Etická linka (whistleblowing hotline)

Zde můžete nahlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání v rozporu s Politikou etického chování.

Společnosti Skupiny ČEZ, jako největšího energetického uskupení v České republice v čele s mateřskou společností ČEZ, a. s., si jsou vědomy své role, kterou hrají ve společnosti, a odpovědnosti vůči vlastním zákazníkům, obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům.

Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení mateřské společnosti ČEZ, a. s., systémová opatření, vedoucí ke snížení rizika neetického či protiprávního jednání a tvořící nedílnou součást Compliance management systému společností Skupiny ČEZ. Seznam společností Skupiny ČEZ je uveden zde.

Existence Etické linky (tzv. whistleblowing hotline) je aktivně komunikována zaměstnancům Skupiny ČEZ prostřednictvím povinných školení (vstupní a periodické) a článků na intranetu a ve firemním časopise Proud.

Etická linka je řešena tak, aby zajistila anonymitu oznamovatele a zajišťovala jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Oznamovatelem (whistleblower) může být zaměstnanec, zákazník, obchodní partner nebo třetí osoba/veřejnost, která učiní oznámení nebo sdělí své obavy o podezření z Nekalého jednání. Ochrana oznamovatele je zakotvena ve vnitřní dokumentaci SKČ_ME_0329 „Postupy interní šetření Compliance incidentů.“ a jako taková je poskytována všem oznamovatelům, kteří učiní oznámení skrze kanály etické linky.

Všechna oznámení učiněná jejím prostřednictvím jsou objektivně a nezávisle prošetřena útvarem audit a compliance. Na základě zjištěných skutečností jsou přijímána nápravná opatření. Ročně jsou takto prověřovány desítky oznámení.

Co je Etická linka?

Etická linka byla zřízena pro:

  • zaměstnance a statutární orgány společností Skupiny ČEZ,
  • obchodní partnery společností Skupiny ČEZ,
  • a třetí strany,

kteří jsou si vědomi nekorektního, neetického či protiprávního jednání proti zájmům Skupiny ČEZ.

Správa a provoz Etické linky je součástí nástrojů Compliance management systému Skupiny ČEZ.
Využívání Etické linky je zcela dobrovolné a diskrétní.
Etická linka je jeden z možných nástrojů, jak oznámit neetické a protiprávní jednání.

Etická linka slouží k ohlášení neetického či protiprávního jednání v rozporu s Politikou etického chování.
Jakékoliv chování, které není v souladu s přijatou Politikou etického chování.
Podněty oznámené prostřednictvím Etické linky přijímá útvar audit a compliance ČEZ, a.s.
O výsledku šetření budete informování v případě, že nám na sebe zanecháte kontakt.
Aplikace etická linka umožňuje podat podnět zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů.
Definici zásad Politiky etického chování Skupiny ČEZ najdete zde.
Informace o Skupině ČEZ a jejich společnostech najdete zde.

V rámci provozu Etické linky a následného zpracování přijatých oznámení může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů (pokud je uvedete) a/nebo údajů třetích osob.

Správcem zpracovaných osobních údajů, ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), je ta společnost z Koncernu nebo Skupiny ČEZ, které se oznámené jednání dotýká.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem odhalování neetických či protiprávních jednání a zajištění adekvátní reakce na tato jednání. Právním základem pro takové zpracování je ochrana oprávněných zájmů společností Skupiny ČEZ (zejména obrana proti finančním ztrátám, poškození dobrého jména nebo trestněprávní odpovědnosti) a ochrana života, zdraví a důstojnosti těch, vůči nimž je neetické nebo protiprávní jednání namířeno.

Získané osobní údaje jsou důsledně chráněny organizačními a technickými opatřeními. Přístupy k osobním údajům jsou zpravidla omezeny pouze na určené zaměstnance útvaru audit a compliance společnosti ČEZ, a.s., kteří jsou odpovědni za řešení neetických či protiprávních jednání. Výjimečně mohou být osobní údaje sdíleny s dalšími subjekty, například se smluvní advokátní kanceláří nebo státními orgány, jako je policie, státní zastupitelství či soudy, na základě jejich oprávněné žádosti.

Shromažďované osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány pouze na území České republiky. Doba uchování osobních údajů je stanovena přiměřeně s ohledem na charakter prověřovaného jednání (např. u jednání majícího znaky trestného činu může být doba uchování stanovena podle zákonné promlčecí doby stanovené pro daný trestný čin), nebo s ohledem na probíhající spor či správní/soudní řízení. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány a uchovávány, dojde k jejich výmazu, skartaci či anonymizaci.

Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů, práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění, včetně informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů Naší společnosti, naleznete zde.

Pravidla Kategorie Popis situace Koho se týká O vás Poděkování

Vážení zaměstnanci, externí či interní zákazníci, dodavatelé

Tato oznamovací služba může být použita pouze pro hlášení neetického, nekorektního či protiprávního jednání, popř. situací týkajících se oznámení, které není v souladu s profesními standardy či jiným způsobem porušuje etický kodex Skupiny ČEZ.

Rádi bychom vás požádali, abyste Etickou linku nepoužívali pro nahlašování mimořádných událostí (jako například požáry, pracovní úrazy, nehody apod., za které jsou zodpovědné integrované záchranné složky) či v případech týkajících se obchodního styku, reklamací a zákaznických stížností.

Tato Etická linka slouží především těm uživatelům, kteří si nejsou jistí, zda anebo jak neetické jednání oznámit.

Poskytněte prosím co nejvíce podrobných informací ve věci údajného porušení etických pravidel ve vztahu k vámi uváděné kategorii.

Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen GDPR) a dalšími právními předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

Pro podání Vašeho oznámení můžete využít i e-mailu compliance@cez.cz nebo telefonní číslo + 420 211 042 561, které je dostupné 24/7. V pracovní době hovor přijímají pracovníci útvaru compliance a mimo pracovní dobu je pak k dispozici záznamník. Pokud na sebe oznamovatel zanechá kontakt, pracovník útvaru compliance se mu následující pracovní den ozve zpět.