Etická linka (whistleblowing hotline)

Pokud se setkáte s chováním, které je v rozporu s etickými zásadami Skupiny ČEZ či máte podezření na protiprávní jednání a chtěli byste ohlásit svou obavu či podezření, můžete využít jeden z níže uvedených oznamovacích systémů:

Vnitřní oznamovací systém („VOS“)

VOS je zřízen v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a je určen primárně zaměstnancům vybraných společností Skupiny ČEZ pro nahlášení protiprávního jednání, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít ve Skupině ČEZ, a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
  • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Anonymní oznámení učiněná prostřednictvím VOS nejsou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů.

Mějte, prosím, na paměti, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona a může být sankcionováno.

Více informací

Skupinový oznamovací systém („SOS“)

SOS je jedním z nástrojů pro hlášení podnětů či oznámení nekalého či neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ nebo jinými interními či externími předpisy.

Prostřednictvím Skupinového oznamovacího systému lze oznámení činit anonymně.

Mějte, prosím, na paměti, že Skupinový oznamovací systém není primárně určen pro podávání oznámení v režimu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele.

Více informací