nad rámec českého práva k prosazování rovnosti LGBTQ+ na pracovišti. Registrovaní partneři mají nyní možnost čerpat placené i neplacené volno ve stejných případech jako manželé.

Další praktický výsledek se zaměřuje na zaměstnance se zdravotním postižením. Jejich osobní konto benefitů je navýšeno o 3 tis. Kč a mohou si vzít až 2 dny placeného volna, aby mohli získat svůj status osoby se zdravotním postižením. Kolektivní smlouva rovněž obsahuje zásadu nediskriminace  a rovného odměňování.

V roce 2023 jsme spolupracovali s organizací Společnost E, která se zaměřuje na téma život s epilepsií. Zaměstnancům jsme nabídli vzdělávací webinář na téma epilepsie v pracovním prostředí a prezenční kurz první pomoci. Dále nabízíme on–line informační brožuru “I s epilepsií to jde”.

Umístili jsme se na předních příčkách soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023. Tato soutěž hodnotí, jaké pracovní podmínky společnosti vytváří pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Našim zaměstnancům z ČEZ, a. s., kteří odešli do důchodu, poskytujeme možnost zapojit se do Klubů důchodců, které se specializují na společenský život seniorů. Zaměstnanci vybraných dceřiných společností se mohou stát beneficienty Nadačního fondu SENIOŘI SKUPINY ČEZ. Jeho účelem je podpora a zlepšování kvality života bývalých zaměstnanců společností Skupiny ČEZ jako například pořádání kulturních akcí nebo setkávání seniorů.

Během roku 2023 jsme pro zaměstnance uspořádali pásmo vzdělávacích webinářů na téma neformální peče. V rámci tohoto celoročního projektu zaměstnanci mohli získat informace týkající se neformální péče a diskutovat své zkušenosti v roli neformálně pečujících. Zároveň jsme pro tyto zaměstnance zpracovali praktickou příručku Průvodce neformální péčí, ve které jsme shrnuli všechny relevantní informace. Dále jsme formou dotazníku uspořádali anonymní šetření, ve kterém jsme zjišťovali jejich potřeby. Výstupy z průzkumu budeme postupně implementovat. V kolektivní smlouvě nabízíme všem zaměstnancům nad rámec zákoníku práce více dnů volna při úmrtí blízké osoby.

Připojením k Memorandu Pride Business Forum 2017+ v dubnu 2022 jsme se zavázali vytvářet otevřené prostředí pro zaměstnance LGBTQ+. V roce 2023 jsme pokračovali ve zvyšování informovanosti našich zaměstnanců prostřednictvím promítání dokumentu Zákon lásky o nerovném postavení stejnopohlavních svazků s následnou diskusí s představiteli organizace Pride Business Forum či webináře na téma sexuality a genderové identity adolescentů. Pozvali jsme naše zaměstnance na akce v rámci lidskoprávního festivalu Prague Pride 2023 a nabídli jim vstupenky na charitativní běh Fun and Run, akce proti homofobii, transfobii a bifobii. Stále také připomínáme možnost bezplatného využití poradny S barvou ven, která se specializuje na poradenství v otázkách sexuální orientace, genderové identity nebo coming outu. Získali jsme ocenění LGBT+ Friendly Employer Award 2023 v kategorii Big Step Forward za výrazný pokrok zejména v oblasti interních pravidel a rovných benefitů, které jsme přijali v kolektivní smlouvě.

V roce 2023 Nadace ČEZ finančně podpořila LGBT+ komunitní centrum provozované neziskovou organizací Prague Pride, jakožto místo přijetí a podpory všech, kdo to potřebují, bez ohledu na věk, orientaci či identitu.

V květnu, v rámci Evropského měsíce diverzity, který se nesl ve jménu Budujeme mosty, jsme pro naše zaměstnance již tradičně připravili přednášky, workshopy, diskuze, setkání a akce v prezenčním i online prostředí, kterými jsme přiblížili, jak významný pozitivní dopad může mít rozmanitost a inkluzivní pracovní prostředí na každého z nás.

Průběžně aktualizujeme specializované interaktivní příručky shrnující všechny relevantní informace podporující inkluzivní pracoviště (Průvodce flexibilními formami práce, Průvodce pro rodiče vč. informace o tom, že zaměstnanci dle zákoníku práce na mateřské dovolené mohou čerpat placené volno v délce až 28 týdnů, otcovské dovolené v délce 2 týdnů a rodičovské dovolené až do 3 let věku dítěte), příručky pro zaměstnance odcházející na mateřskou a rodičovskou dovolenou a souhrnné informace pro vedoucí zaměstnance, jejichž podřízený odchází na MD/RD). Komunikujeme témata diverzity a inkluze a podporu poskytovanou našim zaměstnancům na speciálně tematicky zaměřených interních webových stránkách. Diverzitu a inkluzivní pracoviště aktivně propagujeme prostřednictvím naší živé knihovny Energie příběhů – sdílením výpovědí našich ambasadorů D&I. Upravili jsme pravidla pro umožnění práce na dálku a jejich schvalování s cílem upevnit osobní interakci na pracovišti, ale zároveň umožnit flexibilitu práce za stanovených podmínek.

V roce 2023 zahrnovaly naše aktivity na podporu diverzity a inkluze různé plány a veřejné závazky. Zahájili jsme on–line školení zaměřené na zvyšování povědomí o diverzitě a inkluzi pro všechny zaměstnance ČEZ, a. s., a vybraných dceřiných společností. V roce 2023 strávili zaměstnanci ČEZ, a. s., a vybraných dceřiných společností 5 324 hodin školením o rozmanitosti a inkluzi.

Pokračujeme v podpoře našich zaměstnanců při zakládání zaměstnaneckých skupin (Employee Resource Groups – ERG). Cílem ERG je zastupovat společné zájmy na podporu různých oblastí diverzity ve Skupině ČEZ. V roce 2023 vznikly zaměstnanecké skupiny na podporu LGBTQ+ zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením. Aktuálně evidujeme iniciativu pro založení zaměstnanecké skupiny sdružující rodiče a neformálně pečující.

Podporujeme organizace zabývající se genderovou rovností, podporou žen ve společnosti a LGBT+ lidí (např. OPIM, Byznys pro společnost, Nadační fond Pride Business Forum). Zároveň aktivně vystupujeme na akcích pořádaných těmito organizacemi, zapojujeme se do veřejných diskuzí a sdílíme dobrou praxi.

Prostřednictvím Nadace ČEZ podporujeme charitativní organizace podporující rasovou a etnickou rovnost a pomoc ve vyloučených lokalitách (např. Člověk v tísni, Adra).

V roce 2022 jsme se stali signatáři iniciativy UN Global Compact, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat adekvátní metody v podnikatelské sféře a sdílení nových zkušeností v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí.

Energetické odvětví bylo historicky převážně mužskou oblastí. Dosažení genderové rovnosti tedy vyžaduje významné kroky a proaktivitu. Největší důraz je kladen na inkluzivní firemní kulturu, náborové praktiky a procesy, kariérní rozvoj, vzdělávání k leadershipu, mentoring, podporu setrvání a zapojení zaměstnanců a paritu v odměňování. Skupina ČEZ podporuje ženy v práci a jejich kariérní postup mnoha způsoby.

V rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka jsme si stanovili dlouhodobý cíl dosáhnout 30% podílu žen v managementu společnosti. V souladu s naší zásadou rovných příležitostí je realizována genderově neutrální inzerce pracovních míst a do procesu náboru je začleněn princip vyváženého zastoupení žen a mužů. Kdykoli je to prakticky možné, jsou muži i ženy při náboru zastoupeni a vyváženi rovnoměrně na obou stranách: ve skupině uchazečů o danou pozici i v hodnoticí komisi ve všech kolech výběrového řízení. Naším cílem je povzbudit ženy k zahájení kariéry v energetickém průmyslu. Vyvážené zastoupení žen a mužů v náborovém procesu dává spravedlivou šanci všem vhodným kandidátům. V naší společnosti si ceníme diverzity a rovných příležitostí pro všechny zaměstnance. V rámci našich náborových kampaní a dalších podpůrných iniciativ se snažíme poukazovat na to, že ženy v energetice jsou běžnou a přirozenou součástí našich týmů. V roce 2023 jsme spustili náborovou kampaň zaměřenou na přivedení žen do energetiky. V náborové kampani prezentujeme úspěšné příběhy našich kolegyň, které pracují na různých pozicích a projektech. Tímto způsobem chceme motivovat a inspirovat další ženy, které mají zájem o kariéru v energetice, a zároveň podpořit inkluzivní a respektující pracovní prostředí.

Nabízíme flexibilní pracovní dobu, firemní školky a ve vybraných lokalitách i příměstské tábory pro děti.

Myslíme i na naše zaměstnance–rodiče, kteří pečují o děti. Pro zaměstnance pečující o děti jsme uspořádali pásmo vzdělávacích webinářů se zaměřením na jejich rodičovskou roli, semináře o informační a kybernetické bezpečnosti dětí na internetu nebo vedení dětí k finanční gramotnosti.

V rámci prorodinných benefitů poskytujeme slevu na službu na hlídání dětí či péči o domácnost. Speciální pozornost věnujeme zaměstnancům, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené. Zrevidovali jsme přístup k těmto zaměstnancům–rodičům malých dětí v rámci projektu Počítáme s vámi.  

Skupina ČEZ realizuje řadu programů pro ženy zaměřených na rozvoj jejich manažerských dovedností. Women in Focus je rozvojový program pro ženy na manažerských pozicích, který se zaměřuje na jejich osobní a profesní růst. Program je založen na workshopech s inspirativními mentorkami a vzory a umožňuje ženám vzájemně sdílet své zkušenosti. V roce 2023 byl realizován program pro ženy ze Skupiny ČEZ se schopnostmi, ambicemi a energií vést lidi – Women Hub. Cílem iniciativy Women network je postupně propojit manažerky na všech úrovních řízení ve Skupině ČEZ. Slouží k navazování kontaktů a nabízí inspiraci, podporu a možnost vzájemného sdílení. Všechny tyto rozvojové aktivity zaměřené na ženy, jejichž cílem je podpora žen a příležitostí pro jejich profesní růst, zaštiťuje Michaela Chaloupková, členka představenstva, CSO a ředitelka divize správa.

Pro podporu žen v naší společnosti jsme založili komunikační platformu Women Power. Tato platforma je určena všem ženám ve Skupině ČEZ, které se chtějí nechat inspirovat příspěvky, jejichž společným jmenovatelem je postavení žen ve společnosti a rovné příležitosti žen a mužů.

V našem úsilí o rovnost pro všechny pokračujeme a v září 2023 jsme se stali signatářem globální iniciativy OSN Women´s Empowerment Principles (WEPs), která podporuje firmy ve vytváření rovných příležitostí a posilování postavení žen. Veřejně jsme se tak zavázali posilovat diverzitu, rovné příležitosti a férové zacházení s ženami a muži podle principů stanovených Organizací spojených národů. Jsme partnery organizace Business & Professional Women CR, která je ambasadorem iniciativy WEPs. Navazujeme tak přirozeně na své aktivity v této oblasti vycházející z mezinárodní Charty diverzity.

V prosinci 2023 jsme se stali signatářem Charty proti domácímu násilí. Domácí násilí má vážné dopady na duševní a fyzické zdraví obětí, jejich lidskou důstojnost a mnohdy přímo ohrožuje jejich život. Průzkumy potvrzují, že narušuje také pracovní život obětí a může negativně ovlivňovat pracovní docházku, výkonnost i vztahy na pracovišti, případně vést až ke ztrátě zaměstnání. Společně s dalšími firmami jsme se připojili jako jeden z prvních signatářů a zavázali jsme se tak k dodržování stanovených standardů tak, aby maximálně pomohly obětem z řad vlastních zaměstnanců, k vytváření bezpečného prostředí, zmírnění negativních dopadů násilí na pracovní život a v neposlední řadě nabídnout oběti účinnou pomoc.

GRI 405-2

Ve Skupině ČEZ si uvědomujeme, že spravedlivá odměna a konkurenceschopné odměňování jsou zásadní pro přilákání a udržení talentovaných lidí. Naším hlavním cílem je oceňovat a podporovat vysoký výkon, profesní rozvoj a chování, které odpovídají naší strategii a hodnotám. Odměňování určujeme nediskriminačně s ohledem na objektivní a genderově neutrální kritéria. Respektujeme soulad se zásadou stejných pracovních podmínek a stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci, a snažíme se jej dosáhnout.

Zásady rovného odměňování, které tvoří nedílnou součást politiky diverzity a inkluze, byly začleněny do kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů týkajících se odměňování. V roce 2022 byla doplněna zásada stanovení mezd zaměstnankyň a zaměstnanců, vracejících se po mateřské a rodičovské dovolené. Zásada zaručuje, že mzda vracejících se zaměstnankyň a zaměstnanců je stanovena v souladu s pravidly pro rovné odměňování.

Společnost získala certifikaci od Ministerstva práce a sociálních věcí jako odborné uznání účasti společnosti v projektu 22 % k rovnosti. V rámci tohoto projektu byla provedena analýza spravedlivého odměňování pomocí LOGIB (mezinárodní analytický nástroj pro spravedlivé odměňování mužů a žen).

Podmínky a kritéria stanovení bonusů pro zaměstnance jsou stanoveny v Kolektivních smlouvách nebo vnitřních předpisech společností Skupiny ČEZ. Bonusy jsou stanovené pro zaměstnance na základě kolektivních i individuálních ukazatelů výkonnosti. Zaměstnanci jsou zainteresováni také na hospodářském výsledku společnosti prostřednictvím ukazatele výkonnosti (EBITDA). Jeho naplnění ovlivňuje bonusy všech zaměstnanců.