Skip to Content

Diverzita a inkluze

GRI 103, 405-1 / SDG5, SDG10

Ve Skupině ČEZ vnímáme rozmanitost jako princip, který umožňuje lidem naplnit jejich potenciál bez ohledu na individuální odlišnosti. Věříme, že poskytování rovných příležitostí a podpora rozmanitosti a inkluze je přirozeným způsobem inovativního a udržitelného podnikání. Odmítáme jakoukoli diskriminaci. Všechny naše aktivity a činnosti jsou pravidelně monitorovány, vyhodnocovány a transparentně komunikovány.

Skupina ČEZ dlouhodobě podporuje rozmanitost. V roce 2014 jsme byli jedním z prvních signatářů Evropské charty diverzity v České republice. V souladu s Chartou diverzity se zavazujeme udržovat pracovní prostředí otevřené všem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, národnost, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, politickou příslušnost nebo členství v odborech.

Rovněž se aktivně podílíme na realizaci cíle udržitelného rozvoje č. 5, jehož cílem je dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek. Podporujeme rovné příležitosti pro ženy a jejich plnou a účinnou účast na rozhodování na všech úrovních soukromého i veřejného života.

V květnu 2021 schválilo představenstvo ČEZ, a. s., strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Strategie odráží naše ambice a cíle v oblasti ESG: pokud jde o diverzitu, stanovili jsme si dlouhodobý cíl dosáhnout 30% podílu žen v manažerských pozicích společnosti.

V prosinci 2021 představenstvo ČEZ, a. s., přijalo Politiku diverzity a inkluze, která je závazná pro všechny společnosti Skupiny ČEZ. Politika deklaruje kulturu rozmanitosti, respektu, důvěry, rovných příležitostí a důstojnosti na pracovišti. Politika nastiňuje komplexní přístup k cílům společnosti v oblasti diverzity, začleňuje diverzitu a inkluzi do činností společnosti a zahrnuje nábor, řízení a odměňování, rozvoj potenciálu zaměstnanců a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Politika slouží k ochraně zranitelných skupin zaměstnanců a poskytuje jim příležitosti. Zahrnuje opatření ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance starší 50 let, zaměstnance se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, LGBT+ a neformálně pečující osoby.

Několik praktických výsledků nové politiky je již začleněno do kolektivní smlouvy. Jedním z nich je úprava práv registrovaných partnerů na úroveň manželských párů nad rámec českého práva. Registrovaní partneři mají nyní možnost čerpat placené i neplacené volno ve stejných případech jako manželé: k uzavření manželství, k doprovodu partnera do zdravotnického zařízení, k účasti na porodu a k čerpání rodičovské dovolené. Další praktický výsledek se zaměřuje na zaměstnance se zdravotním postižením. Jejich osobní konto benefitů je navýšeno o 3 000 Kč a mohou si vzít až 2 dny placeného volna, aby mohli uplatnit svůj status OZP (osoby se zdravotním postižením). Kolektivní smlouva rovněž obsahuje zásadu nediskriminace a rovného odměňování.

Podpůrný přístup společnosti k zaměstnancům, kteří jsou zároveň neformálně pečující, ocenilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Byznys pro společnost, což je největší platforma pro udržitelné podnikání v České republice. V roce 2021 získala společnost ČEZ, a. s., ocenění Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím 2021, a to v inauguračním ročníku, kdy ministerstvo ve spolupráci s Byznysem pro společnost toto ocenění zřídilo. Oceněný projekt nese název „Starám se a pracuji“. V rámci tohoto projektu se zaměstnanci mohou účastnit webinářů o zdravotních, sociálních a finančních otázkách, kde mohou diskutovat o tématech, která se týkají jejich zkušeností v roli neformálně pečujících. Mohou také využít individuální poradenství. Zaměstnanci v obtížných životních situacích mohou využít anonymní chat pro podporu.

V roce 2021 bylo nahlášeno 0 případů obtěžování a diskriminace a nebyl potvrzen žádný případ obtěžování nebo diskriminace.

V roce 2022 zahrnují naše aktivity na podporu rozmanitosti a inkluze různé plány a závazky. V dubnu jsme se připojili k memorandu Pride Business Forum a zavázali jsme se vytvářet otevřené prostředí pro zaměstnance LGBT+. V květnu nabízíme v rámci oslav Měsíce diverzity sérii přednášek, diskusí a on-line akcí. Dále plánujeme založit neformální skupiny pro naše zaměstnankyně. Zahájíme také školení zaměřená na zvyšování povědomí o rozmanitosti a inkluzi pro všechny zaměstnance společnosti ČEZ, a. s., a integrovaných dceřiných společností a zahájíme náborovou kampaň s cílem přilákat ženy k práci v energetice.

Energetické odvětví bylo historicky převážně mužskou oblastí. Dosažení genderové rovnosti tedy vyžaduje významné kroky a proaktivitu. Mezi tyto kroky se řadí důraz na odlišnou kulturu firmy, náborové praktiky a procesy, kariérní rozvoj, vzdělávání k leadershipu, mentoring, podpora retence a angažovanosti pracovníků a parita v odměňování.

Skupina ČEZ podporuje ženy v práci a jejich kariérní postup mnoha způsoby. Nabízíme flexibilní pracovní dobu, firemní školky a příměstské tábory pro děti, udržujeme kontakt se zaměstnanci na rodičovské dovolené a nabízíme jim podporu po návratu do práce. Během rodičovské dovolené i po návratu do práce mohou zůstat v kontaktu s firmou a využívat semináře a kurzy.

Kromě stávajících aktivit zahájila Skupina ČEZ nové programy pro ženy zaměřené na rozvoj jejich manažerských dovedností. Women in Focus je rozvojový program pro ženy na manažerských pozicích, který se zaměřuje na jejich osobní a profesní růst. Program je založen na workshopech s inspirativními mentorkami a vzory a umožňuje ženám vzájemně sdílet své zkušenosti. Women Hub je program pro ženy ze Skupiny ČEZ, které mají schopnosti, ambice a energii vést lidi a v současné době pracují jako specialistky nebo expertky. Oba programy zaštiťuje Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa.

V rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka jsme si stanovili dlouhodobý cíl dosáhnout 30% podílu žen v managementu společnosti. V souladu s naší zásadou rovných příležitostí je realizována genderově neutrální inzerce pracovních míst a do procesu náboru je začleněn princip vyváženého zastoupení žen a mužů. Kdykoli je to prakticky možné, jsou muži i ženy při náboru zastoupeni rovnoměrně na obou stranách: ve skupině uchazečů o danou pozici i v hodnoticí komisi ve všech kolech výběrového řízení. Naším cílem je povzbudit ženy k zahájení kariéry v energetickém průmyslu. Vyvážené zastoupení žen a mužů v náborovém procesu dává spravedlivou šanci všem vhodným kandidátům.

GRI 405-2

Ve Skupině ČEZ si uvědomujeme, že konkurenceschopné odměňování je zásadní pro přilákání a udržení talentovaných lidí. Naším hlavním cílem je oceňovat a podporovat vysoký výkon, profesní rozvoj a chování, které odpovídají naší strategii a hodnotám. Odměňování určujeme s ohledem na objektivní a genderově neutrální kritéria. Respektujeme soulad se zásadou stejné odměny a stejných pracovních podmínek za stejnou nebo rovnocennou práci, kterých se snažíme dosáhnout.

Zásady rovného odměňování, které tvoří nedílnou součást politiky diverzity a inkluze, byly začleněny do kolektivní smlouvy. Byla provedena analýza rozdílů v odměňování žen a mužů s cílem identifikovat a odstranit případné nedostatky. Analýza byla uzavřena v prosinci 2021 a její výsledky poslouží k řešení případných aktuálně existujících rozdílů v odměňování a jejich odstranění v dotčených odděleních. V současné době probíhají smluvní úpravy a dorovnávání platů na stejné pozici bez ohledu na pohlaví.