Skip to Content

Diverzita a inkluze

GRI 3-3, 405-1 / SDG 5, SDG 10

Ve Skupině ČEZ vnímáme rozmanitost jako princip, který umožňuje lidem naplnit jejich potenciál bez ohledu na individuální odlišnosti. Věříme, že poskytování rovných příležitostí a podpora rozmanitosti a inkluze jsou přirozeným způsobem inovativního a udržitelného podnikání. Přistupujeme ke všem stejně, pokud jde o jejich práva a důstojnost. Odmítáme jakoukoli diskriminaci. Všechny naše aktivity a činnosti jsou pravidelně monitorovány, vyhodnocovány a transparentně komunikovány.

Skupina ČEZ dlouhodobě podporuje rozmanitost. V roce 2014 jsme byli jedním z prvních signatářů Evropské charty diverzity v České republice. V souladu s Chartou diverzity se zavazujeme udržovat pracovní prostředí otevřené všem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, národnost, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, politickou příslušnost, kulturní původ nebo členství v odborech.

Rovněž se aktivně podílíme na realizaci cíle udržitelného rozvoje č. 5, jehož cílem je dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek. Podporujeme rovné příležitosti pro ženy a jejich plnou a účinnou účast na rozhodování na všech úrovních soukromého i veřejného života.

V květnu 2021 schválilo představenstvo ČEZ, a. s., strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Strategie odráží naše ambice a cíle v oblasti ESG: pokud jde o diverzitu, stanovili jsme si dlouhodobý cíl dosáhnout 30% podílu žen v manažerských pozicích společnosti.

Následně představenstvo ČEZ, a. s., přijalo Politiku diverzity a inkluze, která je závazná pro všechny společnosti Skupiny ČEZ. Politika deklaruje kulturu rozmanitosti, inkluze, respektu, důvěry, rovných příležitostí a důstojnosti na pracovišti. Politika nastiňuje komplexní přístup k cílům společnosti v oblasti diverzity, začleňuje diverzitu a inkluzi do činností společnosti a zahrnuje nábor, řízení a odměňování, rozvoj potenciálu zaměstnanců a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Politika slouží k ochraně zranitelných skupin zaměstnanců a poskytuje jim rovné příležitosti. Zahrnuje opatření ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance starší 50 let, zaměstnance se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, LGBTQ+ a neformálně pečující osoby.

Politika diverzity a inkluze má dopad na obsah kolektivních smluv. Jedním z výsledků je úprava práv registrovaných partnerů na úroveň manželských párů nad rámec českého práva k prosazování rovnosti LGBTQ+ na pracovišti. Registrovaní partneři mají nyní možnost čerpat placené i neplacené volno ve stejných případech jako manželé: k uzavření manželství, k doprovodu partnera do zdravotnického zařízení, k účasti na porodu a k čerpání dovolené při narození dítěte. Další praktický výsledek se zaměřuje na zaměstnance se zdravotním postižením. Jejich osobní konto benefitů je navýšeno o 3 tis. Kč a mohou si vzít až 2 dny placeného volna, aby mohli uplatnit svůj status OZP (osoby se zdravotním postižením). Kolektivní smlouva rovněž obsahuje zásadu nediskriminace a rovného odměňování.

Podpůrný přístup společnosti k zaměstnancům, kteří jsou zároveň neformálně pečující je v rámci projektu Starám se a pracuji. V rámci tohoto projektu se zaměstnanci mohou účastnit webinářů o zdravotních, sociálních a finančních otázkách, kde mohou diskutovat o tématech, která se týkají jejich zkušeností v roli neformálně pečujících. Mohou také získat individuální poradenství. Zaměstnanci v obtížných životních situacích mohou využít anonymní chat pro podporu.

V roce 2022 zahrnují naše aktivity na podporu rozmanitosti a inkluze různé plány a závazky. V dubnu jsme se připojili k memorandu Pride Business Forum a zavázali jsme se vytvářet otevřené prostředí pro zaměstnance LGBT+. V květnu nabízíme v rámci oslav Měsíce diverzity sérii přednášek, diskusí a on-line akcí. Dále plánujeme založit neformální skupiny pro naše zaměstnankyně. Zahájíme také školení zaměřená na zvyšování povědomí o rozmanitosti a inkluzi pro všechny zaměstnance společnosti ČEZ, a. s., a integrovaných dceřiných společností a zahájíme náborovou kampaň s cílem přilákat ženy k práci v energetice.

Našim zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, poskytujeme možnost zapojit se do klubů seniorů, které se specializují na společenský život seniorů. Mohou se také stát beneficienty Nadačního fondu SENIOŘI SKUPINY ČEZ. Fond pořádá kulturní akce nebo setkání seniorů.

V dubnu jsme se připojili k Memorandu Pride Business Forum a zavázali se vytvářet otevřené prostředí pro zaměstnance LGBTQ+. Pokračovali jsme ve zvyšování informovanosti našich zaměstnanců prostřednictvím veřejných diskusí s LGBTQ+ ambasadory. Stále také připomínáme možnost bezplatného využití linky důvěry S barvou ven, která se specializuje na poradenství v otázkách sexuální orientace, genderové identity nebo coming outu.

Zaměstnanci mohou využít etickou linku v případě neetického či nelegálního chování v rozporu s Etickým kodexem. V roce 2022 bylo nahlášeno 0 případů obtěžování a diskriminace, byl přezkoumán a uzavřen jeden případ nahlášený v předchozím roce s tím, že nebyl potvrzen žádný případ obtěžování nebo diskriminace.

V květnu jsme nabídli v rámci oslav Měsíce diverzity sérii přednášek, diskusí a on-line akcí.

V říjnu proběhlo školení pro HR business partnery v tématech zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a přístupu k nim.

Vytvořili jsme specializované interaktivní příručky shrnující všechny relevantní informace podporující inkluzivní pracoviště a nově komunikujeme témata a podporu poskytovanou našim zaměstnancům na interních webových stránkách. Diverzitu a inkluzivní pracoviště aktivně propagujeme prostřednictvím naší živé knihovny Energie příběhů – sdílením výpovědí našich ambasadorů D&I.

V prosinci jsme vydali příručku k flexibilní práci podporující rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a kvalitu života našich zaměstnanců. Shrnuje všechny možnosti flexibility v práci.

V roce 2022 strávili naši zaměstnanci 9 600 hodin školením o rozmanitosti a inkluzi.

V roce 2022 byla snaha společnosti o nastavení a řízení diverzity a inkluze oceněna stříbrným certifikátem – Strategie v diverzitě od aliance Byznys pro společnost, největší platformy pro udržitelné podnikání v České republice. Tento index diverzity je posuzován metodikou DISA – Diversity and Inclusion Strategic Assessment a odráží kolektivní inovativní nejlepší praxi udržitelných firem hlásících se k Chartě diverzity.

V roce 2023 zahrnují naše aktivity na podporu diverzity a inkluze různé plány a veřejné závazky. Zahajujeme školení zaměřené na zvyšování povědomí o diverzitě a inkluzi pro všechny zaměstnance ČEZ, a. s., a vybraných dceřiných společností. Dále plánujeme zahájit vzdělávací kampaň zaměřenou na nevědomé předsudky. Pokračujeme v podpoře našich zaměstnanců při zakládání zaměstnaneckých skupin (Employee Resource Groups – ERG), které sdružují zejména zaměstnance LGBTQ+ nebo rodiče.

Energetické odvětví bylo historicky převážně mužskou oblastí. Dosažení genderové rovnosti tedy vyžaduje významné kroky a proaktivitu. Mezi tyto kroky se řadí důraz na odlišnou kulturu firmy, náborové praktiky a procesy, kariérní rozvoj, vzdělávání k leadershipu, mentoring, podpora retence a angažovanosti pracovníků a parita v odměňování.

Skupina ČEZ podporuje ženy v práci a jejich kariérní postup mnoha způsoby. Posílení postavení žen ve Skupině ČEZ stojí na třech pilířích: Naším cílem je přilákat, udržet a rozvíjet ženy.

V rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka jsme si stanovili dlouhodobý cíl dosáhnout 30% podílu žen v managementu společnosti. V souladu s naší zásadou rovných příležitostí je realizována genderově neutrální inzerce pracovních míst a do procesu náboru je začleněn princip vyváženého zastoupení žen a mužů. Kdykoli je to prakticky možné, jsou muži i ženy při náboru zastoupeni a vyváženi rovnoměrně na obou stranách: ve skupině uchazečů o danou pozici i v hodnoticí komisi ve všech kolech výběrového řízení. Naším cílem je povzbudit ženy k zahájení kariéry v energetickém průmyslu. Vyvážené zastoupení žen a mužů v náborovém procesu dává spravedlivou šanci všem vhodným kandidátům. V roce 2023 spustíme náborovou kampaň zaměřenou na přilákání žen do energetického sektoru.

Nabízíme flexibilní pracovní dobu, firemní školky a ve vybraných lokalitách i příměstské tábory pro děti. Skupina zaměstnanců se mohla zapojit do programu Working Mum, který je posílil ve skloubení jejich profesní a rodičovské role. Se zaměstnanci na rodičovské dovolené udržujeme kontakt a nabízíme jim podporu po návratu do práce. Zaměstnanci na rodičovské dovolené mohou zůstat v kontaktu s firmou prostřednictvím speciálního přístupu na webové stránky a zasíláním firemního časopisu na jejich domácí adresu. Během rodičovské dovolené a po návratu do práce mohou také absolvovat semináře a kurzy. Mohou využít možnosti samostudia na vzdělávací platformě SEDUO, a to od 6 měsíců před návratem na pracoviště, aby si usnadnili adaptaci. Všem zaměstnancům na rodičovské dovolené plánujeme zachovat plný přístup k internímu webu.

Kromě stávajících aktivit zahájila Skupina ČEZ nové programy pro ženy zaměřené na rozvoj jejich manažerských dovedností. Women in Focus je rozvojový program pro ženy na manažerských pozicích, který se zaměřuje na jejich osobní a profesní růst. Program je založen na workshopech s inspirativními mentorkami a vzory a umožňuje ženám vzájemně sdílet své zkušenosti. Women Hub je program pro ženy ze Skupiny ČEZ, které mají schopnosti, ambice a energii vést lidi a v současné době pracují jako specialistky nebo expertky. Od podzimu přibyla také iniciativa Women network. Jejím cílem je postupně propojit manažerky na všech úrovních řízení ve Skupině ČEZ. Slouží k navazování kontaktů a nabízí inspiraci, podporu a možnost vzájemného sdílení. Všechny tyto rozvojové aktivity pro ženy, jejichž cílem je podpora žen a příležitostí pro jejich profesní růst, zaštiťuje Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa.

GRI 405-2

Ve Skupině ČEZ si uvědomujeme, že spravedlivá odměna a konkurenceschopné odměňování jsou zásadní pro přilákání a udržení talentovaných lidí. Naším hlavním cílem je oceňovat a podporovat vysoký výkon, profesní rozvoj a chování, které odpovídají naší strategii a hodnotám. Odměňování určujeme nediskriminačně s ohledem na objektivní a genderově neutrální kritéria. Respektujeme soulad se zásadou stejných pracovních podmínek a stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci, a snažíme se jej dosáhnout.

Zásady rovného odměňování, které tvoří nedílnou součást politiky diverzity a inkluze, byly začleněny do kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů, týkajících se odměňování. V roce 2022 byla doplněna zásada stanovení mezd zaměstnankyň a zaměstnanců, vracejících se po mateřské a rodičovské dovolené. Zásada zaručuje, že mzda vracejících se zaměstnankyň a zaměstnanců je stanovena v souladu s pravidly pro rovné odměňování. Opakovaně byla provedena analýza rozdílů v odměňování žen a mužů s cílem identifikovat a odstranit případné nedostatky. Poslední analýza byla provedena v prosinci 2022 a její výsledky poslouží jako základ pro monitorování postupu a účinnosti přijatých opatření na základě předchozí analýzy. Výsledky analýzy se zabývají případnými aktuálně existujícími rozdíly v odměňování a jsou vstupem do rozvojových plánů a přípravy rozpočtů v dotčených útvarech pro jejich odstranění. V současné době budou úpravy smluvních mezd a jejich vyrovnání podpořeny školením a pokyny týkajícími se diverzity, které umožní vedoucím pracovníkům zajistit spravedlivé rozdělení zvýšení mezd a odstranění nerovností.

Společnost získala certifikaci od Ministerstva práce a sociálních věcí jako odborné uznání účasti společnosti v projektu 22 % k rovnosti. V rámci tohoto projektu byla provedena analýza spravedlivého odměňování pomocí LOGIB (mezinárodní analytický nástroj pro spravedlivé odměňování mužů a žen).